Sidan 50     Johan Fredrik Hellberg, (År 1824)    Beskriving av Morlanda socken      <<Föregående sida       Nästa sida>>

Med Säteriet åtföljer Jus Patronatus, i anledning af följande Förlänings- eller Patron-Bref, så lydande:
"Wii Frederich den Tridie &c. gjöre alle witterligt, at efftersom oss elskl: Daniel Bildt til Morlandgaard, wor mand Tjenner och Befallingsmand udi Backe Closter. Nu for mage loug och aeuig eijendom til oss och cronen underdanigst haffuer udlagt, effterskreffner hans Gaarde och Gods liggandes paa Wort Land Hiisinge udi wort Rige Norge, nemlig en füld gaard udi Kjere. Oluff Erikssen paa boer, skatter aarligen, smör vj pund, I ort I föring, I Lamb, I Gaas, och II Höns, noch en gaard udi Lilleby, skatter aarligen, Smör IIII pund, for fodernöd I Rixdaller, I Lamb, II Gass, III Höns, med ald for:e gaarders och godsis eyendomb, Landgilde, herlighed rente och rette tilleggelse alderlis indted undertaget i nogen maade, efftersom det breff bemelte, Daniel Bildt, Oss och Cronen derpaa giffuit haffuer, ydermeere formelder och uduisser, Så haffue Wi derimood til fyldelst wederlaug, naadigst igen udlagt tillförne Daniel Bildt och hans arffuinger, ald wor och Cronens höijhed och Jus Patronatus til hans Sognekierke, Morlandkierke paa Oroust i foren. Wort Rige Norge, sampt kierkens anpart tiende dersammesteds, hwilken foren. Wor och Cronens höijhed och Jus Patronatus til foren. Morlanda kircke, sampt kierkens anpart tiende, effter som förskreft staar, bemelte Daniel Bildt och hans arffuinger maa och skall haffue, nyde, bruge

    Ovanstående text är en maskinellt tolkad och HTML-formaterad text från faximilbilden nedan
 Sidan 50     Johan Fredrik Hellberg, (År 1824)    Beskriving av Morlanda socken      <<Föregående sida       Nästa sida>>