Sidan 199     Axel Holmberg, (År 1846)    Beskriving av Morlanda socken      <<Föregående sida       Nästa sida>>

äger 1 m:tal Stora, Backa, 1/4 Lilla Backa, 1 Löndal och 1 Fiskebäck, på hwilka sistnämndas ägor fisklägena Grundsund och Fiskebäckskil äro belägna. Dragsmarks kloster ägde fordom de numera skatteköpta 1 m:tal Grönskhult, 1 Wrångewatten, 1 Bro Nedergård, 1 Skaftö=Berg och 1/8 Wassdal, samt frälse 1/2 Westra Slätthult och kronohemmanen 1/2 Röd och 1/2 Wägeröd.
Af de båda sistnämnda gårdarne är det förra annexhemman och det senare enkesäte. De ligga på Skaftölandet och äro begge af ganska medelmåttig beskaffenhet. Det återstående kronohemmanet är
Dale, 3/4 m:tal, Pastorsboställe sedan 1675, då det utbyttes emot Gunneröd i Tegneby socken. Det utsår omkring 12 tunnor i god jordmån och har stort höbol.
Morlanda sockens allmänna strandplatser äro wid Ellös och Hellewiksstrand, dit häradswägar leda. För underlättande af communicationerna i skärgården äro bebyggarne på nämnda fisklägen skyldiga, att, emot, en afgift af 16 sk. milen, med båt skjutsa resande till ställen, som icke äro 2 mil aflägsna derifrån. Då man eftersinnar, att den resande här kan befalla fyra man i båten, och dessa, för att i stormwäder ro en mil, stundom kunna få tillsätta hela dagen, synes båtlegan wara alltför lågt tilltagen, och till följd deraf skjutsskyldigheten ett i högsta grad tryckande onus för de usla strandsittarne. Obilligheten af taxan på dessa ställen blifwer ännu mer iögonenfallande, då man jemförer densamma med Tjufkils, som bestämmer båtlegan under wintermånaderna till 1 rdr 16 sk. sjömilen, hwilket åter är för högt. Deremot är för de skjutsande på Mollösund, Gullholmen, Käringön m. fl. skärgårdssamhällen ingen taxa upprättad; utan den resande måste fortskaffa sig genom accord på stället, hwilket naturligtwis måste gifwa anledning till de skamligaste prejerier. Behofwet och billigheten påkalla nödig rätttelse i båda dessa fall.
Det enda privilegierade apothek på landsbygden i Bohuslän är inrättadt på det under Morlanda säteri liggande Kårehogen, till stor nytta för orten. Särskildt ibland gagne=

    Ovanstående text är en maskinellt tolkad och HTML-formaterad text från faximilbilden nedan
 Sidan 199     Axel Holmberg, (År 1846)    Beskriving av Morlanda socken      <<Föregående sida       Nästa sida>>