Sidan 190     Axel Holmberg, (År 1846)    Beskriving av Morlanda socken      <<Föregående sida       Nästa sida>>

Oroust äro Lafö, 1/3 mil lång, med 1 m:tal, samt wester om densamma Hermanö, som är större än den förra, men innehåller blott 3/4 m:tal. Wid Hermanös norra udde ligger Gullholmen, med ett stort fiskläge och capellförsamling af samma namn, och i söder en rad småöar, hwaribland Käringön, likaledes med capell och fiskläge. Mollön, utanför utanför Tångens udde, är bebodd af fiskare, likasom de små holmarne Långholmen, Råön och Ramholmen 1) m.fl.
Bergen i Morlanda bestå närmast stranden och på öarne af glimmerskiffer, men föröfrigt af granitartad gneis. Sjelfwa Morlandafjellet tyckes innehålla jernmalm, emedan kringliggande källor föra mer och mindre mineralhaltigt watten. Betydliga lager af ren qvarts träffas i denna bergsrygg, och utföres härifrån i stora qvantiteter till inrikes glasbruk. Tälgsten förekommer på ett par ställen, såsom på Tången och på Albrectsholmen m.fl. På en liten holme emellan Skaftö och Bokenäsets fasta land sitta granater i en bergsremna, och på Morlanda-tånge finnes något Marienglas, samt ett slags swartaktiga, aflånga och kantiga chrystallbildningar, hwilka måhända äro en varietet af de wanliga qvartschrystallerna. Stora lager af fossila snäckor äro hopförda, såwäl uti Storehamn och skogstrakten som uti Morlandadalen, i sammanhang hwarmed också bör anmärkas, att skären lemna bewis på en icke mindre irregulier än hastig landhöjning. Sådana äro isynnerhet Gullholmen, Skifwerskär och en klippa, liggande emellan Flatö, Malö och Ramholmen.
Morlanda skogsbygd utgöres af socknens norra ända, der gårdarne Morlanda, Torebo, Kongswik, Getrilla, Hätteröd, Wrångewatten och Hålta hafwa goda skogar. Löfskog af ek, al och andra trädslag kläder foten af berg=
__________
1) Sannolikt är denna holme den Ramholmen, som omtalas i Hakon Hakonssons sons saga, cap. 277, såsom det ställe, der denne konung förenade sig med sin flotta under ledingen mot Danmark 1256. Den säges ligga wid Hermdarsund, hwarmed troligen förstås det sund, som skiljer den strax sydwest ut belägna Hermanö — i dagligt tal kallad Herm eller Hermen — ifrån Orousts land och Lafön.

    Ovanstående text är en maskinellt tolkad och HTML-formaterad text från faximilbilden nedan
 Sidan 190     Axel Holmberg, (År 1846)    Beskriving av Morlanda socken      <<Föregående sida       Nästa sida>>