Morlanda och Mollösund

Familjeregister för Morlanda.
Familjeregister för Mollösund.

Rosenberg år 1881 :   Morlanda. Sn och pastorat i Orousts v. hd, Göteborgs och Bohus län, omfattande ön Orousts v. del vid Kattegatt samt talrika utanför liggande smärre öar. Hit höra kapellförslgrna Fiskebäckskil, Grundsund, Gullholmen, Käringön och Mollösund. 0,986 qv.-mil, hvaraf land 0,983 eller 22,750 tnld, 63 ½ mtl, 7,942 inv., 2,082,000 kr. fastighetsvärde. På Oroust ligger en två mil lång bergstrakt genom hvilken den vackra och bördiga, smala Morlanda-dalen sträcker sig från skogstrakter och Koljöfjärden i n. till Boxvikskilen i s. På hufvudön ligga de stora fiskelägena Hällviksstrand och Mollösund samt några smärre. Norrut ligger ön Skaftölandet med fiskelägena Fiskebäckskil, Grundsund och Rågårdsvik, ö. derom och n. om Oroust märkas Flatön, Malön och Engön, vesterut Gåsön med fiskeläge, söderut åter Lafön. Längst i s.v. ligga Hermanö med fiskeläget Gullholmen, Käringön med liknämdt fiskeläge. Måsskär med fyr. Näringarne äro jordbruk samt mycket fiske och mycken sjöfart, vidare båtbyggeri, skogsbruk och hemslöjd. Bland fiskelägena äro flere betydande, ha regelbunden ångbåtstrafik och båtskjutsanstalt, post-, tull- och lotsstation, liflig rörelse och visa välmåga, helst de stundom äro snarare skepparesamhällen än fiskelägen. Fiskebäckskil är badort och mest betydande. Herregården Morlanda vid kyrkan nära Koljöfjärden utgör 1 mtl säteri med Berg 1, Ebildsslätt ¼, Getrilla ½ och Hätteröd ½, tills. 3 ¼ mtl, tax. 70,000 kr., Getrilla qvarn 6,000 kr., Hätteröds qvarn 1,500 kr., Ilandefors garfveri 1,500 kr. eller alt 79,000 kr. Pastoratet eger 6 skolhus och är patronelt af 2 kl. i Göteborgs stift under säteriet Morlanda. Poststationer äro Kårehogen vid kyrkobyn, Mollösund, Käringön, Gullholmen, Grundsund, Fiskebäckskil och Gåsön.
Ilandefors. Garfveri i Morlanda sn, Orousts v. hd, Göteborgs och Bohus län. Lyder under Morlanda gård.
Strömdala. Garfveri i Morlanda sn, Orousts v. hd, Göteborgs och Bohus län.
Mollösund. Betydligt fiskeläge och egen kapellförslg vid Kattegatt på Orousts långt utskjutande sydvestligaste udde inom Morlanda sn, Orousts v. hd, Göteborgs och Bohus län. Midt för läget ligger Mollön, som äfven är bebodd af fiskare. Platsen, som har regelbunden ångbåtstrafik med kustorterna, är väl bebygd och drifver ej obetydlig rörelse. Särskildt idkas sillsaltning o. dyl. i stor utsträckning.
Post-, tull- och skjutsstation. Båtskjuts lemnas till Käringön 1 mil, Nösund 0,5, Hallsbäck 0,5 och Hällviksstrand 0,8 mil.
Kapellförslgn räknar 713 invånare. (Holmberg år 1848)

Morlanda omnämns första gången 1388 som Molanda.  Betydelsen av namnet utgår från förledet mo som betecknar torr sandmark ofta bevuxen med ljung. I det engelska språket används ordet moorland  för olika former av ljung och hedmarker.
Mollösund omnämnt år 1565 som Molsund. Betydelsen utgår från sundet som skiljer ön Mollön från Orust.
Området väster om Morlandadalen utgjorde i äldre tider en stor ö med okänt namn. Rimligtvis borde ett sådant namn ha kunnat överlevt till våra dagar. En tänkbar förklaring till att det inte har bevarats något namn på detta område är att det benämnts Molön eller Molandet. Namnet är passande då området karakteriseras av ljungbevuxen hedmark.
Efter det att området blivit landfast på medeltiden kan socknen ha övertagit namnet Molanda och av Mollön återstår då endast den sydligaste ön.

Svenska Gods och Gårdar år 1943 :  Fotografi och text nedan från  del 41 sidan 757 och 772-773.