Sidan 51     Johan Fredrik Hellberg, (År 1824)    Beskriving av Morlanda socken      <<Föregående sida       Nästa sida>>

och beholde, til evindelig eijendomb, och kiendis Wi Oss och Wore effterkommere Koninger udi Danmark och Norge sampt Norgis Crone alderlis ingen, ydermeere rätt rettighed eller herlighed, at haffue til och udi forne Jus Patronatus til fören Morland kierke eller denss anpart tiende efter denne dag i nagen maade; mens offuanbemälte kierkes Jus saa wel som tienden at följe för:m Daniel Bildt och hans arffuingar som rette Patroner och som forschreffuet staar. Derimmod schal for:e Daniel Bildt pligtig vaere sjelff at holde ford:e Morlanda kierke wid Lugn och magt Lige som, her indtil sched är, som hand och hands arffuinger for Gud i himmelen och Oss eller Wores effterkommere Koninger i Danmark och Norge, agter at forsuare, Disligiste skal hand och efter ordinancen udgiffua aarlig Bispens och Proustens giesteri som aff Arilds tiid aff samme kierke ganget er, taa skall for:e Daniel Bildt som rette Patron höijheden och herligheden offuer forskreffne kierke beholde, och naar nogen Prest kaldis schal, daa maa ingen kaldis uden den som först aff Bispen offwerhört er och til saadant it helligt Embide schickelig och dyglig befindes, dernest schal for:e Daniel Bildt och hans arffuinger (om dennem löster) sjelf maa sette kierkewerger kierkens regenschaber forhöre och kierkens indkomst, kierken til framtarff, forbedring, opbyggelse och beste sjelf disponere och raadig wåre, derhos och saa sjelf maa bruge och fordere kierckans tiende

    Ovanstående text är en maskinellt tolkad och HTML-formaterad text från faximilbilden nedan
 Sidan 51     Johan Fredrik Hellberg, (År 1824)    Beskriving av Morlanda socken      <<Föregående sida       Nästa sida>>