Orust och Tjörns dombok

Utdrag rörande Morlanda socken 1680-1719.

Bearbetat av Rolf Berlin.
Referat av mål 16 i Orust dombok 16800217. 
 
Börta Wäfwers i Mollösund stämde några bönder på Orust på att de 
ställt till med bråk med Börtas son Jöns Påfvelsson. 
- 

Referat av mål 9 i Orust dombok 16801201. 
 
Torbjörn Pehrsson fick ta i bruk 1/2 mantal Gunneröd cronogård. 
- 
 
Referat av mål 1 i Orust dombok 16810421. 
 
Isak Jonsson på Skaftö gård stämde bönderna på Hultås under Dragsmark 
angående äganderätten till Lindholmen. Ett vittne är Rådman Jacob 
Jonsson i Rågårdsvik. 
- 
 
Referat av mål 2 i Orust dombok 16810413. 
 
Ögert Rearsson på Berg Skaftö begär att få ta upp bruket av gården. 
- 
 
Referat av mål 5 i Orust dombok 16810413. 
 
Anders Helgesson i Wassdal begär att få bevis på gårdens ödeläggelse. 
- 
 
Avskrift ur Bohusläns länsräkenskaper år 1681 ver fol 1295. 
 
Restans i skärgården på strandsittare och husmän pro anno 1667 som för 
dhet armodh 0ch fattigdoms skull ej kunnat ytgifwas: 
 
   Mollesund 
 
Johan Jacobsson        1 Dr 16 öre 
Salige Nils Fredriksson wille intet gifwa 
för sin skutha han een tidh hafwa dher 
för skulden              3:- 
Dess dräng Joen           1:16 
Oluf Möllner             1:- 
Assmund               0:24 
Margareta Christensdotter      0:24 
Karin Rassmusdotter         0:24 
Enkan Karin             0:24 
Anna pedersdotter          0:24 
Kerstin Jonsdotter          0:24 
Björn Skredder            0:24 
Anders Jönsson            0:24 
Bengt på Muen            0:12 
Rassmus i Molhlöö          0:24 
Oluf Thoresson            0:24 
Peder Swensson            0:24 
Anders Skredder           0:12 
Oluf Persson i Hällevik       0:24 
Jöns Persson i Hällevik       0:24 
Oluf Jönsson             0:24 
Enkan Karin Persdotter        0:24 
 
   Walleröön 
 
Torchell Pedersson          0:08 
Anders Eriksson           0:24 
 
   Kiäringöön 
 
Nils Olufsson             3:- 
Anders jönsson            0:24 
Halvard Karlsson           1:16 
Anund Andersson           0:24 
Johan Persson            1:16 
Rassmus Nilsson           0:24 
Anders Tollesson           1:16 
Anders Jonsson            1:16 
Anders i Röd             0:24 
Oluf Swensson            1:16 
Nils Rassmusson           0:24 
Esbjörn               0:24 
Enkan Johanna            0:24 
Christen Persson           0:24 
Swen Christensson          0:12 
Gunla Olsdotter           0:24 
Oluf Swensson            0:24 
Erik Willertsson           0:24 
Börta en piga            0:24 
Oluf i Bro              0:12 
 
   Gullholmen 
 
Ingeborg Jörns            3:- 
Ingeborgs dräng           1:16 
Oluf Skjutsrättare         1:16 
Måns i Husaby            1:16 
Jöns Erichsson           0:24 
Kurt Persson            0:24 
Karin Jöns             1:04 
Oluf på Tvistjärten         0:24 
 
   Rågårdsvik 
 
Jacob Jönsson            6:- 
Helgie Björnsson          1:16 
Anders Larsson           0:24 
Tomas Pedersson           0:24 
Per Wellamsson           0:24 
Jon i Werbu             0:24 
Börta en enkia           0:16 
Anders Böcker            1:- 
Nils Swensson            1:16 
Rassmus Håkansson          0:24 
Helgie Björnsson          0:24 
 
   Ellös 
 
Jon Skredder            0:24 
Anders Böcker            0:24 
Börgie skomaker           0:24 
Börgie Nilsson           0:24 
Enkian Ingri            0:24 
Jacob på Stångenäs         0:24 
Jon Pedersson            0:24 
Oluf Böcker             0:24 
 
Denne föreskrefne restlängd är på avkortningstinget som blef hållt med 
Orust och Tjörns almoge uthi Ödsmåhl och Torp socken den 24 October 
1681 uthi hans nåds GeneralMajoren och landshövdingens påhöör och 
nämbdens sampt allen allmogens nerwahrelser, blef udhen upläsen, noga 
examinerat och öfwerhört och blefwen hoos by och bonde som 
föreskrefwet står riktigt att restera och innestå sampt på dhe på dhe 
åren med execution starkt twungne medh utpantning, men befunnit att 
intet så möket hoos bönderna, whar medh dhet ringaste af dhetta 
betahlas kundhe, och nu då sedermehra, en deel af dhe skyldiga bönder 
uthi krigstiden bortrymde, en dhel dödhe och en dhel ännu uthi all 
som största armodh och fattigdom lefwa 
Så uthi fördhenskull hans Kungl Majt och cronan uthi dhetta måhl nu 
kan komma till dhess betahlning uthan härmed till högt bemälte wår 
nådige Landshövdings gunstige gottfinnande ödmjukast remittera till 
att blifwa förskonte 
Dhet betygar jag för migh och nämbden med mitt sigill samt med 
häradsrättens wanliga insigils undertrycka. 
...Drakman... 
- 
 
Avskrift av mål 1 i Orust dombok 16811024. 
 
Hans Nåde häradshövdingen belofwade att de fiskare som villia 
nedersätta på Gullholmen, Ellös och Mollösund skohla niutha twenne 
åhrs friheet till gogo nämligen dhe som efter denna dag dit begifwa. 
- 
 
Avskrift av mål 14 i Orust dombok 16811025. 
 
Åborna på Gullholmen supplicerade om förskoning för skatten 
föregifwandes sig af fienden alldeles ruinerade wara och husen 
uppbrända och ingen hafwer någon fiskeskuta hwilket efterrannsakades 
och sanning befanns hwarföör hans nåde Hr landshövdingen förunthe dhem 
tvenne års frihet och om nogre flere willia sättia sig dher skohla dhe 
niutha tvenne års frihet. 
- 
 
Avskrift av mål 15 i Orust dombok 16811025. 
 
Fiskarna på Käringön och Mollesund inladhe sin supplique och beklagade 
sig att fienden uthi ofreden 14 skutor ifrån dhem tagit begärandes 
ödmjukligest att dhem måtte förunnas nogen frihet på skatten hwiket 
blef för dhem af hans nåde Hr Landshövdingen bewilliat. 
- 
 
Referat av mål 3 i Orust dombok 16811108. 
 
Anders i Bäcken stämde Håkan i Röra för en obetald skuld. Omnämndes 
att Anders måg var Joen Arvidsson i Åker Tegneby sn. 
- 
 
Referat av mål 7 i Orust dombok 16811108. 
 
Anders i Evensås som tidigare bott i Åker Myckleby sn hade begått 
lägersmål och fick böta 10 Dr Smt. 
- 
 
Referat av mål 8 i Orust dombok 16811108. 
 
Anders i Bäcken stämde Herman i Fröjdendal för skällsord. Målet 
uppsköts till nästa ting. 
- 
 
Referat av mål 1 i Orust dombok 16811212. 
 
Anders son Olof i Bäcken stämde åter Herman i Fröjdedal för att ha 
beskyllt honom för att vara trollkarl. Målet uppsköts åter. 
- 
 
Referat av mål 7 i Orust dombok 16811212. 
 
Förre kyrkoherden i Morlanda Lars Dahl stämde Helge Andersson i Bro 
som dömdes att återbetala ett lån till Lars. 
- 
 
Referat av mål 12 i Orust dombok 16811212. 
 
Mårten Perssons dotter Sigrid vid Hälleviksstrand med fastrarna 
Kerstin och Karen Persdöttrar hade instämt Clemens änka Ingeborg i 
Warekilsnäs angående odelsjord i Warekilsnäs. Mårten Perssons far 
hette Per Clemensson som 1649 förpantade sin odelsjord i Warekilsnäs 
till sin bror Tolle Clemensson. Mårten Persson hade också en bror som 
hette Clemens. Tolle Clemensson hade 6 barn som hette Olof, Clement, 
Anund d.ä. och d.y. samt Joen. Olof löste in båda Anunds delar men 
Clement Rassmus och Joens delar är sådane att Clement till Sigrid i 
Gilleby skulle betala 8 Dr och 8 Dr till Joens barn och till Rangela 
Joens hustru 5 Dr Smt. 
- 
 
Referat av mål 1 i Orust dombok 16820130. 
 
Vid ett bröllop i Getrilla hade en häst skadats genom att några barn 
hade skrämt hästen. Björn i Bråttkärr Stala sn ville ha ersättning av 
Sivert Björnsson i Svanvik stala sn som lånat hästen. Omnämnt vittne 
var hustru Barbro Sivertsdotter i Getrilla. Omnämnda barn var Nils i 
Dale, Börge i Getrilla, Lars i Hälla, Nils Svensson i Hätteröd samt 
Hans i Kungsviken. 
- 
 
Referat av mål 6 i Orust dombok 16820130. 
 
Anders i Bäcken stämde Herman Jonsson i Fröjdendal för okvädesord och 
Herman fick böta. Omnämda vittnen Helge Hansson i Sörbo samt Lars 
Jacobsson i Fröjdendal. 
- 
 
Referat av mål 7 i Orust dombok 16820130. 
 
Jöns Wäfwer i Mollösund dömdes för att ha fått oäkta barn i Mollösund. 
Som en försvårande omständighet omnämns i domen att Jöns varit 
trolovad med en annan kvinna i Köpenhamn. 
- 
 
Referat av mål 8 i Orust dombok 16820130. 
 
Ryttaren Casper Caspersson stämde Hans skrädders hustru Karen 
Jacobsdotter i Ellös för att ha sagt okvädesord. Målet uppsköts. 
- 
 
Referat av mål 9 i Orust dombok 16820130. 
 
Nils Christoffersson i Bua stämde Christoffer Engebrektsson i Skörbo 
Myckleby sn angående arv efter fadern Engebrekt i Björneröd Myckleby. 
- 
 
Referat av mål 1 i Orust dombok 16820131. 
 
Johanna Jonsdotter i Mollösund stämde Håkan Assmundsson för att han 
hade slagit henne och kallat henne en hora. Målet uppsköts. 
- 
 
Referat av mål 1 i Orust dombok 16820514. 
 
Isak Jonsson på Skaftö frälsegård stämde ägarna till Hultås Dragsmark 
sn angående ägandet till Lindholmen. Som vittne kallades en gammal 
hustru Kerstin Nilsdotter i Hultås som bekände att hennes fader Nils 
Andersson fick ett stycke äng på Lindholmen kallad Tjuvsund där 
sillefiskarna hade hållit till och som sedan hade övertagits av Nils 
Skriver i Hultås. 
Markus i Vik som var 100 år gammal vittnade också att holmen tillhört 
Hultås. Framkom Anders Olsson på Lavön som var gift med en dotter 
till Olof Bratt som tidigare ägt Skaftö gård och vittnade att holmen 
tillhört Skaftö. Likaså vittnade Åke Erlandsson på Lavön som också 
var gift med en dotter till Olof Bratt. Vittnet Björn Bratt barnfödd 
i Romelanda sn vittnade också att holmen tillhört Skaftö. Engebrekt i 
Grönskolt var också gift med en dotter till Olof Bratt och sa att 
holmen tillhört Skaftö. Isak Jonsson tog därefter upp att han själv i 
Biskop Eistens "Röde bok" sett att Lindholmen tillhört Skaftö när 
Rosenkrans ägde Skaftö på munketiden och att strandsittarna på 
Lindholmen betalt skatt till Skaftö frälsegård. 
- 
 
Avskrift av mål 2 i Orust dombok 16820518. 
 
Länsmannen Björn Svensson hade på cronans vägnar låtit instämma för 
rätten Johannes Eriksson på Hermanö förmedelst någhra vrakedelar som 
detta år nästförleden vinter ähr indrifna aff storm och ondt väder in 
på samma öö och proponerade länsmannen dedt Johan Eriksson bör wara 
förplichtigat göra härföre förklaring huru medh samma vrakebräder där 
medh vidgått. 
Här modt comparerade bemälte Johan Eriksson och svarade och bekiände 
dätta sanning wara och i föregående winter vara wäl på hans åboende 
Hermanö som på de andra därom nära liggande holmar och öijar och 
whilka wrakdelar Johannes tillstår aff hafva bärgat 5 tålfter varav 
Pastorn i Morlanda Påvel Nöring bekommit till förräckning 2 tolfter 
och cappellannen där 1 tolft, resten som är 2 tolfter haffwer Johannes 
hos sigh behållit. 
Elliest beklagar Johannes högeligen över välbemälte Knut Bildts bönder 
och strandsittare som samma tidh när vraket blef bärgat och strandat 
på Hermanöö som är cronans grund whilka hafver understådt och 
fördristat sig medt graft emellan natt och dag honom oätspordt uthi 
deras rorbåtar och intaga så mycket båtarna kunde föra såsom och Råöns 
strandsittare Christen Nilsson, Christen Sörensson, Anders Sörensson 
och Arfved aff Stockens strandsittare dessa efterskrefne Swen 
Torstensson, Swen Sörensson, Nils Swensson och af Lavön Åke och 
Rassmus på Kroken dessa föreskrefna personer ärre med laglige wittnen 
och cronans länsman till närwarande Ting inciterade. 

Whartill mötte alla näst Anders Sörensson ifrån Råön och Maret från 
Stocken som tillstår och bekänner därmedh deras båtesällskap emellan 
natt och dagh, då wrak indref wore kommna till Hermandön och intaget 
uthi deras kåhliebackefiskebåt en del af wrakebräderna dock blef båten 
icke lastat full hwiken båth är ännu tillstädes hwilka bräder är 
emellan deras sällskap dehlte och bytte härför uthan bekänner Maret 
ifrån Stocken at hennes man som war sielf fjärde på deras båth intet 
hawer tagit något på Hermandön af detta vrak, vidare än hennes piltar 
något kunde öfwerkomma som hon berättar ännu skall finnas tillstädes. 
Cronans länsman protesterade och sagte i rätta af förmedelst sådan 
dristighet på cronans grund af ovan berörte instämbte strandsittare 
wara föröfwat föruthan skattebonden på Hermanö boendes till praindits 
och noch dehl sigh och så beklageligen bör straffas efter denne sak 
beskaffenhet som lag förmåhr. 

Resolution. 
Efter instämde personer som af länsmannen för dessa vrakebräder 
beskyllts som på Hermanö äro upptagna nu en del hafve comparerat och 
en del intet ty kan man ej rätte veta anten alla ähr rätt citerade 
eller icke emellan af dem absens intet laga förfall förnimmes dy 
blifwa förbemälte påberopte personer till nästhållne ting aff rätten 
pålagde och comparera denna beskyllning angående att swara både emot 
länsmannen på cronans vägnar samt sedan emot skattebonden förbemelte 
Johan Eriksson på Hermanö som grunden äger och sig tillhåller då skall 
vara plichtig ved lagens medel att göra sin bekännelse hwarför sigh 
huru månge vrakdelar de hafva sig tillnyttjat och fördehl ophemtat 
emellertid skall samme wrakebräder stå in sequestro till saken 
utdragit. 
- 
 
Referat av mål 6 i Orust dombok 16820518. 
 
Lars Perssons hustru Annika Caspersdotter i Ellös instämde Hans 
Skrädders hustru Karen Jacobsdotter för att Karen påstått att Annikas 
barn var horungar. Som vittne kallades Mäster Baltsars änka Börta 
samt Gunilla Jonsdotter. 
- 
 
Referat av mål 1 i Orust dombok 16820519. 
 
Mats Smeds hustru Johanna Jonsdotter på Mollösund stämde åter Håkan 
Asmundsson för slagsmål. Han kom dock ej och fick böta. 
- 
 
Referat av mål 6 i Orust dombok 16820519. 
 
Vid ett bröllop i Getrilla hade en häst skadats och 4 unga pojkar fick 
skulden för detta. Pojkarna var Lars Björnsson i Hälla, Nils 
Rassmusson i Dale Stala sn, Hans Larsson i Kungsviken och Börge 
Larsson i Getrilla. Sivert Björnssons hustru Chatarina i Marstrand var 
den som fick betala för hästen till ägaren. 
- 
 
Referat av mål 9 i Orust dombok 16820519. 
 
Jacob och Henrik Andersöner i Otteslätt anmärker på att cronogården 
inte var i ett gott skick när de fick överta den. 
- 
 
Referat av mål 1 i Orust dombok 16820822. 
 
Isak Jonsson på Skaftö bevisade att fiskarna på Tjuvsund på Lindholmen 
under munketiden enligt röda boken betalade skatt till Skaftö. 
- 
 
Referat av mål 8 i Orust dombok 16821009. 
 
Anders Torsson i Bro var instämd för att ha fått oäkta barn med Maret 
Tollesdotter. Anders nekade men hustrun Kerstin i Husaby vittnade att 
båda hade tjänstgjort hos Måns i Husaby. Maret födde sitt barn hemma 
hos modern och då var Karin Jacobs i Röd och hustru Karin i Tönsäng 
närvarande. Målet uppsköts. 
- 
 
Referat av mål 9 i Orust dombok 16821009. 
 
Börta Assmundsdotter i Mollösund stämde Jöns Wäfwer som fick böta för 
att han sålt en del kläder som hon pantsatt hos honom. 
- 
 
Referat av mål 10 i Orust dombok 16821009. 
 
Anders Helgesson i Bro fick böta för att han varit i slagsmål med 
Karin Matsdotter i Röd och Jon Torsson i Stensbo. 
- 
 
Referat av mål 16 i Orust dombok 16821009. 
 
Erik Willhelmsson på Gullholmen stämde Jon i Töllås Torp sn för att 
han inte betalde tillbaka en skuld till Erik. Jon kom ej och fick 
böta. 
- 
 
Referat av mål 2 i Orust dombok 16821102. 
 
Erik Willhelmsson på Gullholmen stämde Jon Anundsson och hans hustru 
Elin Jonsdotter i Töllås Torp sn för att Erik beställt och betalt för 
3 tolfter timmer som han inte fått levererat. Rätten bestämde att Jon 
skulle leverera till Erik eller betala tillbaka pengarna. 
- 
 
Referat av mål 1 i Orust dombok 16830205. 
 
Anders Olsson stämde Tomas Andersson i Mollösund för utebliven 
återbetalning av lån varvid rätten ålade Tomas att betala tillbaka 
lånet. 
- 
 
Referat av mål 4 i Orust dombok 16830205. 
 
Anders Torsson i Bro dömdes för lägersmål med Maret Tollesdotter i 
Bräcke efter att vittnena Johanna Jacobs i Röd och Karen i Tönsäng 
pekat ut honom som barnafader. 
- 
 
Referat av mål 5 i Orust dombok 16830205. 
 
Gunla Andersdotter i Röd stämde Lars Nilsson på Råön för en 
skuldfordran men han kom ej och fick böta. 
- 
 
Referat av mål 6 i Orust dombok 16830206. 
 
Olof Rassmusson i Hästekälla var stämd av Olof i Stenshult Torp sn 
angående odelsrätten till Övre Dale i Stala sn. 
- 
 
Referat av mål 5 i Orust dombok 16830502. 
 
Rätten intygade att änkan Rangela Reorsdotter i Bjönni var utfattig 
och att hon därmed borde slippa skatt. 
- 
 
Referat av mål 9 i Orust dombok 16830502. 
 
Ryttaren Nils Lundberg på Glimsås stämde strandsittarna på Ellös för 
att de inte betalt lega för de kor som betat på Glimsås. 
Strandsittarna tvingades att betala trots att de hotade att flytta 
därifrån. 
- 
 
Referat av mål 3 i Orust dombok 16830503. 
 
Anders på Ängön och Håkan i Bua stämde Börge Olsson i Hoga Tegneby sn 
angående ett lån från år 1662 till salige Rear Germundsson i Korsgård 
på Flatön som Erik Willhelmsson på Gullholmen löst in. Anders och 
Håkan bevisade inför rätten att de var lagliga arvingar till Rear. 
Börge Olsson påtalar inför rätten att han på 1660-talet bott på 
Valsäng i Klövedal sn och att hans bror Olof Ruut i Marstrand hade 
gjort upp om lånet men han ålades att betala tillbaka lånet. 
- 
 
Referat av mål 8 i Orust dombok 16831002. 
 
Anders i Backa ålades att betala ränta på de pengar han lånat till 
förre kyrkoherden Lars Dahl men som nu bevakades av Mollösunds kyrka. 
- 
 
Referat av mål 9 i Orust dombok 16831002. 
 
Anders i Holm Tegneby sn fick böta för att han hade hotat länsmannen 
då denne försökte ta ut Anders son Swenning till båtsman. Sonen skulle 
varit skriven för Tolle i Hälleviken men Anders påstod att det vid 
utskrivningen i Sundsby redan var utskriven en båtsman i samma lägg. 
Rätten godkände ej detta efter vittnesmål av hustrun Kerstin 
Jacobsdotter i Hälleviken. 
- 
 
Referat av mål 10 i Orust dombok 16831002. 
 
Olof Rassmusson i Hästekälla var instämd av Joen och hustrun Gertrud 
Olsdotter i Rålanda Tegneby sn angående ägandet av en oxe. 
- 
 
Referat av mål 17 i Orust dombok 16831002. 
 
Esbjörn Simonsson stämde Engebrekt i Strand Tegneby sn angående 
äganderätten till Ängholmen. Denna holme skulle enligt Esbjörn ha 
tillhört gården Holm Tegneby sn och som bevis angav han att det skulle 
finnas ett gammalt mageskifte mellan gården Strand och Hermanö där det 
framgår att Ängholmen tillhört Holm. Han begärde att till kommande 
ting ta fram bevis på detta. 
- 
 
Referat av mål 3 i Orust dombok 16831004. 
 
Wolfgang Sommer i Marstrand stämde Sören Nilsson på Råön för en 
obetald obligation på 183 Dr från år 1662. Sören åberopar till sitt 
försvar att han råkat in i fattigdom på grund av fiendens åtgång på 
hans fiskeskuta. Han ålades dock att betala skulden. 
- 
 
Referat av mål 4 i Orust dombok 16831004. 
 
Wolfgang Sommer i Marstrand stämde Baltsar Wächters änka Börta på 
Ellös för en skuld på 64 Dr som var pantsatt i Börtas hus och grund. 
Rätten bestämde att exekutiv auktion skulle hållas på Börtas hus och 
hem. 
- 
 
Referat av mål 1 i Orust dombok 16831031. 
 
Torbjörn Andersson på Skälebacken var instämd för att ha stulit en 
kviga från Anna i Pinneröd vid Henån Röra sn. Han fick böta efter 
vittnesmål av Jon Sverkersson vid Henåstrand. 
- 
 
Avskrift ur Bohusläns länsräkenskaper år 1684 ver 2, fol 1444. 
 
Anno 1684 den 4 och 5 Marti höls ordinarie WinterTing på Orust och 
Kiärra gårdh af mig Under fähgnadh Kong Majt förordnadh Häradshövding 
öfwer Orust och Tjörn medh wahnliga nämbden närwarande Cronans 
befallningsman We Johan Seth och samplige Tings sökiande menige 
allmoge. 

Samma dagh hade Cronans Befallningsman låtit instämma bonden på 
Islandsberg Per Påhlsson angående Contributionen som han är taxerad 
före för det att han jämbte sin gårdsbruk brukar också fiskerie till 
whilken syssla han eenkannerligen håller twenne stycken drängar det 
Per Påhlsson sielf tillstod som inntet annat arbete under händer taga 
än blått deras fiskerie, hwarföre och Befallningsman will deraf införa 
att Per Påhlsson icke mindre än andra strandsittare bör giöra till 
Kungl Majt för sådan handtering den afgift som practicerat och 
wahnligt är intet emot friande att han sin båtsmanspenningar uthlagdt. 

Däremoth producerade Per Påhlsson för rätten en Attest af några gode 
män att ingen bonde som hafwer hafft något fiskeri i wästersjön jempte 
sin gårdhsbruk har derföre gifwit någon penning till Kongen i skatt 
anten i dhe danskes tidher eller sedan landet kom under Cronan af 
Sverrige det och nämbden sambtyckte här tills warit brukeligt 
betygandes därjämbte att dhenne Per Påhlsson warit tillförne en 
wälförmögen och idkersam man men under sidsta kriget olyckligen 
blefwen ruinerat, sambt all dess egendom i löst och fast igenom eldh 
och brand förlorat. 

Tillspordes förige länsman Hans Mattsson huruledes man under hans tidh 
uthi sådane måhl sig förhöllt hwilken berättade att den bonde som 
någon båth eller skuta ägde till fiskeriet gaff ingen skatt därföre 
als om folket som betjänade sigh af dhem och fiskade med dhem. 

Resolution: 
Huruwäl en sådan plägsed hoos rätten kommer i den consideration att 
Per PÅhlsson i anledning deraf för dän af Befallningsman pretenderade 
Contributionen kunde blifwa befriad likwäl som han till sitt fiskeri 
stadigt och allena brukar twenne drängar och der till medh heter dät 
så, att hwart och ett tingn gemint föllier dess last åth så att dhen 
som båtnaden der af haar måst och undergåå det der åliggande besvärat. 

Då finner rätten skäligt att Per Påhlsson och dhe twenne halfwe 
skuther han stadigt håller ehrliggier till Cronan dhen dher af gående 
Contributionen efter wahnligheten och som andre strandsittare dock 
såsom han hos hella nembden och samtliga medh Tinget närvarande högre 
och lägre personer hade en stoor condolence öfwer dess nuwarande 
slättelige och fattige willkor emoth dhet wälståndh och wällmacht han 
tillförne suttit uthi så har rätten härmedh welat hoos We Goveneauren 
honom till förskoning tiensteligt hafwa recomenderat medhan her 
Goveneauren och icke denne rätten i sådane måhl anstår att dispeniera. 

Till storre wisso är detta mitt namn och sigill sampt Härads wanliga 
insegel bekräftat. 
Actum et supra. 
 
På Häradsrättens Wägnar 
 
Carl Pacquatin  
- 
 
Avskrift ur Bohusläns länsräkenskaper år 1684 ver 2, fol 1443  
 
Högedle och Wällborne Herr General Major och Landshövdingen 
Min Allranådigste Herre och Patron. 
 
Nu för eders exellens förordsakar jagh medh dhenna min underdån 
ödmjukaste supplique att förekomma fougdens Eders Exellence ödmjukast 
till att förnimma hurusom jagh uthi förleden krigstidh blefwen 
ruinerad i dhet wåra egna krigsbetiente mina huus och gårdh och 
största dehlen af min egendom i brand och aska lagdt. Fördenskull 
inflyr jagh till Eders Exellence och nådighet Eders Nåde gunstligast 
tuchters migh fattighe och utarmade man medh någon förskoning och 
frihet för Mantalspenningar Skjuts sampt förskoning af dhen skatt och 
tribut som af min ringa fiskarskute åhrlig kan falla af min egen 
anpart.  

För sådan höge Nådh barmhärtighet skall jagh fattige man innerligen 
anropa Guds dhen allrahögste sådant willie rikeligen belöna. 
Afwachtar här öfwer i djupaste underdånighet een höggunstlig 
resolution. Jagh ähr och till min yttersta andrächtighet förblifwen. 
Eders Exellenc och Nådh 
Tjenst underdånigaste Ödmjukaste 
Tienare 
Erich Wellumsson 
 
Resolution: 
 
Supplicanten skall för sin stora ålder och fattigdom sampt i sista 
krighet ehrledne skade åthjutha två åhrs frihet för all afgift 
undantagandes Mantalspenningar som ehrliggias måste whilket 
wederbörande stella sigh härsom efterrättelse. 
Kåryd 5 November 1683. 
 
Schönleben  
- 
 
Referat av mål 4 i Orust dombok 16840602. 
 
Knut Bildt på Morlanda klagar på att hans strandsittare skall behöva 
betala den speciella strandsittarcontributionen. Detta godkäns ej 
utan dessa måste betala. 
- 
 
Avskrift av mål 8 i Orust dombok 16840602. 
 
Änkan Inger på Käringön anmodas av Henrik Insen på Marstrand att 
infinna sig för att svara för en skuld på 57 Dr Smt som hennes salige 
man tagit. 
- 
 
Referat av målen 14-15 i Orust dombok 16840602. 
 
Wolfgang Sommer på Marstrand stämde Christen Nilsson på Råön för en 
obetald skuld på 53 Dr. Rätten anmodade den för Christen fullmäktige 
Anders Olsson på Lavön att återbetala lånet. 
Wolfgang stämde också Maren Eriksdotter på Råön för andra gången för 
en skuld. Målet uppsköts då svaranden inte infann sig. 
- 
 
Referat av mål 21 i Orust dombok 16840602. 
 
Henrik Insen i Marstrand stämde Börge Persson på Gullholmen för en 
skuld men då Börge inte infann sig uppsköts målet. 
 
- 
 
Referat av mål 31 i Orust dombok 16840602. 
 
Anders Assmundssons arvingar på Mollösund fick intecknat ett pantebrev 
på 3 öresbol i Stala Tegneby sn till Halvard Östensson i Tången. 
- 
 
Referat av mål 33 i Orust dombok 16840602. 
 
Tolle i Hällevik fick böta för att ha fått oäkta barn med tjänstepigan 
Maret Tollesdotter. 
- 
 
Referat av mål 36 i Orust dombok 16840602. 
 
Johan Seth stämde Henrik i Husaby för att han ej flyttat in på Rålanda 
cronogård där han fått 3 års frihet. Henrik fick böta då han ej kom 
till tinget. 
- 
 
Referat av mål 11 i Orust dombok 16841016. 
 
Hans Hansson (Hotting) från Tjörn ansökte om att få ta upp bruket av 
cronogården Otteslätt som stått öde. 
- 
 
Referat av målen 11 och 13 i Orust dombok 16850316. 
 
Följande ägare till Stensbo sålde gården till Påvel Nöring: 
Olof Trullssons efterleverska Maren Nilsdotter   3:1,5 öresbol. 
   Boel Olsdotter                1:4,5  "   
   Anders Nilssons hustru Sigrid Olsdotter   1:4,5  "   
   Anders Anderssons hustru Elsa Olsdotter   1:4,5  "   
  efter sin fader Olof Trullsson. 
saliga Cecilia Trullsdotter arvingar: 
   Rear Trullsson och hans syskon samt 
   Mats Matsson, Maren och Olof Simonsson    7:00   " 
saliga Sigrid Trullsdotters barn: 
   Halvard Svensson med sina syskon       7:00   " 
saliga Börta Trullsdotters barn: 
   Jon, Tolle Olssöner och Kerstin Olsdtr m fl 7:00   " 
salige älste brodern Jon Trullssons arvingar: 
   Tore Esbjörnsson i Nösund för sig 
   och sina medarvingar             1:10   " 
   Anders Tolleshusens hustru på Marstrand   2:06   " 
   Sigrid Jönsdotter              2:06   " 
   Hans Christensson Mejer           4:01   " 
   Pastor Påvel Nörings hustru med syskon    4:01  öresbol. 
Mats Matssson i Hälleviksstrand krävde del i 21 penningbol som hustrun 
Maren hållit i 29 åhr för sig och sina medarvingar efter Börta 
Trullsdotter som dog för 12 åhr sedan. Beloppet skall delas i tre 
systerlotter. Jon och Tolle i Hällevik gav sin del på 20 öre och 
omsider de andra. 
 
- 
 
Referat av mål 16 i Orust dombok 16850316. 
 
Rätten anmodade Hans Isaksson på Skaftö att återbetala en skuld till 
Johan Schönman i Fredrikshall. 
- 
 
Referat av målen 17-27 i Orust dombok 16850316. 
 
Bengt Hansson på Marstrand krävde återbetalning från sina låntagare: 
   Olle Möllners hustru på Mollösund med      24 öre. 
   Sven Olsson i Tången med             1 Dr. 
   Mats Smeds hustru Johanna på Mollösund med    1 Dr. 
   och från hennes förre man Erik Olsson på Lyr, 
   vilket Johanna godtog. 
   Elin Påvelsdotter på Gullholmen. 
   Hans Torsson på Gullholmen. 
   Anders Hansson på Gullholmen. 
   Per Mårtenssons arvingar på Gullholmen därav, 
   Christen på Råöns hustru samt 
   Tores hustru Börta på Gullholmen. Dessutom 
   fanns en broder och 3 ej namngivna systrar. 
   Anders Påvelssons hustru på Gullholmen med    2 Dr. 
   Sören Nilsson på Råöns barn nekade till att 
   vara skyldiga skulden på             5 Dr. 
   Rassmus hustru på Lavökrok med          1 Dr. 
   Olof på Lavökrok med               2 Dr. 
- 
 
Referat av mål 28 i Orust dombok 16850316. 
 
Rassmus Andersson krävde tillbaka sitt lån på 6 Daler till Påske 
Olsson på Rågårdsvik. 
- 
 
Referat av mål 35 i Orust dombok 16850316. 
 
Förre rådmannen i Marstrand Jacob Jonsson i Rågårdsvik stämde Isak 
Jonsson med sonen Hans Isaksson på Skaftö gård för att inte ha 
återbetalt en skuld. 
- 
 
Referat av mål 41 i Orust dombok 16850316. 
 
Anders Assmundssons arvingar på Mollösund omtalas vid ett skifte på 
Stala Tegneby sn. 
- 
 
Referat av mål 54 i Orust dombok 16850316. 
 
Anders Nilsson fick rätt till att ta i bruk Otteslätt cronogård som 
stått öde. 
- 
 
Referat av mål 3 i Orust dombok 16850630. 
 
Anders Olssons hustru Margareta Nilsdotter på Mollösund tillerkändes 
skadestånd från Mats Smeds hustru Johanna för skällsord. 
- 
 
Referat av mål 13 i Orust dombok 16850630. 
 
Anders Larsson med andra hustrun Maret Andersdotter i Röd hade nyligen 
avlidit. Från första äktenskapet efterlämnades sönerna Mårten och Lars 
samt döttrarna Gunla, Börta och Karin. Från andra äktenskapet kom 
sonen Lars som nu brukade gården. Då älsta sonen Mårtens älsta dotter 
gift sig med en norsk soldat och sedan dragit norr över bestämdes att 
den näst älsta dottern Karin som var gift med Olof Olsson skulle få 
lösa in odelsjorden i Röd. 
- 
 
Referat av mål 6 i Orust dombok 16851026. 
 
Rätten beslutade att skattegården Bräcke blev skattevrak och gick över 
till cronan då inte odelsägarna kunnat betala skatterna. 
- 
 
Referat av mål 7 i Orust dombok 16851026. 
 
Rätten beslutade att de bönder som hade fiskeskutor vid sidan av 
jordbruket inte skulle betala fiskecontributionen efersom de redan 
hade högre skatter på sina gårdar än vad som var brukligt på grund 
utav att hänsyn var tagit till deras fiske vid skatteläggningen. 
- 
 
Referat av mål 18 i Orust dombok 16851026. 
 
Den gifte mannen Sven Andersson i Kårehogen dömdes till 80 Dr böter 
för lönskaläge med ogifta Elin Andersdotter som fick böta 40 Dr. 
- 
 
Referat av mål 25 i Orust dombok 16851026. 
 
Lars Svensson begärde att få ta i bruk 1/4 cronogård Mellan Tången som 
stått öde. 
- 
 
Referat av mål 2 i Orust dombok 16851117. 
 
Per Andersson med hustrun Ingiehl Sivertsdotter i Hätteröd överlämnade 
ett ömsesidigt testamente. 
- 
 
Referat av mål 3 i Orust dombok 16851117. 
 
Jacob Jonsson i Rågårdsvik stämde Erik Willhelmsson på Gullholmen för 
en obligation som Erik gjort år 1656 till Måns Segeleger i Hälsingöhr. 
Parterna förliktes och bestämdes att stå för hälften var. 
- 
 
Referat av mål 13 i Orust dombok 16851117. 
 
Jacob Jönsson i Rågårdsvik stämde Truls änka och sonen Lars i Bräcke 
som dömdes att återbetala skulden. 
- 
 
Referat av målen 19-20 i Orust dombok 16860304. 
 
Enkan Kerstin och hennes son Torsten i Stora Backa stämde grannen Lars 
som dock uteblev och fick böta. 
- 
 
Referat av mål 6 i Orust dombok 16860608. 
 
Lars Björnsson i Hälla Tegneby sn stämde Rear Trullson i Slätthult som 
fick böta för att han sagt skällsord till Lars. 
- 
 
Referat av mål 7 i Orust dombok 16860608. 
 
Olof Rassmusson i Hästekälla var instämd av Håkan Skomaker och Jon 
Böcker på Ellös för att Olof satt ett felaktigt märke på ett måttkärl. 
Målet uppsköts till nästa ting. 
- 
 
Referat av mål 15 i Orust dombok 16860608. 
 
Anders Assmundssons arvingar på Mollösund förliktes med Jacob Jösson 
på Rågårdsvik angående en skuld. 
- 
 
Referat av mål 19 i Orust dombok 16860608. 
 
Lars Skomakers hustru Margareta Rassmusdotter på Ellös stämde Börge 
och Sven i Kalseröd Myckleby sn för hennes odelsjord i Kalseröd. Dock 
visades att hennes far Rassmus i Holta hade blivt inlöst 1636 av Tolle 
Eriksson. 
- 
 
Referat av mål 22 i Orust dombok 16860608. 
 
Olof Rassmusson i Hästekälla var instämd för att inte ha skött sig som 
förmyndare för Olof Perssons hustru Anna Larsdotter i Effia Valla sn, 
och inte tagit till vara hennes odelsjord i Rålanda. Målet uppsköts. 
- 
 
Referat av mål 4 i Orust dombok 16860629. 
 
Anders Kammakares hustru på Mollösund stämde Håkan Assmundsson för att 
han kallat henne för en hora i Anders Böckers hus i Mollösund. Håkans 
svåger Halvard vittnade att Håkan varit drucken och Håkan dömdes till 
böter. 
- 
 
Referat av mål 5 i Orust dombok 16860629. 
 
Anders Böckers hustru på Ellös instämdes för skällsord men kom ej. 
- 
 
Referat av mål 7 i Orust dombok 16860629. 
 
Fiskardrängen under Morlanda Bengt Björnsson hade blivit skadad av 
Anders Larsson vid ett slagsmål utanför Anders torpstuga på Flatön. 
Bengt hade med sin mor Elin Bengtsdotter käftat med Anders och hans 
broder Jacob Larsson varvid slagsmålet startat. Båda dömdes till 
böter. 
- 
 
Referat av mål 10 i Orust dombok 16860629. 
 
Olof Rassmusson i Hästekälla frikändes från att ha misskött sitt 
förmynderskap för Olof Perssons hustru i Effia Valla sn. 
- 
 
Referat av mål 11 i Orust dombok 16860629. 
 
Mjölnaren Lars Jonsson i Getrilla fick böta för att han slagit Mats på 
Gröva gård. 
- 
 
Referat av mål 16 i Orust dombok 16860629. 
 
Olof Rassmusson i Hästekälla stämdes för att ha misskött gården Hogen 
i Myckleby sn när han bodde där. Han frikändes dock. 
- 
 
Referat av mål 19 Orust dombok 16860629. 
 
Olof Rassmusson i Hästekälla dömdes till böter för att ha felmärkt ett 
måttkärl som Jon Nilsson Böcker i Ellös använt. Som vittne kallades 
Krok Rassmusson på Ellös. 
- 
 
Referat av mål 1 i Orust dombok 16860924. 
 
Rätten beslutade att efterskänka de skatter som resterade för de 
senaste åren för strandsittarna, på grund av det dåliga fisket. 
- 
 
Referat av mål 16 i Orust dombok 16860924. 
 
Helge i Bro gick i caution för sin sons frihet på odelsgården Husaby. 
- 
 
Referat av mål 17 i Orust dombok 16860924. 
 
Olof i Dale och Olof i Röd gick i caution för Olof Anderssons frihet 
på Bräcke. 
- 
 
Referat av mål 4 i Orust dombok 16861011. 
 
Hans Nilsson i Otteslätt var instämd som vittne i tvisten mellan 
Anders Mattson i Utgård och Christen i Gilleby. 
- 
 
Referat av mål 6 i Orust dombok 16861011. 
 
Olof Perssons hustru i Effia Valla sn stämde Anders Olsson på 
Mollösund för en skuldfordran på 5 Dr som Anders anmodades återbetala. 
- 
 
Referat av mål 11 i Orust dombok 16861011. 
 
Mårten Christensson i Anfasteröd på Inland fullmäktig för Tomas 
Tomasson och systern Ingeborg Tomasdotter i Norge stämde svärfadern 
Isak Jonsson på Skaftö för en skuldfordran på 418 Dr som Isak 
anmodades återbetala. 
- 
 
Referat av mål 12 i Orust dombok 16861011. 
 
Rear Hansson på Gåsö och Olof Smed i Fiskebäckskil var stämda för att 
ha bråkat i Fiskebäckskils kyrka. Rear Hansson som en söndag hade 
varit försenad, hade helt enkelt satt sig i knät på Olof Smed när han 
kommit in i kyrkan. Rear försvarade sig med att det var hans plats, 
medan Olof tyckte att han kunde sitta där när inte Rear kom i tid. 
Båda fick emellertid böta för bråket. 
- 
 
Referat av målen 24-26 i Orust dombok 16861011. 
 
Anders Jonsson i Kila på Flatön gjorde ett mageskifte med Per Svensson 
i Varekilsnäs. Anders hustru Dordi Svensdotter fick byta sitt 1 
öresbol i Varekilsnäs mot Pers hustru Åsa Olsdotters 1 öresbol i Kila. 
För att Åsa skulle kunna göra detta måste hon dock göra upp med sin 
brorson 
Torbjörn Björnsson och dennes förmyndare Anders Nilsson i Göksäter. 
Åsa bytte därvid hennes 8 penningbol i Utgård Röra sn mot Torbjörns 8 
penningbol i Kila, så att hon fick tillgång till 1 öresbol Kila. 
Anders Jonssons far i Kila köpte 1 öresbol odelsjord i Kila av Per 
Svenssons svärfars hustru i Varekilsnäs för 10 Dr. Anders Jonsson 
köpte vidare av sin salige syster Karin Jonsdotters samtliga arvingar 
hela deras odelsjord i Kila. 
- 
 
Referat av mål36 i Orust dombok 16861011. 
 
Lars Assarsson i Kungsviken bekände att hans hustru Maret 
Anundsdotter, sålt sin andel i det öresbol som hon ärvt efter sin 
salige fader i Kungsviken, till hennes broder Anders Anundsson. 
- 
 
Referat av mål 7 i Orust dombok 16870225. 
 
Håkan Skomaker på Ellös och Olof Andersson i Berg Skaftö fick böta för 
att de lämnat kyrkan under gudstjänsten. 
- 
 
Referat av mål 8 i Orust dombok 16870225. 
 
Anders Mårtensson på Käringön var stämd för att ha tagit en del tjära 
från länsmannen. Han fick böta på grund av uteblivande.  
- 
 
Referat av mål 24 i Orust dombok 16870225. 
 
Olof Rassmusson i Hästekälla och hans syster Elin sålde hela sin 
odelsjord i Nedre Hoga Stala sn till brorsonen Engebrekt Jonsson. 
- 
 
Referat av mål 28 i Orust dombok 16870225. 
 
Björn Rassmusson i Övre Tången löste ut de förra odelsmännen till Övre 
Tången på följande sätt: 
Anna Persdotters farbror förmyndaren Sven Olsson   1 öresbol=4 Dr. 
Gösta Andersson, Nils och Anders Björnsöner      2  "  =8 Dr. 
Tore Esbjörnsson                   1  "  =4 Dr. 
- 
 
Referat av mål 14 i Orust dombok 16870226. 
 
Nils Christensson i Bua och Christen Christensson i Gilleby Tegneby sn 
sålde sin odelsjord i Knöde Klvedal sn till syskonbarnet Björn 
Engebrektsson i Knöde. 
- 
 
Referat av mål 11 i Orust dombok 16870613. 
 
Olof Christman på Flatön fick böta för att han nekat länsmannen 
skjuts. 
 
- 
 
Referat av mål 3 i Orust dombok 16871103. 
 
Jacob Jonsson i Rågårdsvik uppbjöd för andra gången Skaftö frälsegård. 
Då inkom Mårten Christensson i Anfasteröd på Inland, fullmäktig för 
Isak Jonssons styvbarn med krav på att få ersättning av Jacob, vilket 
också godkändes. 
- 
 
Referat av mål 11 i Orust dombok 16871103. 
 
Olofs hustru Ambor Bengtsdotter i Otteslätt fick böta 50 Dr för att 
hon oriktigt beskyllt Anna Trullsdotter och hennes son Anders i 
Otteslätt för att vara trollkunniga. 
- 
 
Referat av mål 27 i Orust dombok 16871103. 
 
Herman Jonsson i Fröjdendal fick böta för att han uteblev från en 
stämning av Marcus i Backa för skällsord. 
- 
 
Referat av mål 4 i Orust dombok 16880204. 
 
Olof Rassmusson i Hästekälla fick avslag på en begäran att båtsmannen 
som bodde på ett torp under Rålanda skulle erlägga högre skatt. 
- 
 
Referat av mål 6 i Orust dombok 16880204. 
 
Isak Jonsson på Skaftö uppvisade en kopia ifrån Akershus kansli som 
utvisande att Rosenkrans givit 3 Dr årligen till Dragsmarks kloster, 
för en ö under Skaftö som heter Lindholmen. Rätten vägrade dock att 
godkänna dokumentet då skrivaren på Akershus inte var känd av rätten. 
- 
 
Referat av mål 7 iOrust dombok 16880204. 
 
Gert Gertsson och Jacob Persson på Skaftö fick böter för slagsmål. 
- 
 
Referat av mål 13 i Orust dombok 16880204. 
 
Anna Andersdotter i Mollösund fick böta för att ha sagt skällsord till 
Jöns Wäfwer i Mollösund. 
- 
 
Referat av mål 18 i Orust dombok 16880204. 
 
Fogden på Morlanda Jöns Gertsson fick Anders Jacobssons son Jacob på 
Flatön fälld för att han rest ur riket utan att ha pass. 
- 
 
Referat av mål 48 i Orust dombok 16880204. 
 
Halvard Östenssons hustru sålde sin odelsjord i Mellan Tången, kallad 
Ödegården, till Lars Svensson. 
- 
 
Referat av mål 6 i Orust dombok 16880611. 
 
Bengt i Korsgård på Flatön fick böta för att han slagit Jacob Larssons 
tjänstepigor på Flatön när de drev korna genom en hage.  
- 
 
Referat av mål 12 i Orust dombok 16880611. 
 
Olof Rassmusson i Hästekälla förliktes med bördemannen till 
odelsjorden till Övre Dale Stala sn, Olof Arvidsson som inom tre år 
måste lösa in jorden. 
- 
 
Referat av mål 26 i Orust dombok 16880917. 
 
Wilhelm Eriksson uppbjöd för sig och sina syskon den gård på 
Gullholmen som de ärvt efter sin salige fader på Gullholmen. 
- 
 
Referat av mål 5 i Orust dombok 16890219. 
 
Bengt Larsson i Korsgård på Flatön tvistade med rådman Börge Nilsson i 
Uddevalla om ägandet till Lalleröd Tegneby sn. Börge vann dock målet. 
- 
 
Referat av mål 18 i Orust dombok 16890219. 
 
Olof i Köperöd stämde Ansten i Dalby Röra sn för att hans kviga hade 
dött på en samfälldig utmark i Hårleby. Rätten ansåg dock inte att 
Ansten hade någon skuld däri. 
- 
 
Referat av mål 41 i Orust dombok 16890219. 
 
Christen Nilsson och hans hustru Maren Persdotter på Råön inlämnade 
ett ömsesidigt testamente. 
- 
 
Referat av mål 47 i Orust dombok 16890219. 
 
Anders Helgesson i Bro sålde 2 öresbol odelsjord i Töllås Torp sn till 
Rassmus Jonsson och Helge Persson. 
- 
 
Referat av mål 3 i Orust dombok 16891125. 
 
Torbjörn Andersson i Skälhult dömdes andra gången för stöld. Denna 
gång hade han stulit vid Morlanda kvarn och som vittnen framkom Sven i 
Kårehogen, Simon i Torebo samt Nils i Bua. 
- 
 
Referat av mål 7 i Orust dombok 16891125. 
 
Jöns Olsson och Nils Andersson i Fiskebäckskil dömdes till 40 Dr i 
böter för att de olovligt fört 7 drängar med båt till Norge. Drängarna 
hade sedan tagit tjänst i danska flottan. 
- 
 
Referat av mål 8 i Orust dombok 16891125. 
 
Jacob Persson på Skaftö frälsegård utgav ett pantebrev till Mårten 
Christensson på 125 Dr mot pant i 1/2 frälsegård Skaftö. 
- 
 
Referat av mål 9 i Orust dombok 16891125. 
 
Jacob Jönsson på Rågårdsvik stämde åborna till 1/2 frälsegård Skaftö 
för att de olagligt rivit en bod på hans 1/2 gård. Jacob hade själv 
sett när Jacob Persson, Sven Olsson och Olof på Bassholmen höll på med 
att riva boden. När han hade förbjudit dem att riva boden hade de bett 
honom "dra åt helvete". Åborna dömdes att sätta upp boden igen. 
- 
 
Referat av mål 15 i Orust dombok 16891125. 
 
Tolle och Olof Börgesöner i Brattås Röra sn stämde sin svåger Tore 
Assarsson i Kungsviken för att ha skjutit igenom dörren till Tolles 
hus vid ett bråk dememellan. Målet uppsköts till nästa ting. 
- 
 
Referat av mål 18 i Orust dombok 16891125. 
 
Jörgen Jacobssons änka på Mollösund var instämd av Rassmus Rassmusson 
i Norge för att inte ha återbetalt en skuld. Målet uppsköts då hon ej 
kom. 
- 

Referat av mål 27 i Orust dombok 16900526. 
 
Gården Gröva hade av cronan reducerats till 1/4 skattegård. Nu 
protesterade Bildt som menade att det var en husmansplats under 
frälsegården Eskekärr. Som vittnen framkallades Olof Halvardsson i 
Prästebacka Röra sn som var 83 år gammal. 
Han vittnade att Gröva så länge han kunde minnas legat under Eskekärr. 
Torbjörn Andersson på Tvethogen Tegneby sn vittnade att hans morfar 
brukat Eskekärr och att då denna Gröva legat som en ängsteg under 
Eskekärr. Rätten gick därmed på vittnenas ord och gav Bildt rätt. 
- 
 
Referat av mål 1 i Orust dombok 16901113. 
 
Olof Tollesson och Maret Nilsdotter på Ellös dömdes till 10 resp 5 Dr 
böter för att ha fått oäkta barn. 
- 
 
Referat av mål 3 i Orust dombok 16901113. 
 
Olof Rassmusson i Hästekälla sålde Övre Dale i Stala sn till rätte 
bördemannen till odelsjorden Olof Arvidsson i Morlandstegen Torp sn.  
- 
 
Referat av mål 7 i Orust dombok 16901113. 
 
Capellanen Wilhelm Brems på Ellös arvingar krävde åter de 100 Dr som 
fadern 1688 hade lånat Nils Christensson i Bua mot pant i gården. 
- 
 
Avskrift av mål 9 i Orust dombok 16910304. 
 
Cronans Befallningsman gaf för rätten tillkänna huruledes en skeppare 
Didrick Raff på ett hollänskt skiep benämnt Rorgyllt Mortaren som 
stödt opp sig på en klippa widh Kiäringöön, för detta honom sigh 
besvärat atdt ett seigel medh några ostar skohla uthi hans frånvaro 
wara bortkomna och skall uthi stället wara lämnat en kiäp hwilken när 
Befallningsman fick see kiände han samma kiäp strax igien, att dhen 
samma hörde en man på Gullholmen widh namn Arwid Boman till, för dhen 
skull Befallningsman strax lätdt till hans huus några män hemskicka 
hwarest dhetta segell funnits. 

Befallningsman tillstår och att det han sedermehra efterfrågat hoos 
dhem som samma tidh af skieppsfolcket hollit vacht på skieppet när 
dhetdta skall warit bortkommit, och befunnit efter dheras egen 
bekiännelse atdt dhe skohla tagit bemälte Boman medh sigh på skieppet 
och dher soldt honom några stycken ostar men seiglet skall han sielf 
sigh tillegnat. 

Hvilkett af rätten förehölt honom Arfwid Boman hwar på han tillstodh 
atdt när han hörde atdt dhedta skieppet war stödt, haar han dit farit 
uthi meningh atdt få tillhandla sigh något, då han medh dhessa af 
skiepsfolcket som skieppet hade atdt wårda handladt kiöpt af dhem 
dhedta segell medh några ostar. 

Rätten tillsporde Befallningsman om skiepparen indtet låtit sökia 
sitdt folck som emot hans villia och vetenskap bortsoldt dhessa saker? 
Swarandes atdt han dher till intdtet hade tidh medan folcket andra 
dagen , strax skall far ivägt hällst efter han sidt segell igien 
bekommit. Andra skiähl hade Befallningsman indtet. 

Resolution: Af dhe skiäl som framförde ähro och medan ingen tillstädes 
ähr af dhem som Boman skall handlat medh whilcka för Befallningsman 
skohla tillstådt att dhe soldt Boman en dehl af dhessa saker, han och 
enständigt påstår sigh alldehles och under fullkombligt kiöp 
tillhandlat dhetta segell med ostarna, ej heller skall han annat wist 
än atdt dhe som dhetdta honom soldt skohla dher till hafdt macht och 
myndigheet för dhen skull medan inga wittne eller bevis finnes som 
honom öfwerbevisa kunna atdt han sigh något olofligen eller medh wåldh 
tillegnat blifwer han Boman dher före frikänd intill dhess dhedta 
honom medh bättre bevis öfwerbevisa blifwer. 
- 
 
Avskrift av mål 10 i Orust dombok 16910304. 
 
Cronans Befallningsman ställte för rätten fyra stycken qvinnfolck , 
Nils Torgerssons hustru Elin Swensdotter, Oluf Bålssons hustru Karin 
Nilsdotter och twenne inhyses qvinnfolck Kerstin Larsdotter och Börta 
Månsdotter whilcka skohla funnit en koffert af dhet wrak som på 
Hermanöö skall warit indrefwit af en hollänskt Galliot benämnt Gref 
von Stirum som något dher uthanföre skall blefwet sönderslagen. 
Dessa qvinnfolck tillstodho att dhe funnit en liten koffert widh 
stranden dhen dhe satte på en bergeklippa och gingo något dherifrån 
till att sökia efter något mehra. Då ett annat partie skall 
emellertidh dhenna koffert borttagit. Rätten tillfrågade dhem whem var 
hos dhem när dhe funno dhetta? 
Swarade dhe att ingen annan sågo än som trenne ifrån Ellös Torsten 
Persson, Börge Björnsson och Oluf Tollesson men intet sågo dhe whem 
kofferten borttog. Emedan dessa manfolck intet tillstädes ähro 
uppsköts dhenna sak till nästa ting att dhe och instämmas kunna. 
- 
 
Avskrift av mål 11 i Orust dombok 16910304. 
 
I lika måtto ställdes för rätten af Cronans Befallningsman, Lars Duus, 
Christen i Fossa, Store Per och Anders Larsson för dhet dhe skohla 
bortagit en tunna olia som strandsittarna widh Härrmanöö bärgat och 
angifwit whilka samtliga tillstå att dhe om aftonen funnit dhenna 
ollia widh stranden och dheraf allenast tagit uthi en fierding Kanna 
men dhen öfriga skola dhe efter sig lämbnat beropandes sigh på wittnen 
som skola sett när dhe rodt hem med dhen ollia dhe tagit. Whilka 
wittnen nu intet tillstädes ähro för dhenna skull uppsköts denna sak 
till nästa ting. 
- 
 
Avskrift av mål 12 i Orust dombok 16910304. 
 
Gästgivaren uthi Svanesund Helge Brun klagade öfwer Johan Eriksson på 
Hermanöö att han inneholler för honom dhess färgietull som honom och 
hans gård tillkommer och dhet allt sedan han färgiandet antagit. 
Hwaremot Johan Eriksson mötte innewändandes att han aldrig för dhetta 
betahlt någon färgietull, annat skähl att fria sig dher ifrån hade han 
intet. 
Resolution: Emedan ingen på hela landet som brukar gård, antingen dhee 
boor på öiar eller faste landet ähr fri för dhenne sundstull och Johan 
Eriksson ingen speciell friheet dheer före kan framwisa för dhen skull 
bör han och åhr betahla dhenne färgietull till Svanesund. 
- 
 
Avskrift av mål 20 i Orust dombok 16910304. 
 
Cronans Befallningsman angaf för rätten att för honom skall ett ryckte 
förekommit som Erik Björnsson på Gullholmen skall igenom sina drängar 
låtit föra ett parti förbudit tobak till Islandsberg och dher upplagdt 
uthi Per Påvelssons hus moot hans villia, whilket Per Påvelsson skall 
för Befallningsman bekiännt och att han strax att han fick see tobaken 
dhen utkastat uthur sin bodh, dhenne Per Påvelsson ähr sedan dödh 
blefwen och Befallningsman ingen widare underrättelse härom kunde 
bekomma. 
Erik Björnssons hustru mötte här emoot och alldeles nekar att hennes 
man något tobak till Islandsberg låtit föra dock bekänner att en norsk 
man warit hos henne när hennes man var borta och begiärt att få 
inlägga någon tobak hoos henne, dheet hon skall honom nekat men 
bekiänner att hon tillstädt tvenne sina pigor att föra för dhem något 
gods. Mehra upplysningar uthi dhetta kunde man intet bekomma. 
Resolution: 
Uppå Befallningsmans begiäran till att giöra sig någon underrättelse 
härom gavs honom dilation till nästa ting. 
- 
 
Referat av mål 32 i Orust dombok 16910304. 
 
Olof Rassmusson i Hästekälla förliktes med odelsägarna till Rålanda 
Tegneby sn så att han betalade 30 Dr till Simon i Åker Myckleby sn 
samt Per i Trätte Långelanda sn. 
- 
 
Referat av mål 38 i Orust dombok 16910304. 
 
Hustrun Seneve Mikkelsdotter uppviste för rätten att hon 1690 köpt 1/2 
gården Bua av Olof Mattson i Bjönni för 90 Dr. Den andra halvan hade 
hon köpt av Laurits Jonsson, Anna och Börta Jönsdöttrar samt av 
Kerstin Hansdotter. 
- 
 
Referat av mål 4 i Orust dombok 16910618. 
 
Clement Hansson i Bro stämde Helge i Bro för att han skulle ha stulit 
mjöl från Clement. Helge frikändes dock. 
- 
 
Referat av målen 5-6 i Orust dombok 16910618. 
 
Jacob Persson på Skaftö sålde sin 1/4 frälsegården Skaftö till Olof 
Nilsson på Bassholmen för 125 Dr. och förpantade 1/4 för 107 Dr. 
- 
 
Referat av mål 9 i Orust dombok 16910618. 
 
Olof Mattson i Bjönni stämde Nils Christensson i Bua angående en rest 
på 5 Dr och 24 öre på arvet efter sina saliga föräldrar och faster 
Helga Olsdotter och rätten anmodade Nils betala. 
- 
 
Referat av mål 4 i Orust dombok 16911029. 
 
Jörgen Jacobssons änka på Mollösund krävde 24 Dr för en skuld av Ranu 
Bryngelsdotter i Häröd på Tjörn. 
- 
 
Referat av mål 5 i Orust dombok 16911102. 
 
Olof Svensson i Tången lät för första gången uppbjuda 1/4 Tången. 
- 
 
Referat av mål 14 i Orust dombok 16911102. 
 
Ryttaren Olof Ekelund stämde svågern Olof Olsson i Röd för att 
Ekelunds hustru Anna Mårtensdotter inte fick bruket till hennes 
odelsgård på grund av att han inte kunde försvara hennes anspråk på 
gården då han tjänstgjort i Halland vid denna tid. 
Efter att rätten läst igenom domen av den 1 Juli 1685 fattades beslut 
att båda systrarna Ekelunds hustru Anna Mårtensdotter samt Olof 
Olssons hustru Karin Mårtensdotter var lika i börd till gården. 
Därmed fick lottdragning tillgripas på vem som skulle få 
besittningsrätten och Ekelund vann denna lottdragning! Rätten 
bestämde då att Ekelund skulle lösa in Olof Olsson för hans andel samt 
den andra systern Gunla med 16 Dr. 
- 
 
Referat av mål 15 i Orust dombok 16911102. 
 
Gert Gertssons son Wellam stämde Jacob Olsson på Skaftö för en 
skuldfordran. Jacob fick böta för uteblivande. 
- 
 
Referat av mål 22 i Orust dombok 16911102. 
 
Efter protest av den rätte bördemannen till Skaftö frälsegård, Mårten 
Christensson i Anfasteröd på Inland fick han lösa in den del som Olof 
Nilsson på Bassholmen köpt av Jacob Persson på Skaftö. 
- 
 
Referat av mål 30 i Orust dombok 16911102. 
 
Wälbemälte Johannes Eriksson och hans hustru dygdesamma Margareta 
Johannesdotter på Hermanö haver nu uti sitt levandes liv gjort en 
sådan förordning om den egendom Gud genom sin välsignelse dem förlänat 
att såsom Gud behagat att inte uti deras äktenskap förläna dem några 
barn. 
Fördenskull att de till en tacksamhet och ihågkommelse för det mycket 
kärliga och förtroliga umgänge dem emellan städtse varit herre på båda 
sidor skänkt och givit den av dessa äkta personer som efter guds behag 
den andre skall överleva att av obyten det bekomma och undfå fås utan 
det lagen förordnat två hundrade Daler smt och det av det redbaraste 
medel som i boet finnes. Den övriga egendomen delas enligt lag. 
- 
 
Referat av mål 31 i Orust dombok 16920225. 
 
Kyrkoherden Påvel Nöring utfärdade förbud på skogshuggning på sina 
gårdar Slätthult, Sörbo och Stensbo. 
- 
 
Referat av mål 8 i Orust dombok 16920519. 
 
Rassmus Hansson på Ellös stämde Åke Erlandsson och dottern Kerstin 
Åkesdotter på Lavön för att dottern med sin numera förymde man fört 
bort timmer från gården Bua där Kerstin tidigare bott. Åke lovade att 
på alla sätt få tillbaka sin måg som han ansåg ligga bakom det 
olagliga skogshugget. 
- 
 
Referat av mål 17 i Orust dombok 16920927. 
 
Knut Bildt bevisade med följande vittnen att gårdarna Gullixröd, 
Assletorp, Härbjönneröd, Otteslätt, Eskekärr, Rålandsberg, Hålta, Berg 
samt Gunneröd hörde till Morlanda kyrka sedan 1630: Vittnen: 
Anders i Gökesäter  40 år  Olof i Hästekälla  60 år 
Helge i Bro      60 år  Ivar i Leby     59 år 
Nils i Gunneröd    61 år  Lars i Kungsviken  58 år 
Matts i Gunnebo    64 år  Håkan i Bua     59 år 
Jöns Carlson i Berg  72 år  Andor i Hålta    68 år. 
- 
 
Referat av mål 1 i Orust dombok 16921103. 
 
Jacob Jörgensson i Göteborg, ombud för Johan Blässen från Amsterdam, 
stämde Arvid Boman på Gullholmen för en obetald skuld. Efter 
förlikning enades parterna att Boman skulle betala tillbaka 170 Dr. 
- 
 
Referat av mål 2 i Orust dombok 16921103. 
 
Olof i Bräcke fick böta 5 Dr. för att han under ett slåtteröl i 
Stensbo hade slagit Rear i Röd. 
- 
 
Referat av mål 3 i Orust dombok 16921103. 
 
Nils i Kåhlbuxeröd Röra sn var stämd för att inte ha kommit till 
kyrkan på en bönedag. Han anförde till sitt försvar att han ej kunde 
rå för detta då han vid detta tillfälle varit på Käringön och i god 
tid försökt komma hem men överraskats av ett stormoväder. Rätten 
beslutade därför att frikänna honom. 
- 
 
Referat av mål 5 i Orust dombok 16921103. 
 
Nils Rearsson i Rålanda Tegneby sn fick böta 6 Dr Smt för att ha 
slagit Jon Trullsson i Duvhult när Jon försökt återkräva en skuld. 
- 
 
Referat av mål 6 i Orust dombok 16921103. 
 
Knut Olsson på Mollösund fick intecknat att Knut Bilt var skyldig 
honom 200 Dr mot pant i gården Edshult. 
- 
 
Referat av mål 7 i Orust dombok 16930130. 
 
Olof Nilsson på Bassholmen Dragsmark sn tvingade Jöns Påvelsson på 
Rågårdsvik att lämna en skuta i pant för en skuld på 48 Dr. då Olof 
annars befarade att Jöns skulle lämna landet. 
- 
 
Referat av mål 25 i Orust dombok 16930130. 
 
Olof Hansson på Skaftö sålde sin odelsjord i Säckebäck Stala sn för 16 
Dr till Rassmus Olsson i Säckebäck. 
- 
 
Avskrift av mål 1 i Orust dombok 16930505. 
 
Anno 1693 5 Maj hölts extraordinarie ting på Gullholmen af mig Erick 
Simmingschöld häradshövding öfwer Orust och Tjörn öfwer en gammal 
fiskare Olof Mårtensson om 65 år hwilkwn den 29 April sidstledne uppå 
sitt eget lofft upphängt sigh sielf. Närwarandes Cronans 
Befallningsman Wälbemälte Johan Seth och den wanliga nämbden. 

Då först efterfrågades om denna Olof Mårtensson warit widh sitt 
förstånd till dhen tidhen att han denna gärning på sin kråp föröfwade? 
Whar till nämbden och alla som på dhetta fiskeläget boo betygade att 
han all sin tidh warit mycket stilla och enfaldig af sigh, men för ett 
åhr sedan blefwit helt underligh till sinnes och sedan mehr och mehr 
från sitt sinn och altså sedan den tiden gådt alldehles som en fåne 
och ingenting tagit sigh för, warit rädd för andra människor och sökt 
att wara i enslighet. 

Tillspordes och grannarna om han sedan den tiden sökt Guds huus och 
brukat sina salighets medel? Swarades att han warit så från sitt sinne 
kommen att han dhet intet wisst eller kunnat göra ej heller haar någon 
bekymbrat sigh i så måtto som lefwat hela sin tidh ogift medh en sin 
yngre brodher som ej heller ähr stort mehra wettig, uthi en liten 
stuga här på fiskeläget. 

Grannarna förehölles att dhet war illa och oförsvarligt af dhem gjort 
att icke ibland fördt honom till sigh till kyrkan och prästen eller 
och gifwit kyrkoherden hans tillstånd tillkiänna. Än efterfrågades 
hwad lefwen denne Olof Mårtensson fördt för dhen tidhen ähr af sigh 
kommen? Swarades att han altidh warit en stilla människa och att ingen 
hördt den ringaste ogärning af honom. 

Resolution: Emedan denne Olof Mårtensson mehr än ett åhr och dagh före 
denna ogärningwarit alldeles afwettig blefwen och ändå tillförne 
mycket enfalldigh han och dher hoos alltidh warit stilla och from af 
sigh, så att ingen kan täncka att han af något ondt sammvete denna 
ogärning på sigh föröfwat. För denna skull dömbde häradsrätten att 
hans kropp skall nedertagas och gräfwas i jord uthan kyrkogården efter 
4 capitlet Högmål. 
- 
 
Referat av målen 8-10 i Orust dombok 16930529. 
 
Arvstvist efter Bål Torsson och hans hustru i Boxevik Tegneby sn. 
Barnen var Rear Bålsson (på Mollösund?), Olof Bålsson (på Hermanö?), 
och döttrarna Anna Bålsdotter gift med Olof Andersson i Häggvall på 
Tjörn och dottern Kerstin Bålsdotter gift med Christoffer Persson. 
- 
 
Referat av mål 11 i Orust dombok 16930529. 
 
Trädde för rätten Rear Jönsson i Tönsäng medh sina systrar Karin och 
Malin Jönsdöttrar och gåfwo tillkänna att dhe tillsammans eger 4 
öresbol odelsjord i Biönni som ähr ärvda 2/3 part och den andra 1/3 
delen köpt av sin broder Lars Jönsson för 37 Dr. varav Rear köpte 
hälften. Nu satt alla tre på gården men bör endast sitta en där. 
Bestämdes att Rear skulle medh sin hustru och barn lösa ut systrarna 
och sitta ensam där. 
- 
 
Avskrift av mål 21 i Orust dombok 16930529. 
 
Trädde för rätten Nils Jögensson (felskrivet skall vara Torgersson) på 
Hermanö på sin hustrus Elin Svensdotters och svägerska Karin 
Svensdotters wägnar och begärde rättens betygande att föreskrifne hans 
hustru och swägerska ähro som syskone och rätte arvingar af båtsmannen 
Daniel Swensson, hwilken för någon tidh sedan ähr dödh blifwen och 
nedersatt några saker hoos styrmannen Anders Christensson i Stockholm. 

I andledning af denna begiäran blef hoos nämbden och närwarande tings 
allmoge noga efterfrågat om dhem veterligt ähr att dessa Elin och 
Karin Swensdöttrar en sådan broder hafft som uthi Stockholm warit och 
låtit sigh bruka för båtsman och nu sedermehra död blefwen? 
War på de af nämbden och flera af allmogen som denna afdöde båtsmannen 
känt enhälleligen wittnade att dessa Elin och Karin Swensdöttrar ähro 
båtsmannen Daniel Swenssons sanna syskon att att för tiden inga andra 
eller närmare arfwingar till hans qwarlåtenskap ähro. 

Tillstod och nu för rätten Nils Jöransson (!) att dhe fullmächtigat 
Anders Lundberg uti Uddevalla att på deras wägnar utfordra och till 
sigh taga deras saliga broders efterlämnade egendom, bekräftat med 
egen hand. 
- 
 
Referat av mål 9 i Orust dombok 16931017. 
 
Påvel Nöring fick intecknat en obligation på 90 Dr. som Arvid Boman på 
Gullholmen utgivit mot pant i en silverkanna. 
- 
 
Referat av mål 10 i Orust dombok 16931017. 
 
Jon Gunnarsson vid Hälleviksstrand fick intecknat en obligation på 15 
Dr som Olof Månsson Ekelund i Röd utgivit mot pant i 2 öresbol 
odelsjord i Mellan Röd. 
- 
 
Referat av mål 16 i Orust dombok 16931017. 
 
Knut Bilt bevisade vilka skatter som utgavs till Morlanda gård med 
följande vittnen: 
Rear Engebrektsson i Kårehogen 
Jöns Trullsson i Wrångevan 
Anders Olsson i Hälleviken 
Jacob Larsson på Flatön 
Bengt Olsson i Röd 
Halvard Svensson i Tönsäng 
Rear Jonsson i Tönsäng 
er Svensson i Tönsäng 
Nils Engebrektsson i Lunden 
Torsten Hansson i Assletorp. 
- 
 
Referat av mål 25 i Orust dombok 16931017. 
 
Arvid Boman på Gullholmen gick i konkurs. Bland fordringsägarna kom de 
som hade intecknat i tingsprotokollen först. Det var Ransko Simons 
enligt en dom i Marstrand samt Johan Blessens i Amsterdam enligt domen 
på Orust 16921103:1. 
Dessutom var han skyldig skatt på 21 Dr. Han hade nyligen gift sig med 
Johanna Svensdotter som tillerkändes 1/3 av boet varvid återstod 213 
Dr vilket medförde att åtskilliga kreditorer i Marstrand inte fick ut 
sin del. Som värderingsmän använde rätten Johannes Eriksson och Sören 
Olsson på Hermanö. 
- 
 
Referat av målen 28 och 33 i Orust dombok 16940607. 
 
Olof Andersson i Berg Skaftö hade på grund av vårdslöshet fått sin 
cronogård avbränd och fick gården förmedlad för sin fattigdom. Målet 
uppsköts till nästa ting. 
 
Referat av mål 39 i Orust dombok 16940607. 
 
Jöns Påvelsson i Rågårdsvik hade låtit försumma sin pantsatta skuta, 
till Olof Nilsson på Bassholmen Dragsmark sn, så att den ej gick att 
sälja. Han anmodades av rätten att sätta skutan i skick. 
- 
 
Referat av mål 9 i Orust dombok 16941015. 
 
Olof Nilsson på Bassholmen Dragsmark sn stämde nuvarande ägaren till 
Skaftö frälsegård Fredrik Nilsson i Marstrand för att han hade del i 
en kvarn samt några hus på Skaftö. Rätten underkände dock hans 
anspråk då han borde ha tagit upp detta vid skiftet efter förre ägaren 
salige Jacob Jönsson i Rågårdsvik. 
- 
 
Referat av målen 13-14 i Orust dombok 16941015. 
 
Rassmus Hansson på Ellös fullmächtig för Nils Willhelmsson Brems 
tilltahlte arrendatorn Nils Christensson i Bua för att ha sålt höö 
olagligt och inte ha betalt ränta på lånade pengar. Nils Christensson 
sa att han hade odelsrätt till gården och ha rätt att få pengar på ett 
pantebrev till gården som han försökt få ut av salige Wilhelm Bröms 
änka Senneve Mikkelsdotter. 
Rätten avvisade detta och Nils Christensson dömdes att lämna gården. 
Vidare visade Rassmus upp ett kvitto att han betalt Nils Wilhelmsson 
100 Dr. som Anders i Backa var skyldig. 
- 
 
Referat av mål 21 i Orust dombok 16941015. 
 
Estri Åkesdotter på Lavön blev friad från anklagelsen att ha haft 
umgänge med en båtsman Swen Stårck. Hon fick därmed rätt till 
nattvarden som kyrkoherden nekat henne till på grund av ryktet. 
- 
 
Referat av mål 27 i Orust dombok 16941015. 
 
Olof Rassmusson i Hästekälla anmodades av rätten att hålla löftet till 
Sven Olsson i Rålanda att få arrendera Rålanda i tre år. 
- 
 
Referat av mål 14 i Orust dombok 16950220. 
 
Olof Larsson i Gunneröd som var förmyndare åt Lars Jönsson i Näverkärr 
Röra sn ålades att betala ut dennes arv. 
- 
 
Avskrift av mål 9 i Orust dombok 16950613. 
 
Anna Larsdotter på Käringön ställde sig för rätten och beklagar för 
rätten att en fransos som öfwer wintern med ett skiep der legat skall 
henne under äktenskapslöffte lockat henne till lägersmål, men har der 
till intet bevis. Fransosen är sedan bortdragen ej heller wetat hans 
nambn. 
Resolution: Anna Larsdotter skall efter gjorda bekiännelse för 
lönskaläge plickta 20 mark och stå kyrkoplickt. 
- 
 
Referat av mål 10 i Orust dombok 16950613. 
 
Olof i Hästekälla stämdes för att ha huggit ekar på Bua mark. Målet 
uppsköts till nästa ting. 
- 
 
Referat av mål 12 i Orust dombok 16950613. 
 
Olof i Hästekälla kom överens med Gertrud och Ingeborg Olsdöttrar att 
betalningen för Rålanda gård i Tegneby sn skulle sänkas till 250 Dr 
för att husen var så förfallna. 
- 
 
Referat av mål 15 i Orust dombok 16950613. 
 
Rassmus Hansson på Ellös stämde ägarna till Rålanda för att han ansåg 
att torpet Träfvedal skulle höra till Bua och inte till Rålanda. 
Rätten beslöt dock att det skulle höra till Rålanda. 
- 
 
Avskrift av mål 34 i Orust dombok 16950613. 
 
Handelsmannen uthi Marstrand, welachtat Wellum Erichsson och We. 
Erich Björnsson på Gullholmen låto igenom sina egenhändiga qwittenser 
för rätten tillkännagifwa att Monsieur Arvid Boman på Gullholmen, till 
dhem richtigt betahlt för dhem och deras syskons arfweparter uthi 
deras sahlige faders och svärfaders huus samt en liten trädgård på 
Gullholmen till Wellum Erichsson 42 Dr 18 öre och till Erich Björnsson 
42 Dr 18. 
Fördhenskull härmedh och i kraft af dhetta afhändes all den rätt som 
Wellum Erichsson eller Erich Björnsson samt deras syskon och all deras 
barn för detta arf efter deras salige fader Erich Wellumsson uthi 
deras hus och trädgård på Gullholmen, och tillägnas Monsieur Arvid 
Boman och dhess effterkommande arfwingar så som dess igenom laga kiöp 
wällfångna och således oklandrade egendom. 
- 
 
Referat av mål 6 i Orust dombok 16951029. 
 
Olof Hansson i Grönsholt på Skaftö stämdes för att han spytt i kyrkan. 
Han friades dock sedan det konstaterats att han led av ett stort 
bråck. Han hade deltagit i ett barnsöl och där endast tagit någon sup. 
- 
 
Referat av mål 16 i Orust dombok 16951029. 
 
Nils Olsson vid Hälleviksstrand gav tillkänna att han sålt sin 
odelsjord på 2 öresbol i Varekilsnäs Stala sn för 30 Dr till Per och 
Marcus Svensöner i Varekilsnäs. 
- 
 
Referat av mål 21 i Orust dombok 16951029. 
 
Olof Nilsson på Bassholmen Dragsmarks sn fortsatte tvisten från målet 
16941015:9 med Fredrik Nilsson om Skaftö gård. Olof fick även denna 
gång avslag på sin begäran. Dessutom omnäms att Fredrik nyligen sålt 
gården till Överste Laurin i Marstrand. 
- 
 
Referat av mål 26 i Orust dombok 16951029. 
 
Hustru Karin Eriksdotter på Gullholmen lät igenom rätten 
inprotocollera 140 Dr fordran på Gästgivaren Sven Olsson i Svanesund. 
- 
 
Referat av mål 38 i Orust dombok 16951029. 
 
Anna Andersdotter på Mollösund bekände att hon på en resa uti Öresund 
varit i lag med en båtsman från Stockholm Bernt Berntsson Brun whilken 
under äktenskapslöfte besovit henne för 1 1/2 år sedan men som inte 
därefter hörts av. Hon fick därför böta 5 Dr. 
- 
 
Referat av mål 19 i Orust dombok 16960212. 
 
Olof Nilsson på Bassholmen Dragsmark sn stämde ägaren av Skaftö 
frälsegård Överste Laurin angående ägandet av gården. Laurin vann dock 
målet sedan han visat att ofri man ej fick äga en frälsegård. Olof 
tvingades därför sälja sin 1/4 del i Skaftö. 
- 
 
Referat av mål 41 i Orust dombok 16960212. 
 
Torbjörn Torstensson på Malön instämde Christen Olsson i Fossa för 
skällsord. Christen fick böta för att ej ha kommit till tinget. 
- 
 
Referat av mål 19 i Orust dombok 16960608. 
 
Åborna på Otteslätt anmodades att gärda sina haggårdar eftersom deras 
hund rivit ett får för länsmannen. 
- 
 
Referat av mål 26 i Orust dombok 16960608. 
 
Alexander Cock lät inteckna två gårdar Östra och Södra Flatön som 
Daniel Bildt satt i pant för ett lån på 600 Daler. 
- 
 
Referat av mål 5 i Orust dombok 16961014. 
 
Joen Gudesson lät inteckna gården Bua som Daniel Bildt satt i pant för 
ett lån på 300 Daler. 
- 
 
Referat av mål 13 i Orust dombok 16961014. 
 
Anders och Hans i Otteslätt stämdes för att deras hund ihjälbitit ett 
får för länsmannen. De fick böta för att ej ha kommit till tinget. 
- 
 
Referat av mål 29 i Orust dombok 16961014. 
 
Jon Ellertsson och hustrun Anna Jönsdotter i Köperöd gav inbördes 
testamente så att hennes barn som redan fått så mycket att de varken 
efter fader eller moder skulle ha mer varvid makarna skall sitta i 
orubbat bo. 
- 
 
Referat av mål 23 i Tjörns dombok 16961023. 
 
Per Hansson (Brems) på Skaftö frälsegård stämdes för att ha drivit ut 
länsmannen från Tofftenäs Stenkyrka sn när han var där för en syning. 
Målet gick vidare till lagmannsrätten. 
- 
 
Referat av mål 10 i Orust dombok 16970222. 
 
Rassmus Hansson på Ellös fullmäktig för Nils Willhelmsson Brems 
uppvisade qvittenser på försäljningen av gården Bua. Olof Rassmusson 
i Hästekälla hade köpt 1/2 och sonen Rassmus 1/2 för vardera 100 Dr. 
- 
 
Referat av mål 6 i Orust dombok 16970607. 
 
Översten och Kommendanten på Marstrand Johan Laurin stämde Olof 
Nilsson på Bassholmen Dragsmark sn för att ha huggit ekar på Skaftö 
gård. Målet uppsköts till nästa ting. 
- 
 
Referat av mål 12 i Orust dombok 16970607. 
 
Gullicksröd och Röds åbor uppmanades av rätten att bättre märka ut 
sina gränser. 
- 
 
Referat av mål 19 i Orust dombok 16970607. 
 
Jöns Påvelsson i Rågårdsvik och Anders i Lilla Backa stämdes av Daniel 
Bildt för att ha fiskat ostron på hans frälsemark. Då Jöns var på 
fiske uti sjön med laga förfall och då Anders inte kom uppsköts målet 
till nästa ting. 
- 
 
Avskrift av mål 3 i Orust dombok 16971001. 
 
Befallningsmannen på Inland Wällbetrodde Mårten Borgh på egne och 
flere sine medintressenters wägnar efter laga stämning öfwer Oluf 
Nilsson på Käringön angående 320 tunnor spannmåhl som skohla warrit i 
en skutha hwilcken Oluf Nilsson medh flera af Käringeööboorna förleden 
winter bärgat, hwar af erarna mycket ringa skohla af bärgarna 
bekommit. Beräknades nu Befallningsmannen spannmåhlens wärde 
skadheståndh och omkostningar dhe dher på anwändt till 3318 Dr 4 öre Smt.(!)

Men som Oluf Nilsson hwilken skall fördt dispossition öfwer denna 
spannmåhls bärgning nu intet äro i landet, så kunde denna sak denna 
gång intet upptagas. Dåck blef på Befallningsmannens Bergs begäran 
denna hans påstående fordran hoos wederbörande på Käringöön honom till 
preference och säkerhet uthi dheras egendom förr någon annan i 
Protocollet antecknadt. 
- 
 
Referat av mål 9 i Orust dombok 16971001. 
 
Samtliga salige Jacob Jönsson Jutes i Rågårdsvik arvingar lät för 1:a 
gången odels och börde männerna till lösen uppbjuda gården Nedre Röd. 
- 
 
Referat av målen 21-23 i Orust dombok 16971001. 
 
Olof Nilsson på Bassholmen dömdes för att ha huggit ekar och slagit hö 
på Överste Laurins gård Skaftö där Per Hansson (Brems) var vittne. Ett 
annat vittne var Hans Olsson på Vägeröd. 
- 
 
Avskrift av mål 9 i Orust dombok 16980214. 
 
Chronans Befallningsman Wällbetrodde Morten Borgh och Skiepparen Hans 
Olsson gofwo för rätten tillkänna huruledes en skuta "Unge Ryttaren" 
benämbdh skall för ett åhr sedan af Wällbemälte Oluf Nillsson på 
Käringöön och flera därsammanstädes blefwit uthur sjön bärgat medh 320 
tunnor spannmåhl uthi, och något annat smått, hwar af Oluf Nillson som 
dispossition öfwer denna bärgningen fördt, dhem allenast skall gjiort 
räckning för 201 tunnor 7 sättingar torr och wåth Rogh tillhopa. 

Hwilket som dhett ähr allt förstoor difference mellan dett som blefwit 
uthi skutan inlastat, kunna dhe intet annars finna än att dher medh 
oricktigt och egennyttigt skall tillgådt, uppvisades kiäranden twänne 
attester ifrån dhem som skiepparen skall kiöpt sin ladning af 
nämbligen Hr Hindrick Bildt att han af honom kiöpt 80 tunnor rough och 
5 tunnor korn attesten daterad 20 december 1696, sambt af Frants 
Molwig att af honom ähr kiöpt 235 tunnor rogh attesten daterad 14 
december 1696. Påståendes kiäranden att som dhe noghsambt skohla kunna 
bevias att ingen tunna skall under wäg wara kommen uthur farkosten 
förrän han uthi Kiäringöbornas händer kommit dhe och dherföre måste 
swara dhem till hela laddningen och dher hoos för olagligt bärgande 
pligta samt betahla dhem åtsilliga omkostnader dhe här på måst giöra.
 
Här moot mötte Oluf Nillsson på Kiäringöön medh fiölljande som medh 
honom warit och bärgat nämbligen: Erich Jacobsson, Simon Erichsson, 
Esbjörn Swensson, Oluf Jacobsson, Lars Nilsson, Anders Mårtensson, 
Oluf Olsson, Torger Tollesson, Rear Angrimsson, Jöns Jonsson, 
Cornelius Nilsson, Rassmus Larsson, Per Skrädder och Per Torkildsson 
dhe öfriga 

nämbligen Oluf Erichsson, Nils Olsson, Halvard Olsson, Jon Jönsson, 
Johan Persson, Björne Andersson och Swen Nilsson, ingåfwo för rätten 
sina förfall nämbligen siuckdom som dhe af gudh ähro medh hemsökta, 
som och för dhem blefwo lagliga prövade. 

För dhem all swarade Oluf Nilsson, att han så wäll som dhessa andra, 
som medh honom bärgat dhenna roghskutha, och så snart dhe dhen fådt 
till sin öö gådt till rådh medh wharandra på whad sätt dhe bäst skulle 
kunna conservera roghen som uthi skuthan war, till redarnas och 
egermännens bästa, och som dhe då strax för dett att isen warken bar 
eller brast till landet, intet kunde gifwa wederbörande dher om part, 
hafwer Oluf Nillsson utdehlt roghen både torr och wåth på afräckning 
för sin bärgarelöhn så wäll som att förwara till egarnas bästa 
alldehles den rannsakning som cronans Befallningsman här sammanstädes 
efter Hans Exellence Generalens order dher öfwer hollit. 

Nekades nu Oluf Nillsson så wäll som dhe öfriga bärgarna som nu 
tillstädes ähro, sedan att dhem föruthan Oluf Nilsson effter 
kiärandens begiäran aflagdt sina ed har, attdhe intet fådt mehra rågh 
än som uthi föreskriven Befallningsmans rannsakning dhe angifet, 
nekades dher hoos att någon oricktighet medh denna roghskuthas 
bärgande ähr förlupen. 

Begiärandes Oluf Nilsson att skieparren måtte uppvisa sin tullsedel så 
lärer dher af ehrfahras huru mycken rogh och korn i dhenna skutha 
warit, och exciperar dher hoos moot dhe ingifna attester, att dhem 
intet witsordh gives kan emedan dhe båda ähro raderade och af utrikes 
och obekante män, eller i deras namn skrivna, och ehuru allt ähr, 
påstår Oluf Nillsson att intet mehra uthi denna bärgade skutha 
funnits, när han medh dhe övriga förbemälta, till henne kom än som i 
Befallningsmans rannsakning angivet ähr. 

Och dher hoos begiärer att han och dhe andra bärgarna måtto undfåden 
bärgarlöhn som, dhem tillkommer och dhe medh sin största lifsfahra 
förtjänt, sampht att kiäranderna måtte för ett så grofft och swårt 
tillmähle nämbligen att dhe någon olaga bärgning gjordt plickta. 
Ehrbjudades Oluf Nilsson sig att han äfwen som de andra här framförda 
giordt will aflägga sin edh att ingen orichtighet ähr förlupen och att 
intet mehr korn eller rogh funnits i skutan än som uti Befallningsmans 
rannsakning är angifwit och uppsatt. 

Skiepparen beklagade och för rätten att han öfwergivit denna skuta 
widh Skafwe bucht och en gård Åhlebäck den 20 december, men hade intet 
bevis dher till. Befallningsman Morten Borgh och skiepparen Hans 
Olsson förklarade ytterligare sitt käromål att dhem finnes som dessa 
bärgare intet redligen dhetta dheras förolyckade gods handfarit, i 
dett dhe wäll medh pumpen hållit skuthan så länge läns till dhess dhe 
gifwit egarna eller landshövdingen dher om tillkänna, och intet 
behöfdt strax uttaga roghen uthur skuthan hällst att wägen intet war 
så lång och swår att dhett inte kunnat låta sigh giöra. 

Sedan skall och Oluf Nillssons bref af den 11 Januari 1697, och 
befallningsmanens rannsakning, intet uthi allt komma överens, hwar af 
dhe förmena ingen stoor redelighet förmährktes skall och dhenna skutha 
ifrån dhet att skiepparen Hans Olsson den övergaf allenast 1 1/2 dagh 
drefwit i sjön, och 13 stycken säckar medh rogh och korn som lågo 
överst i skuthan warit behålldne hwar af klart skall kunna antagas att 
skuthan uthi ingen annans händer warit, förrän Käringööborna den 
bärgadt, och således förmoda att dhe och måtte swara dhem till allt 
whad som uthi skutan blifwit inlastadt mämbligen 320 tunnor spannmåhl 
whilket qwantum att hafwa warit inne uthi skuthan whilket bevisades 
medh attesterna. 

Kiäranderna beropte sig och dher på att Oluf Nilsson skall för rätten 
själv sagt dett dhe 88 tunnor wåth rogh war så måhldh att han kunde 
göra så mycket i torr. Wällbemelte Olof Nilsson försvarade härmot att 
ingen ehrlig människa skall kunna honom öfwerbevisa att han medh denna 
skuthas och spannmåhlens bärgande i den ringaste måttan ordeligen 
ingådt, uthan dher medh sin högsta fliit att allt på nogaste sätt 
skulle blifwa upptecknat och till egarmännens förwaradt. 

Bewisades nu medh Befallningsmannens Ambjörn Grottes, Länsman Swen 
Grönmans och Nämdeman Oluf Rassmussons bewittnades att ingen uthan 
lifsfahra kunde komma ifrån Kiäringöön in på landet den tiid att denna 
skutha dher blef inbräckt, och att han Oluf Nillsson strax att dhet 
kunde låta sigh giöra angifwit både denna bärgade skutha så wäll som 
spannmåhlen dher uthi wara. 

Emoot attesterna som kiärande ingifwit excipierade Oluf Nilsson, att 
alla attesterna ähro dehls obekanta och dehls oduktiga till 
wittnesmåhl som och ingen dhere ähro tillstädes widh rätten attom 
dhess habilitet rannsakas kan och att dhe sedan edseligen sitt 
wittnesmåhl giöra kunna. Sedan att skuthan allenast 1 1/2 dagh 
drefwit i sjön synnes otroligt, och ehuru dher medh kan wara händt 
påstår och ehrbjuder Oluf Nilsson sigh medh edh willia bekräfta att 
intet mehra spannmåhl fandts uthi skuthan när dhe i sjön kommo till 
henne än som uthi cronans Befallningsmans rannsakning ähr angifwit 
och uppfördt. 

Förklarades och Oluf Nilsson sina ordh som tahlat för rätten att dhen 
wåta råghen så war måhld att dhen kunde göra så mycket torr rågh, 
nämbligen det han mente att så mycket torr rogh kunde wara inskieppat 
medh den samma i skuthan, men aldrig tänckt att dhen så mycket kunde 
blifwa effter torckningen uthan att en tunna sådan wåth rogh kunde i 
dett högsta efter torckningen giöra 5 sättingar torr rogh. 
Begiärandes Oluf Nilsson att som kiäranderna honom och dhe andra 
bärgarna tillagt mycket grofwa och ehreröriga beskyllningar hwilka dhe 
på intedt sätt kunnat bewisa, dhe dherföre efter lagh plickta måtte, 
och betala dhem icke allenast sin bärgarlön utan och flera der på 
använda omkostningar. 

Resolution: Såsom Befallningsmann Wällbemälte Morten Borgh och 
skiepparen Hans Olsson medh intedt lagligt bewis kunnat öfwerbewisa 
Oluf Nillsson och dhe andra bärgarna att dhe något af dett bärgade 
dölgdt, uthan swaranderna dher mot wisat att dhe så snart som giörligt 
warit dett samma icke allenast tillkiännagifwit hoos Hans Olssons 
hustru, uthan och äfwen wäll samma tidh dett angifwit på tullkammaren 
i Marstrand, dher till hafwa redan dhe närwarande och förbemälte 
bärgare medh sin edh bedyrat att icke allenast dhe intett mehra rogh 
bekommit än som uthi Befallningsmannens rannsakning ähr uppfördt, 
uthan och att intet mehra rogh eller korn warit i skuthan än som uthi 
samma rannsakning ähr angofwit. 

Fördenskull kunde rätten intet annars dhen sampteligen befria för 
dhetta kiärandenas obewisliga tillmähle att dhe emot Kung. Majt. 
sjiölagh skohla begådt något olagligt bärgande, och för den skull 
tilldömbde dhem att böra bekomma af kiäranderna sin medh lifsfahra 
wälförtienta bärgarlöhn, och pröfvades nämbden enhälleligen att 
bärgarna tillsammans för denna sin allombekanta stoora lifsfahra och 
beswär, så wäll som för torckandet af roghen, böhra åthnjuta 
halfparten af den bärgade spannmåhlen, och att själfa skuthan medh den 
andra halfparten af spannmålen bör oafkortat levereras kiäranden åter, 
wällförståendes efter den andehl som dhem uthi laddningen medh rätta 
tillkomma whilket emellan sampliga lottegarna dher uthi liqvidation 
remitterat. 

Och som kiäranderna här för rätten icke allenast tillagt swarnaderna 
uthan och begiärt att dhe efter Kung. Majt. sjölag måtte blifwa 
straffade för olagligen föröfwadt bärgande, dhet som de på intet sätt 
giettet bewisa, så böra och dhe dherför efter 20 capitlet tingsmål 
plickta 40 Mark. 
Expenserna som swarande och borde hafwa blifwa dhem beräcknade uthi 
denna samma dem tilldömbda halfpart af spannmåhl. Skiepparen Hans 
Olsson förliktes omsider med Oluf Nilsson om föreskrefne dem emellan 
warande twistighet, för hwilken orsak föreskrefna 40 Mark blefwo 
eftergifna. 
- 
 
Referat av mål 9 i Orust dombok 16980214. 
 
Jacob Jönsson Jutes arvingar uppbjöd Nedre Röd 2:a gången. 
- 
 
Referat av mål 19 i Orust dombok 16980214. 
 
Rassmus Hansson på Ellös fick intecknat att han lånat ut till Daniel 
Bildt 100 Dr mot pant i 2/3 Glimsås, 100 Dr. mot pant i två platser 
vid Ellös samt 200 Dr mot pant i Ramholmen. 
- 
 
Referat av mål 6 i Orust dombok 16980610. 
 
Salige Inspektören i Uddevalla Gustav Bomans änka stämde Arvid Boman 
på Gullholmen för en skuld på 12 Dr som Arvid skulle betalt 19 sep 
1691. Arvid försvarade sig med att istället ha erlagt 4 vålor 
spillånga samt 11 mark och 1 Dr som rätten också erkände. 
- 
 
Referat av målen 14-15 i Orust dombok 16980610. 
 
Hans Mattsson i Röd fick intecknat att han köpt gården av Helge Bröms 
och salige Bertill Svenssons änka på Marstrand den 14 feb 1698. För 
att kunna köpa gården hade han tagit ett lån på 187 Dr av Hans 
Clementsson vid Hälleviksstrand mot pant i gården. 
- 
 
Referat av mål 23 i Orust dombok 16980610. 
 
Drängen Rassmus Hansson i Torebo hade fått oäkta barn med konan Elin 
Jacobsdotter som fick böta 5 Dr. Drängen hade därefter rymt. 
- 
 
Referat av mål 24 i Orust dombok 16980610. 
 
Jacob Jönsson Jutes arvingar uppbjöd Nedre Röd för 3:e gången. Då 
inkom Hans Clemensson vid Hälleviksstrand och menade sig vara lika 
nära i börd till Röd som Hans Mattsson. Beslutades att båda fick dela 
på bruket av gården. 
- 
 
Referat av mål 27 i Orust dombok 16980610. 
 
Olof Nilsson på Bassholmen Dragsmark sn fick böta 15 Dr för att ha 
slagit hö på en ängsteg kallad Sjöboviken under Skaftö frälsegård. 
Brukaren till 3/4 Skaftö, Per Hansson i Vägeröd, ansågs av rätten ha 
mer rätt till denna teg än Olof som brukar 1/4. 
- 
 
Referat av mål 31 i Orust dombok 16980610. 
 
Karl Båhlsson och hans hustru Rangella Månsdotter på Mollösund hade 
betalt 43 Dr för ett livstidsarrende på Bäckevik Lyrön till ägaren 
Fredrik Brems. Trots att Karls föräldrar som nu är döda tidigare hade 
brukat gården hävde Fredrik nu arrendet då han hade kommit på Karl med 
att ta en ekestubbe från gården. Rätten beslutade att Karl skulle 
vräkas och att återfå sina 43 Dr. 
- 
 
Referat av mål 11 i Tjörns dombok 16981011. 
 
Per Hansson (Brems) på Skaftö tvistade med sin broder Wellom Hansson i 
Tofftenäs Stenkyrka sn om arvet efter deras föräldrar. 
- 
 
Referat av mål 4 i Orust dombok 16981017 
 
Assmund Nilsson på Mollösund fick böta 3 mk för att ha slagit 
Margareta Simonsdotter för tre veckor sedan på Mollösund. 
- 
 
Referat av mål 5 i Orust dombok 16981017. 
 
Erik Björnssons änka Karen på Gullholmen stämde Olof Jonsson i Svanvik 
och Anders Torsson i Bro för att Olof sålt en stut som var hennes till 
Anders. Karen hade placerat stuten hos Olofs hustru för att hon 
skulle föda upp denne men fjärdingsmannen Marcus i Backa intygade att 
det var denne stut som Olof sålt till Anders. Rätten beslutade att 
Karen skulle få tillbaka stuten. 
- 
 
Referat av mål 6 i Orust dombok 16981017. 
 
Karl Båhlsson på Mollösund som på förra tinget dömdes att vräkas från 
Bäckevik hade inte lämnat tillbaka tagesedeln till ägaren Fredrik 
Brems. Rätten beslutade att ge Karl 5 Dr böter och att lämna tillbaka 
sedeln. 
- 
 
Referat av målen 7 och 20 i Orust dombok 16990221. 
 
Handelsmannen i Göteborg Nils Persson fick intecknat i protokollet att 
Jacob Jörgensson på Mollösund hade tillvaratagit några bräder från ett 
förolyckat skepp tillhörande Nils och att han måste pantsätta dessa 
mot en obligation på 1356 Dr till Häradshövding Cedercrona. 
- 
 
Referat av mål 13 i Orust dombok 16990221. 
 
Simon Olsson i Kärra fick böta 5 Dr för att under fylleri ha 
knivskurit Nils Månsson i Mollösund. 
- 
 
Avskrift av mål 14 i Orust dombok 16990221. 
 
Skiepparen salige Helge Börgessons enckia hustru Kerstin 
Kristmansdotter ifrån Halland Onsahla sochen under Ekarna efter 
föregången laga stämning öfwer wällbemälte Oluf Nillsson på Kiäringöön 
protesterade igenom sin fullmächtige Monsieur Oloff Bomstedt, att Oluf 
Nilsson måtte till henne åtherlefwerera så mycket af en upburen 
styrmans hyra som hennes salige man af honom och dhe flera 
skieppsfolck blefwet twungen mehra utgifwa än första accordet war, för 
en resa han anno 1691 för styrman fölgdt skieppet Carolus. 

Först till London i Engelandt och sedan till nya Lisabon och Hamborgh, 
och dherifrån hemb, som redarna widh hembkomsten intet villiat bestå, 
uthan för skipparen afdragit nämbligen 9 pd sterling i engelskt mynt, 
hwilken afkortning redarna till detta skiep igienom goda män låtit 
liqvidera, hwilcka och skiepparen, af Fjäre Häradsrätt den 17 Januari 
1696 ähr dömbd att åtherbetahla till redarna. 

Här mot till answar mötte Oluf Nilsson protesterades på det högsta 
dher mot att han skulle twingat skiepparen att betahla sigh större 
hyra än som dheras första accord warit och giorde fölljande berättelse 
om sackens sammanhang, först skall skiepparen Helgie Börgesson anno 
1691 i September månad accorderat medh Oluf Nillsson att han för 
styrman skulle föllia skieppet Carolus till Lisabon och dherför 
tillsagdt honom 110 Rixdr Corant, en tredjedehl dher af att undfå när 
han utseglade, den andra 1/3 dehl när dhe frambkommo och den sidsta 
widh hembkomsten. 

Men när dhe medh skieppet kommo mot Högden blefwo dhe af ett engelskt 
skiep antastade och till London i Engeland bräckta och dher 9 weckor 
uppehåldna, och omsider lösgifna medh skiep och gods, då resolverade 
sigh skiepparen dher att lossa sin ladningh, som och skiedde och lät 
förfrachta skieppet dher från till Habel de Gras och förtingade medh 
folcket att dhe för samma hyra som först förtingat war skulle föllja 
honom samma reesa, och hafwa att undfå widh frambkomsten till Habel de 
Gras den andra sin 1/3 dehls hyra och den sidsta dher som dhe dher 
ifrån gingo. 

När dhe således kommo till Habel de Gras och dher lossat, togh 
skiepparen en ny fracht dher ifrån till Hamborgh, medh whilcken Oluf 
Nillson och dit fölgde och dher lossade, wharest han och sin sidsta 
1/3 dehls hyra undfick, whilcken hyra Oluf Nilsson förmodar sigh 
således noghsampt förtient, emedan han då trenne reesor och 
utlastningar detta skiep fölgdt. 

När dhe som förbemält ähr i Hamborgh lossat öfwergaf skiepparen Helgie 
Börgesson skieppet, och i sitt ställe antsvardade Oluf Nilsson att för 
skieppare hemb till Halland föra, dett han och lyckligen giorde. 
Hwarföre han förmodar att redarna ähro skyldiga honom betahla och 
intet fogh hafwa något åtherfordra af dett han wällförtient skall 
åthniutit. Widare hade dessa parter intet att föredraga. 

Resolution: Alldenstund fullmächtigen på intet sätt kunnat bewisa att 
skiepparen igenom styrmannens och dhe andra folckens kringläggande 
wharit twungen att lofwa och gifwa dhem större hyra wähnligen 
accorderat för den skull efter dett 24 capitlet skieppmanna balcken 
sjölagen, bör och Oluf Nillsson heela sin undfångna hyra behålla. 

Hwad anbelangar dhe månadspengar som fullmächtigen angifwer att 
sjömannen föruthan denna sin hyra bekommit, så finner rätten att han 
samma månadspenningar fådt igenom nytt contract af frachtaren för den 
tidh dhe warit upbrachta, whar om att skiepparen medh styrmannen warit 
överens, dher af nogsampt sees kan att han whad som han tingat och 
lofwadt att richtigt betahlt, till hwilckets åtherfordran rätten 
intett finner kiäranden några lagliga skiähl hafwa. 
- 
 
Referat av mål 15 i Orust dombok 16990221. 
 
Drängen Hans Kroksson och pigan Ingehl Olsdotter på Ellös fick böta 10 
resp 5 Dr för att ha fått oäkta barn. 
- 
 
Referat av mål 18 i Orust dombok 16990221. 
 
Nils Rearsson i Rålanda Tegneby sn dömdes att betala Bengt Larsson i 
Korsgård på Flatön en tunna korn för en skuldfordran. 
- 
 
Referat av mål 45i Orust dombok 16990221. 
 
Rear Jönson i Bjönni uppvisade qvittenser på att han köpt odelsjord i 
Bjönni av sina svågrar Olof Mattsson i Bjönni och Halvard Svensson i 
Tönsäng och betalt 27 dr vardera. Svågrarna var gifta med två systrar 
till Rear. 
- 
 
Referat av mål 21 i Orust dombok 16990614. 
 
Hans Clementsson i Hälleviksstrand uppbjöd Nedre Röd 2:a gången. 
- 
 
Referat av mål 6 i Orust dombok 16991004. 
 
Jöns Wäfwer på Mollösund fick böta tredubbelt värdet av två tolfter 
bräder han stulit från en skotsk skeppare. 
- 
 
Referat av mål 32 i Orust dombok 16991004. 
 
Bengt Larsson i Korsgård sålde med sin hustrus samtycke 4 öresbol 
odelsjord i Rålanda Tegneby sn för 60 Dr till Per Erlandsson. 
- 

Kort referat av mål 3 i Orust dombok 17000130.

Bonden Olof Jonsson i Svanvik stämde Daniel Bildt för att han 
betalat 15,5 Dr för att arrendera gården Svanvik men sedan blivit 
vräkt. Olof beropade sig på att han hade odelsrätt till gården. 
Mot detta svarade Daniel Bildt att han genom en dom av den 17 
November 1643 löst ut samtliga odelsägare till Svanvik. Han menade 
att han egentligen gjort upp om arrendet med Anders Torsson i Bro 
som dock hade gått i caution för Olof Jonsson som därvid tagit över 
arrendet. När Olof inte klarat av att bruka gården hade Anders sagt 
upp avtalet. Rätten ansåg att Daniel Bildt därmed hade rätt att 
vräka Olof. 
---
 
Kort referat av målen 7 och 8 i Orust dombok 17000130. 
 
Anders Anundsson i Evensås gjorde upp med Lars Anundsson och salige 
Olof Jonssons barn i Kärr om att Anders inte var skyldig sina syskon 
något för det som de ägt i Mulltorp Långelanda sn. 
Anders förliktes också med sin svägerska Erik Larssons hustru 
Kerstin Persdotter i Kila om de två öresbol odelsjord i Kila som 
Kerstins bror Christen Persson i Köpenhamn överlåtit till sin 
syster. Genom förlikningen ökade Anders sitt ägande i Kila från 4 
öresbol = 1/3 till 1/2 mantal. 
---

Kort referat av mål 11 i Orust dombok 17000130.

Christen Nilsson och hans hustru Maren Persdotter på Råön 
testamenterade all sin egendom och allt sitt lösöre till pigan Maren 
Andersdotter. Hon skulle efter deras död få allt utan att deras 
släkt kunde göra något anspråk därpå.
---

Kort referat av mål 12 i Orust dombok 17000130.

Anders Andersson på Ängön pantsatte två kor mot ett lån på 10 Dr som 
han tagit av Fiskebäckskils kyrka den 2/12 1698.
---

Kort referat av mål 18 i Orust dombok 17000130.

Per Hansson (Brems) på Skaftö hade på uppdrag åt Gertrud Fredriks i 
Marstrand gett 29 öre i handpenning till Anders Olsson i Häröd Röra 
sn för att han skulle bygga en båt. Därefter hade Gertrud sänt bud 
till Anders att båten inte skulle byggas varvid Anders behållit 
handpenningen. Rätten beslutade att Anders handlat rätt.
---

Kort referat av mål 27 i Orust dombok 17000130.

Olof Nilsson i Wassdal anmodades att inom 8 dagar betala Jon 
Jacobsson det som Jon åt honom betalt till Ingemar i Gunneby för 
båtsmanshållet nämligen 21 1/3 öre för två och ett halvt år.
---
Kort referat av mål 33 i Orust dombok 17000130.

Helge Andersson i Bro satte sin gård i pant mot ett lån på 100 Dr 
från Per Svensson i Mällby Tegneby sn med en årlig ränta på 6 Dr.
---

Kort referat av mål 35 i Orust dombok 17000613.

Börge och Andor Esbjörnsson i Boxevik Tegneby sn fick intecknat att 
de inlöst odelsjorden i gården av Torsten, Jacob och Carl 
Esbjörnssöner samt av Rear Bålsson (på Mollösund?), Olof Bålsson (på 
Hermanö?), Bål Olsson (vid Hälleviksstrand?) samt Anna och Kerstin 
Bålsdöttrar för all deras odelsjord i Boxevik.
---

Kort referat av mål 47 i Orust dombok 17000613.

Olof Månsson Ekelund i Röd fick intecknat att Anders Torsson i Bro 
hade satt en ung svart ko i pant mot ett lån på 6 Daler.
---

Avskrift av mål 50 i Orust dombok 17000613.

Commisaren i Göteborg vid Kungl. Majt. Ständers bank-kontor uppbjöd 
för första gången de av Överstelötnant Arvid Soops pantsatte 
strandsittarplats Rågårdsvik under Fossa. 
---

Kort referat av mål 9 i Orust dombok 17001008.

Hans Mattsson i Röd Nedergård visade att han återbetalt Hans 
Clementsson vid Hälleviksstrand, för det lån han pantsatt sin gård. 
Han visade också att han var närmaste bördeman till odelsjorden och 
att han köpt den för 180 Dr den 10 Juni 1698 av de förre ägarna We 
Helge Brun och Bertill Svenssons änka Annika i Marstrand.
---

Kort referat av mål 19 i Orust dombok 17001008.

Dragonen Anders Björnsson vid Morlanda gård och konan Olug 
Persdotter fick böta för att ha fått oäkta barn.
---

Kort referat av mål 46 i Orust dombok 17001008.

Christen Nilsson på Råön hade avlidit och änkan Maren Persdotter 
satte sig nu, såsom deras testamente från tinget 17000130:11 
utvisade, under Maren Andersdotter som numera var gift med Jöns 
Olsson i Hällevik.
---

Kort referat av mål 47 i Orust dombok 17001008.

Olof Rassmusson i Hästekälla visade att han betalt 192 Dr för 8 
öresbol odelsjord i Hästekälla till We Helge Andersson Brun med 
hustru Kerstin Björnsdotter samt barnen Jöns, Maren, Mätte och Anna 
Brun.
---
Kort referat av mål 5 i Orust dombok 17010206.

Påvel Nöring stämde Olof Rassmusson i Berg Skaftö, samt 
tjänstefolket Olof Svensson, Hans ifrån Stångenäset, och pigan Elin 
Olsdotter för att ha stulit säd från Påvel. Målet uppsköts till 
nästa ting.
---

Kort referat av mål 6 i Orust dombok 17010206.

Jocum Larsson i Uddevalla fick intecknat att Jesper Perssons änka 
och barn på Käringön pantsatte hus och egendom för en skuld på 20 
Dr.
---

Kort referat av mål 14 i Orust dombok 17010206.

Olof Rassmusson i Hästekälla satte gården Bua i pant för ett lån på 
100 Daler av Ingeborg Persdotter vid Hälleviksstrand.
---

Kort referat av mål 15 i Orust dombok 17010206.

Lars Svensson i Tången pantsatte ett öresbol odelsjord i Röd Röra sn 
mot ett lån på 30 dr av sin bror Jon Svensson i Röd Röra sn.
---

Kort referat av mål 21 i Orust dombok 17010206.

Lars Andersson på Ängön, Anders Torkelsson i Totorp Stala sn samt 
Torkel Håkansson på Tegen Röra sn, stämde Kerstin Jespersdotter i 
Kollungeröd Långelanda sn angående odelsrätten till den gård som 
Kerstin nu brukade. Målet uppsköts till nästa ting.
---

Kort referat av mål 39 i Orust dombok 17010206.

Daniel Jonsson i Fiskebäckskil var instämd för tjuvnad men infann 
sig inte och fick böta för detta.
---

Kort referat av mål 4 i Orust dombok 17010617.

Påvel Nöring stämde åter de personer som stulit säd från honom vid 
förra årets slåtter. De instämda var Olof Rassmusson i Berg Skaftö, 
drängen Olof Svensson samt den i Livland värvade drängen ifrån 
Stångenäs Hans Byrfälldt. De åtalade dömdes till böter liksom de som 
köpt tjuvgodset nämligen Rear i Svanvik, Anders i Röd samt hustrun 
Sigrid Olsdotter vid Hälleviksstrand.
---

Kort referat av mål 7 i Orust dombok 17010617.

Sven Andersson i Kila fick intecknat att han köpt 3 öresbol i Kila 
av sin far Anders Jonsson i Kila på Flatön.
---Avskrift av mål 15 i Orust dombok 17010617.

Dett resolverades mellan Wellam Kay på Käringöön och Arvid Boman på 
Gullholmen angående ett ankartåg som Wellam Key ländt Arvid Boman 
och några fordringar som Boman deremot hafwer hoos Wellom Key, att 
när Wellom Key bethala Arvid Boman dhett han honom skyldig ähr bör 
Boman lefwerera honom dess tågh tillbaka så godt som dhett whar när 
Boman dett mottag eller dess wärde efter wittnes manna orden.
---

Referat av mål 25 i Orust dombok 17010617.

Lars Andersson med sin hustru Anna Hansdotter på Ängön stämde åter 
Kerstin Jespersdotter i Kollungeröd Långelanda sn angående rätten 
till odelsjorden. Lars visade att hans hustru liksom Kerstin var 
barnbarn till Nils Helgesson som 1627 ägde Kollungeröd. Lars hävdade 
att hans hustru stod lika nära i börd, då hennes mor Maret och 
Kerstin mor Ingeborg hade lika rätt till odelsjorden. Rätten dömde 
Kerstin att sitta kvar om hon löste ut de andra odelsägarna.
---

Kort referat av mål 55 i Orust dombok 17010617.

Daniel Bildt pantsatte gården Bua på Flatön till Rear Olsson Gren 
mot ett lån på 300 Dr.
---

Kort referat av mål 9 i Orust dombok 17011015.

Daniel Bildt som ägde Övre Röd stämde åborna i Mellan Röd Olof 
Ekelund och Anders Torstensson samt åbon i Nedre Röd Hans Mattsson 
angående bruket av en utmark. Rätten betämde att en syning på 
platsen skulle hållas för att bestämma gränserna mellan gårdarna.
---

Kort referat av mål 25 i Orust dombok 17011015.

Johan Gunnarsson vid Stocken stämde Järp Persson på Tegen (Torp sn?) 
som av rätten anmodades att betala för den tobak han köpt.
---

Avskrift av mål 29 i Orust dombok 17011015.

Den tagesedel som hr ehrevördige kyrkoherden Olof Eriksson I Qville, 
Johannes Eriksson på Hermanö och Johannes Andersson på sina barns 
vägnar gjort upp den 26 Mars 1699 med Per Helgesson (i Bro) på 10 
års tidh om 3/4 skattehemmanet Hermanö bliver uppå begäran härmed 
uti tingsprotokollet intecknat och confirmerat.
---

Kort referat av mål 34 i Orust dombok 17011015.

Per Hansson (Brems) på Skaftö fick 70 Dr. i brandstods-utgjutning 
för en ladugård som brunnit ner.
---

Kort referat av mål 12 i Orust dombok 17020204.

Maret Engebrektsdotter på Kilasmark på Flatön dömdes för att ha fått 
oäkta barn. Som barnafader utpekade hon först Jon Rearsson i Bua som 
dock friades, varvid hon utpekade den gifte mannen Lars Anundsson i 
Åker Myckleby sn som barnafar, som kallades till nästa ting. Nämnt 
vittne var Jon Gudesson i Bua.
---

Kort referat av mål 13 i Orust dombok 17020614.

Rassmus Hansson på Ellös stämde Cappellanen Hans Billing samt Nils 
och Mikkel Wellomssöner (Brems) angående brister i arvsdelningen 
efter Wellom Brems. Målet sköts upp då stämningsansökan i befanns 
vara ogiltig.
---

Kort referat av mål 14 i Orust dombok 17020614.

Nils Sörensson på Lavökrok dömdes att före nästa höst återbetala ett 
lån till Rassmus Hansson på Ellös.
---

Kort referat av mål 15 i Orust dombok 17020614.

Maret Engebrektsdotter i Kilamark återtog vad hon sagt på förra 
tinget om vem som var rätte barnafadern till sitt oäkta barn. 
Istället utpekade hon en icke namngiven dräng hos Jon Gudesson i 
Pilegården Dragsmark sn och målet hänsköts till Sunnervikens 
domsaga.
---

Kort referat av mål 19 i Orust dombok 17020614.

Olof Andersson och hustrun Ingegärd Eriksdotter på Ramholmen 
inlämnade ett testmente.
---

Referat av mål 20 i Orust dombok 17020614.

Bengt Larsson och hans hustru Kerstin Håkansdotter i Korsgård stämde 
Rear Olsson Gren och hans hustru Anna Persdotter samt sonen Olof 
Rearsson med sin hustru Dordi Månsdotter för falsk ryktesspridning. 
Bengt hävdade att Rear hade släppt ut ett rykte att Bengts hustru 
talade illa om Rear för att han tvingats flytta från Ängö i Stala sn 
till Flatön. Som vittnen kallades Sven Persson på Flatön, pigan 
Börta Björnsdotter vid Björsund, Simon Persson på Flatön, Anders 
hustru Dordi Svensdotter i Kila samt Jon Gudessons hustru Marit 
Nilsdotter i Pilegården Dragsmark sn.
---

Kort referat av mål 21 i Orust dombok 17020614.

Daniel Bildt begärde att en syning skulle hållas mellan Gullicksröd 
och Röd Röra sn, för att återställa gränsen till det som gällde 
enligt en dom från år 1528.
---


Kort referat av mål 22 i Orust dombok 17020614.

Rätten uppsatte ett vite på 10 dr till den av Nils Månsson och Jon 
Jespersson på Mollösund som startar ett bråk.
---

Kort referat av mål 25 i Orust dombok 17020614.

Rätten beslutade att Simon Persson på Flatön skulle få lösa ut 
Anders Börgesson i Hov Tegenby sn från bruket i Hov när han kunde 
betala. Simon gavs rätt till detta eftersom hans far Per Arvidsson i 
Hov bortpantat Simons mödernearv till Anders som inte hade odelsrätt 
i Hov.
---

Kort referat av mål 29 i Orust dombok 17020614.

Tolle Olsson och Per Månsson i Köperöd gavs rätt att driva boskapen 
över Kärra gårs mark i Röra sn trots Måns Anderssons i Röra 
protester.
---

Avskrift av mål 3 i Orust dombok 17021020.

Notarien We Lars Buckman uppwiste uthi rätten på Mons. Magnus 
Hedemans wägnar en We Wellom Kay Skottes (på Käringön) honom gifwen 
obligation af den 16 december 1701 på 99 Dr 8 öre Smt medh begiäran 
att samma fordran till Mons. Hedemans säkerhet och preference före 
andra creditorer uthi tingsprotokollet må blifwa intecknat whilket 
härmedh skiedde doch förebehålles dhem dhess rätt som föruth 
antingen hafwa domb eller eliest vigilerat.
---

Referat av mål 8 i Orust dombok 17021020. 

Rassmus Hansson på Ellös var stämd för att inte skött om husen på 
Ellös som vid arvskiftet efter Wellom Brems den 22 Maj 1691 
tilldelats Comministern i Fässberg sn Hans Billings saliga hustru. 
Billing hade enligt en revers utställd på Ellös den 25/9 1697 
påtagit sig att vara förmyndare för hustruns bror Mikkel 
Wilhelmsson, som också hade en broder Nils som var arvsberättigad. 
Hans Billing hade 9/9 1691 hyrt ut husen vid Ellös till Jonas 
Hohsenberg som dock inte hade underhållit husen enligt contraktet. 
Rätten beslutade att Jacob Olsson i Hästekälla och Marcus Andersson 
i Backa skulle besiktiga husen varvid Hans Billing skulle hålla 
barnen skadeslösa.
---

Avskrift av mål 16 i Orust dombok 17021020.

Björne Andersson och båtsman Rear Angrimsson Gullholms hustru blewo 
för rätten med warandra förlikta om dhen skada han Rear gjort Björne 
dher medh att han honom således slagit i hufwudet, så att hans ena 
öga som han allenast hade behållit dherigenom blef fördärfwat att 
han nu slätt intet kan see, uthlofwades nu båtsmans Rear Gullholms 
hustru på sin mans wägnar att han skall gifwa Björne Andersson så 
länge han kan tiena och dhe bägge lefwa halfwa sin löhn åhrligen som 
ähr 4 Dr Smt.
---
Kort referat av mål 19 i Orust dombok 17021020.

Kyrkoherden i Skee Fredrik Bagge ville vräka Per Hansson (Brems) 
från Skaftö för att han talat oförskämt om sin husbonde. Rätten 
friade dock Per som hade betalt både livstidstagan på 100 Dr den 
25/3 1695 till Bagges svärfar Fredrik Nilsson Bart och en årlig taga 
på 10 Dr.
---

Referat av mål 20 i Orust dombok 17021020.

Målet från förra tinget 17020614:20 mellan Bengt Larsson i Korsgård 
och hans granne Rear Olsson Gren togs upp på nytt. Rear hade låtit 
släppa ut ett rykte att Bengts hustru skulle ha sagt att Rears 
hustru skulle vara elak och att ha tjänat i dyngepölen. Rear 
försökte till detta ting få fram vittnen som skulle bevisa att 
Bengts hustru skulle sagt detta men samtliga vittnen nekade.
Vittnena var Torborg Andersdotter i Stuveröd, hustrun Marta 
Nilsdotter samt Wellom Key på Käringön. We Wellom Key på Kiäringöön 
föregaf och sin svaghet och skrifteligen neckar att wharken hafwa 
tahlat eller täncktdhet som Rear Olsson Gren honom tillägger att 
hafwa sagt dhet Bengts hustru i Korsgården skall kunna tjäna i 
dyngepöhlen. Rätten beslutade att ge Rear Olsson Gren 20 daler i 
böter för falsk ryktesspridning.
---

Avskrift av mål 21 i Orust dombok 17021020.

Till Hr Magnus Hedemans säkerhet och preference före andra 
creditorer som före dhenna tidhen intet vigillerat blef hustru 
Kierstin Jäspers på Kiäringöön obligation af dhen 16 December 1701 
på 35 dr 24 öre Smt härmedh uthi häradsprotokollet intäcknadh.
---

Kort referat av målen 24-25 i Orust dombok 17021020.

Daniel Bildt bevisade för rätten att han hade rätt till 1/2 parten i 
skogsmarken mellan Röd och Boxevik Tegneby sn. Han bevisade också 
att gränsen mellan Gullicksröd och Röd Röra sn skall följa en dom 
från år 1528.
---

Avskrift av mål 29 i Orust dombok 17021020.

We Jocum Lemmick i Uddevalla har till dhetta tinget låtit instämma 
hustru Kerstin Christophersdotter på Kiäringöön tll att här widh 
rätten giöra medh honom räckning om hwadh som hon honom kan wara 
skyldig. Swaranden compareade men kiäranden intet, fördhenskull han 
för utheblifwande skall plickta 1 Dr Smt. Hustrun Kierstin 
Christophersdotter begiärte uthslag uthi dhett som hon ähr instämbd 
före.
Uppvisade hon en attest ifrån Amsterdam, att hennes man för dett på 
Hr Jochum Lemmicks wägnar försolte anckarkryts bekommit 15 Gylden 
och skall dhesamman dherföruthan gjort omkostningar för dhetta 
anckar till  4 Gyllen betahla. Rätten modererade omkostningarna 
till 2 Gyllen och när swaranden dhetta fullgiör blifwer hon för 
widare Hr Jochum Lemmicks kraf i dhetta friikändt.
---
Kort referat av mål 2 i Orust dombok 17030126.

Daniel Bildt stämde Jocum Plate samt Påvel och Holger Nilssöner 
angående 4 öresbol Lilla Slätthult som dessa tagit till Sörbo från 
Slätthult. Målet måste uppskjutas då Bildt ej kunde komma på grund 
av krigstjänst. Som svarande hade dock Jochum Plates styvson Torger 
Brun infunnit sig. 
---

Kort referat av mål 30 i Orust dombok 17030126.

Lars Svensson i Tången pantsatte ett öresbol odelsjord i Röd Röra 
till sin älste bror Anders Svensson mot ett lån.
---

Kort referat av mål 8 i Orust dombok 17030601.

Sven Olsson i Fiskebäckskil fick intecknat att han innehöll sina två 
styvsöners fädernearv på 94 Dr efter skiftesbrevet av den 20/3 1692.
---

Kort referat av mål 10 i Orust dombok 17030601.

Olof Jacobsson och Nils Jacobsson i Stora Grönskolt beskyllde Lasse 
Elofsson i Lilla Grönskolt för att ha flyttat på några gränsstenar 
mellan gårdarna. Då det var två kronogårdar beslöt rätten att hålla 
skilljessyn.
---

Referat av mål 4 i Orust dombok 17031022.

Nämdemannen ehrlig och beskedlig Knut Hansson i Dale (Kville sn) 
efter föregången laga stämning emot We Johannes Eriksson på Hermanö 
ställte sig nu för rätten och tillika beviste att han Knut Hanssons 
hustrus faderfader Hans Andersson haver ägt tredje parten av 
Hermansöns gård, vilken Johannes Eriksson med We Per Bryngelsson i 
Mellby (Bro sn) för tiden innehaver och brukar.
Och som dem ej veterligt är huru mycket Johannes Eriksson på denna 
tredjepart av Hermanö utgivit begärer de, att han nu för rätten det 
må bevisa, och att honom Knut Hansson på sin hustrus vägnar och dess 
svåger Hans Andersson därtill rätte odels och bördemän vara, skulle 
nu tillåtas denna odelsjord att infrälsa.
Johannes Eriksson mötte i egen person och härtill svarade, att hans 
salige fader Erik Andersson och han själv haver köpt denna 
tredjepart uti Hermanö av Hans Anderssons barn, som var kärandens 
hustrus fader Anders Hansson och dess systrar Johanna, Boel, Barbro 
och Kerstin Hansdöttrar och därföre givit brodern Hans Andersson 
(bör vara Anders Hansson) 20 Dr Smt och var av en av dess systrar 10 
Daler.
Framläggdes in rätten några gamla brev, varuti han förmente därföre 
finnes bevis. Av dessa gamle dokumenter, som till största delen äro 
oläsliga och till antalet fyra, kunde man inte finna, att någon av 
dem angår brodern Anders Hansson utan dess systrar, vilka ej heller 
nu härpå tala.


Johannes Eriksson påstår, att hans salige fader haver betalt 
kärandens hustrus fader Anders Hansson för dess odelsandel, fast 
brevet härom skulle vara borta och haver sedan över 60 år detta köp 
stått oklandrat och opåtalt, så att ingen förrän nu därpå fordrat 
varken för odelsjord eller någon rättighet därav.
Vilket käranderna och bekänne måste, förebärandes att Anders Hansson 
uti barnens unga år blev död haver barnen förrän nu visst av denna 
deras odelsrätt, och som Johannes Eriksson inte med något lagligt 
bevis skall kunna fullgöra, att han denna odelsjord lagligen köpt 
påstår käranden, att de nu får infrälsa icke allenast denna 
tredjepart utan och halvparten av en annan tredjepart, så att de som 
och hava broderrätt till Hermanö må däruti få halvparten med 
Johannes Eriksson, framläggande nu uti rätten 40 Dr Smt.
Johannes Eriksson beropar sig häremot uppå sin hävd, att han medan 
landet var danskt för mer än 60 år köpt denna odel och den sedan 
roligt och oklandrat ägt och besuttit.
Resolution: 
Ehuruväl Johannes Eriksson inte med något lagligen gjort eller vid 
tinget upprättat domslut kan bevisa sitt köp, som han gjorde om 
halva Hermanö skattegård, utan allenast med utom rätten gjorde 
contracter, dock som han Johannes Eriksson över 60 år ägt, innehaft 
och brukat denne nu omtvistade tredjepart uti Hermanö av käranden 
och dess förfäder ouppåtalt, och Kungl. Majt. förordning som gamla 
fordringar föreskriver en viss tid, nämligen 20 år, att de som njuta 
dem inte kräver eller fordrar det som honom för en så lång tid 
tillkommit, han efter den tid eller 20 år ingen vidare rätt hava 
skall därpå tala.
Så kan ej heller käranderna Knut Hansson och Per Bryngelsson fordra 
någon odelsjord uti Hermanö, eftersom den för mer än 60 år och till 
denna tiden varit possiderat och brukat utav Johannes Erikssons 
fader och honom själv utan njuta på någons odelsandel eller någon 
rättighet därav.
Men där som Johannes Eriksson skulle den odel vilja borthandla och 
försälja, då bör därmed lagligen penederas och denna jord om bördköp 
åt rätta bördemännen återbjudas.
---

Kort referat av mål 8 i Orust dombok 17031022.

Anders Engebrektsson och Assar Olsson i Brattås Röra sn anmodades 
att tillställa Börge Bengtsson vid Kyrkesund på Tjörn en fjärding 
tjära på Ellös.
---

Kort referat av mål 9 i Orust dombok 17031022.

Daniel Bildt protesterade mot att Anders Olsson i Fossa hade gjort 
upp med Överstelöjnant Arvid Soop att få köpa Fossa gård för 510 
daler. Målet uppsköts.
---

Avskrift av mål 10 i Orust dombok 17031022.

Salige Sören Olssons änka och barn på Hermanö uppviste uti rätten 
ett köpebrev som Jacob Christophersson och hans syster Kerstin 
Christophersdotter på Käringön dhem givit uppå 2/3 uthi halva 
skattegården Köperöd för 79 Dr daterad 9 September 1700 medh 
begiäran att det samma köp må uti tingsprotokollet blifwa intecknat 
och första gång uppbjudet som härmed skedde.
---

Avskrift av mål 27 i Orust dombok 17031022.

Inprotokollerades en obligation som We Wellom Skåtte på Käringön 
gifwit Anders Torsson i Bro för 9 Dr 20 öre att betala halvparten i 
höst och den andra halvparten till missommmar.
---

Avskrift av mål 33 i Orust dombok 17031022.

Rådhman We Wellom Erichsson i Marstrand lätt uthi tingsprotokollet 
härmedh inteckna all sal Erik Björnssons änkias qvarlåtna egendom på 
Gullholmen till säkerhet för 79 Dr 18 öre som Anders Eriksson af 
dhetta sterbhus hafwer att fordra. Sammanledes för 57 Dr 8 öre som 
rådman Wellom Erichsson efter en uppwist räckning uthi samma 
sterbhus sielf hafwer att fordra.
---

Kort referat av mål 5 i Orust dombok 17040203.

Fortsatt tvist om vem som skulle få köpa gården Fossa med fiskeläget 
Rågårdsvik. Denna gång erkännde rätten att Daniel Bildt hade mer 
bördsrätt till gården och han löste ut bonden Anders Olsson i Fossa.
---

Referatt av mål 6 i Orust dombok 17040203.

Hustrun Sigrid Helgesdotter och sonen Johan Hansson (Bogane 
Myckleby) uppviste uti rätten ett köpebrev som de gjort med samtliga 
odelsägare till 3/4 skattehemmanet Hermanö med dess tillägor och 
strandsittare för 500 Dr Smt med begäran att detta köpecontract må 
uti tingsprotokollet bliva intecknat som härmed och skedde. Därvid 
uppbjöd hustu Sigrid Helgesdotter och hennes son Johan Hansson 3/4 
skattehemman Hermanö 1:a gången.
---

Referat av mål 7 i Orust dombok 17040203.

Resolverades att Olof Jönsson och Per Jönsson vid Hälleviken skall 
betala var sin andel av de 13 Dr 10 2/3 öre Smt som de efter 
sekreteraren Johan Seths attest blivit Torkel Andersson skyldiga för 
avträdandet ifrån Bräcke och dess barn sedan är tillskiftat i arv.
---

Kort referat av mål 18 i Orust dombok 17040203.

Kyrkoherden Påvel Nöring sålde gården Stensbo till 3 stycken köpare 
som fick var sin 1/3 del och som vardera betalade 233 1/3 Daler Smt. 
Köparna var, Olof Torstensson i Hällevik, Hans Mattsson i Röd samt 
Per Erlandsson i Rålanda Tegneby sn.
---
Kort referat av mål 20 i Orust dombok 17040203.

Sören Olssons änka och barn på Hermanö uppbjöd 2:a gången 2/3 
Köperöd som salige mannen köpt av Jacob Christophersson och Kerstin 
Chrisophersdotter.
---

Kort referat av mål 6 i Orust dombok 17040609.

Sigrid Helgesdotter och Johan Hansson uppbjöd för andra gången 3/4 
Hermanö.
---

Kort referat av mål 13 i Orust dombok 17040609.

Fortsatt tvist om vem som skulle få köpa gården Fossa. Denna gång 
klandrade Major Gustav Lilljehök, på Daniel Bildts köp. Gustav var 
gift med en dotter till Rutger von Asheberg och därmed svåger till 
förre ägaren Arvid Soop. Målet uppsköts åter.
---

Kort referat av mål 20 i Orust dombok 17040609.

Daniel Bildt uppbjöd Fossa för andra gången.
---

Kort referat av mål 24 i Orust dombok 17040609.

Sören Olssons änka på Hermanö uppbjöd Köperöd för tredje gången.
---

Kort referat av målen 25-27 i Orust dombok 17040609.

Gården Stensbo uppbjöds för andra gången av Hans Mattsson i Röd, 
Olof Torstensson i Hällevik samt av Per Erlandsson i Rålanda Tegneby 
sn.
---

Kort referat av mål 35 i Orust dombok 17040609.

Rangela Gunnarsdotter vid Holebäcken (Röra sn?) stämde Johan Larsson 
i Hätteröd för att han påstått att hon levt otuktligt. Rätten 
beslutade att helt frikänna Rangela från beskyllningen samt gav 
böter till Johan för att han inte kom till tinget.
---

Kort referat av mål 55 i Orust dombok 17040609.

Rätten beslutade att gården Assletorp skulle räknas som en 
skattegård och inte som tidigare som en frälsegård.
---

Kort referat av mål 9 i Orust dombok 17041017.

Sigrid Helgesdotter och Johan Hansson uppbjöd tredje gången 3/4 
Hermanö.
---

Kort referat av mål 13 i Orust dombok 17041017.

Hans Rassmusson i Ellös som var en gift man, dömdes till 80 Dr böter 
för att han hade fått oäkta barn med ett löst kvinnfolk Kerstin 
Svensdotter i Korskälla. Kerstin hade kort därpå dött i barnsäng. 
Hans Rassmusson erkände faderskapet men då han ej kunde betala 
böterna dömdes han till 6 gångers gatlopp.
---

Kort referat av målen 18-19 i Orust dombok 17041017.

Hans Mattson i Röd fick intecknat att Anders Andersson i Röd 
pantsatt sin odelsjord i Röd för en skuld till Hans Mattson på 18 dr 
20 öre och lika stor skuld till systern Cecilia Andersdotter. 
Därefter uppbjöd Hans Mattsson den pantsatte jorden första gång.
---

Avskrift av mål 20 i Orust dombok 17041017.

Hans Mattsson i Röd besvärade sig över att Simon Tor-björnsson och 
Per Helgesson uthugga dhet ringa ahlekärr som ähr till Stensbo och 
han medh dhem eger en 1/3 part uthi, begärandes till att freda denna 
skoug eller att skifta skougen, bestämdes att den som hugger här 
bötar 10 Dr.
---

Kort referat av mål 29 i Orust dombok 17041017.

Jon Gunnarsson i Hälleviksstrand pantsatte 2 öresbol odelsjord i 
Mellan Röd till Peter Tillroth för 15 Dr som tidigare Olof Månsson 
Ekelund haft i pant.
---

Kort referat av mål 30 i Orust dombok 17041017. 

Gården Stensbo uppbjöds för tredje gången av Hans Mattsson i Röd med 
flera.
---

Kort referat av mål 12 i Orust dombok 17050213.

Hans Mattsson i Röd uppbjöd andra gången all Anders Anderssons 
odelsjord i Röd som han pantsatt för 33 Dr.
---

Kort referat av mål 13 i Orust dombok 17050213.

Fortsatt tvist om köpet av gården Fossa. Daniel Bildt erkände att 
Överste Lilljehök stod närmare i börd till att köpa gården. Rätten 
beslutade att Lilljehök skulle stå för gårdens räntor för förra 
året.
---

Kort referat av målen 14, 31 i Orust dombok 17050213.

Anders Andersson på Rågårdsvik stämdes av Elias Andersson på Råön, 
Börge Larsson i Björfäll Röra sn, Lars Torkellson i Bro och Torger 
Håkansson på Ellös för en våla långer som de sålt till Anders men 
som han ej betalt. Anders dömdes att först betala 2 daler 16 öre som 
vålan var värd och lika mycket i rättegångsomkostnader samt 1 Daler 
för uteblivande från tinget.
---
Referat av mål 25 i Orust dombok 17050213.

Handelsmannen i Göteborg Herr Johan Hervigh lät uti tingsprotokollet 
inteckna en obligation som Wellam Skåtte på Käringön honom givit den 
2 Juni 1699 för 17 daler Smt, dock förbehålles Hr Magnus Hedeman 
dhess preference uti Wellom Skåttes egendom till förrne vigillerat.
---

Kort referat av mål 3 i Orust dombok 17050612.

Överstelöjtnant Lilljehöök uppbjöd 1 gången Fossa.
---

Kort referat av mål 20 i Orust dombok 17050612.

Rätten beslutade enligt domen i lagmansrätten att de rätta 
arvingarna efter Olof Larsson hustru Kerstin Jespersdotter i 
Kollungeröd Långelanda sn är Olug Olsdotter i Hoghult Torp sn, 
Torkels hustru Ingiehl på Tegen (Röra sn?) och Anders Anderssons 
hustru Anna Andersdotter på Ängön.
Beslutades att arvejorden på 2 örebol 8 penningbol var värd 12 Dr 
per öresbol och att hälften skulle gå till Olug och hälften till 
Kerstin och Anna.
Alla kvinnorna var barnbarn till Nils Helgesson som ägde Kollungeröd 
år 1627. Olug fick ärva hälften genom sin mor Gunnur Nilsdotter och 
Anna och Kerstin hälften genom sin mor Maret Nilsdotter.
---

Kort referat av mål 26 i Orust dombok 17050612.

Jacob Olsson och Regina Persdotter från Käringön dömdes till 10 resp 
5 Dr böter för att ha fått oäkta barn.
---

Kort referat av mål 3 i Orust dombok 17051010.

Överstelöjtnant Lilljehöök uppbjöd andra gången gården Fossa.
---

Referat av mål 5 i Orust dombok 17051010.

Jöns Olsson i Hästekälla uppviste uti rätten, såsom han med sin 
saliga hustrus moder och närmaste släkts råd och samtycke haver utan 
att registrera eller skifta sitt bo, givit sin enda dotter Börta 
Jönsdotter uti dess mödernearv i contenta penningar 100 Dr Smt och 
alla dess saliga moders kläder vilket här intecknades.
---

Kort referat av mål 9 i Orust dombok 17051010. 

Jacob Knutssons gamla moder i Mollösund stämde Olof Torbjörnssons 
hustru i Mollösund, som fick böta 3 mark för att hon blivit slagen 
vid en träta om en kåltäppa.
---

Kort referat av mål 10 i Orust dombok 17051010.

Befallningsmannen stämde Nils Månsson i Mollösund för att ha talat 
oanständigt om honom. Då Nils inte kom fick han böta en daler.
---

Kort referat av mål 12 i Orust dombok 17051010.

Anders Rearsson Gren ombud för Anders Andersson i Rågårdsvik klagade 
för rätten över domen 17050213:31. Han invände att han inte kunde 
vara närvarande på förra tinget på grund av ishinder. Rätten 
fastställde dock förra domen efter det att de inblandade under ed 
vittnade att Anders mottagit fisken och sedan låtit bli att betala.
---

Kort referat av mål 13 i Orust dombok 17051010.

Andor Andersson i Bäcken och Swen Håkansson i Rämmedalen (Röra sn?) 
stämde Olof Jönsson i Bräcke för en oriktigt angiven wåla fisk samt 
en fordran på sekreteraren Seth. Målet uppsköts.
---

Referat av mål 20 i Orust dombok 17051010.

Anna Björnsdotter i Böö (på Lyrön?) besvärade sig över Lars 
Trullsson på Käringön som där tjänar hos Kapten Ädel och Mannhafftig 
Olof Knape, att han intet vill efter sin plikt hjälpa till att 
försörja sitt barn som han under äktenskapslöfte avlat med denna 
Anna Björnsdotter.
Drängen Lars Trullssons husbonde ingav det förfall för drängen, att 
han denna tiden måste i Konungens tjänst hava honom med sig till 
Göteborg så att drängen nu intet kan komma tillstädes och saken 
uppsköts till nästa ting.
---

Referat av mål 39 i Orust dombok 17051010.

Salige Sören Olssons änka och barn på Hermanö ingav uti rätten ett 
köpebrev som Jacob Christophersson och Kerstin Christophersdotter 
givit deras salige man och fader den 9 september 1700 uppå 2/3 uti 
skattehemmanet Köperöd för 79 Dr Smt.
Som salige Sören Olsson dem därför riktigt och redligen betalt, och 
emedan salige Sören Olssons änka Karin Nilsdotter och barn dessa 2/3 
uti skattehemmanet Köperöd sedermera på tre ting lagligen uppbjudit, 
under vilken vilken tid till närvarande dag intet klander är gjort, 
utan dessa 2/3 i Köperöd blev lagbuden lagstånden varvid salige 
Sören Olssons änka Karin Nilsdotter och barn gavs Härads sköte och 
fasta.
---

Kort referat av mål 4 i Orust dombok 17060122.

Överste Lilljehök uppbjöd gården Fossa tredje gången.
---

Kort referat av mål 11 i Orust dombok 17060122.

Halvard Nilsson på Råön stämde Arvid Boman på Gull-holmen för att 
denne skulle ha stulit en silverknapp till en skjorta. 
Nu hade emellertid Halvard tagit tillbaka sin stämning och fått 
förlikning med Arvid. Rätten beslutade, att ingen i framtiden skulle 
kunna anklaga Arvid för denna stöld, utan dryga böter för 
vederbörande.
---

Referat av mål 14 i Orust dombok 17060122.

Den förordning som dydesamma hustu Sigrid Helgesdotter emellan sina 
tvenne söner Johannes och Helge Hanssöner gjort den 11 januari 
innevarande år, nämligen att efter hennes död den älsta sonen 
Johannes skall för sig och sina efterkommandes fasta egendom nyttja 
och behålla Hermanö gård och strand både det han själv med egna 
penningar löst och köpt såväl som det modern och hans fader sig där 
tillhandlat.
Däremot skall den yngste sonen Helge för sin och sina efterkommande 
fasta egendom njuta och behålla 1/4 frälsehemman Bogane Myckleby sn.
Förbehålles modern hustrun Sigrid Helgesdotter så länge hon lever, 
disposition över bägge gårdarna och där av att njuta vad hon som 
till sitt hushåll nödigt haver och skall efter moderns död bägge 
sönerna emellan likvideras och den nu den andre vederläggas vad som 
den ena gården mera kan vara värd än den andra. 
Föreskrivna förordning som lag och Kunliga förordningar likmäktig är 
av bägge bröderna samtyckt, blir härmed av rätten konfirmerat och 
stadsfäst.
---

Referat av mål 19 i Orust dombok 17060122.

Rätten beslutade att Lars Trullsson på Käringön skall ta hälften av 
sin årliga lön för att uppfostra det treåriga barn han under 
äkteskapslöfte fått med Anna Björnsdotter i Böö (på Lyrön?).
---

Referat av mål 21 i Orust dombok 17060122.

Johannes Hansson på Hermanö uppviste uti rätten ett köpebrev daterat 
26 november 1703 som han bekommit av samtliga arvingarna till 3/4 
skatte hemmanet Hermanö, nämligen:
Kyrkoherden Johannes Olofsson och välbemälte Erik Olofsson,
Johannes Eriksson,
Påvel Larsson, Anna och Edela Larsdöttrar, 
Maren Eriksdotter, 
Johannes Andersson på dess barns vägnar,
Hans Andersson, Maren och Anna Andersdöttrar,
uppå halvparten uti Hermanö med dess underliggande strand och andra 
dess tillhöriga härligheter, som är 3/8 skattehemman för 250 daler 
Smt, vilka penningar Johannes Hansson sedermera till som så mycket 
större säkerhet dessa 3/8 uti tre ting uppbjudit, inom vilken tid 
till närvarande dag som är över natt och år sedan sista uppbudet, 
ingen odels eller bördeman sig infunnit, denna odelsjord och köp att 
klandra eller påtala.
Fördenskull härmed och i kraft av detta gives Johannes Hansson därpå 
Härads sköte och fasta.
---
Kort referat av mål 31 i Orust dombok 17060122.

Hans Mattsson i Röd, Olof Torstensson i Hälleviksstrand samt Per 
Erlandsson i Rålanda Tegneby sn fick fasta på var sin 1/3 del i 
Stensbo som uppbjudits på tre ting.
---

Kort referat av mål 6 i Orust dombok 17060618.

Olof Rassmussons hustru i Berg på Skaftö uppmanades av rätten att 
återbetala sitt lån av 2 Dr 16 öre från Måns Eriksson i Stuveröd.
---

Referat av målen 23 och 30 i Orust dombok 17060618.

Hans Mattsson i Röd fick fasta på 3 öresbol i Mellan Röd som är 1/4 
i gården och som han uppbjudit på 3 ting. Han stämde dessutom Anders 
Andersson som hade pantsatt jorden, för att det visat sig att Anders 
inte var ende ägaren till jorden. De andra ägarna hade han måst köpa 
ut. Dessa var Sören och Tron Svensson (i Stocken) som ägde 1 öresbol 
2 2/5 penningbol samt Kerstin Andersdotter som ägde 7 1/5 
penningbol. 
Rätten beslutade därför att Anders måste pantsätta mer av sin 
egendom för att gottgöra Hans Mattsson.
---

Kort referat av mål 29 i Orust dombok 17060618.

Lars Anderssons hustru Anna Hansdotter på Ängön med Torkel Håkansson 
i Tegen och Hans Olssons hustru Kerstin Bengtsdotter i Vägeröd 
stämde Anders Lassesson i Medstugan Torp sn ang. odelsrätten till 
Kollungeröd Långelanda sn. Rätten belutade att käranderna samt 
Torbjörn Jonsson i Blötekärr (Röra sn?) var de rätta odelsägarna. 
Torbjörn visade att han var dotterson till Torbjörn Olsson och Börta 
Nilsdotter som hade odelsrätt emedan hon var dotter till Nils 
Helgesson i Kollungeröd.
---

Kort referat av mål 6 i Orust dombok 17060618.

Salige Lars Svenssons enka och barn på Mellan Tången uppbjöd för 
första gången 3 öresbol odelsjord i Mellan Tången som de köpt av 
Anders Nilssons arvingar.
---
 
Kort referat av mål 2 i Orust dombok 17061023.

Fortsatt tvist om köpet av gården Fossa. Denna gång protesterade 
Baron Rehnbinder, gift med Anna Christina Soop, mot att 
Överstelötnant Lilljehök fått köpa gården. Målet uppsköts till nästa 
ting.
---

Kort referat av mål 8 i Orust dombok 17061023.

Marcus Rearsson på Askerön Valla sn uppbjöd första gången 1/4 
skattegård Gunneröd som han fått i vedergällning för att ha betalt 
sin moder Gertrud Jonsdotters gäld samt underhållit henne till 
hennes död.
---
Kort referat av mål 17 i Orust dombok 17061023.

Klockaren Simon Mårtensson i Korskälla stämde Anders Rearsson Gren 
för att han kallat honom "en skälm och en hundsvott". Anders menade 
till sitt försvar att det skett i dryckenskap och utan avsikt. Han 
menade också att klockaren samt en annan person skulle ha hotat att 
slå ned honom på Gullholmen. Simon nekade till detta och kallade 
Hans Classon i Rågårdsvik som vittne till att ha hört Anders 
skällsord. Denne vttnade att Anders hade sagt att Simon var "en 
skälm och skinthund". För dessa ord dömde rätten Anders till 5 
Dalers böter.
---

Referat av mål 18 i Orust dombok 17061023.

Per Sörensson på Hermanö fullmäktig av sin svåger Påvel Larsson på 
Hermanö fordrade för rätten av Anders Rearsson Gren en rest av 16 
Daler som svaranden skall vara skyldig uppå 17 vålor långer. 
Anders Rearsson nekade att han på köp tagit någon fisk av Påvel 
Larsson utan att han på hans hustrus begäran tagit denna deras fisk 
med sig till Göteborg på deras vägnar att försälja utan att sluta 
köp. Då fisken inte varit god måste han den nedlägga hos en änka 
Annika Svensdotter Kårhog, vilket han visade med en attest, och 
andra resan när han igenkom, har han måst samma fisk till fattigt 
och gammalt folk, för en ringa penning försålt.
Fisken såldes för 63 Dr Smt varav 17 vålor kom från Påvel Larsson 
och 19 vålor från Erik Olsson (på Råön). 
Käranden påstår uppå sin svågers vägnar att han varit med svaranden 
förlikt om ett pris 2 Dr 4 öre per våla. Detta nekade svaranden helt 
till och ingendera parten hade några bevis. 
Rätten resolverade att Anders Rearsson i mangel av fullt bevis skall 
med sin ed befria att han inte varit förlikt med käranden om något 
visst köp, samt gjort sitt bästa att för-yttra denna fisk och att 
han endast fått 63 Dr för denna fisk. Anders gjorde eden i bok och 
frikändes därmed.
---

Kort referat av mål 22 i Orust dombok 17061023.

Marit Engebrektsdotter i Kila visade att hon fått 10 Dr Smt av sin 
farbror Sven Andersson i Kila av arvet efter hennes far, farfar och 
farfarsmor. Dessutom överenskoms att farbrodern skulle ta hand om 
hennes barn och lära det läsa och föda det som sina egna barn.
---

Kort referat av mål 32 i Orust dombok 17061023.

Olof Andersson i Hogen (Tegneby sn?) tog till sig det oäkta barn som 
han för tre år sedan avlat med Ingrid Johansdotter i Ellös.
---

Kort referat av mål 38 i Orust dombok 17061023.

Olof Johansson, Ingrid och Gunla Johansdöttrar på Ellös stämde 
Anders Helgesson i Husaby på 15 dr som Anders hade hos sig men som 
tillhörde deras saliga moster Christen Wellumssons hustru Anna 
Eriksdotter i Ellös. Klockaren Simon Mårtensson i Korskälla vittnade 
att Anna på sitt yttersta sagt att Anders Helgesson var skyldig 
henne 15 Daler. Anders svåger Rear Olsson i Svanvik vittnade dock 
att Anders redan betalt allt varvid målet uppsköts till nästa ting.
---

Kort referat av målen 41-42 i Orust dombok 17061023.

Per Svensson i Varekil Stala sn erkände att han för sin hustrus del 
fått betalt av Torbjörn Björnssons och Sigrid Björnsdotters 
odelsjord i Kila. Olof Persson i Varekil som var fasters son till 
saliga Sigrid Björnsdotter hade också fått del av arvet då Sigrids 
barn också var döda. Olof klagade för rätten att Östen Persson i 
Utgård Röra sn fått ta över bruket av 1/4 del utan att ha börd till 
detta men rätten beslöt att Östen skulle få sitta kvar.
---

Kort referat av mål 50 i Orust dombok 17061023.

Salige Lars Svenssons änka Marit Olsdotter och dess barn uppbjöd för 
andra gången 3 öresbol uti 1/4 Mellan Tången som de köpt för 12 Dr 
Smt av salige Anders Nilsson Läsös döttrar Anna och Boel 
Andersdöttrar.
---

Kort referat av mål 2 i Stångenäs dombok 17070129.

Nämdemannen i Kville härad Knut Hansson i Dale stämde Per 
Bryngelssons änka Britta Jönsdotter i Mellby Bro sn angående att 
Knuts hustru inte fått någon kvittens efter skiftet som gjordes på 
Hermanö 26 november 1703. 
Knuts hustru Maren Andersdotter med sina syskon Hans och Anna hade 
tillskiftats 55 Daler 17 öre av de 500 Dr som betalades för Hermanö. 
(Detta torde exakt vara 500/9). Därav hade Maren endast fått 16 Dr 
14 öre för gjorda omkostnader för sakens utförande samt 5 Dr 24 öre 
för appellations och brevpenningar. 
Av det återstående beloppet hade Per Bryngellsson fått dra av 18 Dr 
för möda och besvär enligt en attest av den 14 Maj undertecknad av 
två andra intressenter till Hermanö, Anders Nilsson och Påvel 
Påvelsson i Lysekil. Anders och Påvel medgav där att de kvtterat ut 
2 1/2 Dr var, som var den summan som återstod för dessa bördemän när 
omkostnaderna var avdragna. 
(Anders och Påvels andel anges till olika belopp på olika ställen i 
domen men rimligtvis motsvaras deras del av två systerlotter på 2 Dr 
18 öre.) 
Svaranden kunde också visa att Marens syskon var nöjda med deras 
andelar som var på 5 Dr 4 öre för brodern Hans och hälften för 
systern Anna.
Rätten beslutade efter att ha granskat alla kvittenser, att Per 
Bryngelssons änka av dödsboet skulle ge Knut Hanssons hustru för en 
systerlott i Hermanö 2 Dr 18 öre.
---

Kort referat av mål 4 i Orust dombok 17070311.

Påvel Nörings barn uppbjöd för första gången 1/2 frälsegård 
Slätthult för 300 Dr samt 1 skattegård Sörbo för 200 Dr.
---
Kort referat av mål 6 i Orust dombok 17070311.

Fortsatt tvist om köpet av gården Fossa. Tingsrätten beslutade att 
skjuta över tvisten till hovrätten eftersom det gällde ett 
frälsegods.
---

Referat av mål 19 i Orust dombok 17070311.

Anders Ambjörnsson (Nöteviken Torp sn?) uppvisade uti rätten sin 
svågers Arvid Eriksson på Gullholmen honom givna qvittens att han 
Arvid Eriksson har emottagit av Anders Ambjörnsson sin syster Karin 
Eriksdotter hela arvedel efter skiftebrevets lydelse den 11 Mars 
1705 så att Anders Ambjörnsson nu inte mera till föreskrivna Karin 
Eriksdotter arv har att svara.
---

Kort referat av mål 34 i Orust dombok 17070311.

Helge Andersson i Bro med sin son Germund hade återbetalt 100 Dr som 
de lånat av Germunds svärfar nämdemannen Per Svensson i Mällby 
Tegneby sn, varvid skattegården Bro inte längre stod i pant.
---

Kort referat av mål 47 i Orust dombok 17070311.

Salige Lars Svenssons änka Marit Olsdotter och dess barn uppbjöd för 
tredje gången 3 öresbol uti 1/4 Mellan Tången som de köpt för 12 Dr 
Smt av salige Anders Nilsson Läsös döttrar Anna och Boel 
Andersdöttrar.
---

Kort referat av mål 24 i Orust dombok 17070619.

Per Andersson i Rålanda Tegneby sn skall betala till Andor Andersson 
i Bäcken 10 Dr 28 öre, uppå Anna Henriksdotters vägnar, av hennes 
odelsjord som Per brukar, för en ny kjortel och ett par röda 
strumpor, som Andor sänt till henne i Malmö.
---

Kort referat av mål 38 i Orust dombok 17070619.

Fortsatt tvist om köpet av gården Fossa. Målet uppsköts återigen. 
---

Kort referat av mål 18 i Orust dombok 17071007.

Jacob Knutsson i Mollösund avsa sig förmynderskapet för Knut Olsson 
efter bråk dememellan och Knut fick ut sitt arv.
---

Kort referat av mål 22 i Orust dombok 17071007.

Påvel Nöring uppbjöd gårdarna Slätthult och Sörbo för tredjegången.
---


Kort referat av mål 31 i Orust dombok 17071007.

Fortsatt bråk och nytt uppskov i tvisten om köpet av gården Fossa.
---

Kort referat av mål 32 i Orust dombok 17071007.

Ett arvsskifte hade ägt rum efter Anders Jonsson i Kila på Flatön. 
Sonen Sven Andersson och dotterns man Nils Rearsson i Molleröd Röra 
sn tvistade om odelsjorden. Efter förlikning med den efterlevande 
änkan fick Sven rätten att ha kvar odelsjorden mot att han gav Nils 
3 Daler.
---

Referat av mål 35 i Orust dombok 17071007.

Daniel Bildt och cronans Befallningsman Petter Tillroth till Amiral 
Sjöblads gottfinnande blev förlikta om fiskeläget Stocken, såsom 
frälse eller crono. Tillroth samt Häradshövdingen och nämden hade 
gjort en syning enligt Sjöblads befallning den 9 Oktober 1706 och 
funnit att fiskeläget Stocken beläget intill en äng som 
cronohemmanet Svanvik och frälsehemmanet Tofta nu för tiden äga lika 
stor del uti och hava årsskifte uppå, varvid rätten beslutade att 
halvparten av detta fiskeläge skulle utgöra crono och hälften 
frälse.
---

Kort referat av mål 36 i Orust dombok 17071007.

Måns Eriksson i Stuveröd lovade ta på sig, på sin hustrus vägnar, 
att underhålla efter propotion, någon tid sin pupill Jöns 
Torkellsson, som de andra syskonen utan vedergällning, och eftersom 
de intet fått så stort arv fick Måns påta sig detta ansvar vilket 
nämdeman Marcus i Backa dem förhålla skall.
---

Kort referat av mål 6 i Orust dombok 17080204.

Vid den fortsatta tvisten om gården Fossa tilldömde rätten 
Överstelöjtnant Lilljehök rätten, framför Överstelöjtnant Soop, att 
köpa frälsegården Fossa.
---

Kort referat av målen 19 och 28 i Orust dombok 17080204.

Anders Anundsson i Evensås sålde 2 1/2 öresbol odelsjord i Åker 
Myckleby sn till sin brorson Anund Svensson i Hästlägg Myckleby sn.
---

Kort referat av mål 24 i Orust dombok 17080204.

Bengt Larsson i Korsgård på Flatön hade tagit till sig ett omyndigt 
systerbarn till Bengts saliga hustru och ville nu ta av dess arv 
till omkostnader. Förmyndarna Sven Håkansson och Jon Arvidsson 
uppmanades av rätten, att av barnets arv betala ut 16 Daler.
---
Kort referat av mål 34 i Orust dombok 17080204.

Guvenör Sjöblad i Göteborg hade inte godkänt domen 17071007:35 utan 
begärde på nytt i ett brev av den 29 november 1707 att undersöka på 
viken gårds mark Stocken låg. Rätten fann dock ingen anledning att 
ändra på sin förra dom.
---

Referat av mål 7 i Orust dombok 17080602.

Välbemälte Olof Persson vid Mollösund fullmäktig för Börge 
Andersson, besvärade sig över att Helge Nilsson och hans hustru den 
17 April hade överfallit och slagit Börge när han ville hindra dem 
att borttaga sten av en stengård som upplagd var för en kåltäppa. 
Helges hustru vittnade att Börge först rivit hennes skiört och sedan 
kastade henne baklänges över gärdesgården, varvid hennes man 
försvarat henne och slagit Börge på munnen.
Olofs vittne Mons Magnus Drakman och Måns Torbjörnsson sa att de ej 
hade sett Börge slagit Helges hustru men däremot tvärtom. Helge 
dömdes att böta 4 daler Smt.
---

Kort referat av mål 20 i Orust dombok 17080602.

Salige Lars Svenssons änka och barn visade att hon på tre ting lyst 
ut tre öresbol som är 1/3 uti 1/4 Mellan Tången. Då ingen 
protesterat mot hennes köp fick hon fasta på jorden.
---

Kort referat av mål 27 i Orust dombok 17080602.

Anders Mattsson i Utgård Röra sn stämde sina systrar, Anna vid 
Grinnen Röra sn, Börta i Dalby Röra sn, Kerstin i Häröd Röra sn för 
värderingen av arvejorden i Utgård Röra sn. Däremot kom inte hennes 
syster Åsas man Halvard Jonsson i Husaby samt Tollugs man Sven 
Jonsson till tinget.
Rätten beslöt att Anders till alla arvingarna efter deras far skulle 
betala 15 Dr per öresbol. Detta medförde att Anders till vardera 
systern var skyldig 19 Dr 9 1/2 öre.
---

Kort referat av mål 31 i Orust dombok 17080602.

Anders Andersson i Evensås dömdes att betala 9 Dr i ränta varje år 
uti 22 år till sin brorson Anund Svensson i Hästläg Myckleby sn på 
det kapital som denne fordrade. 
(Detta mål återupprepas samma år 17081012:30.)
---

Referat av mål 32 i Orust dombok 17080602.

Sven Börgesson i Björsund medgav att Anders Anundsson i Evensås 
betalt allt vad som hustrun hade att fordra i odelsjorden i Kila på 
egna vägnar såväl som det som hennes bror henne förärat.
---


Kort referat av mål 34 i Orust dombok 17080602.

Jacob Olsson i Hästekälla klagade över att Helga Andersson med sonen 
Germund i Bro uppegård samt Anders Torsson i Bro nedergård, drivit 
sin boskap över Hästekällas äng till en utmark. Svarndenas 
fullmäktige Per Svensson i Mällby Tegneby sn kunde inte bevisa att 
de hade del i utmarkerna. Rätten förbjöd mot 10 Dr vite svaranderna 
att göra så igen, samt att gärda sina ängar mot Hästekällas 
jodvallar och kohage.
---

Referat av mål 2 i Orust dombok 17081012.

Påvel Larsson och hans dräng Joen Börgesson på Råön stämdes av Tolle 
Tollesson från Ellös för att de knivskurit honom utan någon orsak. 
Tolle hade kommit förbi Råön och då bestämt sig för att gå in till 
hustrun Ingeborg Olsdotter för att köpa en potta öl. 
Då hade Joen knivskurit Tolle så svårt att Tolle måst gå till en 
barberare för att se över såren samt hålla sig i sängen en längre 
tid. Vittnena hustrun Ingeborg Olsdotter och pigan Anna 
Halvardsdotter sa att de ej märkt någon ovänskap eller sett någon 
kniv.
Rätten dömde Joen för att ha knivskutit Tolle till 5 Dalers böter, 
för sveda och värk till 10 Dalers böter, till barberarlön 5 Dalers 
böter, för rättegångskostnader 3 Dalers böter samt uppsatte ett vite 
på 10 Daler ifall bråket skulle fortsätta.
---

Referat av mål 8 i Orust dombok 17081012.

Uppvisades ett testamente som dygdesamma nu hos Gud saliga hustrun 
Sara Mikkelsdotter på Ellös gjort sin brorson välbemälte Mikkel 
Olsson med dess trolovade jungfru Cecilia Nilsdotter. Han skall 
efter hennes död få hela hennes egendom i löst och fast, vilket 
bevittnades av följande vittnen; Ädel och Manhaftig Herr Olof Knape, 
Kyrkoherden ärevördige Herr Påvel Brun och cappellanen Hardvig 
Andersson. Rätten confirmerade och stadsfäste testamentet.
---

Kort referat av mål 9 i Orust dombok 17081012.

Påvel Nöring visade att han på tre ting uppbjuit Sörbo och 
slätthults gårdar som Lars Dahl den 11 december 1690 hade pantsatt 
till honom. Då ingen protest inkommit fick Påvel Nörings barn fasta 
på gårdarna.
---

Referat av mål 2 i Orust dombok 17081012.

Olof Olsson på Gullholmen, vilken efter Härads-hövdingen skriftliga 
befallning, igenom tvenne män Rear Jonsson i Svanvik och Jöns Olsson 
i Svanvik, tillsagd att antingen giva salige Joen Anderssons änka i 
Tönsäng kvittens för 60 Dr Smt eller inför tinget ange om han hade 
något emot arvsdelningen efter Joen Andersson. Olof som hade fått 
pengarna för sin ärvda odelsjord i Tönsäng kom ej till tinget och 
fick böta en Daler.
---
Kort referat av mål 24 i Orust dombok 17081012.

Joen och Olof i Glimsås klagade över Anders och Germund Helgesöner i 
Husaby för att deras boskap ätit upp säden på en äng tillhörande 
Glimsås. Efter förlikning betalade Anders och Germund en och enhalv 
tunna havreblandad säd till Joen och Olof.
---

Kort referat av mål 25 i Orust dombok 17081012.

Tvisten fortastte mellan gårdarna Bro och Hästekälla angående 
inhägnandet av deras ängar. Rätten beslutade att båda gårdarna 
ålades att bidra med lika mycket material och arbete till 
inhägnandet.
---

Kort referat av mål 4 i Orust dombok 17090216.

Drängen Nils Andersson och kvinnfolket Anna Persdotter på Råön 
dömdes till böter för lönskaläge.
---

Kort referat av mål 11 i Orust dombok 17090216.

Nämdeman Per Svensson i Mällby Tegneby sn visade upp ett köpebrev på 
gården Sörbo där han den 14/10 1708 köpt gården för 400 Dr. Säljarna 
var salige Påvel Nörings barn Hans Henrik och Cecilia Nöring. Som 
förmyndare för sonen var Pastorn i Tegneby Hans Nöring samt 
handelsman Wennerkvist i Uddevalla. Säljarna gavs rätt att framledes 
kunna få köpa tillbaka gården.
---

Referat av mål 7 i Orust dombok 17090601.

Efter Herr Exellence Guvenörens befallning till Cronans 
Befallningsman ställdes nu för rätten lotsen Nils Hansson på 
Gullholmen, för det han skall inlotsat en Galliot Sanct Andreas, som 
var inkommen från Holland, och sig inte efter Kungl Cammarkollegiets 
förordning angivet, och visiterat låtit uti Marstrands sjötull.
Lotsen Nils Hansson ursäktade sig att han inte visste om ett sådant 
förbud, men som denna förordning av predik-stolarna varit 
publicerad, han och som en tillsatt lots sådant borde vetat. 
Fördenskull kunde hans förevändning honom inte ursäkta utan han Nils 
Hansson bör för detta sitt brott emot Kungl Majt och dess höga 
collegieförordning plickta 10 Daler Smt.
---

Kort referat av mål 14 i Orust dombok 17090601.

Jacob Olsson på Malön och Mats Olsson i Gullicksröd tvistade med 
Anders Mattsson i Utgård Röra om rätten till bruket av gården 
Utgård. Jacob och Mats farfar Torbjörn Olsson hade pantat jorden 
till Anders farfar Börge Olsson, och Jacob och Mats ansåg sig ha 
rätt till jorden. Rätten beslöt att Anders fick rätt till jorden 
efter-som hans far Mats Börgesson brukat jorden under så lång tid. I 
domen nämns att Östen Persson i Utgård, genom sin börd, är den ende 
som kan överklaga domen.
---
Kort referat av målen 15-16 i Orust dombok 17090601.

Rassmus Olsson i Bua visade att han löst ut sina syskon Jacon, Jöns, 
Erik, Börta d.ä, Ingeborg, Börta d.y. samt Karin från bruket i Bua. 
Gården var inhandlad den 23/2 1697 av fadern Olof Rassmusson i 
Hästekälla. Rassmus avsa sig också alla anspråk på Hästekälla. 
---

Kort referat av mål 1 i Orust dombok 17091025.

Lars Simonsson i Björneröd Myckleby sn antogs som nämdeman för den 
nyligen avlidne Marcus i Backa.
---

Kort referat av mål 9 i Orust dombok 17091025.

Hans Clementsson och Rear Jonsson i Hälleviken stämde Olof Björn i 
Vassdal för att han stulit 16 kärvar långhalm av Hans och en väre 
från Rear.
Olof som ej var närvarande hade erkänt stölden för Jacob i 
Hästekälla och dessutom återlämnat stöldgodset till målsägarna. Han 
fick böta tredubbelt godsets värde 1 Dr 16 öre vardera för halmen 
och vären. Dessutom fick han böta 3 Mark för att ha satt dit sitt 
märke på Rears väre och 3 daler i rättegångskostnader.
---

Kort referat av mål 23 i Orust dombok 17091025.

Tolle Olsson i Kärra Stala sn visade att han den 28/9 1709 betalt 
sina syskon Christen och Torbjörn Olssöner i Barreviken, 17 Dr 19 
öre vardera för odelsjorden i Kärra. Han hade också betalt den 
frånvarande Helge Olsson för Anefossa kvarn. den avlidna systern 
Agnis Olsdotters dotter Torborg Persdotter hade fått 8 Daler 25 öre 
vilket hennes far Per Björnsson i Tvet Tegneby sn hade kvitterat.
---

Kort referat av mål 26 i Orust dombok 17091025.

Per Hansson (Brems) uppvisade ett contract med Daniel Bildt där han 
betalt 450 daler Smt för att för sig själv sin hustru och sina 
arvingar få bruka Bua på Flatön. Han anmodades att hålla byggnaderna 
i skick och att conservera skogen. Han gavs rätt att nyttja 
ostronfisket och befriades från alla avgifter till Bildt. Bildt 
medgavs att då han ville ha tillbaka gården skulle han ge tillbaka 
450 Dr till Per Hansson.
---

Kort referat av mål 45 i Orust dombok 17091025.

Björn Esjörnsson i Tången sålde 1 öresbol odelsjord i Krabberöd 
Stala sn för 15 Dr till Björn Nilsson i Krabberöd. Björn Nilsson 
köpte också 2 öresbol av Bamse Esbjörnsson för 30 Dr. Björn Nilsson 
sålde sin hustru Helena Börgesdotters odelsjord i Haga Stala sn för 
att kunna köpa ut alla odelsägare i Krabberöd.
---

Referat av mål 6 i Orust dombok 17100607.

Salige Hans Anderssons änka på Hermanö hustrun Sigrid Helgesdotter, 
besvärade sig skriftligen för rätten över sin son Johan Hansson och 
hans hustru, att de är henne så motsträvige och städse bemöta med 
såna ohövligheter som hon för rätten blives upprepa. Vilket henne 
Sigrid Helgesdotter brakt till den extremitet att hon härmed gör 
denne sin son Johan Hansson arvslös både i löst och fast, som kunglig 
lag och förordningar tillåter. Vilket uppå begäran uti 
tingsprotokollet intecknat bliver.
---

Kort referat av mål 19 i Orust dombok 17100607.

Olof Larsson i Gunneröd anmodades av rätten att betala sina skulder, 
dels 5 Dr till Kjell Jönsson i Kyrkeby Torp sn och dels 4 Dr till 
Börge Olsson i Leby Tegneby sn.
---

Referat av mål 27 i Orust dombok 17100607.

Anders Ambjörnsson i Nöteviken (Torp sn) uppviste uti rätten en 
obligation som Arvid Eriksson på Gullholmen honom givit för 142 Dr 
Smt som Arvid Eriksson på Anders Ambjörnssons omyndiga dotters vägnar 
är honom skyldig. Och blev denna skuldfordran icke allenast uti 
tingsprotokollet intecknat utan och all Arvid Erikssons egendom vad 
namn den hava kan, till dessa barnepengars säkerhet och preference 
före andra kreditorer inprotokollerat.
---

Referat av mål 18 i Orust dombok 17101004.

Johannes Hansson bör för det ena förledna året som han intet givit 
Johannes Eriksson på Hermanö, efter upprättat kontrakt, foder till en 
ko, i dess ställe giva honom 2 Dr 16 öre och även så detta år och 
framledes.
---

Referat av mål 24 i Orust dombok 17101004.

Johannes Hansson på Hermanö har för rätten låtit kalla sin moder 
dygdesamma hustrun Sigrid Helgesdotter, med begäran att modern vill 
göra honom rätt uti det som honom, efter hans salige fader, 
tillfallit i arv, och för rätten besvära det inventarium som över 
hans salige faders kvarlåtenskap upprättat är.
Vilket således att begära han skall blivet föranlåten, förmedelst det 
hans moder vill göra honom efter sig arvlös, och sådant på sista 
tinget låtit inprotokollera, honom alldeles oveterligen och utan 
någon därtill given orsak. Varför han och på det högsta däremot 
protesterar.
Till att svara här emot mötte modern hustrun Sigrid Helgesdotter, 
andragandes för rätten att hon till denna sin son Johannes Hansson 
arvlös görande, haft största orsak, emedan han nu på en tid visat med 
hans hustru emot henne så hård och olydiga, att hon intet så klaga 
kan som hon haft orsak.
Det andra som hennes son begär att hon skall besvara, det inventarium 
som uppå hennes salige mans kvarlåtenskap är upprättat, frångår hon 
inte att fullgöra, så vida lag och kungliga förordningar henne där 
tillhålla. 
Rätten förmente dessa parter som är en köttslig moder och son, att de 
på båda sidor sig väl betänka. Modern att hon inte är för sträng emot 
sin son, och sonen att han med sin hustru skicka sig hörig och lydiga 
emot modern.
Ville rätten än försöka om dem emellan icke kunde träffas förlikning. 
Sonen med sin hustru, för rätten bad modern att hon dem förlåta, vad 
som de henne för detta har kunnat brutit emot, och lovar hädanefter 
bevisa henne all ödmjuklighet och lydnad, varpå de avtågade för 
betänkande.
De efterkomma åter för rätten, då modern gav tillkänna att hon för 
hennes son och sonhustrus avböns skull, haver sig således betänkt, 
att hon återkallar det hon gjort denne sin son Johannes arvlös, och 
vill än försöka om han och särdeles hans hustru, vill henne bättre än 
förut behandla. Dock där de uti sin hårdhet emot henne vidare något 
otillbörligen visa skulle, förbehåller hon sig att vad för detta 
skett är, skall dem öppet stå och där hos all frihet uti sin egendoms 
disposition.
Häremot var sonen Johannes nöjd med det inventarium som upprättat är, 
uppå hans saliges faders kvarlåtenskap, och begär ingen ed av modern, 
allenast att han därefter får sin arvslott. Han försäkrande sin moder 
att hon av honom oklandrad, skall behålla i sin livstid halva 
gårdsbruket i Hermanö gård, fast honom något mera därtill fallit i 
arv.
Denna föreskrivna förlikning blev av tingsrätten konfirmerad och 
stadsfäst.
---

Referat av mål 28 i Orust dombok 17101004.

Cristen Sörensson på Gullholmen har den 18 Mars 1709 utgivit till 
Nämdemannen Jacob Olsson i Hästekälla, en obligation uppå 23 Dr Smt 
för vilken han sätter Jacob Olsson i underpant, sin odelsdel uti 
Köperöds gård i Morlanda socken.
---

Referat av mål 29 i Orust dombok 17101004.

Olof Ekelund i Röd mellangård satte 3 öresbol i gården i pant för ett 
lån på 20 Dr Smt av Jacob i Hästekälla.
---

Kort referat av mål 31 i Orust dombok 17110214.

Änkan Ingeborg Rearsdotter i Stora Backa testamen-terade hela sin 
egendom till sin måg Joen Arvidsson i Backa mot att han tog hand om 
henne till hennes död.
---

Referat av mål 32 i Orust dombok 17110214.

Hustrun Kerstin Larsdotter i Hälleviksstrand med sin man Hans 
Clementsson inlämnade ett testamente. Om han överlever henne, skall 
allt tillfalla honom utom hennes gångkläder, vilket tillfaller hennes 
brorsdotter Olug Andersdotter. Mot att hennes man skall sköta henne 
väl i hennes livstid och hederligt begrava efter döden.
---
Kort referat av mål 34 i Orust dombok 17110214.

Skattegården Backa hade legat öde ett helt år och kronan hade endast 
fått odelshöet, värderat till 25 Dr 16 öre. Detta räckte endast till 
båtsmanshållet, två tionden samt ladans reparation. Kungälvs Hospital 
hade gården i underpant för 100 Dr lån vilket intecknades i 
protokollet.
---

Referat av mål 44 i Orust dombok 17110214.

Uppå Generaladjutanten välborne Herr Daniel Bildt, vid rätten gjorda 
ansökning, attesteras härmed att en stor del av hans på Orust belägne 
frälse och skattehemman, jämte många andra krono och skattehemman i 
detta fögderiet, är av ringa ägor både till åker och äng och till 
största delen ingen skog.
Vilka i forna tider är till hemmanstal högt skattelagda för fiskets 
skull, som då ymmigt var. Men nu för tiden är helt ringa men snart 
intet är, för det att alla sjöfarne äro till månadstjänare 
enrollerade. De måste i dessa krigstider hålla sig vid flottan, och 
därigenom förhindras, både ifrån fisket, som sina gårdsbruk.
Av dessa ringa hemman skulle lika stora krigsgärder, skjuts och 
arbetspengar uttagas, som av större och bättre belägna hemman. Rätten 
konfimerade att dessa ringa hemman därigenom kommit i ödesmål.
---

Kort referat av mål 3 i Orust dombok 17110606.

Drängen Gunnar Jonsson vid Hälleviken hade fått oäkta barn med 
Ingeborg, dotter till Anders Nilsson i Röd. Då det var hennes andra 
oäkta barn, dömdes hon till 10 Dr böter. Gunnar fick böta 10 Dr samt 
ge 5 Dr årligen till barnets underhåll.
---

Kort referat av mål 9 i Orust dombok 17110606.

Pigan Börta Svensdotter i Hälleviken stämde sin styvfar Hans 
Clementsson för att han sagt att hon stulit något ur hans hus. Rätten 
friade dock båda efter det att Hans nekat till att ha sagt något 
sådant, utan han berömde istället styvdottern.
---

Referat av mål 13 i Orust dombok 17110606.

Välbemälte Olof Eriksson på Käringön och hans hustru Britta 
Jacobsdotter, har gjort en sådan skriftlig förordning, sina barn på 
båda sidor till efterlevnad. 
Den av dessa äkta personer som efter Guds behag den andra överlever, 
skall av bägge deras barn, obehindrat i sin livstid, njuta och 
behålla all egendom av löst och fast. Men efter bägges död, då såväl 
hans egna som bägge deras barn, hava av det behållna att få sin laga 
arvslott. 
Vilket testamente och förordning, såsom det uti goda mäns och 
vittnens övervaro, nämligen Kommendören vid Kungliga Amiralitetet 
Välädle Herr Olof Knape och Borgmästaren i Marstrand Herr Magnus 
Stenius gjort är.
Så blir detta härmed av rätten konfirmerat och stadsfäst.
---
Referat av mål 14 i Orust dombok 17110606.

Skepparen Wellom Jörgensson i Fiskebäckskil har den 6 Dec 1709 gjort 
sin kära hustru Anna Olsdotter ett följande testamente, uti 
Kyrkoherden ärevördige Herr Påvel Bruns och Befallningsmannen Abraham 
Wävers övervaro till vittnen.
Om han före sin hustru efter Guds behag, skulle skiljas ifrån denna 
världen, hon då så länge hon ogift sitter, eller eljest uti hela sin 
livslängd, av hans arvingar okladrad och utan något inventariums 
upprättande, skall njuta och behålla all deras egendom.
Men efter bägges död, arvingarna på bägge sidor, att tillträda sin 
lott efter lag.
Vilket testamente som är med lag och kungliga förordningar 
likmäktigt, av rätten bliver konfirmerat och stadsfäst.
---

Referat av mål 15 i Orust dombok 17110606.

Per Sörensson på Gullholmen pantsatte sin odelsjord i Köperöd mot ett 
lån på 60 Dr av Fiskebäckskils kyrka.
---

Referat av mål 16 i Orust dombok 17110606.

Nämdemannen Jacob Olsson i Hästekälla uppviste en obligation på 36 Dr 
28 öre, som hans svåger Jacob Knutsson, givit mot pant i husen vid 
Mollösund och en skuta. Obligationen var utgiven då Jacob Olssons 
hustru Johanna Knutsdotter skulle ta ut sitt fädernearv.
---

Referat av mål 19 i Orust dombok 17110606.

Johan Hansson på Hermanö, sedan han lagligt låtit stämma sin broder 
Helge Hansson, besvärade sig nu för rätten över honom Helge Hansson. 
Johan hade letat efter ett gåsägg som hans gås hade lagt, och hans 
lilla dotter sa till honom att moderns piga Johanna hade tagit ägget. 
Han hade då gått till henne och sagt att han inte ville veta av något 
sådant.
När Johan Hansson därefter gick hem till sin stuga, skall Helges 
hustru och pigan Elin ha kommit efter honom in i stugan, och sagt att 
han skall vara en tjuv till dess han består att de tagit ägget.
Då hade han svarat, jag har misst ägget, därför frågar jag efter det. 
Jag vet inte vem som tagit det, och jag skyller inte någon för att 
vara tjuv, men jag saknar gåsägget.
Då skall pigan Elin gått fram och slagit i bordet, liksom Helges 
hustru som slog i bordet framför hans näsa. Pigan Elin skall två 
gånger ha stött till honom, då han bad dem att gå därifrån för att 
han skulle få frid i sin stuga.
När pigan hade stött till honom en tredje gång, medgav han att han 
slagit ner henne i golvet. Då hade hon stigit upp och slagit Johannes 
baklänges i golvet. I detsamma hade brodern Helge, skrikande kommit 
in och med två slag, slagit sin bror Johannes på näsan och munnen, så 
att blodet började rinna. Johan hade då begärt husfrid, och bett dem 
att skona hans liv för sina små barns skull. De hade också rivit ner 
hans mjölkbytter och en saltask, så att mjölken och saltet for fram 
efter golvet.
Johan begärde att rätten skulle straffa dem enligt lagen för denna 
hemgång och döma honom att få ersättning för skäliga 
rättegångsomkostader.
Helge Hanssons fullmäktige Rådmanen Välbemälte Samuel Reuterberg, 
begärde att Johannes må med vittnen bevisa sitt käromål, eller och 
själv efter lag och förordningar, för ohemult tillmäle plikta.
Johannes Hansson beropade sig på sin pigas Kerstin skriftliga attest 
vittnesmål, samt sina åkommor han fått, som kronans Befallningsman 
och nämdemannen Jacob i Hästekälla skall ha sett. Skulle detta inte 
räcka erbjöd han att svära ed på saken.
Häremot exciperade fullmäktigen, att ett tjänstefolk inte bör vittna, 
samt att det strider mot lagen att begära ed när inga vittnen eller 
bevis finns.
Nämdemannen Jacob utlät sig för rätten, och emedan parterna vore 
inne, att när han stämde pigan Elin Persdotter, skall hon ha 
tillstått att Johannes fått hugg och slag när de varit samman.
Fullmäktigen exciperade emot nämdemannenens vittnesmål, eftersom han 
stämt, och nu sitter i rätten, och begärde däröver rättens resolution 
förrän han till något vittnesmål tillåtes.
Däruti utlät sig tingsrätten som följer. Att ehuruväl Nämdemannen 
Jacob Olsson med en annan bofast man, stämt denna saken, och han 
suttit i rätten, medan en del av rannsakningen gjordes uti parternas 
närvaro, så kunde han för den sakens skull inte hindras, att utsäga 
vad han vid stämningens förkunnande passerat är.
Fast han sin domared gjort och alltid passerat för en trofast och 
redelig man, skall han ändå först avlägga vittnesed, och sedan sin 
relation giva, om vad som förlupit och blev svarat, när han för dem 
förkunnade stämningen.
(Någon dom i detta mål gavs inte, men en förlikning skedde i 
efterföljande mål)
---

Referat av mål 20 i Orust dombok 17110606. 

Hustrun Sigrid Helgesdotter på Hermanö, ingav uti rätten ett 
testamente daterad den 24 oktober anno 1710, var efter hon anseende 
till sin yngste sons Helge Hanssons skicklighet och lydnad, giver och 
testamenterar honom all sin egendom. Vad namn egendomen hava kan, av 
avlinge och lösören, för sig och sina arvingar, att njuta och behålla 
opåtalad av dess äldre son Johan Hansson.
Detta allenast undantagandes att älsta sonen Johan Hansson eller hans 
arvingar, efter moderns död, skall bekomma en oxe på 10 Dr Smt och en 
ko för 6 Dr, samt eftergivas intresse för de penningar modern vore 
givna för honom för Hermanö gård.
Vilket testamente såsom med lagar och kungliga förordningar av 
tingsrätten confirmerat och stadsfäst bliver.
---

Referat av mål 21 i Orust dombok 17110606.

Det haver väl hustru Sigrid Helgesdotter på Hermanö vid detta tinget, 
uppgivet ett testamente till sin son Helge Hansson, att njuta största 
delen av hennes egendom i avlinge och lösören. 
Men igenom rättens och goda mäns interpossition, återkallade hustru 
Sigrid Helgesdotter, samma sitt testamente och därigenom av moderlig 
kärlighet emot sina barn, bringa dem till en inbördes broderlig 
vänskap och gott förtroende.
Blev således med moderns och bägge brödernas godvilliga samtycke dem 
emellan förordnat och belevat som följer:

1.no. Lovar nu modern hustru Sigrid Helgesdotter på Hermanö, att 
hädanefter hålla båda sina söner, Johan och Helge lika kära, och de 
där emot att med all skyldig sonlig lydnad och hörsamhet, alltid 
bemöta sin mor.

2.no. När sönerna sig således emot sin moder skicka lovar, försäkrar 
och modern dem, att de efter henne skola njuta en lika del och rätt 
uti allt löst och fast som hon lämnar efter sig.

3.to. Fast Johan Hansson på Hermanö igenom köp och där uppå erhållna 
fastebrev, tillkommer större delen uti 3/4 skattehemmanet Hermanö än 
både modern och brodern Helge tillhopa äger, så har han ändå till att 
böja för omrörde sin moders gjorde testamente till sin yngste son 
Helge Hansson. Då de som äro två köttsliga bröder, så mycket 
förtroligare kärlek till varandra hava kunna tillåtit sin broder, att 
få betala honom med, i penningar vad som mer äger och igenom arv 
tillkommer kan uti 3/4 skattehemmanet Hermanö, så att vardera där uti 
skola äga och hava lika del och rätt.

4.to. All oenighet och missförstånd, så emellan modern och Johannes 
som emellan bägge bröderna, bliver av dem på alla sidor förglömt, och 
till intetgjort, så att ingen av dem där på mera skall tänka eller 
tala. Utan de hädanefter leva med varandra uti andräktighet och 
kärlighet.

5.to. Sist att allt detta mellan föreskrivan moder och bägge 
bröderna, Johan och Helge Hanssöner, oryggligen skall hållas och 
efterlevas. Begär de att tingsrätten, dem bägge bröderna emellan, 
skall sätta och förordna ett sådant vite, som dem för lag och rätt 
bör vara. 
Nämligen, att vilken av dessa bröder som efter denna dag skulle emot 
föreskrivna förlikning eller eljest någon orätt eller övervåld den 
andra göra, då skall den som brottslig finnes vara, förpliktas att 
låta den obrottslige, lösa ifrån honom med penningar, hans halva del 
i Hermanö. Den brottslige skall flytta därifrån till Bogane och lösa 
in denna gård istället för Hermanö.
Och som de bo på en enskiljd, gård där de inte alltid finns vittnen 
när något orätt kan ha förlupit, så tillåts de bägge att vid en sådan 
händelse, godkänna att deras tjänstefolk är habile vitnen, eller och 
i defect där av, den anklagade att svära sig fri med sin ed.
---

Referat av mål 27 i Orust dombok 17110606.

Kronans Befallningsman Petter Tillroth uppbjöd för första gången en 
hel skattegård Backa som nu för andra året är öde.
---
Referat av mål 31 i Orust dombok 17110606.

Nämdemannen Jacob Olsson i Hästekälla intecknade sin fordran hos 
Jacob Olsson på Malön på 40 Dr Smt mot pant i två stutar, tre kor och 
en kviga.
---

Kort referat av mål 12 i Orust dombok 17111010.

Jacob Askersson i Lönndal klagade över att pigan Börta Jörgensdotter 
hade beskyllt Jacobs hustru Anna Christensdotter, för att hon skulle 
ha legat med en gift man, Lars Andersson i Lönndal. Inför rätten tog 
dock pigan tillbaka detta och frikändes efter att ha bett om ursäkt.
---

Referat av mål 23 i Orust dombok 17111010.

Petter Tillroth uppbjöd för andra gången, gården Backa.
---

Kort referat av Bohusläns landshövdings skrivelse till Kungl. Majt. 
17120101.

Kronans befallningsman på Orust Petter Tillroth redogör i ett brev 
för att en dansk kapare plundrat på Käringön samt tagit lotsarna Nils 
Nilsson och Simon Eriksson som gisslan.
---

Referat av mål 32 i Orust dombok 17120303.

Petter Tillroth uppbjöd för tredje gången, gården Backa.
---

Kort referat av mål 15 i Orust dombok 17120616.

Joen Persson i Berg Röra sn hade fått oäkta barn med Olof Perssons 
dotter Olug i Dandalen Röra sn. Som vittne medverkade Börta 
Björnsdotter i Kungsviken.
---

Referat av mål 24 i Orust dombok 17120616.

Uppvisades ett testamente där Nils Tollesson i Bro testamenterade 
hela sin egendom till sin förlovade, änkan Börta Olsdotter i Bro.
---

Referat av mål 29 i Orust dombok 17120616.

Rassmus Esbjörnsson och Sven Andersson i Kila, bevisade för rätten, 
huru som våra fiender de norska, som varit på skärbåtarna, hava av 
dessa åbor tagit 4 nöt värda 24 Dr och 4 får till slickt a 16 öre, 
och 10 riksdaler i danska penningar. Detta är tillsammans 18 Dr 24 
öre, för vilka persedlar, åborna bekommit kvittens av en kapten 
benämd J. L. Ziege.
Dessutom har fienderna rövat ifrån dessa åbor på Kila, en hop kläder 
och annat, vilkas värde eller hur många de varit, rätten ingen viss 
underrättelse kunnat få. 
Men är dock sant som nämden och alla grannarna betyga, att de miste 
en hel hop sådana saker, och kunna med det förringa tillhopa i en 
summa vid pass, varit värda 80 Dr Smt.
---

Referat av mål 30 i Orust dombok 17120616.

Åborna i Bua på Flatön Per Hansson och Bengt Larsson är av fienden, 
även så mycket fråntagit, uti gärd och brandskatt, samt kläder som 
för Kilas åbor uppfört är, och räknas deras värde till 80 Dr Smt.
---

Kort referat av målen 31-38 i Orust dombok 17120616.

Tingsrätten intygade att fienden, de norska skärbåtarna, hade 
avtvingat och bortrövat egendom från följande åbor:
-Anders och Lars Andersöner på Ängön fråntagna tillsammans 80 Dr.
-Olof och Isak Rearsson på Skaftö frälsegård hade blivit fråntagna 2 
stutar, 14 stycken får samt alla matvaror till ett värde av 
tillsammans 20 Dr.
-Åborna på Lilla Stuveröd 2 oxar a 7 Dr, 6 får a 16 öre samt 2 tunnor 
spannmål a 3 Dr värda tillsammans 23 Dr.
-Sven Håkansson i Fossa värt tillsammans 10 Dr.
-Jon i Stora Backa värt tillsammans 15 Dr.
-Olof Hansson i Stora Backa värt tillsammans 6 Dr.
-Jon och änkan i Gunnebo värt tillsammans 17 Dr.
-Anders Persson i Lilla Backa värt tillsammans 7 Dr.
-Jacob Askersson i Lönndal värt tillsammans 14 Dr.
-Lars Andersson i Lönndal värt tillsammans 9 Dr.
-Jon Olsson i Fiskebäck värt tillsammans 12 Dr.
-Anders Andersson i Evensås värt tillsammans 11 Dr.
-Hans Olsson i Vägeröd värt tillsammans 9 Dr.
---

Referat av mål 14 i Orust dombok 17121007.

Jöns Wäver i Mollösund var stämd av Jacob i Hästekälla för en 
skuldfordran på 8 Dr 16 öre, men uteblev och fick därför böta.
---

Referat av mål 15 i Orust dombok 17121007.

Jacob i Hästekälla stämde änkan Anna Olsdotter på Gullberg för en 
skuldfordran på 10 Dr. Då änkan inte kunde betala, bestämde rätten 
att hålla executiv auktion på hennes hus i Gullberg, eftersom detta 
utgjorde panten för lånet.
--- 

Referat av mål 19 i Orust dombok 17121007.

Rådman Herr Samuel Reuterberg fullmäktig av Herr Magister Laurentius 
Arnerius, efter föregången laga stämning, uppå följande dess 
anterestoris matromoni, salige Per Sörenssons debitorer fordrade 
deras följande skulder efter dess boks innehåll nämligen:
-Christen Olsson i Rågårdsvik, 22 Dr 26 öre tilldömdes före 
Mårtensmässo det betala, dessutom 2 Dr i rättegångskostnader. 
Sammanledes för skuldfordran till Arnerus.
-Erik Olsson på Råön, men då han är enrollerad uti konungens tjänst, 
fick uppskov causerade expenser.
-Hans Persson i Islandsberg, skyldig 3 Dr, vilket ha sa sig erlägga 
med 24 öre i rättegångskostnader.
-Påvel på Gullholmen erkände sin skuld på 4 Dr.
-Fullmäktigen Reuterberg på Arnerius vägnar fordrar av välbemälte 
Sven Olsson Bagge (i Myckleby sn), en skuld efter sin salige förmans 
bok på 11 Dr. Sven Olsson Bagge visade dock upp sin bok där Per 
Sörensson var skyldig honom lika mycket, och krävde ed av Pers änka 
Madame Hjelmberg att han skulle vara skyldig något. Tingsrätten sköt 
över denna del av målet till Uddevalla rådstugerätt.
---

Referat av mål 26 i Orust dombok 17121007.

Hustrun Sigrid Helgesdotter, som låtit för rätten stämma sin son 
Johannes Hansson på Hermanö, för det han skall med våld tagit ifrån 
hennes laglänning dess bruk, samt för det han och hans hustru skola 
bemött henne Sigrid, med oanständigt tal och beskyllningar. Hon har 
för sig gjort fullmäktig Rådman Samuel Reuterberg.
Svarande Johannes Hansson begärde att fullmäktigen må avlägga 
huramentum columnia a malitta. Var emot fullmäktigen det samma 
fordrade av svaranden. Vilket de och fullgjorde. Här näst begärde 
kärandens fullmäktige, att vittnen som instämts skulle höras.
Framkom där till drängen Anders Simonsson och pigan Elin Persdotter, 
emot vilka som intet lagligt jäv var. Så avlade de bägge sina 
vittneseder och därefter gjorde Anders Simonsson följande berättelse.
När Sigrid Helgesdotter levererat honom Anders Simonsson, sitt 
gårdsbruk på Herm, att för henne bruka, tog Johannes med våld 
tvåparterna på Herm, där han allenast borde ha halvparten och sa att 
att han tog sitt. Johan hade också sagt att om han skulle lyda sin 
moder skulle han ligga i askan. Pigan Elin Persdotter vittnade 
detsamma.
Svaranden exiperade här emot, att han inte tagit bruket från sin mor 
med våld, utan när hennes landbo inte förmådde driva hela hennes 
andel, så har han tagit en del till sig. Han ville med plaisier göra 
rätt mot sin moder.
Johannes nekade också till att ha angripit sin moder med 
okvädningsord, utan menade att hon var förledd till denna oenighet av 
onda människor. Han begärde att rätten ville hjälpa till, så att 
föräldrarna och barnen skulle få leva i sämja och kärlek. 
Häremot bevisade fullmäktigen med hjälp av Nämdemannen Jacob i 
Hästekälla, att när han var hos Johannes och först efter 
Häradshövdingen och sedan Befallningsmannens order, förmanade honom 
att han inte skulle befatta sig med moderns bruk emot hennes vilja, 
utan låta hennes dräng och piga bruka det obehindrat, hade Johan 
svarat att han skulle tagit och behållt det om det så hängde i 
luften.
Till detta kunde Johannes inte neka, utan förmenar sig haft rätt 
därtill eftersom modern inte själv ville bruka den, utan satt en 
lejlänning därpå.
Resolution.
Alldenstund Johannes Hansson varit förlikt med sin moder, att de icke 
allenast i moderns livstid vardera skulle bruka halvparten på Herm, 
utan även efter moderns död, bägge bröderna skulle få bruka 
halvparten, såsom klart utvisas av förlikningen som confirmerades vid 
detta tinget den 7 Juni 1711.
Med ett sådant förelagt vite, att där någon emot föreskrivna 
förlikning eller eljest någon oförrätt gör emot den andre, skall den 
brottslige vara förpliktigat att lösa ut den obrottslige med pengar 
från hans del i Hermanö samt att flytta därifrån till Bogane.
Johannes Hansson är nu av rätten överbevisad, att ha gått emot både 
moderns vilja och Häradshövdingens och Befallningsmannens förbud, att 
befatta sig med moderns halva del. Han hade tagit till sig en 
tredjedel av moderns bruk och dessutom behållit den trots förbudet.
Han hade därvid brutit inte bara mot förlikningen, utan och emot det 
förbud som modern begärt. Tingsrätten dömde för den skull, att 
Johannes skulle ge Helge Hansson det vite som uppsats på tinget den 7 
Juni 1711. Han skulle därvid ta emot pengar av Helge för sin andel av 
Hermanö, mot att han fick lösa in gården Bogane i Myckleby från 
Helge.
Därtill dömdes Johannes till böter på 10 Dr Smt för att han trotsat 
moderns förbud att bruka hennes del samt att ge 10 Dr Smt till modern 
i rättegångsomkostnader.
Fullmäktigen påstod ochså att då Johannes således brutit mot det 
förelade vitet, att han skall stå öppen för att svara på vad han kan 
ha brutit mot sin mor innan den förre förlikningen gjordes.
Men som sådant, den sista förlikningen, alldeles eftergivandes och 
vid det sista vitets upprättande, intet förbehålles att den förre 
tvistigheten skulle stå öppen för den brottslige. Så kunde inte 
tingsrätten samtycka därtill.
Det skall och Johannes giva ifrån sig, det korn som han aflat emot 
förbud, och sig tillägnat på dess moders del. Nämligen en sjättedel 
av sitt bruk både i korn och i hö. Kornet skall de tröska tillsammans 
och Johannes skall också ge ifrån sig 11 sommarlass hö.
---

Referat av mål 5 i Orust dombok 17130127.

Engelske köpmannen Monsiur Tobias Wallis, har hos Häradshövdingen 
uppvisat en av Herr Exellens Generalen och Guvenören Högvälborne Herr 
Baron Carl Gustav Mörners resolution av den 20 november 1712.
Var uti Herr Exellensen i anledning av K.M. den 13 maj 1695 och 
Kammarkollegiets förklaring den 17 december 1710, att enligt K.M. 
sjölag skall allt strandvrak dömas och vårdas av domhavande och 
Befallningsmän, där vraket strandar. Tullinspektor Bergs invändningar 
skall därför ej attenderas eftersom tullbetjänternas disposition bara 
angår tulltäkten och därvid tilldragande konfiskationsmål.
Wallis hade som fullmäktig för den engelske köpmannen Herr John 
Chambers, givits rätt att på de engelske redarnas vägnar bevaka 
vraket och godset från det förolyckade skeppet Purplette. Skeppet 
hade på natten mellan den 5 och 6 november 1711 grundstött vid Lavön 
nära Gullholmen.
Wallis begärde nu att tingsrätten skulle avgöra hur det skall 
förfaras med vraket och bärgarlönen. Herr Exellensen hade därför 
befallt Tullinspektör Fredrik Berg att han skulle inställa sig för 
tingsrätten och svara för hur han förfarit med dispositionen av 
vraket.
Såsom kärande infann sig Tobias Wallis på sina principialiers vägnar.
Trots att Häradshövdingen hade stämt Tullinspektör Berg till att 
infinna sig vid tingsrätten uteblev han. Han hade först sänt en 
skrift genom Visitatören Abraham Brandt, där han förklarade att han 
inte ansåg sig bunden att infinna sig vid tingsrätten då han var 
Prases vid Sjötullrätten, och att han ansvarar för dispositionen av 
vraket direkt mot Kommerskollegiet.
Sedermera hade Berg, den 26 juni, inkommit med ett annat brev till 
Häradshövdingen, där han erkände att han borde komma till tinget men 
att han är hindrad av en sjukdom att komma. Till detta brev hade han 
bifogat en kopia av en fullmakt, som utvisade att handelsmannen 
Hedeman i Marstrand var den rätte fullmäktige för de engelska ägarna 
till vraket.
Wallis bevisade inför rätten att hans fullmakt var av senare datum än 
Hedemans och protesterade mot att Tullinspektör Berg inte infunnet 
sig vid rätten.
Resolution.
Då Kammarkollegiet i sin förklaring den 17 december 1710 förklarat 
att strandade skeppsvrak skall dömas av tingsrätten på platsen, 
beslöt rätten att ta upp målet.
Då Wallis kunde uppvisa inte bara Notarius Publicus attest i Göteborg 
att han är fullmäktig för vraket, utan också av en medintressent, 
Herr Bugby i England, igenom tre missiv kunde bevisa detta, antogs 
han av rätten som fullmäktig för ägarna.
Då Tullinspektör Berg hade inkommit med en skrivelse, där han 
förklarar sig vara för sjuk att komma, förklarade rätten att målet 
uppsköts till nästa ting. Då det fordrades att Tullinspektören är 
närvarande, skall han infinna sig utan ytterligare stämning.
Wallis resolverade sig emot detta att han då kommer att begära 
skadestånd för gjorda omkostnader och tidsspillan för att målet 
blivit fördröjt. Wallis erbjöd sig med att med kontanta pengar betala 
bärgarlön och ställa borgen för att ta vara på det gods som finns på 
Gullholmen. Han ansåg annars att godset som bestod av trävaror och 
bjälkar kunde bli fördärvat.
Tingsrätten godkände att Rådmannen Samuel Reuterberg i Uddevalla, och 
Gymnasiebefallningsmannen Abraham Wäver gick i borgen för godset, och 
överlämnade till Guvenören att bestämma ifall Wallis skulle få 
disponera godset på Gullholmen. Tills dess svar har erhållits på 
denna begäran skall inte godset få röras.
Rätten beslutade också att Wallis till nästa ting skall ta med 
Notarius Publicus verifikation på sin fullmakt från Herr Bugby.
---

Referat av mål 12 i Orust dombok 17130127.

Jacob Olsson i Hästekälla instämde Johannes Hansson på Hermanö för 
att han inte har betalat sin andel för en Cornetts uppehälle. 
Cornetten Hans Seisick skulle få medel till ljus, värme, säng samt 
stallrum med lika andel av både Jacob och Johannes.
Johannes ingav en skrift till rätten att Herr Exellensen Govenören, 
remitterat denna tvist till kronans befallningsman. Och som detta i 
sig själv klart är, att alla bör njuta lika tunga anslag till 
officerskvarter och då Jacob Olsson i Hästekälla endast fordrar 2 öre 
om dygnet så kan inte Johannes neka att betala.
Rätten beslöt därför att Johannes, för sin andel skall betala hälften 
av den kostnad som Jacob haft för tre veckor och två dagars 
uppehälle, nämligen 1 Dr 24 öre.
---

Kort referat av mål 33 i Orust dombok 17130127.

Jacob Olsson i Hästekälla frikändes av rätten, från den beskyllan som 
Assmund Svensson på Valön Stala sn, om att orättfärdigt tagit emot en 
silversked av Assmunds hustru Börta Jacobsdotter. Jacob hade besökt 
Assmunds hus och då hustrun inte hade haft någon öl eller brännvin 
att bjuda på, och hon ville vara gästfri mot sin svåger, hade hon 
istället erbjudit en silversked som present. 
Jacob hade tagit emot skeden. Nu menade dock Assmund att hustrun var 
huvudyr och att Jacob borde insett detta och inte tagit emot 
presenten. Nämden tyckte dock inte att hustrun varit så otillräcklig 
och friade Jacob.
---

Referat av målen 32 och 50 i Orust dombok 17130609.

Tvisten fortsatte om det vid Gullholmen, strandade skeppet Purplette. 
Bärgarna resolverade sig emot att de kommit förgäves för att få sin 
bärgarlön. Målet uppsköts till nästa ting då inte käranden hade 
kommit till tinget.
---

Kort referat av mål 39 i Orust dombok 17130609.

Olof Olsson på Lavön frikändes från Rear Trullssons i Lerskall Röra 
sn stämning av Olof för att han inte gjorde rätt vid skiftet efter 
saliga Anna Persdotter på Lavön.
Rear gav dock med sig genom Jacob i Hästekällas försorg och fick 
betala en Dr i rättegångskostnader.
---

Kort referat av mål 41 i Orust dombok 17130609.

Befallningsman Tillroth stämde Anders Torssons änka Börta Olsdotter 
och hennes bror Jacob i Hästekälla, för att de oriktigt beskyllt 
honom för att ha tagit emot pengar av avlidne Anders Torsson, utan 
att ha betalt tillbaka.
Rätten gav Tillroth rätt eftersom han kunde visa att han hade betalt 
tillbaka de 140 Dr som Anders ville lösa in Bro kronogård med. Då 
detta köp inte blivit av, hade Tillroth lämnat tillbaka pengarna utan 
att hustrun blivit informerad, vilket var helt i sin ordning enligt 
rätten.
---

Kort referat av mål 42 i Orust dombok 17130609.

Blev intecknat ett mageskifte från den 20/3 1713 mellan Daniel Bildt 
samt Anders Anundsson i Evensås, där Anders erhöll 1/4 frälsegård 
Evensås.
---

Kort referat av mål 47 i Orust dombok 17130609.

Sven Olsson i Glimsås uppgav att en vådeeld den 25 april 1713 bränt 
upp alla laduhusen på hans 1/3 kronogård Glimsås.
Rätten fann att eftersom det var brinnande kvistar från skorstenen 
som satte eld på det torra enriset som ladugården var klädd med, var 
Sven berättigad till 60 Dr i brandstodsersättning. Tingsrätten 
överlämnade ärendet till Guvenören för attest.
---

Kort referat av mål 48 i Orust dombok 17130609.

Sigrid Knutsdotter vid Mollösund fick intecknat att Jacob Knutssons 
egendom sattes i pant, för att garantera hennes fädernearv på 63 Dr 
som Jacob disponerade.
---

Kort referat av mål 8 i Orust dombok 17131006.

Den gifte mannen Anders Andersson i Rågårdsvik hade fått oäkta barn 
med kvinnfolket Maren Ivarsdotter och de fick böta 80 respektive 40 
Dr.
---

Kort referat av mål 15 i Orust dombok 17131006.

Fortsatt tvist om det vid Gullholmen strandade skeppet Purplette. Då 
den tidigare fullmäktigen för ägarna, Tobias Wallis hade dött, hade 
en ny utsetts. Han hette John Chambers, och var engelsk expedit i 
Göteborg, men då han inte kommit till tinget uppsköts målet återigen.

Referat av mål 35 i Orust dombok 17131006.

Gunnar Nilsson på Gåsö har till detta ting instämt Arvid Eriksson på 
Gullholmen, för det att han skall ha slagit och bortfört höet på 
Gräsholmarna som hör till Gåsön. Gunnar hade lovat Håkan i Rågårdsvik 
att han skulle få ta hand om höet.
Arvid kom ej till tinget, och dömdes i sin frånvaro att böta 2 Dr Smt 
för uteblivande, 24 öre för åverkan på annans egendom, 24 öre för 
värdet på höet samt 2 Dr i rättegångskostnader.
---

Kort referat av mål 36 i Orust dombok 17131006.

Jon Olsson i Fiskebäck var stämd för att ha tagit ett sjömärke, en 
vette som var ett publikt verk, på Skaftöland. Han uteblev från 
tinget men dömdes i sin frånvaro till 10 Dr i böter, 2 Dr för 
uteblivande samt att upprätta en ny vette.
Som vittne kallades Joen Arvidsson i Stora Backa samt pigan Amborg 
Andersdotter i Lilla Backa. Dessa vittnade att när fienderna fanns i 
landet, hade de sett att en eld hade tagit sig vid den plats där 
vetten stod. De hade då begett sig till platsen och där sett att 
slogorna var borta och att elden var lös i lygnet.
Från platsen fanns spår av en släde, och när de följde dessa, kom de 
till Jon Olssons hus i Fiskebäck. Han var inte hemma men hustrun som 
var hemma nekade till att han hade något med saken att göra. 
Vid ett senare tillfälle hade Rättaren Olof Ekelund och Nämdemanen 
Jacob i Hästekälla kommit till Jon Olssons hus för att förhöra honom 
om vetten. Han var inte hemma denna gången heller men hustrun erkände 
att hennes man hade förstört vetten.
---

Kort referat av mål 42 i Orust dombok 17131006.

Fortsatt tvist om det strandade skappet Purplette vid Gullholmen. Då 
ingen av ägarna till skeppet kommit till tinget, beslutade 
tingsrätten efter första kapitlet i Sjölagen att vraket tillfaller 
kronan.
Lasten bestod av 143 tolfter enkla bräder, 28 2/3 tolfter dubbla 
bräder samt 48 stycken torra bjälkar. Tullinspektör Fredrik Berg 
gjorde genom rätten, en anhållan hos Generalguvenören att få göra 
sluträkning på godset.
Till nästa ting anmodades ägarna att presentera någon fullmäktig, som 
kunde göra anspråk på detaljer ur skeppsinredningen.
---

Kort referat av mål 53 i Orust dombok 17131006.

Då Rassmus Esbjörnsson i Kila inte var lagligt uppsagd från bruket av 
gården, tillät rätten honom att sitta kvar till nästa år.
---

Kort referat av mål 21 i Orust dombok 17140126.

Jacob Torstensson på Mollösund dömdes till böter för att ha slagit 
till Helge Nilssons hustru på Mollösund. 
Helges hustru hade varit stälföreträdande skjutsrättare för sin man, 
och då sagt till Jacob att utföra en skjuts. Jacob hade då nekat, och 
han påstod då att hon hade kallat honom för en hund. Rätten dömde 
dock Jacob till 1,5 Dr i böter och 1,5 Dr i rättegångskostnader.
---

Kort referat av mål 22 i Orust dombok 17140126.

Lars Olsson stämde sin svåger Olof Månsson i Röd på Skaftö för att 
han inte följt det avtal om att bruka Lars del i gården, som de gjort 
upp innan Lars tog värvning.
Olof Månsson förklarade att han hade kommit överens om att bruka Lars 
gårdsdel mot en ersättning på 2,5 tunnor korn. Han hade då också 
tagit hand om Lars boskap, förutan en ko, en stut och 7 stycken får. 
Dessa djur erbjöd Olof sig att ta hand om under ett annat år.
Rätten beslöt att Olof skulle hålla ovanstående löfte samt därutöver 
ge Lars en halv tunna råg och 3 Dr 16 öre.
---

Kort referat av mål 6 i Orust dombok 17140601.

Per Persson i Hjälmvik Stala sn dömdes till 1,5 Dr böter för att ha 
anklagat Olof Torbjörnsson i Härlycke Stala sn, för att ha stulit en 
silversked hos Pernilla Börgesdotter på Gullholmen. Per försvarade 
sig med att Olof och hans bror skulle ha dragit i hans skägg vid det 
bråk som uppstod då Per anklagade Olof för stöld. Rätten ogillade 
dock Pers försvar då flera vittnen kunde intyga att han vid 
tillfället var drucken.
---

Kort referat av målen 14-18 i Orust dombok 17140601.

Kyrkoherden Mikael Kock på Tjörn, fullmäktig för salige Rådman Olof 
Arvidsson i Marstrands änka Christina Kock, instämde följande 
låntagare för att inte ha betalt sina skulder:

-Nils Torgersson på Gullholmen var skyldig 2 Dr 20 öre.
-Saliga Börta Wellomsdotters två små utfattiga barn på Gullholmen var 
skyldiga 1 Dr, vilket dock efterskänktes.
-Olof Olsson på Gullholmen var skyldig 60 Dr samt för några persedlar 
som han lånat, ett fiskeskuteankar, en liten båt, en hållänsk navar, 
en hållänsk pickhammar samt två stora tåg för att ta upp sin skuta. 
Olof fick också stå för 1 Dr 8 öre i rättegångskostnader.
-Påvel Nilsson på Gullholmen var skyldig 3 Dr.
-Per Sörensson på Gullholmen och Sören Börgesson vid Rågårdsvik var 
skyldiga 80 Dr 16 öre.
---

Kort referat av mål 24 i Orust dombok 17140601.

Joen Persson i Glimsås fick intecknat att han hade betalt sina 
styvbarn Tron Torbjörnsson med 22 Dr 26 öre, samt till Bengta och 
Anna Torbjörnsdöttrar med 9 Dr 5 1/3 öre vardera. Detta hade skett 
helt enligt skiftesbrevet den 18 oktober 1686 då deras far dog.
---

Kort referat av mål 35 i Orust dombok 17140601.

Rassmus Esbjörnsson i Kila fick intecknat ett köpebrev på 7 öresbol i 
gården Kila som han köpt för 250 Dr av Daniel Bildt.
---

Kort referat av målen 43-44 i Orust dombok 17140601.

Olof Torstensson i Stensbo fick intecknat att han köpt halva Per 
Erlandssons jord i Stensbo som är 1/6 av gården för 100 Dr. Hans 
Mattson i Röd fick intecknat att han köpt den andra 1/6 delen i 
Stensbo för 100 Dr av Per Erlandsson.
---

Referat av mål 47 i Orust dombok 17140601.

Hustrun Kerstin Hansdotter i Göteborg stämde hustrun Sigrid 
Helgesdotter i Bogane Myckleby sn samt hennes söner Helge Hansson i 
Bogane och Johannes Hansson på Hermanö, för en fordran som hon hade i 
arvet efter hennes far, salige Hans Andersson i Bogane.
Till sin fullmäktige hade Kerstin utsett hustrun Elin Andersdotter 
som ingav kärandens skriftliga inlaga. Hon beklagade sig däruti att 
hennes styvmor och halvbröder inte ville göra rätt mot henne, så hon 
fick ut sin rättmätiga del i fädernearvet. Hon begärde också rättens 
utslag, så att arvet delas på rätt sätt.
Svärmodern exciperade emot detta, att Kerstin redan fått ut sitt arv 
och att hon bett brodern Johannes att på hennes vägnar kvittera 
arvet. Mot detta protesterade den fullmäktige, att Kerstin inte hade 
gjort någon kvittens på arvet och om det finns någon sådan kvittens, 
så hade det inte gått till på rätt sätt.
Johannes Hansson erbjöd sig då att med ed bekräfta att han var ombedd 
av sin då närvarande halvsyster att kvittera hennes del av faderns 
kvarlåtenskap efter den första inventeringen. Vid detta tillfälle 
hade också en sluträkning gjorts varuti hon också fick ett litet 
slaktnöt, en tröja och en karolin.
Käranden nekade på det bestämdaste till att någon sådan uppgörelse 
hade slutits och eftersom det inte fanns några vittnen till det 
skedda bestämde rätten som följer.
Eftersom käranden varit vid sterbhuset, tillsammans med sin måg Björn 
Nilsson i Krabberöd, och gjort en muntlig överenskommelse av arvet, 
men inte någon slutgiltig räkning, måste hon få del i den 
mellanskillnad som blev mellan den muntliga överenskommelsen och 
sluträkningen.
Rätten fann att den första inventeringen gav 439 Dr 12 öre medan 
sluträkningen fyra år senare gav 881 Dr 21 öre. Kerstins del i 
mellanskillnaden blev därmed 58 Dr 31 öre. Tingsrätten gav Sigrid och 
hennes söner en månad på sig att betala dessa 58 Dr 31 öre samt 10 Dr 
i rättegångskostnader till Kerstin Hansdotter.
---

Kort referat av mål 49 i Orust dombok 17140601.

Hans Mattsson i Röd pantsatte 1/2 skattegård Stensbo mot ett lån på 
200 Dr av nämdeman Per Svensson i Mällby Tegneby sn.
---

Kort referat av målen 50-53 i Orust dombok 17140601.

Mikael Kock stämde fler låntagare till Olof Arvidssons sterbhus i 
Marstrand:

-Johan Olson på Gullholmen var skyldig 4 Dr 16 öre. Då han ej kom 
fick han dessutom böta 1,5 Dr i rättegångskostnader.
-Börge Svenssons änka Börta Johansdotter på Gullholmen var skyldig 7 
Dr 17 öre men fick dessutom betala 1,5 Dr i rättegångskostnader för 
uteblivande.
-Christoffer och Per Sörensson på Gullholmen var skyldiga 9,5 Dr och 
fick dessutom böta 1 Dr 8 öre för uteblivande.
--- 

Referat av målen 55-56 i Orust dombok 17140601.

Erik Olsson på Käringön var instämd för en skuld till Olof Arvidssons 
sterbhus på 13 Dr Smt. Nämdemannen Jacob i Hästekälla var ombedd av 
Erik att svära sin ed på att Erik hade en kontraräkning gentemot 
sterbhuset. Men Erik hade inte gett Jacob någon fullmakt och därför 
godkände inte rätten kontraräkningen.
Erik Olsson fick istället böta 2 Dr för uteblivande och ge käranden 1 
Dr 8 öre i rättegångskostnader. Erik anmodades också av rätten att 
svara i målet till nästa ting. Erik var också stämd för en skuld på 4 
Dr, men där eftergav han käranden 24 öre så att hans återstående 
skuld var 3 Dr 8 öre.
---

Kort referat av målen 58-65 i Orust dombok 17140601.

Mikael Kock stämde fler låntagare till Olof Arvidssons sterbhus i 
Marstrand:
-Anna Mattsdotter vid Mollösund var skyldig 20 öre.
-Nils Sörensson vid Lavökrok var skyldig 3 Dr 4 öre, men befriades 
att återbetala skulden då rätten fann att han var en tiggare.
-Olof Björnsson på Ellös var skyldig 3 Dr 6 öre.
-Måns Håkansson vid Mollösund var skyldig 5 Dr 15 öre.
-Magnus Dragman vid Mollösund var skyldig 8 Dr men uteblev och fick 
ge 1 Dr 8 öre i rättegångskostnader.
---

Kort referat av målen 68-69 i Orust dombok 17140601.

Anders Helgesson i Husaby uppvisade för rätten att han betalt 20 Dr 
den 16/8 1712 till sina systersöner Esbjörn och Olof Andersöner i 
enlighet med deras föräldrars skiftebrev på gården Bro. Han visade 
också att han den 10/9 1711 betalt 20 Dr till Rear Olssons hustru 
Elin i Svanvik. Likaså hade han den 16/11 1711 betalt 20 Dr till Jöns 
Halvardssons hustru Boel i Tönsäng.
Rätten beviljade därför Anders fasta på denna jord i Bro värderad 
till 60 Dr och hans tidigare innehav på jord i Bro för 40 Dr.
Anders lämnade över besittningsrätten på denna jord till sin son 
Christen Andersson. Han överlät också förmynderskapet för sin 
omyndige brorson Sven Germundsson till Christen mot att denne fick 
förvalta Svens arv på 122 Dr 3 öre.
---

Kort referat av mål 72 i Orust dombok 17140601.

Olof Torstensson i Stensbo pantsatte 1/4 i gården mot ett lån på 100 
Dr av Jacob i Hästekälla.
---

Kort referat av mål 74 i Orust dombok 17140601.

Befallningsman Tillroth uppgav att ingen odelsägare hade gjort 
anspråk på bruket av skattegården Backa efter tre uppbud. Därför kom 
gården under kronan och skatteägarna fick ingen vidare rätt till 
gården.
---

Kort referat av mål 14 i Orust dombok 17141026.

Sven Andersson i Kila som var en gift man hade begått enkelt hor med 
en änka Maret Jacobsdotter. Han fick böta 80 Dr, men då hon inte 
kunde böta sina 40 Dr fick hon plickta med kroppen.
---

Referat av mål 18 i Orust dombok 17141026.

Sven Hansson på Ellös klagade över Lars Nilsson på Ellös för att han 
hade överfallit och slagit honom i Svens stuga en söndag vid 
tretiden. Sven hade sagt åt Lars att hans son Nils inte skulle gå 
illa åt Svens små barn varvid Lars slagit till honom. Lars nekade 
till att ha slagit först. 
Vittnet Olof Ekelund intygade dock att Lars hade blivit arg och 
slagit till Sven, när Sven sagt att Lars son hade stänkt vatten på 
Svens små barn.
Sven hade fått två blånader och blodvite i ansiktet, vilket intygades 
av Jacob i Hästekälla som besiktigat skadan. Lars hävdade att Sven 
skulle ha slagit tillbaka på Lars men det fanns inga vittnen till 
detta och ej heller några synliga skador på Lars.
Rätten dömde därför Lars Nilsson till att böta 2 Dr 8 öre för att ha 
slagit Sven Hansson.
---

Referat av mål 19 i Orust dombok 17141026.

Strandsittarna på Ellös klagade över Sven Hansson på Ellös för att 
han köpt upp allt spannmål som folket från landet kört ut till Ellös. 
Dessutom klagar de över att Sven driver en ölsalu som gör att folket 
försummar kyrkan.
Bönderna Hans Nilsson och Lars Larsson i Hästlägg Myckleby sn hade 
kommit till Sven, för att sälja sina saker, dagen före Långfredag 
samt den 17 söndagen efter trefaldighet och vid dessa tillfällen 
blivit kvar på Ellös och inte kommit till kyrkan.
För detta dömdes Hans och Lars till att böta 10 Dr vardera. Sven 
Hansson förbjöds att hålla ölsalu natten till söndag och på söndag 
tills folket kommit hem från kyrkan.
---

Kort referat av mål 20 i Orust dombok 17141026.

Tullförvaltaren Fredrik Berg och Handelsman Brogård i Marstrand 
stämde engelske expediten i Göteborg John Chembers, för den skada som 
48 stycken bjälkar från skeppsvraket Purplette hade fått.
Chembers hade inte lyckats få fram någon fullmakt från ägarna att han 
var fullmäktig för dem efter den i maj 1713 avlidne Wallis. Wallis 
hade som fullmäktig förhindrat att godset sålts vidare till en viss 
skeppare Wilkerman, som redan lastat in det i sitt skepp men som 
efter Wallis protester tvingades lasta ur godset.
Kommerskollegiet hade i en skrivelse den 26/4 1714 gett tullen rätt 
att försälja godset men då hade bjälkarna varit så förruttnade så att 
värdet hade sjunkt med 433 Dr. Detta krävde Berg av Chembers eller 
hans borgenärer Abraham Väver och Samuel Reuterberg. 
Rätten dömde Chambers till att betala 150 Dr för det förstörda godset 
och att borgenärerna skulle tvingas betala ifall Chembers inte fick 
fram beloppet.
---

Referat av mål 31 i Orust dombok 17141026.

Per Andersson på Gullholmen besvärade sig över Björn Esbjörnsson på 
Tången, för att han skulle ha beskyllt Per och hans hustru för att 
vara en skälm och en tävu. Käranden kom ej och fick böta 1 Dr Smt. 
Pigan Elsa Jonsdotter vittnade att Björn på Tången kallade Per 
Anderssons hustru Elin Eriksdotter för en tävu, vilket också Jacob i 
Hästekälla intygade att fler på fiskeläget hade hört att Björn hade 
sagt.
Rätten dömde Björn till 3 Mk böter samt 2 Dr i rättegångskostnader.
---
Kort referat av mål 32 i Orust dombok 17141026.

Rassmus Esbjörnsson i Kila uppbjöd för första gången 1/3 i 
skattegården Kila som han köpt av Daniel Bildt för 250 Dr.
---

Kort referat av mål 41 i Orust dombok 17141026.

Sven Andersson i Kila pantsatte 5 öresbol av sin odelsjord i Kila mot 
ett lån på 50 Dr Smt av Jacob i Hästekälla.
---

Kort referat av mål 4 i Orust dombok 17150222.

Sven Andersson i Kila som var en gift man, anklagas för att ha fått 
ett oäkta barn för två år sedan med Lisbet Jacobsdotter. 
Sven skulle då ha gett 30 Dr till Nils Gudmundsson för att denne 
skulle ta på sig faderskapet. Nils hade tagit på sig detta och 
vittnade att det gått till på detta sättet. Likaså vittnade Lisbet 
detsamma. 
Torbjörn Andersson i Fiskebäck vittnade att han inte hade någon 
vetskap i detta mål.
Sven fick dock målet uppskjutet för att fler vittnen skulle höras.
---

Kort referat av mål 5 i Orust dombok 17150222.

Hans och Gunnar på Gåsön fick intecknat ett förbud för främmande att 
fiska ostron vid Gåsö mot ett vite på 10 Dr Smt.
---

Referat av mål 4 i Orust dombok 17150222.

Mikael Kock fullmäktig för salige Olof Arvidssons sterbhus i 
Marstrand fordrade 13 Dr av Erik Olsson på Käringön. 
Erik nekade till att var skyldig till mer än för en halv tunna 
kabeljo. Han nekade också till att han skulle ha skrivit med egen 
hand i Olof Arvidssons bok.
Rätten beslöt att remittera ärendet till Marstrands rådstugerätt.
---

Kort referat av mål 15 i Orust dombok 17150222.

Maret Engebrektsdotter hade på tinget den 24/10 1706 erkänt att hon 
fått ut sitt arv efter sin far, farfar och farmor av sin farbror Sven 
Andersson i Kila. 
Nu ville hon dock ha del i gårdsbruket genom sin man Hans Rödbom 
eftersom hon var dotter till den älste brodern.
De förliktes dock så att Maret skulle få 50 Dr för att avsäja sig 
bruket till gården, men istället få husmansplatsen Stättan. Hon 
skulle också få ut hela sin arvedel efter sin farmor.
---


Kort referat av målen 16 och 30 i Orust dombok 17150222.

Olof Björnsson på Ellös gift med en syster till salige skepparen Hans 
Jacobsson, stämde Olof Olsson i Lycke Tegneby sn, för en del 
pantsatta saker som han hade i pant för ett lån på 14 Dr. Sakerna var 
en sidentygrock, en silversked och 69 silverknappar som tillsammans 
vägde 10 lod. Rätten fann att värdet understeg lånet varför han fick 
behålla panten. 
Olof Björnsson påtog sig förmynderskapet för salige Hans Jacobsson 
och dess salige hustru Anna Olsdotters båda omyndiga söner Elias och 
Rassmus Hanssöner. 
---

Kort referat av mål 21 i Orust dombok 17150222.

Klockaren Simon Mårtensson stämde Rear Andersson på Ellös för att han 
hade tagit några krokar och flå från Simon. Rear hade också slagit 
Simon så att han varit blå över ögat en längre tid. Rear erkände, men 
menade att han varit så drucken så att han inte visste vad han gjort. 
De blev förlikta om sakerna men Rear fick böta tre Mk samt 1,5 Dr i 
rättegångskostnader.
---

Kort referat av målen 23-24 i Orust dombok 17150222.

Jacob Olsson i Hästekälla uppbjöd för första gången 1/8 skattegård 
Köperöd som han har i pant för Christoffer Sörenssons på Gullholmen 
lån på 40 Dr 12 öre.
Jacob uppbjöd också första gången 3 öresbol odelsjord i Röd som han 
har i pant för ett lån på 28 Dr 24 öre av Olof Ekelund.
---

Kort referat av mål 28 i Orust dombok 17150222.

Margareta Tegner pantsatte 1/4 frälsegård Vena i Röra sn mot ett lån 
på 40 Dr av Per Hansson i Bua.
---

Kort referat av mål 37 i Orust dombok 17150222.

Fiskebäckskils kyrkas föreståndare Wellom Jörgensson uppbjöd första 
gången kyrkans panterätt i Köperöds gård som kyrkan fått mot ett lån 
på 60 Dr till Per Sörensson på Gullholmen.
---

Kort referat av mål 38 i Orust dombok 17150222.

Christen Andersson i Bro lånade ut 20 Dr Smt av Sven Germundssons arv 
till Per Helgesson i Bro mot pant i Per Helgessons odelsjord i 
gården.
---

Kort referat av mål 3 i Orust dombok 17150614.

Kyrkoherden Petter Bundi uppbjöd första gången gården Sörbo som han 
löst in på sin hustrus vägnar för 400 Dr av Nämdemannen Per Svensson 
i Mellby Tegneby sn.
---
Kort referat av målen 7-10 i Orust dombok 17150614.

Följande gårdar uppbjöds för andra gången:
-Köperöd av Jacob i Hästekälla samt av Fiskebäckskils kyrka.
-Mellan Röd av Jacob i Hästekälla.
-Kila av Rassmus Esbjörnsson.
---

Kort referat av mål 11 i Orust dombok 17150614.

Salige Nils Larsson på Ellös hade den 11/4 1703 gett ut en obligation 
på 20 Dr till Arvid Torbjörnssons änka Angunna i Varekil. Rätten gav 
nu sterbhuset på Ellös en månad på sig att betala skulden.
---

Kort referat av mål 12 i Orust dombok 17150614.

Lars Olsson i Hästekälla uppvisade ett köpebrev av den 16/4 1715 på 
halva gården Stensbo av Hans Mattsson i Röd för 270 Dr. 
Hans hade fått fasta på gården den 23/1 1706 och sedermera pantat 
bort 6 öresbol till Per Svensson i Mällby Tegneby sn varvid Lars 
måste betala 212 Dr av summan till Per Svensson.
---

Kort referat av mål 14 i Orust dombok 17150614.

Sven Håkansson i Fossa stämde Olof Christensson i Dalby Röra sn för 
att Svens styvdotter skulle få ut sin arvejord i Dalby. 
Styvdottern Gertrud var älste dottern till Erik Christensson i Dalby 
och numera trolovad med drängen Gullbrand Rearsson i Lerskall Röra 
sn. 
Rätten gav Gertrud rätt att lösa in sin arvejord som var 1/3 Dalby 
samt ytterligare 1/6 av sin farbror Olof Christensson så att hon kom 
att inneha halva gården. 
---

Kort referat av mål 27 i Orust dombok 17150614.

Jöns Andersson på Kaserna stämde på Daniel Bildts vägnar, Sven 
Andersson en gift man, för att begått enkelt hor med Lisbet 
Jacobsdotter (i Kaserna?) såsom angetts på förra tinget.
Lisbet Jacobsdotter satt numera i arrest i Marstrand, och hennes man 
var kommenderad som månadstjänare och kom därför ej till tinget. 
Som vittnen kallades Ryttaren Sören Hammar i Dragsmark samt änkan 
Johanna Andersdotter på Flatön.
Sven försökte få rätten att förklara Sören för jävig, då han hade 
kommit på Sören med att ljustra på Bildts mark, men detta avvisade 
rätten. 
Sören vittnade att Sven, vid en rodd till Getrilla, givit Sören 10 Dr 
som god man för att ge vidare till Nils Gudmundsson för att denne 
skulle ta på sig faderskapet. Sören hade också hört att Svens mor 
Dordi i Kila hade erbjudit Sörens hustru Christina Rävsal 10 Dr för 
samma sak.
Johanna Andersdotter vittnade att hon hört att Sven skulle sagt att 
han var Lisbets barns fader. 
Målet uppsköts till nästa ting för att kunna höra Lisbet 
Jacobsdotter.
---

Kort referat av mål 1 i Orust dombok 17151011.

Kyrkoherde Petter Bundi uppbjöd Sörbo för andra gången.
---

Kort referat av mål 11 i Orust dombok 17151011.

Nils Hagerberg stämde Jöns Påvelssons hustru på Mollösund samt dennes 
son Erik Jönsson, mågen Johan Simonsson, Anders Malmön samt Clas 
Bohall för en skjutsfärd mellan Mollösund och Fiskebäckskil den 8/5 
1715.
Under färden blev det storm och den måste avbrytas vid 
Hälleviksstrand och då uppstod tvist om hur mycket Nils skulle 
betala. 
De hade kommit överens om att färden skulle kosta 24 öre Smt men nu 
ville Nils bara betala 20 öre eftersom det bara var en mil. Då hade 
de tagit hans kappa som pant istället. Johan Simonsson vittnade att 
de varit tvungna att ta kappan då Nils inte ville betala alls. 
Då Erik Jönsson var månadstjänare och inte kunde komma, och då 
vittnet i Hälleviksstrand Börta Svensdotter inte var kallad, 
beslutades att uppskjuta målet till nästa ting.
---

Referat av mål 17 i Orust dombok 17151011.

Sven Olsson i Röd stämde Johan Hansson på Hermanö för ett obetalt lån 
på 8 Dr med tre års ränta som Johan var skyldig Sven. Johan uteblev 
och fick böta därför böta 2 Dr. 
Rätten beslutade att Johan inom en månad skulle betala tillbaka lånet 
på 8 Dr samt räntan på 1,5 Dr och rättegångskostnader på 1,5 Dr.
---

Kort referat av mål 18 i Orust dombok 17151011.

Rassmus Esjörnsson i Kila stämde Sven Andersson i Kila för att Sven 
slagit honom med en stör och dragit honom i håret. Rassmus hade då 
slagit ner Sven på golvet varvid Svens mor tillfogat Rassmus tre 
köttsår och en blånad med en sten.
Sven nekade till detta och sa att Rassmus egen hustru tillfogat honom 
alla skadorna och dessutom menade Sven att han själv fått en blånad 
vid slagsmålet.
Rätten dömde båda till böter, Sven till 2 och Rassmus till en daler.
---

Referat av mål 21 i Orust dombok 17151011.

Rear Jonssons barn vid Hälleviksstrand på deras vägnar, Olof 
Torstensson på sin hustrus vägnar och Per Simonsson vid 
Hälleviksstrand, fordrar deras andel i de 125 daler som änkorna i 
Bräcke fått för 1/2 gården Bräcke.
Uppvisades Per Erlandssons attest av den 7/10 1715 där han uppger att 
svärmodern Ingeborg Persdotter på sitt yttersta sagt att sönerna inte 
hade delat med sig av de pengar som de fått för 1/2 Bräcke till 
övriga syskon.
Rätten fann dock att beviset inte räckte för denna fordran, att de 
döda Olof och Per Jönsöner inte skulle delat med sig av de pengar de 
fått för gårdslösningen.
---

Kort referat av mål 25 i Orust dombok 17151011.

Hans Rödbom i Stätten på sin hustru Marit Engebrektsdotters vägnar, 
stämde Rassmus Esbjörnsson i Kila för bruket av 1/3 Kila. 
Målet uppsköts till nästa ting eftersom Rassmus hade köpt gården av 
Överste Bildt, som nu vistas utomlands.
---

Kort referat av mål 26 i Orust dombok 17151011.

Hans Rödbom på Stätten fordrade på sin hustrus vägnar, del i arvet 
efter hennes moster, Sven Björnssons hustru i Björnsund, som dött 
barnlös.
Sven uppvisade ett inventarium på sitt bo, som visade att 
tillgångarna var 19 Dr 12 öre. Gälden var dock på 35 Dr, varav 24 Dr 
till husröta, 10 Dr 26 öre till hustruns begravningskostnad samt 1 Dr 
fordran av Ingeborg vid Stätten.
Eftersom gälden översteg tillgångarna fann rätten att inget kunde 
utgå i arv.
---

Kort referat av mål 30 i Orust dombok 17151011.

Nils Amundsson i Berg Myckleby sn stämde Rassmus Arvidsson i Håberg 
Myckleby sn för att han skulle blivit hindrad att bruka sin 1/3 i en 
skuta. Dessutom hade Rassmus hyrt ut skutan utan att Nils vetat om 
detta.
Nils vittnade att han ville göra en resa med skutan efter det att 
Rassmus gjort tre resor. Då hade det blivit bråk och Rassmus hade 
slagit honom illa.
Rassmus kom ej till tinget och fick böta 2 Dr.
Som vittne framträde Rassmus Håkansson och pigan Ingegerd 
Håkansdotter (på Ellös?) och vittnade att när de varit vid skutan för 
att kasta ved, hade Nils kommit till Rassmus och ville bruka sin del 
i skutan.
Rassmus svarade då att han hade kostat på segel och förhunning utan 
att Nils betalat. Då hade Nils erbjudit sig att betala för sin del, 
men Rassmus blev då arg och skar av en bit tåg och slog Nils i sidan.
Resolution:
Rassmus skall betala Nils för de resor han gjort ensam, när Nils 
betalt för Rassmus omkostnader. Rassmus skall vidare betala 3 Mk för 
slaget samt 2 Dr i rättegångskostnader.
---

Kort referat av mål 34 i Orust dombok 17151011.

Sven Andersson i Kila fick åter uppskjutet målet rörande hans enkla 
hor med Lisbet Jacobsdotter. Hon var frånvarande för att föda sitt 
barn och hennes man var kommenderad. 
Sven var stämd av Bildts gårdsfogde Jöns Hermansson.
---

Kort referat av mål 36 i Orust dombok 17151011.

Sven Håkansson i Fossa på sina styvdöttrars Gertrud och Anna 
Eriksdöttrar stämde Olof Christensson i Dalby Röra sn för att Olof 
inte betalt landsskyld för 4 öresbol i Dalby. 
Efter förlikning enades parterna att Olof skulle ge 4 Dr 16 öre till 
Svens styvbarn.
---

Kort referat av mål 37 i Orust dombok 17151011.

Johannes Hansson på Hermanö var stämd av Per Hansson i Bua för att 
inte ha betalt på en obligation på 20 Dr av den 25/2 1712. 
Johannes uteblev från tinget och fick böta 2 Dr. Rätten dömde honom 
till att betala 20 Dr inom en månad samt räntan för 4 1/2 år på 4 Dr 
8 öre. Dessutom fick Johannes betala rättegångskostnaderna på 1 1/2 
Dr.
---

Kort referat av mål 39 i Orust dombok 17151011.

Jacob Olsson i Hästekälla uppbjöd för tredje gången tre öresbol i 
Köperöd som han hade i pant av Christoffer Sörensson på Gullholmen 
samt den del i Röd som han hade i pant för ett lån på 20 Dr till Olof 
Ekelund.
---

Kort referat av mål 40 i Orust dombok 17151011.

Fiskebäckskils kyrka uppbjöd för tredje gången Per Sörenssons 
odelsjord i Köperöd som han pantsatt mot ett lån på 60 Dr av kyrkan.
---

Kort referat av mål 41 i Orust dombok 17151011.

Rassmus Esbjörnsson i Kila uppbjöd för 3:e gången de 6 öresbol i Kila 
som han köpt för 250 Dr av Överste Bildt.
---

Kort referat av mål 4 i Orust dombok 17160206.

Erik Torsson på Flatön stämde hustrun Marit Jörgensdotter och hennes 
son Jörgen Andersson i Brevik Stenkyrka sn, för att arvsskiftet i 
Brevik inte hade gått till på rätt sätt.
Marits avlidne man, Anders Eriksson hade den 24/2 1689 ärvt 2/3 i 
Brevik av sin moder Tollug Olsdotter.
Eriks far hette Tore Eriksson, och han var en bror till Anders 
Eriksson. En syster hette Tora Eriksdotter.
Rätten beslutade att eftersom Erik kunde visa att hans far var den 
älste brodern, fick Erik rätt att lösa ut släktingarna för 9 Daler. 
Svaranderna fick dock möjlighet att till nästa ting ta fram bevis för 
att de hade rätt till bruket av gården.
---


Kort referat av mål 14 i Orust dombok 17160206.

Sven Andersson i Kila och Lisbet Jacobsdotter dömdes till 80 resp 40 
Dr i böter för enkelt hor.
Vittnerna Karin Olsdotter på Torget och Kerstin Olsdotter på Flatön 
nekade till att Lisbet sagt att Nils Gudmundsson var far till hennes 
barn. 
Jacob i Hästekälla vittnade att Sven bekänt att han vid platsen 
Stenarna på Flatön, hade lagt sig i hennes säng och bett henne att 
lägga sig bredvid honom, vilket hon också hade gjort.
Svens hustru Marit Månsdotter hade också medgett att det skulle gått 
till på detta sättet.
Rätten instämde Nils Gudmundsson till nästa ting för att ha medverkat 
till att dölja denna sak genom att ta på sig fadersskapet.
---

Referat av mål 36 i Orust dombok 17160206.

Kyrkoherde Petter Bundi uppbjöd för tredje gången gården Sörbo som 
han köpt på sin hustrus vägnar av nämdemannen Per Svensson i Mällby 
Tegneby sn.
---

Referat av mål 38 i Orust dombok 17160206.

Förre handelsmannen i Uddevalla salige Per Sörenssons änka Maria 
Hjälmberg, fordar 10 Dr av Erik Olsson på Råön. Erik erkände skulden 
genom sin bror Jacob i Hästekälla, och fick en månad på sig att 
återbetala skulden.
---

Kort referat av mål 3 i Orust dombok 17161009.

Hans Hansson i Värbo på sin hustru Anna Andersdotters vägnar, stämde 
Hans Svensson i Kråssekärr Stenkyrka sn och Wellom Hansson i 
Tofftenäs Stenkyrka sn angående rätten till 1/4 skattegården 
Tofftenäs.
Annas mor hade bortpantat jorden till Wellom för 177 Dr. En tid 
därefter hade Annas mosters dotter, med samma namn som Hans hustru, 
Anna Andersdotter, löst in pantejorden genom sin förmyndare 
farbrodern Hans Svensson i Krossekärr.
Hans Hansson, som hade gift sig med sin hustru år 1702, bevisade att 
han sedan dess hade varit i kronans tjänst både in och utrikes, och 
därför inte hade kunnat protestera mot inlösningen av hustruns 
pantejord.
Rätten beslöt att uppskjuta målet till nästa ting.
---

Kort referat av mål 19 i Orust dombok 17161009.

Sven Håkansson i Fossa stämde Olof Christensson i Dalby Röra sn, för 
att denne inte betalt pengar till Svens styvbarn, såsom domen från 
den 13/10 1715 angav.
Rätten frikände dock Olof för att han hade kvarhållt pengarna, 
eftersom Olof hade förseglat pengarna för att det var krigstider.
---


Referat av mål 26 i Orust dombok 17161009.

Nämdemannen Jacob Olsson i Hästekälla stämde Helge Hansson i Bogane 
Myckleby sn för en obligation på 60 Dr som Helges mor Sigrid 
Helgesdotter utgett till Jacob den 26/11 1712.
Skulden hade nu vuxit till 72 Dr 11 öre inkusive räntan. Jacob var 
inte nöjd med den gamla panten i Hermanö utan ville nu att Helge 
skulle pantsätta en del av Bogane.
Rätten bestämde att Helge skulle betala skulden före nästkommande 
Martinitid och att pantsätta en del av jorden i Bogane samt att 
betala rättegångskostnader på två Dr Smt.
---

Kort referat av Generalguvenörens över Bohusläns skrivelse till 
Kungl. Majt. 17161128.

Enligt en skrivelse från kronobefallningsmannen Tillroths rapporteras 
att två danska fartyg strandat vid Käringön och Gullholmen. 
Vid Käringön tillfångatogs 300 man under ledning av en 
överstelöjtnant och vid Gullholmen 10 båtsmän och tre passagerare.
---

Referat av mål 5 i Orust dombok 17170223.

Kyrkoherde Petter Bundi visade upp ett lånebrev från 17/12 1708, som 
blev intecknat på tinget 6/6 1711, där Per Sörensson på Gullholmen 
lånat 60 Dr av Fiskebäckskils kyrka mot pant i gården Köperöd. 
Skulden hade nu växt med 24 Dr 19 2/3 öres ränta. 
Gården hade nu uppbjudits 3 gånger på tinget utan att släkten hade 
gjorts anspråk därpå. Likaså hade den pantsatta delen av gården, som 
älste brodern Christoffer Sörensson pantat till Jacob i Hästekälla, 
blivit uppbjuden 3 gånger. 
Därmed fick de förre ägarnas släktingar ingen förtur till att köpa 
tillbaka gården.
---

Referat av målen 11 och 25 i Orust dombok 17170223.

Rassmus Björnsson på Ellös fullmäktig på Britta Hansdotter, Sven 
Rassmusson och Hans Christoffersson Mejers vägnar, enligt en attest 
av den 21/1 1717, stämde salige Nils Larssons änka Ingeborg 
Jönsdotter på Ellös för en obetald fordran.
Nämdeman Jacob Olsson i Hästekälla och Jon Svensson i Röd, 
förordnades av rätten att inventera arvet efter morfadern Lars 
Jönsson och morbrodern Olof Larsson, på Ingeborg Jönsdotters på sina 
egna vägnar och Tolle Torgersson på sina barns vägnar.
---

Kort referat av mål 13 i Orust dombok 17170223.

Rassmus Esbjörnsson i Kila fick fasta på 7 öresbol i Kila som han 
köpt av Daniel Bildt den 20/5 1714 och som sedan uppbjudits på tre 
ting.
---

Referat av målen 14 och 24 i Orust dombok 17170223.

Farkosten Le Bon Fregatt hade förolyckats vid Käringön i November 
1716. 
De hollänska matroserna Georg Tomasson, Jonas Öström, Jean Nathelin 
och Petter Casper begärde 300 Dr i avlöning av den engelske skepparen 
Robert Charles.
Att bärgningen gått rätt till intygades av Borgmästaren i Marstrand 
som under ed hade förhört skärgårdsmännen på Käringön, Erik Olsson, 
Anders Nilsson och Bengt Olsson.
Målet uppsköts till nästa ting för att inhämta flera vittnesmål..
---

Kort referat av mål 3 i Orust dombok 17170618.

Daniel Bildt fick intecknat köpet av Bot, Bäckevik och Bö på Lyrön av 
kyrkoherden Fredrik Bröms för 1100 Dr.
---

Kort referat av mål 6 i Orust dombok 17170618.

Daniel Bildt pantsatte gården Kungsviken till Jacob i Hästekälla mot 
ett lån på 200 Dr.
---

Kort referat av mål 8 i Orust dombok 17170618.

Jacob Olsson i Hästekälla fick intecknat en obligation som Per 
Helgesson och Christen Andersson i Bro gett honom på 14 1/2 Dr. 
Obligationen var utgiven för den brandskatt som de danska hade 
tvingat Jacob att betala. Per och Christen fick en månad på sig att 
betala skulden.
---

Kort referat av mål 10 i Orust dombok 17170618.

Daniel Bildt stämde Jacob i Hästekälla för att han inte tagit emot 
kronans mynt. 
Målet blev dock uppskjutet då Jacob inte var instämd på rätt sätt.
---

Kort referat av mål 22 i Orust dombok 17170618.

Tolle Torgersson på Ellös hade inte godtagit en förlikning med 
Ingeborg Jönsdotter, rörande ett arv, som var gjord på Ellös den 4/3 
1717. Tolle Torgerssons (styv?) barn krävde del av sin fars och 
farmors fordran på dödsboet.
Rätten beslutade att Anders Helgesson och Halvard Jonsson i Husaby 
snarast skulle överlämna de 10 Dr som förlikningen gav Tolle 
Torgersson men som han inte hittils velat ta emot.
---

Referat av mål 30 i Orust dombok 17170618.

Matroserna på det strandade skeppet vid Käringön, åberopade att de 
var i kronans tjänst och att deras fullmäktige Lars Borgström hade 
avlidit.
Däremot mötte svarandens fullmäktige Samuel Reuterberg och ville ha 
domslut, trots att han inte kunde styrka sina påståenden med bevis 
från skepparen Robert Charles på grund av krigstiderna.
Skärgårdsmännen Anders Nilsson och Bengt Olsson på Käringön var i 
kronans tjänst och kunde därmed inte vittna. 
Däremot infanns sig underlöjtnant Erik Olsson på Käringön och 
intygade, att den attest som borgmästaren i Marstrand inlämnade på 
förra tinget, var riktig.
Erik intygade också att han och de övriga bärgarna fått sin rätta 
bärgarlön på 122 Dr efter den förolyckade farkosten Le Bon Fregatt. 
Bärgarna ville dock ha betalt för några ankare som var värda 300 Dr.
Erik Olsson berättade vidare att skepparen endast hade gett 20 Dr 
till rådman Brogård för att reparera skeppsbåten och inte de 109 Dr 
som skepparen uppgett. Han vittnade också att skeppsfolket varit på 
Käringön i tre dagar och då tagit av den bärgade provianten.
Svarandens fullmäktig erbjöd sig att betala 30 Dr var till käranden.
Resolution: 
Rätten avvisade att kärandena inte kunde komma och uppskattade värdet 
av det bärgade godset till 986 Dr, efter det att man dragit av för 
det gods som den danske kaparkaptenen Jöns Köger hade tagit.
Svarandens räkning på 920 Dr för omkostnader sänktes av rätten till 
616 Dr. 
Därmed återstod 370 Dr av vilka rätten beslutade att käranderna 
skulle få sina 300 Dr.
---

Kort referat av mål 1 i Orust dombok 17171119.

Måns Carlsson och Anders Larsson på Mollösund fick plikta 1 Dr var 
för att ha uteblivit från tinget.
---

Kort referat av mål 1 i Orust dombok 17171119.

Kronans Befallningsman Petter Tillroth angav att för en kort tid 
sedan hade Magnus Dragman med följeslagare på Mollösund bärgat ett 
fat (oxhuvud) med vin som strandat vid skären nära Mollösund. 
Magnus följeslagare var Måns Torbjörnsson, Erik Börgesson, Erik 
Torsson från Mollösund samt Sven Jacobsson från Uddevalla.
Magnus hade därefter meddelat länsmannen Torger Persson om att han 
höll på att bärga ett oxhuvud med vin. 
Under tiden hade emellertid klockaren Johan Simonsson i Mollösund med 
ett stort antal grannar tagit fatet med vin och Magnus därmed mist 
sin bärgarlön.
Den till tinget instämde enrolleringsbåtsmannen Anders Larsson på 
Mollösund undanhöll sig i bergen och i hans ställe svarade hans mor 
Anna Andersdotter på Berget.
Hon vittnade att när hon såg att det strandade fatet låg på Mollön, 
så tog hennes son liksom många av grannarna sig dit ut och drack upp 
vinet.
Jacob Simonsson erkände att han varit med och druckit upp vinet men 
nekade till att ha gjort åverkan på vinfatet.
Magnus Dragman uppvisade en lista på alla på Mollösund som varit med 
och plundrat vraket:
Det var Carl Esbjörnsson, drängen Jacob Carlsson, Jacob Torstensson, 
Börge Tollesson, Joen Jacobsson i Bäckevik, Bernt Carlsson, Joen 
Jespersson, Olof Andersson, Anders Andersson, Jörgen Hansson, Peter 
Månsson, Johan Jonsson, Lars Hansson, Esbjörn Carlsson, 
skjutsrätterskan Anna Matsdotter, änkan Börta Jönsdotter, hustrun 
Anna Mårtensdotter samt änkan Anna Nilsdotter.
Eftersom många var frånvarande så uppsköts målet till nästa ting då 
alla skulle instämmas.
---

Referat av mål 6 i Orust dombok 17171119.

Jacob i Hästekälla och Engebrekt i Skörbo Långelanda sn förordnades 
av rätten att bege sig till Hermanö och där medverka vid delningen av 
ägorna mellan Sigrid Helgesdotter och hennes bägge söner Helge och 
Johannes Hanssöner.
Det hade gjorts en delning år 1713 av skog, hus och tomter på Hermanö 
med hjälp av delningsmännen Rear i Svineviken Röra sn och Jöns på 
Kaserna. Denna delning hade dock inte modern och sonen Helge Hansson 
varit delaktiga i och delningsmännen var inte utsedda av rätten.
---

Referat av mål 21 i Orust dombok 17171119.

Johannes Hansson på Hermanö stämde sin moder Sigrid Helgesdotter och 
sin broder Helge Hansson i Bogane Myckleby sn för att de bortpantat 
deras jord i Hermanö som Johan vill inlösa, då han anser sig vara 
närmast i börd.
Helge svarade på sin moders vägnar att hon varken ärvt eller bördköpt 
jorden, varför hon anser att hon kan göra vad hon vill med jorden. 
Vad gällde Helges, till Anders Olsson den 18/5 1717 bortpantade jord, 
ansåg Helge att eftersom Anders betalt hela beloppet och skött denna 
jord bra så kunde han inte ta tillbaka jorden. Helge ansåg också att 
Johan inte skötte sin jord, då han inte kunde vara hemma på grund av 
sitt skeppsbyggeri.
Resolution:
Tingsrätten kan så mycket mindre anstränga hustrun Sigrid 
Helgesdotter, att förpanta sin jord i Hermanö, till sin son Johannes, 
som densamma är hennes rätta avlingejord, var över 9 kapitlet i 
jordabalken liksom testamentförordningen. av år 1686, lämnar henne nu 
oförryckt disposition.
Och som Anders Olsson är av Helge för sin fordran betalt, så är och 
denna tvisten Johan och honom emellan ändad.
---

Referat av mål 25 i Orust dombok 17171119.

Per Hansson i Bua fick intecknat i tingsprotokollet den obligation på 
12 Dr Smt som Olof Olsson på Gullholmen gett honom den 29/5 1712.
---


Referat av mål 33 i Orust dombok 17171119.

Sigrid Helgesdotter i Bogane Myckleby sn berättade för rätten att 
hon, på grund av sina vidlyftiga processer och rättegångar och för 
att klara sin nödtorft i dessa besvärliga krigstider, tagit ett lån 
på 120 Dr av sin son Helge Hansson.
Som betalning för detta lån fick Sigrid intecknat i tingsprotokollet 
att Helge Hansson med sin hustru och barn skall erhålla hennes jord i 
Hermanö som sin välfångna egendom. 
Enligt förlikningen mellan hennes söner Johannes och Helge den 7/6 
1711 skall Johannes tillåta brodern att betala mellanskillnaden så 
att båda bröderna skall äga lika mycket i Hermanö.
---

Referat av mål 37 i Orust dombok 17171119.

Anders Andersson i Rågårdsvik stämdes av sin bror Olof Andersson d.y. 
på Stocken och brorsonen Rear Olsson i Svanvik för att Anders inte 
har betalt två skulder där Olof respektive Rear gått i borgen.
Skulderna var på 10 resp 50 Dr för vilket Anders pantsatt en hel 
skuta med tillbehör samt en kista med gångkläder.
Rätten dömde Anders till att återbetala skulden före Tomasmässo med 7 
Dr ränta.
---

Kort referat av mål 2 i Orust dombok 17180317.

Jacob Olsson i Hästekälla uppvisade ett brev från den 1/6 1709 där 
han köpt, av sin äldre bror Rassmus Olsson, hans del i 1/3 Hästekälla 
för 27 Dr.
Jacob uppvisade också ett köpebrev av den 10/11 1717 där han köpt 
resterande del gården av sina syskon Jöns, Erik, Lars, Börta d.ä, 
Ingeborg, Börta d.y samt Karin Olsdotter. Till vardera brodern hade 
han betalt 20 Dr och till systrarna 10 Dr varvid dessa avhände sig 
alla anspråk på gården.
Jacob Olsson med sin hustru Johanna Knutsdotter kunde också visa att 
de löst in alla gamla skulder på tillsammans 47 Dr.
---

Referat av mål 34 i Orust dombok 17180317.

Rassmus Jonsson i Kila var förmyndare för sin avlidna syster Ingiehl 
Jonsdotters två gossar och en flicka. De hade arvejord i 1/4 gård 
Hogen (Tegneby sn?) som Rassmus hade bevakat, så att den inte hade 
försålts.
Nu hade emellertid den älste sonen tagit över bruket av Hogen och 
Rassmus blev därmed befriad från att vara förmyndare.
---

Referat av mål 36 i Orust dombok 17180317.

Kyrkoherde Petter Bundi gift med Cecilia Nöring fick fasta på gården 
Sörbo som han köpt den 4/5 1715 för 400 Dr av Per Svensson i Mällby 
Tegneby sn och uppbjudit på tre ting.
---
Referat av mål 41 i Orust dombok 17180317.

Det från förra tinget uppskjutna målet mot dem som plundrade det 
strandade oxehuvudet med vin på Mollösund uterupptogs.
Ingen av de anklagade kom till tinget och rätten dömde dem skyldiga 
enligt processualförordningen av år 1696.
Det uppdruckna vinet värderades till 40 Dr. Genom att de gjort sig 
skydiga på röveri på strandvrak fick de böta det tredubbla värdet, 
alltså 120 Dr och till båten 40 Dr.
De fick också böta 20 Dr i utebliven bärgarlön till Magnus Dragman 
samt 8 Dr i rättegångskostnader och 2 Dr var för att ha uteblivit 
från tinget.
Dessutom skall samtliga stå uppenbar skrift i kyrkan.
---

Kort referat av målen 4 och 5 i Orust dombok 17180623.

Engebrekt Rassmusson i Hälleröd Högås sn stämde Swen Goroth på Ellös, 
för att han köpt 6 alnar lärft av en tjuv Anders Andersson, som 
stulit av Engebrekt.
Sven ansåg att han hade rätt till tyget då han betalt 2 Dr till 
Anders, vilket dock rätten ogillade då ägaren alltid hade rätt att få 
tillbaka sitt gods.
Sven fick också lämna tillbaka de fyra huvudkläder som Anders stulit 
från Nils Andersson i Branseröd Högås sn. Dessutom fick Sven stå för 
2 Dr i rättegångskostnader.
---

Kort referat av mål 10 i Orust dombok 17180623.

Rätten uppsatte ett vite på 10 Dr till den av Lars Andersson i 
Lönndal och Jon Arvidsson i Stora Backa på Skaftö, eller deras 
hustrur, som beskyller grannarna för att förstöra deras åkrar.
---

Kort referat av mål 12 i Orust dombok 17180623.

Lars Elofsson i Grönskolt klagade över att Nils Jacobssons häst hade 
jagat Lars fåle till döds. 
Nils uppvisade dock en attest från grannarna på Skaftö Olof Månsson, 
Östen Sörensson samt Olof Rassmusson där de förnekar att Nils häst 
jagat någons ök till döds.
Rätten friade Nils från anklagelsen.
---

Referat av mål 20 i Orust dombok 17180623.

För rätten gjordes räkning på vad salige Johan Torkelssons närmast 
släkt på mödernet hade kostat på honom i hans omyndige år som följer:
- Bengt Larsson i Korsgård enligt detta tingets resolution 
    den 5/2 1708                      16 Dr.
- Joen Arvidsson i Stora Backa för att han hade fött 
    Johan i två år                     16 Dr.
- Sven Håkansson i Fossa dito                 16 Dr.
- För både fäderne och mödernesläktens utlägg för 
    begravningskostnaderna                 14 Dr.
    Mödernesläktens resor till tinget            4 Dr.
Då detta var lika med Johans Torkelssons mödernearv, så blev det 
inget kvar att ärva efter honom.
---
Kort referat av mål 14 i Orust dombok 17181009.

Jacob Andersson i Ileberg Tegneby sn dömdes av rätten till att böta 2 
Daler för att han slagit ett slag på Olof Engebrektsson i Kårehogen.
---

Kort referat av mål 2 i Orust dombok 17190302.

Komministern Hans Nöring i Morlanda stämde Hans Mattsson i Röd för 
att han inte utbjudit gården Stensbo på rätt sätt. 
Hans hade sålt gården till Jacob Olsson i Hästekällas bror Lars 
Olsson utan att bjuda ut den till salige kyrkoherden Nörings 
arvingar. 
Rätten beslöt att uppskjuta målet till nästa ting för att få fram mer 
bevis.
---

Kort referat av mål 11 i Orust dombok 17190302.

Johan Simonsson i Mollösund stämde Sven Andersson i Kila angående en 
smacka och 15 famnar tåg, som han tagit ur deras båt.
Sven uteblev men hans hustru infann sig och berättade att hennes man 
var så sjuk i sitt ben att han inte kunde komma. 
Rätten beslöt att skjuta upp målet till nästa ting.
---

Referat av mål 30 i Orust dombok 17190302.

Under Komministern i Morlanda Herr Johan Henrik Nöring och Klockaren 
Simon Mårtenssons bevittnande, intygades att hustrun Sigrid 
Helgesdotter på Hermanö den 20 februari 1719, på sitt yttersta uti 
sin sjukdom och då hon fått Herrans heliga nattvard, testamenterade 
hon på följande sätt:
Nämligen att som hennes son Helge Hansson i Bogane Myckleby sn, hos 
vilken hon varit uti 7 års tid, hade behandlat henne på ett 
otillbörigt sätt. Helge hade inte gett henne den skötsel med mat 
dricka och annat som var överenskomet, utan istället tvingat henne 
att arbeta.
Sigrid beklagade sig synnerligt över Helges hustru för att hon 
överfallit henne med skällsord och kallat henne för en gammal täva 
och andra skamligheter. Dessutom hade hon vid ett tillfälle slagit 
Sigrid baklänges i golvet, så att hon hade blivit så upprörd att hon 
inte kunde behålla sitt vatten, vilket besvär hade continuerat.
Därigenom testamenterade hon till sin andra son Johan Hansson på 
Hermanö sin avlingejord på Hermanö, värderat till 106 Dr 6 öre Smt. 
Likaså skulle Johan få allt lösöre, silver, kläder, guld, koppar, 
tenn och allt av hennes övriga gods.
Utav silversakerna medgav hon att hon pantat en silverkanna och ett 
silverbälte till ett värde av 52 Dr till Sven Olsson i Öberg Myckleby 
sn. Dessa saker medgav hon att Johan skulle få lösa ut.
Förbemälte testamente blev så uppå begäran uti lagmansrättens 
protokoll antecknat så till vida som lag förmenar gillat och 
stadsfäst.
---

Kort referat av mål 26 i Orust dombok 17190506.

Simon Mårtensson i Korskälla på sin son Johan Mårtensson vid 
Mollösunds vägnar, stämde Sven Andersson i Kila, för att han en månad 
före jul hade tagit en smacka med 18 famnar tåg, samt uppbrutit 
Johans matskrin och tagit hans mat.
Simon hade då misstänkt Sven och tagit med sig Jacob Halvardsson i 
Köperöd och gått till Sven och funnit seglet i Svens svale. De gick 
då in i Svens hus och där fanns Svens granne Rassmus Esbjörnsson som 
kunde vittna att Sven vid förfrågan erkände att han tagit seglet men 
hade lovat att aldrig göra så mer.
Sven ansåg att grannen Rassmus var jävig, för att han hade byggt ett 
litet sjöhus på Svens tomt vilket Sven hade nekat honom till. Rätten 
godkände dock ej jävet. 
Sven ville också att få höra vittnet Jacob Halvardsson som inte var 
närvarande på grund av att han utförde skjuts. Rätten beslöt därför 
att skjuta upp målet till nästa ting.
---

Kort referat av mål 31 i Orust dombok 17190506.

Intecknades i tingsprotokollet en förlikning som var gjord mellan 
Lars Olsson i Stensbo och Komminister Hans Henrik Nöring i Morlanda 
och hans broder Påvel Nöring, med vittnet Olof Tollesson i Gilleby 
Tegneby sn.
Lars Olsson fick behålla Stensbo och Nöring garanterades att ha kvar 
fiskerätten i gården.
Dessutom överenskoms att Lars skulle leverera 16 lass hö till Nöring 
i tre års tid.
---

Kort referat av målen 3 och 9 i Orust dombok 17191104.

Tvisten från förra tinget mellan Johan Simonson på Mollösund och Sven 
Andersson i Kila om ett segel fortsatte. Framkom att båten legat vid 
Korskälla där kärandens far bodde.
Vittnet Jacob Halvardsson i Köperöd hade avlidit. Rätten frikände 
Sven eftersom det inte gått att få fram tillräckligt med bevis och då 
käranden inte krävde edgång av Sven. Däremot dömdes Sven till att stå 
för rättegångskostnader för Johan på 30 Dr.
---

Kort referat av mål 4 i Orust dombok 17191104.

Jon Jacobsson i Lönndal förmyndare för Anders Jacobsson, stämde 
Christen Rassmusson och hans hustru Cecilia Nilsdotter i Näreby för 
att de inte gett Anders de pengar han hade rätt till.
Anders mor Anna Christensdotter var dotter till svaranden och hade 
lämnat 12 Dr till föräldrarna när hon deponerat sitt barn hos dem.
Nu ansåg Jon att käranden fått mer pengar men det svor Christen på 
att det inte var.
Rätten frikände därför Christen för anklagelsen men han fick stå för 
rättegångskostnaden på en Dr.
---

Kort referat av målen 13 och 19 i Orust dombok 17191104.

Per Erlandssons måg Engebrekt Jonsson i Rålanda Tegneby sn förliktes 
med Lars Andersson i Bot på Lyrön om odelsjorden i Rålanda.
Engebrekt Jonsson uppbjöd för första gången de fem öresbol i Rålanda 
som hans svärfar hade köpt av Bengt Larsson i Korsgård för 60 Dr.
---


Kort referat av mål 24 i Orust dombok 17191104.

Rätten intygade att allmogen på Orust var mycket utarmad på grund 
utav missväxt så att boskapen hade dött. Dessutom hade fienden vid 
sjösidan tvingat både allmogen och ståndspersoner till att ge dem 
vad de erfordrat mot en ringa ersättning.
---

Kort referat av mål 25 i Orust dombok 17191104.

Jöns Olsson i Hällevik fick intecknat i protokollet att han år 1695 
hade fått rätt att inhägna en gammal kalvhage på en utmark, samt att 
kronans befallningsman den 28/10 1719 hade förbjudit någon att riva 
ner denna haggård.
---


Ovanstående är endast ett kortare utdrag av mina domboksutdrag,
för mer information skriv till roberl@passagen.se