Johan Gustafsson Örnvinges kommision på Marstrand 1666Rannsakning om klagomålen mot Borgmästare Petter Matsson Dragman i Marstrand
28 juni – 6 juli 1666

Effter höglofflige Kong Hoffrättz befallning sammanträdde oppå rådhuset i Marstrand den 28 Juni 1666 deputerade commisarier Herr Assessor Wälborne Johan Gustafsson Örnvinge samt Herr Niclas Sparrman och Borgmästaren från Lidköping Adrian Bandh jämte dhe till bisittare adjungerade gode män Ränte och Proviantmästaren Clas Bruhn, Borgmästaren i Uddevalla Anders Larsson och Häradsdomaren på Hisingen Erik Andersson.

Hwarest och tillstädes Borgmästare Peder Dragmans Contraparter gamle stadzborgmästare Iffwar Helgesson och Rådman Esbjörn Andersson, Nils Fredriksson, Hans Kuuse, Jochim Vesper och Christopher Torgersson.

Borgmästare Peder Dragman kom ej till rätten och ansåg att kommisarierna fick en felaktig version av honom eftersom de var inkvarterade hos dem som hade stämt honom. Rätten sände då bud till honom att personligen inställa sig vilket han också gjorde.

Dragman angav att Erik Andersson var jävig då han var gift med Joakim Vespers hustrus systerdotter - Hans Stickers dotter, samt att Bruhn tvistat med honom inom hans jurisdiction. Dragman hävdade att de övriga deputerade hade hans förtroende.

Den 29 Juni sammanträdde åter rätten i närvaro av befallningsman Rutger Seth i Norrviken och Dragmans fullmäktige Oluff Classon Feltreus fiskal i Göteborg. Protesterade åter Dragman mot att rätten var jävig. Bestämdes att före detta byskrivare Oluf Olufsson skulle döma istället för Bruhn. Inlade kärandena 3 Suppliker.

Presenterades een af Dragman på Ouhrust häradz tings affsagde och conspirerade Domb dheraff att juridera dess qvalitet uthi Justitieadministrationen och forewalltande, fast samme icke komme denne Actonen wedh, deraff att remonstrera huruledes Borgm. Dragman wedh sin ankomst till denna staden genast hafwer besckickat gamble Borgmästaren Iffwar Helgesson, att Dragman wille hafwa företräde för honom i kyrkan, så wäl som på Rådhuset. Dragmans fullmäktige inlade 26 suppliker till sitt försvar.

Den 3 Juli klockan 7 om morgonen sammanträdde åter rätten med Olof Olsson istället för Clas Bruhn.
Kärandenas fullmäktige Rutger Seth svarade på Dragmans alla suppliker och protesterade mot att Dragman frisläppt en båtsman ur fängelset mot Rådhusrättens dom. Dessutom klagade han på att Dragman antagit en för hordom dömd kvinna i sin tjänst trots att domen den 3 sep 1663 hade angett att hon skulle förevisas ur staden. Vidare angavs att Dragman med hårda ord avvisat försäljare av äpplen,  råg, malt och salt som kommit till staden så att dessa ej kom tillbaka.

Dragman hade också den 7 juli 1663 frigett en dräng Johan som var dömd till 2 dr. böter  mot  att han  gett honom 1 ½ tunna sill a 5 Rdr. som Dragman behållit utan att skriva in det i stadens räkenskaper. Vidare hade Dragman ej tillåtit Nils Månsson, som var anklagad för att vara barnafader till en horas barn,  att få värja sig med 12 dannemän, utan Dragman hade istället tagit horan i sin tjänst.

Anders Stuht och Tomas Torgersson besvärade sig över att Dragman inte skött deras skattebetalning och skulle tvingas flytta. Kommendanten Wästerberg beskyllde Dragman för att han hade okvädat honom.

Dragman protesterade mot att käranden hade framställt att han skulle ha förskingrat medel ur stadens kassa.

Upplästes en besvärsskrivelse från 5 nov 1665 där fiskarna sig över att kommendant Wästerberg lät några av sina soldater som tjänstgjorde vid skansarna att fiska med sina båtar.
Dragman tillbakavisade denna skrift och sade att den hade behandlats på rådstugan förra året men ej protokollförts i rätt ordning varvid han hade sparkat skrivaren Jörgen Castensson.

Lät rätten skicka borgmästaren i Uddevalla och Lidköping för att förhöra Jörgen som låg på sin sotesäng. Jörgen vittnade då att han tvingats ändra i kladden till protokollen i Dragmans närvaro. Anders Andersson d.y. vittnade att han 1661 blev kallad till Dragman och då sade denne åt honom att han skulle skriva under ett papper. Anders ville ej göra detta men då hade Dragman hotat honom och han hade varit tvungen att skriva under.

Vittnade Sören Sörensson att fiskarna Nils Jonsson i Dragmans hus hade omtalat att han sålt fisk till Commendant Wästerberg. Vittnade Lars Olsson att hans barn hade gett fisk till kommendanten vid ett tillfälle men ej därefter. Engebrekt Sörensson och Per Fredriksson vittnade och bekräftade föregående vittnesmål. Dragman begärde uppskov till nästa dag vilket beviljades.

Den 4 Juli fortsatte målet med att borgerskapet beklagade att Dragman tvingat dem lämna in olika mått för besiktning och att dessa inte återlämnats. Beslöt rätten att borgarna och Knut Persson skulle få igen sina tunnor och Sättingar. Beslöt rätten att Dragman ej skulle få hålla kvar pantsatt gods som han hade innestående för obetalda sakören.

Tillspordes rådet med borgerskapet om fiskareskatten som skall bestå uthi 40 våler långors affläggande, beskaffenhet som Dragman pådyrker, varpå svarandes att tillforne uti Danskes regeringstid, förrän staden brann, haver man årligen eflagt till kungen ermälde skatt oppå dem de hava sedan fått förskoning och frihet till dess innewarande år, är förlupit, som av Kongl brev och resolutioner bevittnades der hos, att de 40 Rdr sevise som årligen gives till Commendanten jämväl och till Stadsskrivaren och några flere betjänters avlöning. Hava stadens borgerskap och innevånare årligen contribuerat men ingen fiskeskatt utlagt efter Dragmans mening och angivande.

Klagade Anders Studz över att hans styvdotter betalt 6 Rdr för lönskaläge men att detta tagits ut i pant som sedan inte återlämnats. På samma sätt besvärade sig Carl Andersson att han fått betala 90 Dr SMT för enkelt hor till Dragman utan att rättegång skett. Rätten begärde en förklaring över denna beskyllan och Dragman svarade då att denna  ordning hade varit bruklig i staden sedan länge. På detta påstående nekande bestämt alla närvarande Marstrandsbor.
Rätten beordrade Dragman att i fortsättningen hålla dom mot alla som brutit mot lagen.

Framkom och borgaren Anders Key Skomaker besvärandes sig över borgmästaren Dragman om någon gäldsavbetalning såväl som och Per Böcker gjorde, dem Dragman lovat betala, som de flere, något med skäl hava honom till att fordra därjämte angav benämde Anders Käy, huruledes Dragman haver utan lagliga bevis och skäl, velat tillbjuda honom vara övertygad hava slagit Rassmus Glasmästare och då detta ärende på Rådstugan den 24 April sistförleden förehades, haver Dragman utan de andres rådmänners samtycke icke desto mindre befallt stadzskrivaren införa i protokollet desse ord: 
Att vaktmästaren beviste det Rassmus hade för någre dagar sedan varit uti Borgemästarens hus, vilka ord sedan är överstrukne eftersom rådmannen Nils Fredriksson när detta passerade, opstod och ville inte sitta i rådet om så fick tillgå skulle, berättades derjämte att Kristian Nilsson skall och då hava sagt de vore edsvurne män och icke skall tillstädja sådant.

Härtill svarade Dragman att han haver sett det Rassmus var blodig, när han kom till honom uti sitt hus, ehuruväl när Rassmus intit tillägger Anders Key att honom vara slagen. Dragman angrep de av borgerskapet som skrivit under ovanstående besvärsskrift men som nu inte var närvarande.

Befallningsmannen på Orust och Tjörn Sven Andersson besvärade sig över att han skrivit till Marstrand om mannen Augustin Swensson på Orust som hade haft lägersmål med "bråk Ingrid" i Marstrand och menade att böterna borde betalas på Orust. Rätten beslöt att vädja till parterna och att en förlikning borde ske.

Den 5 Juli fortsatte målet med att Peter Dragman besvärade sig över att Ivar Helgesson släppt ut en hollänsk matros som satt i fängelse för att ha förolämpat någon, vilket dock Ivar högeligen förnekade.
Skepparen Henrik Swensson beklagade att han förutom de 15 Dr som han gett ut för att bli borgare också betalt 6 Dr SMT till Dragman i "skatt". Denne begärde då att få hämta sina räkenskaper men dröjde så länge att rätten beslöt att ingen i fortsättningen fick lämna rådhuset vilket Dragman protesterade kraftigt emot.

Beklagade sig Ivar Helgesson och Nils Fredriksson över att de inte fick delta i arvsskiftet efter Per Jespersson eftersom Dragman då skulle ha skiftat 80 Dr till nackdel för Pers barn. Beslöt rätten att alla arvsskiften skulle föras in i protokollet till rådstugan i fortsättningen.

Protesterade Dragman mot att tullförvaltare Erik Berg utsett befallningsman Sven Andersson till sin fullmäktige eftersom denne redan varit inblandad i ett tidigare mål mot honom. Berättade Dragman att pigan Elin Jonsdotter för 14 dagar sedan slutat hos honom och tagit tjänst hos tullare Erik Berg. Hafwer hans andra piga blivit varse några trollknutar under 3 bolster uti hans säng varför misstanke är förorsakad, som skulle hon hava vetskap utav dem. Säger (Dragman) sig då märkt vantrivsel. Ty skola bemälte piga komma själv tillstädes.

Dragman protesterade mot att tullförvaltare Berg inte hade stämt honom på rätt sätt varvid rätten till eftermiddagen begärde in skriftliga svar. "Desslikes att Båssmännerna Anders Keys bröder Jacob, Wellom och Arwedh måtte komma upp att göra sin edeliga sanningz bekännelse, om dhe hade Dragmans tillstånd komma i stadhen när som sidst förledhen höst, Pestis grasserade uthi Hållandh och genom Kungl Placat ähr förbudit dher från kommande personer gienast att här anlända".

Begärde Dragman att målet skulle avslutas och att en ny kommisorialrätt skulle inkallas därför att den nuvarande var partiskt!
Efter middagen framkom förberörde piga Elin Jonsdotter, som Dragman och hafwa misstänkt om trolleknuther, och tillstodh dhet hon för sin då påkommande sjukdom skulle inför skärtorsdagsafton sidstförleden begifwet sigh uthur Dragmans tienst och först warit här i staden hos sin moder, som och sedan emellertid hon hafwer warit på Hisingen och i Göteborg, kommit dherifrån i föllie med en af tullförwaltarens betjänter och så ungefär 5 weckor derefter, från dhen tiden hon begaff sigh från Dragman hafwer begifwit sig från Dragman i tullarens tjänst.
Hvilket Dragman mente icke skulle hafwa skett utan hon hade bordt sig efter återkallelsen inställa sig uthi hans tjänst, och eftersom Commisorialrätten intet kunna eller vilja sigh med detta till nästa rådstugan, mot henne af Dragman om han så will och gitter att uthföra , dherför skall han efter laga stämning sigh dher infinna.
Borgmästaren och rådh påpekade att stadens protokoll den 3 febr 1663 resolverat att denna piga jämte några flera namngivna konor, skulle avvika staden och i ty synes vara sällsamt att Dragman skulle hava dem anra till förargelse, i tjänst tagit, häremot sades att hon en tid varit borta och att hennes brott varit ringa. Dragman gav henne eljest ett gott skuts och att hon är arbetssam.

Examinerades efter avlagd eed båssmannen Arfwidh Ingemarsson, och Welam Sandersson och wittnade först Welam att när han om hösten Anno 1664  kom till Marstrand ifrån Hall, hwarest han tillförne wedh ditkomsten från Amsterdam tillika med flera opå skeppet varande, hade utlegat sin predition? som war då 2 eller 3 veckors tidh, hafwer dhe fått aff Commendanten och tullnären i Hall, pass och bewis och dherifrån begifwit sigh oppå en ässleskuta? till Kungshamn, dherifrån reste han först med Giötheborgskarlar till Marstrand men dhe andre Arfwid och Jacob wore dher igen och kom på en Bååt som hade kött inne, och lade till i skantzen i Malepärt sedan till Inspectorns, men inte talte med honom, dherifrån gick han till sin modher, då samma dagh gick han tillika med sin broder Anders Key, sedan först Anders hade warit hos Dragman, till gamble borgmästaren Ifwar som frågade efter Pass.
Swarade dhet hans broder hade dhet hos sigh wedh Kongshamn, då lofwade han dem beskied, när dhe hade warit hos borgmästare Dragman och Commendanten, då gick Anders Till Dragman eftersom han intett fick tala till med honom första gången, dherifrån han blef wist till Commendanten hwilken skickade en Corporal till Ifwar Helgesson, och 2:ne dagar efter befallning gaf sig uthur stadhen åt Kongshamn och tog medh sigh passet och dhe andra twå och när dhe kommo till stadhen kom tullnären och såg deras pass och effter deruthi intett war förmält om någon pastika ej heller på Charta Sigilla skrefwet, så bad han dem packa sig uthur staden, men sedan wore de några dagar i staden och båten lade därifrån landet, då pålades dhem åther skaffa sig annat pass sedan fingo dhe bliffwa i byn berättar därjämpte Dragman ben:de sidste pass sigh tagit hafwer. Arfwid vittnade derefter och instämde i ovanstående och uppvisade ett pass av den 11 november 1664. Vidfare beklagade sig Nils Andersson Läsö att Dragman hade beskyllt honom för att vara inblandad i att ha undanhållit strandvrak.
Begärde Dragman att hela borgerskapet skulle inställa sig för att berätta om fiskeriskatten.

Den 6 juli fick stadsskrivaren Velam Christophwersson och mätmästaren Hans Arwidsson berätta om en tvist om skepshjelpen som uppkommit mellan Dragman och Ifwar Helgesson.
Upplästes Dragmans och tullförvaltare Bärgs suppliker om tvisten visiterarna. Vittnade Dragmans hustru Anna Bleek, att hon talat med Bärg och då hade han sagt att visiterarna haft Pomerans och Citroner till försäljning.
Christen Nilsson vittnade att Dragman och Bärg i all vänlighet talt om ifall visiterarna haft Citronerna till försäljning. Elias Visiterare svarade att det gods som var till försäljning hade han tidigare inköpt och inte förskingrat i tullen.
Mätmästare Hans Arfwidsson beklagade sig över att Dragman lagt sig i hur han utförde sitt arbete.

Beslöt rätten att alla dokument skulle protokollföras och att båda borgmästarna skulle se till att alla privilegiebrev med mera sfanns i stadens arkiv.
Anbelangade Zander Smeds klagomål öfwer Borgmästare Dragman som skulle han hafwa skällt ut honom och hans folk för att vara pack och icke värda att bo i stadhen, så måtte han därpå framskaffa wittnen som nu intet wore wedh handen.
Inkom samtlige tillstädes worende borgerskapet effter Borgmäst. Dragmans begäran, då begynte Dragman omtala fiskeriskatten som tillförne ähr omrördt och framkräffde skattelängden som framlades och tillsporde menigheten om hur denna varit utlagd.
Då swarade Anders Studh på Borgerskapets vägnar att fiskeskatten för detta beståendes aff 40 wåhler långer till Cronan aldrig är utlagd sedan stadens brandh, men likwäl är sedan utgivit en skatt som är till stadens betienter tagen och för gemena allmogens enfaldighets skull är denne kallat fiskeskatt som den dock icke är.
Denne  fiskeriskatt  är  till stadens betjenters aflöning förutom de 40 Rdr servis som Commendanten bekommer och uttages sehrdelas.
Nills Jonsson fiskare framkom och tilltaldes aff Dragman, som skall hafwa sagt för honom sig hafwa utlagde fiskeskatten, dhet han nu högeligen benekar sagt war.
Berättade Pär Smedh när dhe 40 wåhlers fiskeskatt utgavs aff staden Marstrand wore dher som dess borgare och innewåhnare områdde 120 fiskeskutor hwaremot nu allenast icke är mehr än en fiskeskuta till hela staden.
Olof Olsson Ruth beswärade sig över att vaktmästaren med 4 man visiterat hans hus och letat efter tobak på Dragmans befallning. Rätten beordrade Dragman att inte lägga sig i tobakshandeln.
Eluf Lassesson beklagade att Dragman tog skjuts utan att betala för sig vilket rätten hänvisar till rådhusrätten att döma.

Dragman begärde att få lämna rådhuset för att bege sig till Stockholm !!!  Rätten begärde att alla dokument skulle läggas i stadens kista som nu innehades av båda borgmästarna.

Den 7 Juli gav rätten en summering av rannsakningen av Peter Dragman. Insinuerades Borgmästare Ifwar Helgessons och rådets supplik där man begär att Peter Dragman även skiljs från sin tjänst. Överlämnades handlingarna till Guvenören för slutgiltig dom.

Medan ovanstående handlingar finns bevarade i Göta Hovrätts arkiv så har Dragmans brev till Kungl Majt blivit bevarad i Kammarkollegiets serie Topografica och återges härnedan.

(under inmatning)