Sidan 194     Axel Holmberg, (År 1846)    Beskriving av Morlanda socken      <<Föregående sida       Nästa sida>>

Skaftölandets sydwestra udde, på gården Löndals ägor, och fordom kalladt Wärbo, bebos endast af fiskare, ibland hwilka en allmän torftighet är rådande. I slutet af 1600:talet funnes här blott 3 strandsittare, men nu deremot 104 hushåll eller 473 personer. Storfisket idkas flitigt med ett större antal sjöbåtar. Rättigheten att begagna egen kyrka grundar sig på kungabrefwet af den 20 Febr. 1798. Presten åtnjuter icke samma rättigheter, som öfriga capellpredikanter, utan är att betrakta såsom pastors i Morlanda adjunkt.
Rågårdswik, äfwenledes på Skaftö och på dess sydligaste spets, är hufwudsakligast bebodt af sjöfarande. Här äro nu 46 hushåll. Ett betydligt antal fartyg finnes på detta ställe. Detsamma gäller om Gåsö, som ligger på ön af samma namn, wester ut från Skaftölandet.
Gullholmen, det fordna Gullöy, en gammal lotsplats och sedan den 8 Maj 1798 egen capellförsamling, är uppbygdt på ett skär wid Hermanös norra udde, ifrån hwilken den skiljes af ett litet sund. Detta fiskläge är wetterligen det äldsta i Bohuslän. Sagan om Hakon Hakonsson uppräknar ibland denne konungs förtjenster, att han lät bebygga Öckeröarne och "Gullö", med flera öde öar i Wiken, hwilket inträffade emellan 1240 och 1260. Om ställets widare öden känner man intet annat, än att det för 150 år sedan beboddes af 20 fiskarefamiljer. Nu är hushållens antal 76, med tillsammans 341 personer, hwilka, hwilka drifwa storfiske med 5 sjöbåtar. Här finnes ock ett fraktfartyg av 42 läster. Fylleri och fattigdom hafwa en lång tid warit rådande på detta fiskläge mer än annorstädes i Morlanda skärgård. Kyrkan, en torftig träbyggning, ligger på Hermanö, och har icke annat märkligt att uppwisa, än ett gammalt i olja måladt epitafium öfwer en okänd prestfamilj, och som från början tillhört Morlanda kyrka. Capellpredikanten har åliggande skyldighet att ombesörja barnaunderwisningen på stället 1).
__________
1) Söder om hamnen wid Gullholmen är af Prof. Ch. Lyell år1834 inhugget ett wattenmärke uti strandklippan. Det består af en horizontel linea, ifrån hwars högra ända en sex tum lång

    Ovanstående text är en maskinellt tolkad och HTML-formaterad text från faximilbilden nedan
 Sidan 194     Axel Holmberg, (År 1846)    Beskriving av Morlanda socken      <<Föregående sida       Nästa sida>>