Taxeringslängden år 1715
för Göteborg

Bearbetad av Rolf Berlin.
 Hus Namn                            Fast  Lös


   GÖTEBORG

   GAMLA SKEPPSVARVET

 1 Högwällborne H:r grefwen vice Ammiral och Commenderande    0  5000
   Chef Axell Leuuenhaupt bebor Konungens huus, här wedh
   gamla Skeppswarfwet och bemällte H:r grefwens medh des
   grefwinnas Högwä:ne fruu Charlotta Stenbocks Frällse
   goods uthi de provincier de bo
   Cancelisten Olof Ödhbom                    0  100
   Lärestyrman Eloen Laroos                    0   15
 2 H:r Secreteraren Sven Wassenius               500  300
 3 Källare Skrifwaren Lars Eck pigan Ingebor Andersdotter    200  150
   ByggningsSkrifwaren Torsten Ahlberg Logierar hoos bemält    0  300
   Lars Eck och hafwer intet huushålld uppg löös ägendomb
   Handtlångaren Jonas Eckman                   0   20
   Timmerman Per Erickson sammaledes               0   10
 4 Smeden Mattes Palms Enckia                  40   30
 5 Förlåfwat Leutnant Samuell Rollfinck, och Enckan       20   40
   Rangela Olofsdotter Bor i ett huus tillsammans
   Tillbyggde huus sedan förra Skattningen A:o 1712
   Nämbligen
 6 H:r Capitain Christian Bråck                 500  150
 7 Constapelen Erich Gaod                    150   50
 8 Archliemäst. Jonas Stenbergs E:a               40   10
 9 Styreman Lars Biörnson                    100   50
 10 dito Niclas Ahlboms Enckia                  80   20
 11 Timmerman Tore Ohllsson                    40   10
 12 dito Anders Pijhl nu i åhr uppsatt ett huus till sielfwa   30   10
   Stomen, med ännu intet wijdare färdigt som considereras
 13 Rotte Båtsman Håkan Fager                   60   30
 14 dito Anders Wällkomen                     40   20
 15 dito Johan Fyrwärkare                     40   20
 16 dito Tore i Böö                        30   10
 17 StadsBåtsman Anders Anckar har allenast uppsatt enSmedia   20   10
 18 Smeden mäster Jacob Kuntse har allenast uppsatt en      40   0
   Smedia boor i Giötheborgh och der uppgifwer sin fasta
   och löössa Egendomb kommer allenast här för Smedian

   NYA SKEPPSVARVET

 1 Artollerie Capitain Oluf Jerpe                600  400
   des son Constapelen Jonas Jerpe                0   30
   dito Archliemästare Oluf Jerpe jr.               0   20
 2 Holm Capitain och Eqvipage-mästaren H:r Erich Strobill    600  600
   des Son Constapelen Lars Strobill               0   30
   H:r Capitein Rutger Seth                    0  300
 3 H:r Leutnanten Hans Hammar                  200  100
   des Son Archliemäst. Giösta Hammar               0   20
 4 dito Robbert Mophatt                     250  150
 5 dito Jona Ameen                       100  100
 6 Leutnant Christian Sporre                  200  100
 7 Constapelen Anders Eneberg                  200  160
 8 Pistohle Smeden Joh. Siövall                 80   30
 9 Skepparen Daniell Bäck                    200  100
 10 dito Johan Boija                       100   50
 11 Skepparen Lars Roijs Encka                  60   40
   des son Archliemästare. Nills Granat              0   20
 12 Skepparen Sven Ohlson                    100  100
 13 dito Jonas Sterling                     100   20
 14 dito Nills Tornström                     60   40
 15 dito Börge Gandeliges                     20   50
 16 Leutnant Torbiörn Källman                  200  100
 17 Styreman Petter Stevfens Enckia                20   10
   HögBåtsman Lorens Starre bor hoos Petter Steffens Enckia    0   40
   dito Stavfan Berg                       0   30
 18 Constapelen Magnus Berg                   150   80
 19 dito Anders Linström                     100  100
   Archliemästaren Erich Linberg bor hoos Anders Linström     0   40
 20 Constapelen Ahlbin Falck                   100   50
   Hustru Hälga bor hos be:te Falck                0   5
 21 dito Anders Eneberg                      40   60
 22 Constapelen Anders Siömans Encka               100   20
   Archliemästaren Thore Floberg bor hoos bem Siömans Encka    0   20
   dito Ernest Riöppen sammaledes                 0   50
   dito Hög Båtsman Sven Biörn                  0   30
 23 Archliemästaren Petter Bergsten               200   60
   dito Nills Krusse bor hoos bem:te Bergsten           0   40
   Styreman Adam Adamson                     0   50
   Olof Pallmgren sammaledes                   0   5
   Ringare Karl Petter Andersson                 0   20
 24 Skeppare Anders Hurtigh                    40   10
 25 dito Claes Hällsing                      30   30
 26 dito Hans Nyman                        40   20
 27 dito Brynte Månsson                      40   20
   Swärtfäijaren Johan Eorft bor hoos bem:te Brynte Månsson    0   20
 28 dito Bengt Fiskebäk                      20   20
 29 dito Oluf Långh                        60   30
   Olof Långh                           0   5
 30 Högbåtsman Anders Sönnerö                   40   20
 31 dito Per Lundbergh                      80   20
   Enckan Britta bor hoos bem:te Per Lundbergh          0   5
 32 Smeden Oluf Anderson Bergh                  240   70
 33 Skepparen Arfvedh Holm med des Swärmoder           70   30
 34 Klåckaren ell:r Rotte Båtsman Swen Markull          60   40
   Timmerman Oluf Joensson Rum bor hoos bem:te Swen Mårkull    0   5
 35 Rotte Båtsman And. Dunder                   20   10
 36 dito Anders Miuk                       20   10
   Enroullering båtsmanen And. Floberg bor hoos And. Miuk     0   5
 37 Rotte Båtsman Swen Ahla                    40   20
 38 Swarfwaren Jöran Larsson Katt                 40   10
 39 dito Johan Larss. Katt                    40   10
 40 Timmerman Elof Gustafsson                   40   30
 41 Fiskaren Nills på Backe                    20   5
 42 Tackell Skrifwaren Lars Sperring               400  200
   Archliemästaren Sven Ahlbäck                  0   20
 43 Tygwachtaren Jöns Lunberg                  400  200
   Archliemästaren Carl Larson                  0   20
 44 Byggning Skrifwaren Lars Idhström              400  200
   Handtlångaren Sven Larson                   0   20
   Tillbygde Huus sedan förra Skattningen A:o 1712.
   Nembligen:
 45 Brandare Capitain Anders Boman                150  100
 46 Compag. Skrifwaren Magnus Klint               200  150
 47 Archliemästaren Hindrich Giökendahl              80   20
   Hustru Bengta                         0   5
 48 Archliemästaren Anders Öhrn                  80   20
 49 Högbåtsman Bengt Lerum                    20   10
 50 Rotte Båtsman Anders Nalle                  30   10
 51 dito Anders Knape                       20   5
 52 Timmerman Lars Apellgren                   30   10

   NYA ELFSBORGS FÄSTNING

   Slottz staten:
   Adolph Hilchen, Öfwerste och Commendant har sin        0   0
   egendom i Östra Eneby sochn i Östergötland
   Petter Gillberg, Wachtmästare                 0   20
   Artollerie staten:
   Lars Hierpe, Fendrich skattar i Götheborg           0   0
   Jonas Uggla, Archliemästare                  0  200
   Måns Trana, Styckjunkare skattar i Götheborg med det      0   0
   öfriga manskapet
   Fortifications staten:
   Bengt Carlberg, Conduitör                   0  200
   Oluf Ahlbom, Trinberkarl                    0   20
   Torsten Swensson, Muringmästare skattar i Götheborg      0   0
   Anders Lorentzson, Smed                    0   20
   Infanterie staten:
   Jonas Biörstedt, Leutnant uppger sin ägendom i Råberga     0   0
   sochn Jönköpings Lähn
   Elias Montelius, Batallions Präst för sina böcker kläder    0  100
   Under Officerarne och dhe andra omwäxlas här månadtligen    0   0
   och blifwer altså ifall någon egendom bland dem finnes i
   Götheborg hoos sine wärdar därföre noterade


   FÖRSTA ROTEN

 1 Torsten Besöckare                       90   0
 2 Winförlåtaren Lars Hanssen                  180   30
 3 Niells Torbiörns Encka                    490   60
   Johan Wassler Kaskmackare                   0   50
   Skoflickaren Salomon Fallck                  0   10
   Lars Fries Repslagare Gesäll                  0   10
 4 fällberedaren Anders                     140   20
 5 Friedrich Hofslagares Enckia                 420  100
   Peruqve-Mackaren Jonas Beijersten               0   50
 6 Kiöppmannen Oluf Rydberg pigan Margareta Bengtsdotter    600  200
 7 Nåhlemackaren Petter Ledjng esällen Börgie Börgiesson,    520  200
   pigorna Annika Bengtsdotter och Ingebor Michelsdotter
 8 Läre Constapelen Nills Norman                280   20
   Båtheckarlen Swen Torstenson                  0   10
 9 Bårgaren Pehr Pehrson                    440   20
 10 Besöckaren Per Olufson                    600  100
   Böckaren Anders                        0   50
   Enroulerins Båtsman Jacob Andersson              0   10
 11 Lieutnant:n Johan Bengtson                  520  130
   Profwiantsdrängen Erick Andersson               0   30
 12 Petter Månssons Barn                     600   0
   Rector Schole H:r Giedschod                  0  400
 13 Anders Ringkarl                       520   30
   Hög Båtsman wed Kongl. Ammiralite:t Oluf Lind         0   10
 14 Salltmätaren Sven Olufson pigan Karin Andersdotter      600  130
   Skräddaren Erich Ahlberg ges Jöns Smitt och Swen Lindman    0  100
 15 Nills Macker                         300  100
 16 Skiärsliparen Clau Er Beau                  220   20
 17 Handellsmannen Sven Pjhl                  1000  800
 18 Inspector Thelins Enckia (bor sielf i 6:te Rothen)      270   0
   Repslagare Gesällen Axell Anderson               0   20
 19 Åckaren Bengt drängen Olof Swensson             200   50
 20 Snickaren Bryngell Andersson                 200   40
   Båtsman Anders Backe                      0   20
 21 Lieutnant David Höck                     170  100
 22 Crono Bagaren Jochim Marcus Encka              800  100
   Capiteinen H:r Baron Erick Siöblad               0  200
   Skieps Skrifwaren Petter Zedritz                0  150
 23 Publigt Hus och capelans hemwist pigan Anna Jacobsdotter    0   0
   Capellanen H:r Lars Mallmen                  0  200
 24 Collega H:r Gunnar Hadelin                  400  200
 25 Måns Skräddares Encka gesällen Anders Rehn,         220  100
   pigan Ingrid Persdotter
 26 Constapelen Johan Kiellerson                 140   0
 27 Anders wäfware gesällerna Gunne Andersson Anders Larsson   300  100
 28 Feurwärckaren Anders Hagrell bor sielf på Nummer 33     720   0
   H:r Capitein Johan Ståhlhansch pigan Britta Persdotter     0  500
   H:r Capitein Jonas Flyggare pigan Karin Bengdtsdotter     0  350
 29 Pehr Smed                          140   10
 30 Skoflickaren Anders Olufson                 260   20
   Constablen Hans Biörkequist                  0   10
 31 Per Swensons Enckia                     120   10
 32 Handellsmannen Sven Hasselgren bor sielf i 3:die Rothen   320   0
   Prädikanten H:r Lars Brinck                  0  150
 33 Feurwärckaren Anders Hagrell pigorna Johanna         600  150
   Arwedsdotter och Maret Larsdotter
 34 Conrector H:r Swahla                     600  200
   Lectoren H:r Magister Boritz                  0  350
 35 Probsten H:r Mag. Gaddelius pigan Britta Bengdtsdotter    760  750
 36 Ränte o Proviantmäst Nils Rahmn drängen Lars Olufsson,   3460  1200
   pigan Ingebor Olsdotter
   Profwiantsdrängen Berend Steffens               0   50
 37 H:r Lieutnant Sven Pjhlman                  260  100
 38 Archliemästaren Ludwig Kock                 390   30
   Siötulls Besöckar Nills Wässman                0   30
   Skieps Timmermannen Anders Andersson              0   20
 39 Smeden Jacob Kunts gesällen Samuel Humbla          310  100
   Repslagaregesällen Petter Larsson               0   10
   Öf:rskiärare Gesällen Sigmond Sunnersberg           0   20
 40 Oluf Anderson Rinckarll                   270   30
   Skieps Skrifwaren Straub                    0   20
   Repslagare Gesäll Nills Gunnarson               0   20
   Jungfru Maria Stenia                      0   20
 41 (Repare Bahnan)
   det Respective Amiadke Stärb-huset och H:r Assessor Tham  3750   0
   Bahn-Mästaren Repslagaren Ander Volker             0  200
 42 H:r Capitein Wagenfeldt                   820  480
   H:r Tyggwachtaren och Contrib. Räntmäst:n Lars Gothen     0  1300
   Anna Katarina Siggesdotter
   Tygskrifwaren Magnus Moberg                  0   50
 43 Hustru Giessa                        190   30
 44 H:r Jacob Ekström numera Kyrkiorhede på landet        200   30
 45 Olwf Muremästaregesällen Anders Andersson,          200   50
   drängen Petter Jonsson
 46 Jacob Jonson Båtsman                     270   20
   Masthuggaren Måns Bengtson                  20   0
 47 Styrman Petter Lorents                    270   30
   Ammiralitets Gevald. Carl Ekerot                0   10
 48 Anders Börjes Encka                     190   10
 49 Jon Rinckarl                         310   50
   Repslagare Gesällen Gottfried Wentsell             0   10
   Dito Thore Gunnarsson                     0   10
   Skieps Timmerman Hindrick Marcuson               0   10
 50 Esbiörn Åckare drängen Anders Persson            190   20
 51 Niells Ottrill Båtsman                    110   0
 52 Niclaes Möller för Gambla HästeQwarnen            270   0
 53 Oluf Wäfwares Enckia                     30   0
   Uppsättaren Sven Olufson                    0   10
 54 Samuel Hells Encka                      90   0
   Tapetemack. Christopher Becker                 0   30
   Timmermannen Nills Lundberg                  0   20
 55 Inspectoren Jacob Maul   (bor sielf i 4:de Roten)      90   0
 56 Bårgaren Sven Person Boljn                  110   30
   Repslagare Gesällen Gunne Olufsson               0   10
 57 Hans Jörgen wäfwares Enckia                 110   30
   Johan Lås                           0   20
   Mathias Hansson Linwäfware gesällen Måns Cattman        0   20
 58 Hustru Barbro wäfwerska 2/3                  0   0
   Förlåwade Soldaten Carl Giös 1/3               110   0
   Hustru Barbro                         0   20
 59 Oluf Timmerman                        150   50
 60 Sune Wäfwares Encka                     110   20
 61 Cort Möller Ullckiämmare                   80   10
 62 Oluf Rinkarl                         150   30
   Apollegista H:r Bengt Linneroth                0  100
 63 Lars Nillson Timmerman                    150   30
 64 Timmerman Anders Jonsson                   270   30
 65 Lars Lädertugare                       90   20
 66 Åckaren Anders Kiempe drängen Anders Jonsson         70   20
 67 Åckaren Bengt Andersson drängen Hans Olufsson         70   30
 68 Skräddaren Anders Hall (bor sielf på Nummer 76)       550   0
   Hustru Elsa Ungewitters döttrar                0   50
 69 Skomackaren Jacob Lås                    270   20
   Båtsman Anders Thorsson                    0   20
 70 Måhlaren Erick Gris                     310   50
 71 Jöns Åkerman                         270   20
 72 Gudmund Måhlare                       270   30
 73 Elias Lutter                         270   30
 74 Rustkammardräng Swen Walljn                 120   10
 75 Jon Andersson Båtheckarl                   80   10
 76 Skräddaren Anders Hall gesäll Nills Qwarbohm och Erik    270  300
   Biörkman, dräng Swen Broberg
 77 Jon Besöckares Encka                     190   10
 78 Torsten Hansson Båthekarl                  310   50
   Cantor H:r Jöran Frijs                     0   20
 79 Caspar Gruskis Encka                     160   10
 80 Bengt Böckars Encka gesällen Anders Andersson        270  150
 81 Inspector Pjhl i Kiärra                   270   0
 82 Anders Thorsons Encka                    310   30
   Timmermannen Niells Wässberg                  0   10
   Handtlangaren Jonas Ahlbeck                  0   10
 83 Handellsman H:r Carl Söderberg drängen Oluf Olsson,     700  2200
   pigan Anna Jönsdotter
 84 Hiullmackaren Jonas Larsson                 390  100
 85 Friedrich Hofslagares Encka                 310   0
 86 Hatte-Mackaren Gudmundh Jungberg, gesällerna Håkan      310  250
   Wetterdahl och Jonas Hansson
 87 Ambiörn Hattemackares Barn                  190   10
 88 Remschnidaren Hans Jörgen Wedeking lärgosse Carl Jonsson    0  100
   (Tompten och Husen Ränte-mästaren Wandelin tillhörige     0   0
   Skattas derför i 2:dra Roten)
 89 Gert Wefwers Encka pigan Ellika Olufsdotter         400   10
   Kiöpmannen Geronimus Bolm                   0  400

   ANDRA ROTEN

 1 Anders Skräddare                       200   0
   Erich Alboo Handtlangare                    0   40
 2 Jumfru Carin Swensdotter pigan Barbro Börgesdotter     1010  600
 3 Johan Törckels Enka                     470   0
   Mag. Montinpigan Karin Wärme                  0  650
 4 Petter Skog Klädewefware                   90  100
   Joseph Hiulemakare                       0   40
 5 Rådhman Abraham Bruhn drängen Lars Börgesson, pigan     850  7000
   Margareta Carlgren
 6 Sahl. Mathias Asmunds Enka drängen Torbiörn Andersson,   4030 13600
   pigan Margareta Larsdotter
   Jacob Jurgenson pigorna Karin Nillsdtr och Karin Olsdtr    0  500
 7 Tullnähren Hans Kraft pigan Sigri Jonsdotter        2000  200
 8 Renttemestaren Ifwar Wandelin skrivaren Mathias Marcus,   1200  1500
   drängen Erik Torstensson, pigan Britta Hansdotter
 9 Häradshöfdinge Stiernmans gård                520   0
   Feldtscheren Amelung gesäll Carl Menche och Fredrich      0  200
   Thissel, pigan Anna Eriksdotter
 10 Lars Holm pigan Signil Persdotter              800  300
 11 Mag. Bascks Enka pigorna Anna Jönsdtr och Ambor Nilsdtr   840  1000
 12 Petter Böcker,dräng Anders Haraldsson,pig Elin Andersdtr   600  800
 13 Anders Eekelund piga Magdalena Larsdotter          840  400
 14 Gulldarbetaren Hind. Halcke dräng Petter Forsman,      440  800
   pigan Britta Gunmundsdotter
 15 Petter Elgbohm Skomakare gesäll Hendrich Holme,       360   50
   pigan Kerstin Hansdotter
 16 Fiscalen Petter Siöström                  1000   0
 17 Accijs Mestaren Walljn pigan Ingebor Andersdotter      650  600
 18 Lieut. Carlberg pigan Anna Olsdotter             640  300
 19 Niels Anteberg pigan Malin Eriksdotter            390  140
   Törsten Skräddares Enka                    0  100
 20 Rådhman Jacob Wadst pigan Elsa Persdotter          560  800
 21 Johan Graan                         270   40
   Pehr Krook pigan Maria Danielsdotter              0  100
 22 Joh. Christoph Otto Görtzler gesällerna Anders Biörk och   740  500
   Johan Ritmeyer, pigorna Maria Clasdtr och Ingri Torsdtr
   Anders Strandberg Tennjutare gesällen Anders Hedenbom,    740  100
   pigan Britta Andersdotter
 23 Christoph Hind. Smedh gesällen Swen Huus,          800  200
   pigan Kerstin Andersdotter
   Feldtnotarien Bruhn pigan Anna Swensdotter           0  100
 24 Jöns bakare drängen Oluf Gustafsson, pigan Gunla Olsdtr   920  350
 25 Hans Wohlfart Kopparslagare gesällerna Jörgen Kollman    960  1300
   och Lorens Dragman, pigan Anna Månsdotter
 26 Lars Hiortman Skräddare gesällen Anders Mörtström,      440   60
   pigan Britta Mårtensdotter
 27 Morters Enckia ges Friedrich Still, pig Anna Berendtsdr   520  100
 28 Dittloff bookbindares Enka pigan Ingiell Månsdotter     720  100
 29 Mathias Lignelj Enka pigan Anna Andersdotter        1400  300
   Mag. Lamberg pigorna Anna Persdtr och Margareta Andersdr    0  700
   Mag. Schröder pigan Hedwig Olufsdotter,            0  600
   amman Ingebor Rassmusdotter
 30 Erich Månson Smedh gesällen Petter Pettersson,        550  100
   pigan Elin Jönsdotter
   Ammiralitets Lieut. Lars Callen pigan Ingebor Larsdotter    0   50
 31 Carl Strits Ryttare                     510   0
   Under Skulten Sämberg                     0   50
   Lars Collbergs hustru                     0   20
   Constapelen Jonas Pijhlman pigan Kerstin Gunnersdotter     0   50
 32 Oluff Swensson Skräddare gesällen Anders Falkensten     550  100
   H:r Börge Fridelius                      0   50
 33 H. Anders Frolander pigan Maria Andersdotter         270  100
 34 Johan Roderströms Enka                    400   0
   Constapelen Sylvester Kellander                0  100
   Mag. Aurilius                         0  150
 35 Erich Nielsons Enka                     320   30
 36 Mag. Ramsius                        1000  250
 37 Hans Bauts Arfwingar                     400   0
   Magdalena Meissner o Hans Albo                 0   40
 38 Dom Probsten Isack Lithovius drängen Oluf Olufsson,      0  140
   pigan Ingebor Plate, amman Cecilia Andersdotter
 39 Johan Saffanj Stigler                    230   10
 40 Hans Hijsing drängen Erik Håkansson, pigorna        1000  2700
   Brita Håkansdr och Lisken Nilsdr
 41 Oluff Swenson båthekarl pigan Karin Jöransdotter      1300  500
   Antonj von Egmonds hustru pigan Gunla Jonsdotter        0  500
 42 Oluff Bagge besökare pigan Ingebor Jacobsdotter       590   60
 43 Ammiralitets Lieut. Hiortberg pigan Karin Biörnsdotter    750  150
 44 Claes Arendts Enka                      550   0
 45 Secret. Eekmans Tompt                    230   0
 46 Fendrich Södermans hustru                  340   20
 47 Maria Stillman                        170   50
 48 Fried. Bolm hofslagare gesällen Henrik Bolms, drängen    430  150
   Oluf Arwedsson, pigan Maret Larsdotter
 49 Hind. Sylvi Enckia                      350   0
 50 Gregorius Bäckman Segellmakaredrängen Johan Andersson,    910  150
   pigan Anna Swensdotter
 51 Per båthekarl                        270  200
   Elias Wittig                          0   50
 52 Baltzar Stossenberg pigan Ingiell Swensdotter        590  200
 53 Amir. Lieut. Leonhart Lauterbach               670  250
 54 Nils Skräddare gesällerna Anders Violander och        310   80
   Christoffer Ahlberg, pigan Kerstin Johansdotter
 55 Jonas Jungqvist Skräddare gesällen Jöns Pedersson,      510  100
   drängen Anders Fahlgren, pigan Anna Andersdotter
   Jöns Claesons Enka                       0   10
 56 Torsten Ringekarls Enka                   200   0
 57 Oluff Erson Timmerman                    200   20
 58 Jochim Glassmestare                      80   20
   Börge Arfwedson                        80   20
 59 Nils Glassmestare                      100   10
   Hustru Karin Persdotter                    60   10
 60 Per fiskares Enka                      120   20
 61 Hans Lunds och Carl Bergs Enka                120   0
 62 Jöns Snickare                         60   0
   Niels Anderson                        100   10
 63 Anders Rassmusons Enka                    80   20
 64 Niels Swenssom Timmerman                   240   20
   Per Oluffson Ringekarl                     0   10
 65 Torsten Anderson Timmerman                  170   40
 66 Häradz Skrijfwaren Strömner                 520   0
 67 Erich Hwijlåck                        60   0
   Gerdt Hwijtlåck                        0   30
 68 Per Siöman Constapel                     140  100
 69 Christopher Oluffson Timmerm. pigan Margareta Bengdtsdtr   170  100
 70 Petter Lustig pigan Elin Nilsdotter             410  100
 71 Jochim Dunckers Enka                     130   0
 72 Gottschalck båtzman                      90   0
   Rasmus Simonson båtzman                    0   10
 73 Petter Klädewäfwares Tompt                  10   0
 74 Swen Timmerman                        130   0
 75 Oluff Drake                         130   0
 76 Nils Kruses båtzmans Enka                   50   0
 77 Anders Janssons Enka                     50   0
 78 Ambiörn Frölund                       130   0
 79 Niels Liedberg                        130   0
 80 Lars Lönholms Tompt                      10   0
 81 Anders Hanssons Enka Tompt                  10   0
 82 Hans Bengtsom Åkares Tompt                  10   0
 83 Bryngel Timmermans Tompt                   10   0
 84 Per Wäfwares Enka huuss                    90   0
 85 Anders Hökenbergs d:o                     90   20
 86 Esbiörn Åkare                        130   0
 87 Petter Bergh                         130   0
 88 Joh. Lind                          130   0
 89 Christian Bläckmakares Enka                 130   0
 90 Anders Bengtson Åkare                    130   0
 91 Anders Skolflickare                     130   0
 92 Hans Apellman                        130   0
 93 Fend. Jungs hustru                      170   0
 94 Oluff Timmerman                       130   40
 95 Constapell Jöns Rist                     50   0
   Israel Håkonson båtzman                    0   10
   Skieppar Petter Uddewall                    0   20
 96 Niels Dahlman                         50   0
   Oluff Lustig                         50   20
 97 Lars Swenssons Enka                      90   50
 98 Anders Anderson Kusck                     50   10
 99 Erich Lind Skräddare drängen Johan Torbiörnsson        90   20
 100 Per i Äsperöö                         50   0
   Constapel Torsten Anderson                   0   10
 101 Per Jerndragare                       440  300
 102 H:r Anders Skog                       440   0
   Nicolas Vogel                         0  200
 103 Jan Oluffson besökare                    260   20
 104 Hind. Eekebohm Glasmestare                  510  100
 105 Swenska Skohlan                        0   0
 106 Dom Kiörkan                          0   0
 107 Oluff Styfwers arfwingar                   600   80
   Rådhm. Simmings Enka pigan Kerstin Olsdotter          0   50
   Capit. Wagner                         0  100
 108 Frans Borelj Skräddare gesällerna Hans Luffer och Carl   1120  300
   Wilhelm, pigorna Carin Knutsdtr och Ingebor Börgesdtr
   Feldscheren Joh. Hend. Dawer                  0   20
   Jacob Daille                          0   50
 109 Jonas Styfwert                        600   0
   Capit. Dreffenfeltz fruu pigan Gunla Andersdotter       0  100
   öfwer Auditeuren Lothigius opgif:t i Jönkiöping        0   0
 110 Nils Eek Skomakare gesällerna Lorenz Hammarström      1040  150
   Per Olufsson Ström, gossen Lars Nilsson, pigan Ingebor
 111 Rådhm. Erich Gunnarsons Enka                 520  100
 112 Accijs Mestaren Rybergh pigan Kerstin Andersdotter      840  300
 113 Lieut. Jöns Lind                      1200   0
 114 Martin Zimmerman ges Swen Borgman,pig Britta Anderdtr    840  100
 115 Mathias Thilisch dräng Carl Andersson, pig Anna Persdtr   1040  500
   Capit:n Stålhanske                       0  100
 116 Jacob Swensson pigan Ingefrid Månsdotter           800  100
 117 Erich Norrman dräng Anders Olufsson,pig Anna Persdotter   1800  150
   Skiepper Torbiörn Oluffson                   0   50
 118 Oluff Flijback                        900  2700
 119 Anders Jonson Skräddareges Carl Grubb och Oluf Olufsson   590  120
 120 Måns Posts Arfwingar                     190   0
   Swen Bötkers Enka                       0   10
   Swen Jerndragare                        0   10
 121 Arfwed Larson Skomakare gesällen Oluf Olufsson        430  100
 122 Thöris Skooflickare                      80   10
   Anders Larson Skomakare gesällen Mikkel Mikkelsson,     160   70
   drängen Johan Lund, pigan Ingrid Swensdotter
   Anna Hertugs                          0   10
 123 Lars Mineer                         200   20
   Carl Hindrichsson Skomakare gesällen Jonas Olufsson,     200   80
   drängen Jon Andersson, pigan Kerstin Larsdotter
 124 Wilhelm Glasmestare                     240   50
   Carin Nilsdotter                        0   20
 125 Per Dunder                          110   20
   Gottfrid Nyman                         0   20
 126 Anders Åhman Stadzsoldat                   220   0

   TREDJE ROTEN

 1 Måns på Nattstugans Enckia är uthfattig            0   0
 2 Olof Lönbom gesällen Anders Ström              200   70
 3 Jonas Wallner                        160   20
 4 Biörn i Sämss Enckia                     120   10
   dito Bryngell Järndragare                   0   50
 5 Olof Mattzon pigan Britta Persdotter             470   50
 6 Anders Klampars Enckia                    120   20
 7 Erich Saltmätare                       510  500
 8 Mårten Båtzmans Enckia                     0   10
 9 Trulss Gudmundsson artol: Karl                40   10
 10 Christopher Swarfware                    470   30
   dito Essbiör Anderson                     0   50
 11 Essbiör fälboredare                     230   30
   dito Oluf Mattson                       0   50
 12 Per Tunnebindare ges Nils Gudmundsson,lärgos Lars Person   440  200
 13 Oluf i Högen                         200   50
   dito Anders Pehrs Enckia                   80   10
 14 Ambioren Skrädare                      430  400
 15 Abraham Skomakare gesällen Oluf Persson           1300  800
   dito Benedict Halbmejer gesällen Sebastian Vock,        0  100
   pigan Ingri Olufsdotter
 16 Sahl. Kiermans Enckia                    800   10
 17 Sahl. Paulins gård                     2000   0
   dito Paul Halbmejer                      0  600
 18 Råd. Hans Bööker pigan Annika Olufsdotter          1500  4000
 19 Erich Rubos gårdh                      1400   0
   dito Torsten Winberg gesällerna Jonas Lidgren och Oluf     0  200
   Lidbom, gossen Lars Rumbom, pigan Britta Bengdtsdotter
   dito Jöens Bergman                       0  100
 20 Anders Hindrichs Enckia                   320   20
 21 H:r Hans Wennerstierna drängen Moris Bengdtsson       2400 15000
   dito Isak Jonson                        0  100
   dito Hans Salströmgosse Arvid Larsson             0  200
 22 Christian hattemakare gesällen Johan Jungberg        360  300
 23 Anders Lidbom                        760  800
 24 Perukemakaren Jan Lund                    720  200
 25 Mobärga Enckia                        800  300
 26 Tore bryggare                        600  300
 27 Gottlob Kammaker gossen Håkan Marin             520  150
 28 Melker hattmaker gossen Johan Jonson,pig Britta Eriksdtr   480  300
 29 Jacob Prunck                        1600  1000
   dito Frantz Walter                       0  400
   dito Mårten Schultz                      0  300
 30 Burkard Rungs Enckia                     720  100
 31 Anders Wättling                       400  400
 32 Gustaf Fistolater                      440   50
 33 Claes Smill                         1200  700
   dito Simon Wedinghus                      0  800
   dito Margreta Wedinghus                    0  200
 34 Hans Jacob Halbmejer gesällen Anders Johansson        820  300
 35 Per Sweder pigan Marit Nilsdotter              520  300
   dito Christian Matsdorf                    0  100
   d:t Christopher Westman                    0   50
 36 Petter v. Egmondt dräng Torsten Edgren,Torsten Andersson   480  600
 37 Swen Haslegren                       1320  1350
 38 Swen i Råhög                         280   50
   dito Jahan Strutz                       0   70
 39 Matts i Wijkans gård                     40   0
 40 Oluf Larsson dheldragare                   160   20
 41 Anders Jerndragars Enckia                  320   50
 42 Anders besökare                       400  100
 43 Hans besökare                        760  350
 44 Jacob Sans                         1020  3000
 45 Contraleur Bergsten                     2020  3000
   dito Lans Jacobson                       0  200
 46 Nicklas Möller drängarna Lars Nilsson och Jon Persson    1280  1100
 47 Hans Boktrycker gesäll                    40   20
 48 Jöens Wallbek                         40   10
 49 Artol:Karlen Blomberg                     40   0
 50 Jonas Eek                           40   10
 51 Anders Lustigs Enkia                     40   0
 52 Swen Erihsson                        160   20
 53 Gabriel Palmgren                       120   20
   dito Swen Bengtsson                      40   20
 54 Påul Bertengren                       120   20
 55 Engebret Saltmätare                     440   50
   dito Lars Måhlare                       0   30
 56 Lars Timmermans Enckia                    550   50
   dito Håka Billing                       0  150
 57 Sahl. Capt Per Olssons Enckia pigan Maria Eriksdotter    400   50
 58 Christian Gutzheit                      720  100
 59 Pehr Hanskemakars Enkia                   600  100
 60 Christian Jepperts Enkia                   80   10
 61 Jörgen Jepperts                       120   50
 62 Lorents Bene                         400  200
 63 Philip Skomakare                       920  200
 64 Töres bokbindare                       800  400
 65 Matts Siäf                          600  200
 66 Andeers hattemaker                      600  600
 67 Christopher Heyman gesällerna Christopher Faust och     600  700
   Christopher Rask
 68 Berendt Sadelmakare gossen Johan Smit            600  100
 69 Pehr Larsson båtekarl                    400  100
   Bokebijndaren Johan Dahl ibm                  0   50
 70 Jacob Kraft                         600  100
 71 Gunmund Swensson                       600   50
 72 Swen Mås                           600  200
 73 Anders Vinberg gesällen Gilius Nuf              600  300
 74 Håkan Hattemakare                      1600  400
 75 Samuel Swärdfäyare                      600  200
 76 Johan Ruts Enckia                      160   30
 77 Notarien Rambergs Enckia                   400   10
 78 Lars Pehrsson båttzman                    320  100
   Lorentz Skomakare ibm                     0   50
 79 Erik Persson Skomakare                    310  100
 80 Fredrickh Börgesson                     270  100
 81 Munsterskrifwaren Wollberg                  120  100
   Certelle Hanson ibm                      0   20
 82 Fredrih Göbell                        400  100
 83 Anders Bruse                         120   50
 84 Erick Ahlin Skrädare,gesällen Erik Pihl,goss Lars Bergh   310  150
 85 Gustaf Stadz Soldat                     120   20
   Anders Grönwall ibm                      0   20
 86 Jöens Muhrmästars Enkia                    80   10
   Ingeborg Gullbrand ibm                     0   20
 87 Pehr Hijsing                         160   10
   Håka timmerman ibm                       0   30
 88 Börge Larssons Enkia                     200   10
   Anders Rinkarl ibm                       0   50
   Pehr båtekarl ibm                       0   10
 89 Swen Andersson Timmerman                   120   50
 90 Oluf Biörsson Stadz Soldat                  80   0
 91 är en öde Tompt                        0   0
 92 Anders båtekarl                       120  300

   FJÄRDE ROTEN

 1 Willhelm Hoppe                        50  320
   Abraham Dahlbeck                        0   50
   Hautboisten Dan. Bruse                     0   10
 2 Besökaren And. Joenson                    190   20
   Swen Tornberg                         0   10
 3 Joh. Gundmonson                       270   20
   Anders Båtekarl                        0   10
 4 Swen Löök                          430   50
 5 Mur gesällen Lars Graffw                   420   20
   Skomakaren Lars Mowijk                     0   30
 6 Arfwid Bomskutare                      150   30
   Anders Joenson                        110   20
 7 Lars Borgström                        260   40
   Stadz Corpor. Petter Dijkman                  0   50
 8 Swen Lake                          720  3000
   Stina Ahberg                          0  120
 9 Oloff Guldbrandsons Enckia                  520  180
 10 Johan Mur gesälls Enckia                   400   20
   Attollerie Serg:th And. Beck                  0   30
 11 Hustru Karin Gulberg                     760  400
 12 Kiäller Skräddare pigan Elin Olsdotter            440  200
 13 Christopher Båtekarls Enckia                 400  220
 14 Hans Lax                           320   20
 15 Spårsmeden And. Månsson gesäll Peter Bolin,         520  100
   pig Anna Danielsd
 16 Nils Skräddare                        200   20
   Båtzmannen Pett:r Enerberg                   0   10
 17 Jöns Lind                          800   0
 18 Jöns Lind pigan Karin Pehrsdotter              1000  1200
 19 Swen Besökars Enckia                     400   10
   Tunbindaren And. Joensson gesällen Nils Jönsson,        0   90
   drängen Hans Jonsson
   Båtzmannen And. Erichson                    0   10
 20 Willhelm Hoppe gesällen Erich Kiällman,           690  1000
   drängar Reinholt Beckman, Jonas och Oluf Westman samt
   Johan Carlsson, pigan Britta Torstensdr
 21 Swen Järndragare                       420  100
   And. Pehrsson                         0   10
 22 Måns Miöe, gesällen Lars Eek,                300  150
   drängen Petter Swensson Löök, pigan Britta Jonsdotter
   Måns Masthuggare                        0   20
 23 Bengt Miöe                          340  100
 24 Oloff Järndragare                      460  120
   Båtekarln Swen Pehrsson                    0  310
 25 Jacob Lind pigan Britta Jonsdotter              470  350
 26 Oloff Fahlgreens Enckia                   600  1500
 27 Anders Besökare                       600  120
 28 Erich Mans Enckia                      310   40
 29 Lars Timberman                        350   10
   Måns Trana                           0   50
 30 Swen Joensons Enckia pigan Lisken Larsdotter         560  500
   Artollerie Karen Jöns Höger                  0   10
 31 Snickaren Petter Forswall                  520   80
 32 Nills Nillson                        520  330
   Anders Ericksson                        0  200
 33 Glassmäst:n Petter Striberg                 260   20
   Oloff Häger                         260   0
 34 Jacob Siöbergs Arfwingar                  1000  200
 35 Oloff Börgeson pigan Gunilla Larsdotter           560  550
 36 Caspar Kopparslagars Enka pigan Britta Swensdotter      720  700
   Kopparslagaren And. Wollfarth gesällen Gottfred Holts,     0  950
   drängen Anders Larsson
 37 Johan Krokmakare                       400   20
   Smeden Oloff Pehrsson drängen Lars Bengdtsson         0   20
 38 Nicolas Marthens Enckia drängen Israel Kerstin Olsdtr    660  2000
 39 Gabriel Sandberg drängarna Jonas Jonsson och Bengdt     1800  3000
   Engebrektsson, pigorna Karin Swensdr samt Bengta Swensdr
 40 Johan Liedgreen drängarna Anders Thorsson och Anders    2500  2500
   Bengtsson, pigan Elin Andersdotter
 41 Maria Coopman pigan Elin Swensdotter             500  100
 42 Berndt Örtegreen drängen Lars Liedberg,           2600  8000
   pigan Ingell Andersdotter
   Caspar Thorsons Capital                    0  3000
   Claes Joensons hoos Örtegreen                 0  700
 43 Isaac Bandt pigan Margareta Larsdotter            700  400
 44 Jonas Hägg                         2300   0
   Swen Uggla                           0  1000
   Anders Hijllgreen                       0  100
 45 Fried. Krantz                        1500   0
 46 Joh. Hind. Straubs Enckia                  1140   20
 47 Inspect. Paulins Enckia                   150   0
   Förhögning efter Dec:ll Rak:gn                10   0
 48 Nicolas Mattzsen pigorna Annika Olsdr och Anna Jonsdtr   2240  3000
 49 Benjamin Folsters Enckia pigorna Maria Elisabeth Griss,   1500   0
   Anna Olsdotter och Margareta Nilsdotter
   Decimal Förhögningen                     20  800
   Kyparen Joh. Nic. Aschen                    0  200
 50 Friedrich Singel dräng Swen Olsson, pig Ingebor Larsdtr   1500  300
   Catharina Hacker                        0  300
 51 Apothek:n Joh. Jac. Ermesch                 860   0
 52 Bagaren Johan Jordan drängarna Anders Jonsson, Anders    1250  600
   Larsson och Oluf Flögh, pigorna Ingebor Eliasdotter och
   Margareta Jacobsdotter
 53 Secret:n Joh. Seth                      740   0
 54 Cornelius Schael pigan Ingebor Andersdotter         1000  100
   Casseuren Joh. Schael                     0  400
 55 Hans Jung                          1020  400
   Maria Ståhl                          0   20
 56 Sacker Bagaren Joh. Linhult                 900  300
 57 Bagaren Joch. Johanson pigan Lisken Asklöf          700  150
 58 Otto Johansson pigor Britta Andersdr och Chatarina Gålle  1400  400
 59 Annika Wulf pigan Gunla Andersdotter             810  200
 60 Johan Bundtmakare pigan Annika Hansdotter          890  150
 61 Ellika Horn                         700   50
 62 Jonas Crohm pigan Margareta Andersdotter           900   30
   Peruq Makaren Ephr. Habicht gesällen Jonas Ekeman,       0  300
   pigan Maria Bryngelsdotter
 63 Hind. Wedinghaws                       500   0
 64 Gustaf Joenson pigan Sara Larsdotter             940  100
   Organisten G. Nittauff                     0  300
   Kyparen Joh. Wolffgang Andrias                 0   50
 65 Bartold Brockman pigan Britta Andersdotter          700  100
   Caspar Göranson                        0  100
 66 Johan Von MindenMaria Lind                 3600  5500
 67 Christopher Liedberg                    1530   0
   Doct:n Joh. Fried. Nieheim pigan Greta Wåhlfisk        0  1000
 68 Christopher Liedberg drängen Carl Swensson,         3850 14720
   pigan Britta Persdotter
 69 Gottfried Koppes Enckia gesällen Hans Brun,         1820  600
   pigan Elin Bengtsdotter
 70 Inspectorn Jacob Mauhl drängen Anders Andersson,      1900  1500
   pigorna Helena Jonsdotter och Annika Mårtensdotter
 71 Johan Hind. Kalldiner gesällerna Johan Rudholf Crettlow   1620  600
   och Mathias Moor, pigor Kerstin Swensdr och Ingrid Olsdr
   gesällen Hindrich Siebenhaar                  0  100
 72 Leutnant Hans Båhtman                    500  100
 73 Skräddaren Hans Wiese drängen Nils Qwarnberg,        900  150
   pigorna, Sissela Gerselius och Annika Persdotter
   Fältskiären Joh. Fried. Roempke gesällen Niclas Marcus,    0  250
   pigorna Marritta Andersdotter och Anna Chatarina Hansdtr
 74 Skräddaren Jürg. Ölander gesällen Nils Järn,         800  250
   drängen Jöran källman, pigan Hellia Olsdotter
 75 Arfwed Andersson pigan Ingebor Eriksdotter         1220  200
 76 Abraham Wirgman drängarna Johan Christian Erthell och    900  400
   Bengdt Ahlqwist
 77 And. Warneck pigan Maret Larsdotter             1100  300
   Kyparen Joh. Gerkens                      0  600
 78 Booktryck. Zach. Hageman gesällen Oluff Ringborg,      1600  1000
   drängarna Wilhelm Lamberg och Lars Unge.
   pigorna Ingrid Larsdotter och Ingebor Nillsdotter
   Catharina Peltzer                       0   20
 79 Börge Frimans Arfwingar                   540   0
   Strandrijdaren Norling                     0  100
 80 Conrad Snickare pigan Anna Nilsdotter            620  300
 81 Wällb. Fru Maria Styltenhielm                2800  1280
   Öfw:ste Leut. Petter Bellfrage                 0  1000
   Leut:t Ruttger Bellfrage                    0  150
 82 Skomakaren Nils Holm ges Oluf Harkman,pig Britta Olsdtr   800  200
   Arkely Mästaren Jon:s Broman                  0   20
   Arkely Mästaren Joh. Söderhambn                0   20
 83 Mäster Oloffs Arfwingar                   600   20
   Föhraren Oloff Sahlman                     0   10
   Comoedianten Mart. Neugebauer                 0   50
 84 Strandrijd:n Eric Giöcks Enckia               600   30
   Nicolas Hedenrey Leut:nt                    0   80
 85 Petter Hellsing                       460  200
   Jurgen Swartkopp                       40   10
   Peruq Makare Enck:an                      0   20
   Söffring Haschage                       0   50
 86 Musicanten Hind. Leyditz gesällen Wallter,          700  100
   drängarna Petter Blom och Mathias Primpare,
   pigorna Ingiell Radhe och Ingebor Ingemarsdotter
   Swen Warenberg gesäll Johan Winbom,              0  150
   drängen Carl Örn, pigan Marta Swensdotter
 87 Greger Deber                         290  100
   Pehr Arfwedson Asp                       0  100
 88 Erich Stadztiänare                      50   20
 89 Hellge Biörn                         90   0
 90 Anders Lund                          90   10
   Fyrwärckaren Oloff Råberg                   0   20
 91 Hans Kocks Enckia                      100   0
   Decimal Förhögningen                     30   10
   Båtzmannen Hans Thomasson                   0   20
   Hautboisten Nils Liedner                    0   20
 92 Timberm:n Lars Flygare                    130   20
 93 Lars Oloffson Upsättare                   130   70
 94 Upbrändt, öde, är i Design till Fästningen           0   0
 95 Sammaledes som N. 94                      0   0
 96 Pehr Åkare                          50   10
 97 Lijkaledes med N:o 94 & 95                   0   0
 98 Ditto                             0   0
 99 Ditto                             0   0
 100 Petter Lybeckers Enckia                   1250  100
 101 Margareta Jordans                      610   50
 102 Commissarien David Amyas Hus                1530   0
   Hans Coopman                        1530   0
 103 Matth. Beckberg dräng Johan Andersson,pig Marta Nilsdtr   660  200
 104 Nils Greiff pigor Dorotea Jönsdtr och Annika Andersdtr   1520  500
 105 Hans Sprinckhorn                      1020   50
   Ringkarlen Swen Bolijn                     0   50
 106 Hellge Collberg drängen Anders Månsson           1500  3500
 107 Rimsnidaren Joh. Ström gesällerna Gustaff Stoer och     700  550
   Hans Polin, pigan Margareta Andersdotter
 108 Rådhman Eric Cederburg pigan Anna Bengdtsdotter       700   0
   Decimal Förhöningen                      20  800
 109 Hans Krupners Enckia                     810   0
   Nicolas Lake drängen Anders Torbiörnsson,           0  1000
   pigan Hinfri Bendtsdotter
 110 Hans Kraupners Enckia pigan Karin Andersdotter       1010  300
   Rimsnidaren N. Kraupner pigan Margareta Eriksdotter      0  200
 111 Hans Calmes Arfwingar                    2600  7500
   Erich Nissen drängen Arfwed Larsson, pigor Britta Lind,    0  2200
   Gunla Andersdotter och Anna Margareta Pährsdotter
 112 Rådhman Vollr:th Thams Enckia drängen Anders Swensson,   3150 18900
   pigan Gunla Swensdotter
 113 Jacob Rauwerdts Enckia pigan Ingebor Simonsdotter      1500  1000
 114 Söffring Nilssons Arfwingar                 620  200
   Daniel Crokat                         0  100
   Secret:n Hakan Eckman                     0  6000
 115 Hans Coopman drängarna Carl Hultman, Oluf Rassmusson och  2720 18130
   Swen Arfwedsson,pigor Marit Torkilsdr Britta Andersdtr
   Lars Bratts 2:ne Barn                     0  5050
 116 Torckel Esbiörns Enckia                   2020  600
   Söffring Barcks Enckia pigan Gunla Larsdotter         0  500
 117 Oloff Pehrsson drängarna Jöran Ersson och Claes Månsson,  3220 34500
   pigorna Christin och Annika Arfwedsdöttrar
 118 Rådhman Nils Pehrssons Encka drängen Töres Waldenström,  3400 35500
   pigorna Margareta Andersdotter och Maret Persdotter
   Anders Gessa på Wallen                     0   50   FEMTE ROTEN

 1 Madame Cathrina Limmerhult drängen Oluf Olsson,       2100  1300
   pigan Gertrud Carlsdotter
   H:r Capitein Petter Uthfall Ibm pigan Gunla Pehrsdotter    0  600
 2 Gunnar Kiellels Enckia                    720   0
   Ammiralitet Notarien Lars Barck pigan Malin Kijhlman      0  500
 3 Byggmästaren Jacob Feigell drängarna Olle Larsson, Lars   1200  700
   Lindh, Pär Swensson, Joen Joensson, Börge Gunnarsson
   Anders Månsson, Joen Torsson och Lars Andersson,
   pigor Sara Mathiasdtr, Ingri Nilsdr och Bengta Börgesdr
   dess häst- och wäderqwarn                  1300   0
 4 Ammiralitetz Fischal Jonas Lundin pigan Ebba Larsdotter,  1210  300
   amman Ingebor Andersdotter
 5 Fortifications Bokhåll. Åke Håkons:s stärbhus drängen    2500 21000
   Bengdt Larsson, pigorna Anna Andersdr och Maria Möller
   Material Skrifwaren Anders Tierstedt              0  150
 6 Mester Johan Rubach Snickare Oluf Swensson,          0   50
   drängen Erik Börgesson, pigorna Karin Olufsdotter,
   Margareta Marcusdotter samt Chatarina Andersdotter
 7 Ammiralitet Casseur Carl Siöberg              1610  5300
 8 Mester Johan Smidt Fellboredare pigan Anna Swensdotter   1210  100
 9 H. Olof Häger drängarna Johan Uggla och Oluf Swensson,   1410  2690
   pigorna Elin Persdtr och Kerstin Swensdotter
 10 Herr Borgmester Wilhelm Silentz drängen Lars Larsson,   3150  4000
   poiken Anders Pehrsson, pigorna Sigrid Olsdotter och
   Kerstin Larsdotter
   Cantzelisten Aron Holst                    0  200
   Stadztiänaren Mårten Råbergh                  0  100
 11 Fru Catarina Grijpenstedt                  1080   0
   Järndragaren Torsten Ibm                    0  100
 12 Hans Olufson Ström pigorna Kerstin Larsdotter och      3020 13200
   Johanna Davedsdotter, amman Anna Åhrenkihl
   gesällen Gustaf Lom                      0  200
   Anders Törning                         0  100
 13 Mårten Edenbergamman Ingi Swensdotter            5220  6800
   Bodrengen Zachris Zachrisson                  0  200
   Gossen Ingemar Johanson                    0  100
   Sahl. Johan Thimans Enckia Ibm pigan Anna Nilsdotter      0  100
 14 Johan Herweg drängen Oluf Joensson, pigan Britta Joensdr  3000  4000
   Jungfru Anna Herweg                      0  1000
   Doctor Andreas Landelius drängen Lars Börgesson,        0  500
   pigorna Stina Olsdotter och Britta Torsdotter
 15 Arwed Bengtson drängen Lars Ersson,            2450  2000
   pigorna Karin Mårtensdotter och Ingebor Pehrsdotter
 16 Jacob Bratt pigan Britta Hansdoter, amman Anna Andersdr   1870  4800
   drengen Nills Assersson                    0  100
 17 Första Ombudzman Wälborne herr Gabriel Stierncrona     4570 119000
   drängarna Joen Larsson, Gustaff Gråsson och Bryngel
   Jonsson, pigorna Marin Tornsand och Malin Larsdotter
   Jungfru Elisabeth Amija                    0 60340
   Petter Sillander                        0  3500
   drengen Johan Sillander                    0  200
 18 Madame Johanna Schröder Canteliedrängen Oluf Cartz,     4020 12000
   pigan Lisken Swensdotter
 19
 20 Mathias Schildt gårdsdrängen Anders Olsson, pigorna     650   0
   Gunilla Nilsdr och Maria Carldr,amman Kerstin Ambiörnsdr
 21 Bebygdh Tompt                        3010 52000
   Pracept. Johan Ludike                     0  300
   drengen Erich Waström                     0  200
   Jacob Schildt Ibm                       0  2500
 22 Johan Casper Habermannhus piga Cornelia Johansdotter    1450 10000
 23 Anders Nillsson gårdsdräng Jöns Andersson,         4520 21000
   pigan Margareta Hansdotter
 24 Madame Catarina Engelke pigan Anna Larsdotter        1600  6000
 25 Petter Johansons Enckia pigan Kerstin Jönsdotter      1450  500
 26 Commendantz huuset
   Gen, Major Hugo Hamilton Ibm praecept Nicolaus Buscher,    0 10670
   drängarna Johan Krass och Petter Wettersandh, stall
   drängen Bryngell Modig, frantzyskan Anna Maria Miastrin
   pigorna Magdalena Blocker och Stina Kahlbeck,
   twetterskan Maria Wahlman, kokerskan Annika Håkansdotter
   Capitein Baron Malcom Hamilton                 0  300
 27 Fredrich Krantz pigor Kerstin Jöransdr, Britta Pehrsdr   2500 10000
   Bod gesällen Anders Pehrson                  0  100
 28 Henning Ebbling pigan Anna Johansdotter           2000  100
   Johan Engelke Ibm pigor Johanna Swensdr, Ingebor Nillsdr    0  1500
 29 Madame Christina Kolthoff gårdsdrängen Lars Sundberg,    1530  2000
   pigan Maria Melin
   Provisor för Apotheket Frantz Mart. Luth            0  100
   Apothek: gesäll Dan Falck                   0  100
 30 Hendrich Weddinghusen drängen Rassmus Swensson,       1230  1000
   pigorna Anna Greta Thiedman och Britta Joensdotter
   Jacob Weddinghusen                       0  500
 31 Elias Cöler, gårdsdrängen Pär Larsson,           2730  4200
   pigorna Karin och Ingebor Joensdöttrar
   Bod gesällen Jonas Strandberg                 0  100
 32 Sahl. Johan Rosenbusch Stärbhuus              1650  600
   gårdsdrängen Oluf Swensson, pigan Karin Jacobsdotter
   Sibrand Rosenbusch ibm                     0  3500
   drengen Lars Ekholm                      0  100
 33 Inspect. Paulins Enckiefru pigan Kerstin Nilsdotter     1200  3240
   Capitein Anckerkreutz pigan Kerstin Larsdotter         0  200
 34 Abraham Petersen gårdsdrängen Nills Andersson,       4580 11600
   pigorna Gunilla Joensdotter och Annika Swensdotter
   Bod gesäll Lorentz Vischer                   0  200
 35 Landz Cammereren Hendrich Scharp drg Hans Engebrechtsson  1680  1800
   pigorna Kierstin Andersdotter och Ingebor Larsdotter
   Contor Skrifwaren Suen Brandt                 0  150
   Erich Engström dito                      0  100
   Sahl. Pastor Mag. Burchardi arfw                0  3700
 36 Apothekaren Joh. Jacob Ermersch               2830  2520
   apotekardrängen Carl Zeplin,gårdsdrängen Börge Nillsson,
   pigorna Anna Nilsdotter och Britta Swensdotter
   Rådman Kilian Schwartz Ibm                   0  300
   Apotech gesäll Anders Schwartz                 0  200
 37 Madame Hellmont pigan Maria Joensdotter           770  200
 38 Gouvérnement Secret. Johan Seth cantliedrängen Anders    2330  1000
   Hising, drängarna Per Biörnsson och Oluf Andersson,
   pigorna Rangella Swensdotter och Anna Nillsdotter
   Justitiarien Aron Hollst drg Nils Olson,pig Britta Ekman    0  600
 39 Öfwerinspect. Gripenstedts Enkia gårdsdrängarna Anders   2810 98900
   Ohlsson och Bengdt Nillsson, pigorna Britta Tierstedt,
   Annika Olufsdotter och Britta Larsdotter
   Precept. Johan Floderus                    0  100
   Contoir Bookhål. Johan D. Brandes               0  200
 40 Mester Jürgen Jännisch Skinnare gesällen Anders Diik,    2330  500
   pigan Britta Joensdotter
   Rådman Wilhelm Uthfall ibm drängen Anders Gustafsson,     0 15000
   pigan Elisabeth Wennergren
   Gullsmeden Mester Herman Hermanson dräng Magnus Sörman,    0  600
   pigan Märta Andersdotter
   gesäll Johan Fredrich Straub do                0  100
 41 Strandrijdaren Oluf Bomstedt pigan Britta Andersdotter    820  120
 42 Oluf Norberg och des Swärmoder pigorna Greta Molander,   1870  7000
   Kerstin Eriksdotter och Ingrid Pehrsdotter
   Bodrengen Carl Lenman                     0  100
 43 Bijskopp Poppellman drängen Lars Swensson, pigan Stina   4000  1800
   Bartelia, kokerskan Ingebor Olufsdotter
 44 Madame Browaldkiällare drängen Mattias Ollsson, pigorna   1450  100
   Maria Joensdotter och Kerstin Håkansdotter
 45 Lars Gathe pigan Britta Andersdr, amman Anna Nilsdotter   2530  1500
   Cammerer Schwart ibm pigan Ellsa Pehrsdotter          0  5000
   Skrifwaren Lorentz Eekman                   0  100
   Skrifwaren Johan Eekman                    0   50
 46 Rådman Johan Bechman drängen Anders Eriksson, pigorna    2080  1000
   Maria Arfwedsdotter och Britta Larsdotter
 47 Provincial Inspector Oluf Ellgfoth drängen Gabriel     2080  2000
   Diebergh, pigan Kerstin Pehrsdotter
 48 Stadz Bokhållaren Hans Anderson drängen Arfwed       2200  500
   Arfwedsson, pigan Gunla Andersdotter
 49 Daniel Swens Enckia pigan Karin Joensdotter         500  100
 50 Capitein Jacob Uthfall och Commissarien Jacob Mesterton   4020  2000
   pigorna Maria Nordin och Elisabeth Lundberg
   amman Margareta Simonsdotter
 51 Rådman Wilhelm Uthfall                    450   0
 52 Öfwer Inspect. Petter Tillroot Skrifware Abraham Brandt,  3770  5000
   drängarna Johan Palmber och Håka Joensson,
   huspiga Greta Lena Lennich, kokerska Lisken Schröder
   Capitein Jacob Tillroot ibm                  0  500
 53 Capitein Johan Uthfall pigan Britta Swensdotter       2010  1350
 54 Hans Excell:ce Gen. och Gouvern. Carl G. Mörner,        0 12000
   praecept Elias Griselius, cammartienare Johas Berg,
   drängarna Eskil Cederberg och Gustaf Fabrin,
   pigorna Lena Pihl, Annika Enander och Maria Werndahl,
   kokerska Kerstin Andersdotter, amman hustrun Kerstin
 55 Tullhuuset wid St. Bohm. Tullnähren Collman          0  200
   pigan Ingiell Bengdtsdotter
 56 Öfwerst Lieutnant Lijdinghielms Enckiefru          1520  200
 57 Capitein Christen Gathe drängen Arfwedh Pehrsson,      4000  6000
   pigan Kerstin Joensdotter, amman Estri Eriksdotter
 58 Vollrat Tham contoirdrängen Frantz Thownsand,        1700 37150
   gårdsdräng Bendt Börgesson, pigorna Inebor Olufsdotter
   och Ambor Nilsdotter, amman Anna Börgesdotter
   Boolhållaren Marccus Bruun                   0  200
 59 Rådman Gerard von Öltken drängen Lars Olsson,        4000 44300
   pigorna Maret Larsdotter och Annika Simonsdotter
 60 Capitein Lars Båthman gårdsdrängen Nills Erson, pigorna   2720  2300
   Karin och Maret Olsdöttrar samt Britta Bengtsdotter
 61 Wälborne H:r Borgmest. Hans von Gerdescontoirs       4900 28150
   drängen Gabriel Jacobsson, drängen Herman Renter,
   gårdsdrängen Nills Larsson, hushållerska Ingebor Hult,
   pigorna Lisken Larsdotter och Britta Olufsdotter
   Bookhållaren Grape                       0  200
 62 Madame Adelheit Tornton gårdsdrängen Gunnar Larsson,    4000  9000
   drängen Lars Liedner, pigan Anna Andersdotter Krusse
   Johan Zander ibm                        0  6500
   Bookhållaren Wilhelm Lange                   0  200
 63 Rådman Hendrich Ellkings huuspigan Annika Mårtensdotter   5020   0
   Aduiteuren Johan Printz                    0  100
   General Quarter Mäster Leijonsparre              0  700
   drängen Oluf Andersson, pigan Ellsa Bryngelsdotter
   Regementmästare Bergman pigan Malin Andersdotter        0   0
 64 Stadz Rådhuuset, Sahl. Johan Buchauws Encka,          0  600
   bodgossen Jonas Granberg,
   pigorna Anna Maria Blomberg och Annika Hansdotter
   Winkyparen Johan Johanson                   0  100
 65 Wågmästaren Asmund Liedberg pigan Kerstin Bengdtsdotter   1370  1000
   Swen Olson Hijsing dräng Erik Pehrsson,pig Elin Larsdtr   1040  1300
 66 Wilhelm Kinnardt gos Erik Eriksson, pig Anna Biörnsdtr   3040  1200
 67 Sahl. Lars Jonsons huus                   2430   0
   Schoutbijnacht Baron Carl G. Siöbladh             0  1000
 68 Rådman Frantz Schröder drängarna Lars Bratt och       5260 47740
   Nills Pehrsson, pigorna Britta Krantz,
   Chatarina Pehrsdotter och Giörell Andersdotter
   Preceptor Anders Lunder                    0  100
 69 Börge von Ackern pigan Anna Nillsdotter           2830  500
   Esbiörn Schiller pigan Johanna Nillsdotter           0  1000
 70 Thore Thorson pigan Anna Månsdotter             2150  1200
 71 Carl Thors Stärbhuus pigan Kerstin Pehrsdotter       1430  100
 72 Johan Anders Olbers drängen Anders Larsson,         4030 30200
   amman Kerstin Rassmusdotter, pigan Ingiell Börgesdotter
   Preceptoren Swen Fogellberg                  0  100
 73 Cornelius Thorson drängen Swen Olufsson, pigorna      4030 11000
   Chatarina Andersdotter och Gunilla Bengdtsdotter
   Rådman Cornelius Thorson ibm                  0  1000
 74 Jöns i Högens Stärbhuus                   1230   0
   Capitein Christopher Hedenberg drängen Anders Pehrsson,    0  2000
   pigan Margaret Bengdtsdotter
 75 Tullhuuset utom Drottninge Porten
   Tullnähren Petter Dufwa drängen Lars Börgesson,        0  400
   pigan Barbro Olsdotter


   SJÄTTE ROTEN

 1 Jon Holm                           40  150
 2 Joran Sporre                         40  100
 3 Swen Slachtare                        40   80
 4 Anders Michelson pigan Ingebor Jönsdotter          400  400
 5 Mester Swen Snickare gesällen Anders Andersson,       320  100
   pigan Elin Larsdotter
 6 Alexander Fux Måhlare lärgossen Lars Johansson        320  100
 7 Jon Larson                          320   0
 8 Bengt Hanson Constapel                    320   0
 9 Johan Ugglas Stärbhuus                    320   0
 10 Jons dähldragars Enckia                   240   30
   Ibm Mester Mårten Johanson Smidt Fälboredare          0   30
 11 Mester Nills Billthuggare gesällen Bengdt Jacobsson     280   0
 12 Måns i Bånggården pigan Helena Andersdotter         520  4000
 13 Jonas Carlsonlär drängen Jacob Torstensson          320   50
 14 Muhrmestaren Anders Nillson                 360  100
   Ibm Järndragaren Anders Person                 0   20
 15 Båtzman Håkan Jonson                     320   0
   Ibm Siöberg brefdragare                    0   20
 16 Saltmätaren anders Grön                   440  200
 17 Anders Ericksson Saltmätare pigan Kerstin Swensdotter    520   50
 18 Controleur Ståhle pigan Karin Olsdotter           320  100
 19 Anders Ahlberg hanskemakare gesällen Anders Andersson,    400  100
   pigan Karin Håkansdotter
 20 Swarfwren Lars Aschengren 2:ne tompter           1440  500
 21 Swen Hanskemalares Enckia                  520   50
   Ibm Färgaren Carl Hanson                    0  100
 22 Stadzwachtmest. Anders Stuut                 320  130
 23 Lars Håkensson Skomakaregesäller Swen Flink och Petter   1100  400
   Kiällström ,drängen Oluf Eek, pigan Ehla Mårtensdotter
   Ibm Olof Frossberg                       0  700
   Skrifwaren Måns Dahlin                     0   50
 24 Assessoren H. Sebastian Tham,                7320 105500
   contoirs dräng Jacob Granpner,
   kusken Bengdt Pehrsson, pigorna Sigrid Olsdotter,
   Chatarina och Gunilla Pehrsdöttrar och Ingebor Pettersdr
   dess Bokhållare Jacob Hybner                  0  100
   Huus Jungfrun Anna Elisabet Faber               0   50
 25 Stadens wacht och tyghuus                   0   0
 26 Öde tompt Cronan tillhörig                   0   0
 27 Skiepparen Clas Franck                    780  200
 28 Berent Petterson Slachtare pigan Kerstin Swensdotter     980  100
   Ibm Artollerie Lieut. Sneckenberg               0   60
 29 Börge Skräddars Enckia                    380   0
 30 Peruqvemakaren Swen Hagreus läredrängen Johan Granberg,   380   80
   pigan Annika Carlsdotter
 31 Skomakaren David Deber                    580  200
 32 Lars Swensson Saltmätare pigan Elin Pärsdotter       1180  220
   Ibm Swen Hagerman                       0  100
 33 Skiepparen Jacob Backe                    380   20
   Skomak. Swen Gunnars Enckia gesällerna Magnus Wättersten    0   20
   och Lars Trullson
 34 Sahl. Nills Wermings Enckia pigan Britta Eriksdotter     500  200
 35 Erick Swensson                        300  200
 36 Sahl. Inspector. Thelins Enckia drängen Swen Olsson,    2000  400
   pigorna Kerstin Eriksdotter och Margareta Månsdotter
   Ibm Maijor Joh. von Menser pigan Anna Andersdotter       0  600
   Ibm Kyrckio Jnspect. Pett. Thelin               0  200
 37 Sahl. Skiepper Ewert Meijers enkias huus           710  300
 38 Ambiörn giers major är ei hemma               350   0
 39 Sahl. Johan Rots Enckia pigan Gunilla Swensdotter      430  150
 40 Lieutnant Ströms Enckia pigan Martta Christophersdotter   350  100
 41 Anders Arfwidson Visiteur                  350   50
 42 Sergiant Anders Johans Enckia                350   50
 43 Sahl. Berent Andersons Enckia pigan Gunilla Torbiörnsdr   900  130
 44 Ländzman Carl Larson på Bränöo                350   0
 45 Handelssman Erick Bergström                 750  600
   pigorna Anna Swensdotter och Ingebor Andersdotter
   Ibm Mathias Wallenström                    0  100
 46 Sahl. Daniel Siömans Enckia                 140   0
 47 David Kreutsberg                       180   30
 48 Mathias Snickare                       220   30
 49 Tyska Scholan Publiq Huus                   0   0
   Rectoren H:r Flato                       0  400
 50 Tyska Pastoren Margraf                     0  600
   pigorna Kerstin Andersdotter och Margartea Johansdotter
 51 Gref Aschenbergs huushusjungfru Chatarina Rosen,      4500  2500
   pigan Britta Jönsdotter
 52 Lars Hanson Liedgren drängen Anders Andersson,       3480 25000
   pigorna Gunilla Torkelsdotter och Margareta Swensdotter
   dess Pupill Mathias Johanson                  0  200
   dess Bod gesäll Magnus Ekholm                 0  100
 53 Rådman Johan Rambeau drängen Anders Andersson,       2850  2000
   pigorna Lena Larsdotter och Kerstin Andersdotter
   dess dreng Thol Erichson                    0   50
 54 Handelssman Claus Habicht,                 2050  1000
   pigorna Elin Eriksdotter och Anna Jonsdotter
 55 Daniel Lander, pigor Britta Swensdr och Maria Andersdr   2080  250
   Ibm Inspect. Carl Westerheim drängen Johan Kohlare       0  300
   des Skrifware Christian Petterson               0  100
 56 Wijnskiäncken Johan Jacobsson Kitz dräng Swen Nilsson,   2280  600
   pigan Anna Olsdotter
 57 Båtkarlen Lars Böker                     240  400
   Ibm Petter Arfwedson                      0  100
 58 Petter Ysings Enckia                     700  300
   Ibm Sahl. Secret. Dunders Enckia                0   40
   N:o 20 Skiepp. Erich Törners hustru pigan Elin Larsdtr     0  800

   SJUNDE ROTEN

 1 Hans i Booköhs enkia                     100   50
 2 Arfwed Johanson                       100   50
 3 Jöns Styremans enkia                     220   20
 4 Mattis Pehrson                        80   20
 5 Pähr Arfwedson under Miner                  210   30
   Tore Arfwedson ibid.                      0   20
 6 Swen Biörson Skolemästare                  260   20
 7 Brynte Speleman                       140   10
   stycke Junker Johan Lund                    0  100
 8 Johan Petterson                       100   0
 9 Tore Torson Besökare pigan Sissela Jönsdotter        300  100
   Besökaren Carl                         0   10
 10 Anders Helljeson gesällerna Swen Gunnarsson och       350  200
   Brynte Andersson, pigan Britta Nillsdotter
 11 Elias Heljeson                        250   10
 12 Leut. Dimbergs enkia                     110   10
 13 Gunne Båthekarls Enkia                    260   60
 14 Constapel Andor Pihls enkia                  60   0
 15 Muremest. Anders Pihl                    250   20
 16 Skomakaren Hans Borgström gesällen Melker Wulf        130  100
 17 Gunne Timmerman                       220   0
   Håka Anderson                         0   10
 18 Båthekarl. John Gunnarson                  280  600
 19 Muremest. Lars Torbiörnson                  240   40
   doteren Britta Lars dotter                   0   30
 20 Fortifications Timmer:n John Erickson            240   20
   Arkliemästaren Linneroth                    0   20
 21 Soldaten Arfwed Andersons hustru               150   0
 22 Leut. Borelij enka                      520   0
   Isak Simmenson                         0  100
 23 Oluf Cristensons enkia                    520   40
 24 Jurgen Mattson pigan Maria Nilsdotter            910  2000
 25 Petter Hollm                         130   10
 26 Hans Hanson Busk drängen Oluf Andersson,          2720  3500
   pigan Britta Persdotter
   Sonen Jakob Busk                        0   0
   Leutnant Fiellman                       0   0
   Jöns Holst                           0   0
 27 Hans Hanssons enka drängen Oluf Börgesson,         1300  1000
   pigan Margareta Persdotter
 28 Mattis Hanssons Enka pigan Anna Andersdotter        1240  700
 29 Petter Wänerström pigan Ingri Persdotter          1930  1000
   Anders Hamners Enkia pigan Britta Andersdotter         0  100
 30 Justina Buckau                       1510   0
   Wälborne H:r Öfwerstl. Dankwardt                0  800
   drängen Lars Olsson, pigan Kerstin Andersdotter
   Sophia Östring                         0  200
 31 Dawid Kinnert pigan Margareta Andersdotter          970  2150
 32 Johan Bruun pigan Kerstin Bryngelsdotter          1530  2780
 33 Hans Korp pigan Elin Andersdotter              650  200
 34 Arendt Hind. Reimers pigorna Karin Swensdotter       1500  3130
   och Margareta Andersdotter
 35 Swen Tohrson Slacktare pigan Chatarina Jonasdotter      750  400
 36 Måns Böckers enkia gesällen Swen Krook            470   30
 37 Jakob Gullbreckt                       350   0
   Mad. Elisabeth Brun pigan Anna Buchman             0   50
 38 Johan Casten Eekz Enka pigan Ingebor Persdotter       550  200
 39 Johan Silfwernagel                      190   0
   Carl glasmästare                        0   50
 40 Petter Rijck pigan Annika Olsdotter             510   50
   Johan Martin Swalp gesällen Håka Holm,pig Britta Östring    0  100
 41 Pähr Pährsons enka gesällen Hubert Mikkelsson        310   50
 42 And. Ahlman gesällerna Martin Bolman, Petter Lind och    750  300
   Israel Swenson, pigan Karin Jonsdotter
 43 Dawid Kraut pigan Britta Gunnarsdotter            430  200
 44 Mäster Swen Bomstedt                     310  200
   Phr Esbiörnson                         0   10
 45 Swän hanskemakars enkia gesällen Anders Ahlsbeck       310   20
 46 Styreman Johan Slickers enka                 270   20
 47 Styreman Petter Bergh pigan Kerstin Andersdotter       470   80
   Sonen Roluf Bergh                       0   20
   Swen Runngreen gesällen Hans Maijel, pig Lisken Swensdr    0   50
 48 Mäster Petter Mellenbergh gesällen Börge Larsson,      670  500
   pigan Annika Larsdotter
   Capt. Lethin                          0  100
 49 Styreman Petter Bengdtson                  220   30
 50 Jakob Allbij                         280   30
 51 Meckel Swenson pigan Britta Andersdotter           440  100
 52 Swen Smetz Enkia pigan Sara Börgesdotter           480   50
 53 Petter Forsman pigan Britta Hansdotter            640  150
 54 Welhelm Bruuse pigan Maria Larsdotter            1510  1000
   Magister Runnwall pigorna Annika Olsdotter           0  200
   och Maria Swensdotter
 55 Lars Tomson                         200   0
   Capt. Christian Båthman                    0   10
 56 Anders Lars enkia pigan Malin Persdotter           350  700
 57 Anders Lars enkia                      310   0
   Claude Schujung, läro drängen Johan Andersson,         0  200
   pigan Elin Persdotter
 58 Capt. Jonas Asp pigan Maria Sohlberg             350  200
 59 Anders Jakobson bagare pigan Margareta Börgesdotter     430  300
 60 Skiepper Jonas Pallm pigan Britta Olsdotter         550  220
   Skiepper Hans Påsse pigan Sessela Johansdotter         0   0
 61 Hans i Kierr                         350   30
   LärConstapeln Hall                       0   10
 62 Badaren And. Ekman                      350   30
 63 Nicklas Woldenbergh pigorna Sigrid Mattsdotter och     1200  1300
   Gunla Tyresdotter
 64 Erik Rubbo pig Britta Engebrektsdr, amma Ingebor Larsdr   1800  800
 65 Leut Oluf Bruse pigan Ingebor Chatarina Jönsdtr       500  200
 66 Welhelm Bruses gård                     800   0
   Capt. Erick Brinck pigan Chatarina Jönsdotter         0   0
   des mågh Gerdt Kessel                     0   0
 67 Johan Paull Grijs drängen Erik Börgesson,          720  100
   pigorna Maria Persdotter och Ingebor Hansdotter
   Capt Lansberg pigan Ellika Jönsdotter             0   0
 68 Hoffslagaren Erick Danielson                 310   50
 69 Oluf Båthekarls enka                     180   20
   Sonen Lars Olufson                       0   10
 70 Bengdt muremest:s arfwingar                 510   20
   Britta Gullsmedz pigan Britta Pärsdotter            0   0
 71 Fortif:Timmer:n Pähr Jakobson                350   40
 72 Styreman Anders Bengtson                   710   30
   And. Dittmar pigan Anna Andersdotter              0  1000
 73 Swen Pijhlgreen                       110   20
   Anders Printz                        120   20
 74 Mest. Petter Hanson gesällen Michel Wilde,          550  150
   pigan Kerstin Swensdotter
 75 Oluf Månson                         750   40
 76 Styreman Bryngell Pehrson pigan Elin Didriksdotter      470   80
 77 Landtmätaren Wilhelm Kruse pigan Annika Rodelia       1220  800
 78 Anders Uhrmakare                       270   50
 79 John Mårtens enka pigan Britta Persdotter          320   20
   Ahaswerus Herenborg                      0   40
 80 Magnus Hanskemakareläro drängen Nills Bryngellsson      270  100
 81 John Månsson                         90   20
 82 Petter Bergh pigan Anna Nillsdotter             320  200
 83 Lars Bakars Enka, gesällen Petter Hallström,        520  260
   pigan Karin Andersdr
 84 Bengdt ankarsmed                       180   20
   Pistole Smeden Herman Assbeck                 0   0
 85 Pär Gunnarson Timmerman                   520  100
 86 Skomakaren Anders Norman gesällen Swen Torstensson      420  100
 87 Tore Smedz enka                        60   0
 88 Pär Olufson Enka                       70   0
   doteren Katrina                        0   50
 89 Måns Månson                         500  100
 90 Håka Lindqwist                        500  500
   Leut. Olijn                          0  300
   Oluf Baggetorp                         0   20
   Pär Swenson                          0   10
 91 Pär Norman Klädewäfware                   120   20
 92 Petter Wollter                        120  100
 93 Timmer:n Oluf Anderson                    220   10
   Anders Jonson                         0   10
 94 Håka roos enkia                        70   0
   Anders Ring                          0   10
 95 Åke Jerndragare                       170   10
   Börje Olufson                         0   20
 96 Johan Petterson pigan Elin Swensdotter           1200  800
 97 Anders Båthekarl                       300  300
 98 Pär Anderson Reepslagare                   250   0
 99 Constapel Jöns Flöij                     90   0
   Böcker gesällen Erick Olufson                 0   50
 100 Pär Timmerman                         90   10
 101 Anders Olufson Jerndragare                  370   50
   Swen Pehrson                          0   0
 102 Engela Swartkopp                       30   0
   des mågh Joh. Schulltz                     0   50

   ÅTTONDE ROTEN

 1 Sahl. Jan Sörmans Erfwingar                 470  100
   Hendrich Jonsson Båtsman                    0   30
   Bengt Efwarsson                        0   30
   Anders Lädertoware                       0   20
   Jacob Skåhl                          0   20
   Anders Börgesson Båthkarl                   0  100
 2 Anders Jonsson Timmerman                   550   50
   Swen Helgesson                         0  100
 3 Anders Börgesson böcker                   270  300
 4 Jan dehldragare                       350  150
   Anders Lilija                         0   10
   Swen Bratt                           0   10
 5 Oluf Katz Encka                       270   20
   Anders Pehrsson båthkarl                    0  100
 6 Swen dehldragars Enckia                   350   50
   Lars Hasslegreen                        0   50
   Anders Wennersteen                       0   50
 7 Jan Torstens Erfwingar                    310   50
 8 Oluf Rödhammars Enckia                    310  100
 9 Bengt Åkare                         390   50
   Peer Joensson Båthkarl                     0  200
 10 Gunne Helgesson                       270   50
 11 Peer Larsson dehldragare                   350  200
 12 Skepparen Oluf Andersson                   670  100
 13 Peer Trampz Encka                      150   0
 14 Lars Böcker                         190   10
   Jan Kråka                           0   50
 15 Redle Böcker                         270  100
 16 Anders Swensson                       270   50
   Swen Ollsson                          0   20
 17 Toore Peersson                        50  100
 18 Bengt fiskare                        100  100
 19 Peer dehldragare                       200  100
 20 Jonas Klädmakare                       550  100
   Anders fiskare                         0  100
   Anders Peersson                        0   50
 21 Bengt Lådemakars Enckia                   230   50
   Jonas Ståckenstedt                       0   50
   Peer Hind. dehldragare                     0   30
 22 Lars Jerndragare                       550  300
   Nills Melgren                         0   20
   Oluf Timmerman                         0  100
 23 Lieut. Swen Andersson                    550  150
 24 Joen Timmerman                        470   50
   Abram handskemakare                      0  100
 25 Kiettel Besökars Enckia                   270   50
   Oluf Ekebom                          0   50
   Anders Lindroth                        0   10
 26 Oluf Skytt                          470   50
   Thomas Uhlgrund                        0   20
   Gabriel Boss                          0   20
   Anders Hollmström                       0   20
 27 Mest. Abram Kröger Skräddare gesällen Jonas Ekeman      470  200
 28 Anders Swenssons Enckia                   270   0
 29 Mest. Erich Böcker pigan Britta Persdotter          510  350
 30 Dirck Styrmans Enckia                    350  200
   Elisabeth Kokerska                       0   50
   Börge Bergström                        0   20
 31 Oluf Båthkarl                        470   0
 32 Mest. Anders Berg gesällen Anders Gröning          1220  1200
   Notarie Wijkström pigan Ellika Andersdotter          0  400
 33 Måns Timmerman                        270   50
   Bengt Skomakare                        0   50
 34 Oluf Ambiörns Enckia pigan Christin Andersdotter       550  300
 35 Skepp:r Anders Swensson pigan Britta Håkansdotter      510  100
 36 Cap. Antonij Kock pig Maret Pehrsdtr, Kerstin Andersdtr   1500  1000
 37 Petter Hasslebergz Enckia pigan Kerstin Andersdotter     700   50
 38 Mest. Swen Ahlman pigan Margareta Larsdotter         700  200
 39 Samuel Schutz pigan Sara Månsdotter             1100  800
 40 Nills Anders Enckia pigan Kerstin Olsdotter         1100  400
   Nills Rommel                          0  1200
 41 Johan Busch pigan Ingebor Gustafsdotter           2500  3000
   Auscholt. Allexander Hadelin                  0   0
 42 Skep:n Oluf Nillssons Enckia pigan Estri Eriksdotter     700   50
   Oluf Hollmgren pigan Ingebor Eriksdotter            0  400
 43 Allexander Williamsson pig Marit Pehrsdr, Marta Andersdr  2700  5000
 44 Christian Jönsson Åkare                   350  150
 45 Mest. Christian Bruhn                    620  300
   Christian Schoufellt                      0   10
 46 Lars Luns Enckia                       100   20
 47 Marten Bruswitz dräng Måns Larsson, pig Ingebor Olsdtr   1350  3500
 48 Lars Bagge drängen Nicolaus Feman, pigorna Anna Persdtr   1800  3500
   och Karin Månsdtr, amman Chatarina Persdtr
 49 Volrath von Lengerken pigan Lisken Swensdotter        400  500
 50 Mathias Schotte pigan Ingebor Andersdotter         1670  300
 51 Maria von Schlens pigan Anna Helgesdotter          600  100
 52 Lars Bakare pigan Gunla Pehrsdotter             800  300
 53 Anders Nillsons Enckia pigan Anna Carlsdotter        440  150
 54 Anders Slachtars Enckia                   210   50
 55 Jochim Jerckens                       600  1000
 56 Joen Ollssons Enckia pigan Anna Persdotter          600  300
 57 Anna Chatrina Keysers                    720   20
   Jurgen von Lengerken pigan Elin Persdotter           0  150
 58 Lars Löfman                         390  100
   Anders Timmerman                        0   10
   Anders Nyberg                         0   20
   Erich Habman                          0   20
 59 Swen Ollsson Hijsingz gårdh                 470   0
 60 Måns Essbiörns Enckia                    550  100
 61 Peer Uppsettare                       390   50
 62 Håka Timmerman                        350  100
 63 Lars Timmerman                        350  100
   Erich Apelbohm                         0   50
 64 Willem Båthekarl                       270   50
   Bryngell Skallmeyblåsare                    0   50
 65 Erich Wallgreen                       310   30
   Gösta Renbergh                         0   20
   Jonas Wangbergh                        0   20
 66 Anders Sahlströms Enckia                   390   50
 67 Johan Sörmans Enckia                     390  200
 68 Swen i Ahrdahl                        80   0
 69 Jacob Bornander pigorna Ellsa Gustafsdotter och       2400 16000
   Ingebor Mattsdotter, amman Elin Andersdotter
 70 Adrian Lindström                       700  200
   Anders Nillssons enka pigan Ingebor Larsdotter

   NIONDE ROTEN

 1 Anders Timmerman                       340   40
   Nills Håkansson                        0   10
 2 Fadren Olof med des Sohn Bengt                 0   0
   Stadztienare                         440   10
   Olof Bergman Trumslagare                    0   20
   Thore Pährsson 1/4:dels Båtekarl                0   20
 3 Bengt Nilsson                        260   20
   Anders Larsson Bräde Uppsättare                0   0
 4 Anders Ambiörnsons Enckia Hust. Elin Jönsdotter       260   20
 5 Joen i Rommeledh                       300   20
   Joen Biörsson Murmästare gesäll                0   10
   Pär Börjesson Murmäst:re gesäll                0   10
 6 Anders Helgesson                       220   20
   Anders Arfwedsson Båtzman                   0   20
 7 Petter Boij                         300   60
 8 Niclas Bergmans Enckia                    380  100
 9 Constaplen Joen Kruse                    300   10
   Gustaf Broman lärefyrwärckare                 0   20
 10 Ifwar Nillsson                        420  100
 11 Rolof Segellmakare                      420  350
 12 Daniel Klang gesällen Abraham Dahlström           300   50
 13 Joen Thorson                         860  100
   Olof Nillson                          0   30
 14
 15 Abraham Dahlgreen gesällen Johan Delfwendahl,        3360  1000
   lärgosse Oluf Krabbe
 16 Mellchior Spönzetzer pigan Sigrid Christensdotter      1250  400
 17 Torbernus Rosenbäck                     860  400
 18 Jonas Edegreen                       1650  350
 19 Hustru Cicilia Printz gesällen Wiellhelm Printz       1060  600
 20 Hans Lind drängen Pehr Pehrsson               1220  450
 21 Marcus Loweson                       1220  600
 22 Lennard Thim                        1610  800
 23 Ernest Lohman gesällen Johan Christopher          1060  700
 24 Per Kollia                          350  250
 25 Måns Phenix pigan Anna Bergman                710  450
 26 Swen Båtekarl                        720  250
   Gåfwert Hindrichson                      0   50
   Lars Persson                          0   50
 27 Lars Andersson                        520   40
 28 Olof Gulboe                         360   10
 29 Osswald Maas                         720  200
 30 och
 31 Arfwed Aschelund                      1000  270
   Erich Liung                          0   50
 32 Olof Ingemarsson                       400   50
 33 Mårten Bandes Enckia                     720  200
 34 Dito 2:dra gården                      200   0
   Olof Öhrn                           0   50
 35 Thore Jönsson                        400   50
 36 Anders Morens                        400   50
 37 Anders Olofson                        720  300
 38 Cornelius Cornelison                     420   20
   Johan Swaling                         0   50
 39 Thorsten Bergs Enckia                    260   10
   Allbrecht Normans Enckia                    0   50
 40 Anders Larsson                        220   10
 41 Anders Swenson                        180   10
 42 Per Person                          70   0
 43 Bengt Besökare                        140  100
 44 Anders Gårdzhorns Enckia                   70   10
 45 Anders Gunnarson                       210   70
 46 Jonas Kruse                         120   10
 47 Swen Pijhl pigan Anna Torsdotter               210   50
 48 Pär Besökares Enckia                     110   0
 49 Gierdt Brandt                        140  200
 50 Anders Andersson                       220   0
 51 Olof i Stijgeberget                     510   50
 52 Petter Böök gesällen Erik Näsman               430  400
 53 Pär Hansson pigan Karin Nillsdotter             410  400
 54 Anders Hollm pigan Anna Nillsdotter             630  490
 55 Erich Olofssons Enckia                    190   10
 56 Johan Kierulff                        630   0
 57 Johan Messenius                       380   50
   Nills Larsson                         0   20
   Burchardus Johanson                      0   20
 58 Johan Kierulffs 2:dra gårdh                 380   60
 59 Anders Jönsson                        260   30
 60 Erick Andersson                       300   50
 61 Pär Pärsson                         220   30
 62 Hemming Bööker                        260   10
 63 Lorents Carduwantzmakare gossen Nils Nilsson,        500  300
   pigan Ella Nilsdotter
 64 Anders Andersson                       200   20
   Carl Öijerson                         0   50
 65 Anders Reepslagare                      210   50
   Torsten Swenson                        0   10
 66 Joen Halls Enckia                      130   0

   TIONDE ROTEN

 1 Swen Pijhlgreen Hanskemak.                  60   0
   Jbm Hans Lundberg båthekarl                  0   20
 2 Hemming Laccander Soldat                   40   10
 3 Oluf Olufsson Smitt båtzm.                  50   0
 4 Erick Sahmas Enkia                      80   0
   Jbm Oluf Anders. Dahl båtzm.                  0   10
 5 Biörn i Stugeredh                       70   90
 6 Lars Hahles Enkia pigan Karin Larsdotter           100   40
   Jbm Robbert Robbertss. Rorkarl                40   0
 7 Anders Blötha gl båtzman                   10   0
 8 Nills Anderss. Klädemakare                  30   0
 9 Lars Anderss. Pijhls Enkia                  40   20
 10 Erick Nillsson Hijsing båtzm.                 60   20
 11 Tårbiörn Trullson Styrman                  220  100
 12 Oluf Larss. Muremäst. Enk.                  110   0
 13 Jöns Swensson Hanskemak.                    0   60
 14 Biörn Hansson Roorkarl                    40   20
 15 Jbm Anders Ohlsson Lijnwäf. gesällen Mattis Söfringh     40   30
 16 Lars Eek Landz Soldatz Enk.                  60   20
   Jbm Arfwed Buurman Soldat                   50   0
 17 Hans Bengdtsson enrol. båtzman                180   0
   Jbm Christen Ehrsson bååtförare                0   20
 18 Petter Cornelius. båthekarl                 280  600
   Jbm Zander Spectin Lijnwäfware                 0   30
 19 Hans Bengtss. Bergh enr. båtzm.               100   30
 20 Pähr Haare Skoflickare                    40   10
   Jbm Hans Ryman Juhlmak.                    20   0
   Jbm Pähr Stahre Soldat                    20   0
 21 Bengt Ohlss. Wätterman Skofl.                 40   0
 22 Pähr Hwahl St:båtzman                     10   0
 23 Nills Ellg Stadztienare                    50   20
 24 Nills Juthe Roorkarl                     30   10
 25 Anders Stamb Am:tz Skiepper                 130   20
 26 Ambiörn Ohlsson Hakemakare                  120   70
 27 Bengt Rop afsked. Rustmäst.                  10   0
 28 Mickell Joenss. Klädewäf:e                  100   40
 29 Jöns Joensson afsked. Timmerm.                80   20
 30 Hans Mallmö Båtzman                      30   0
   Jbm Påfwell Cornelius. d:o                  30   50
   Jbm Trulls i Håhlans dåtter Margreta             30   0
 31 Pähr Andersson Fiskare                    40   10
   Jbm Christen Jsackss. Stahre                 30   10
 32 Joen Mårtensson Fiskare                    40   10
 33 Pähr Joensson Klädemakare gesällen Swen Andersson,      220   40
   pigan Maret Johansdotter
 34 Wellum Trallman Klädemak.                  260   20
 35 Lars Ohlsson Hijsingh båtzman                 30   0
   Jbm Håkan Landz Soldat                    30   0
 36 Anders Snderss. Båtzmans E.                  50   0
 37 Anders Hulltz Enkia                      60   0
 38 Christen Ehrsson Båthekarl                  70  170
 39 Thore Johansson båtzman                   260   30
 40 Anders Ambackt Archlie Mäst.                 420  150
 41 Thore Stadz Tienares Enkia                  260   0
 42 Petter Larsson Båtzman                    120   20
 43 Ingemohr Lindberg Constap.                  120   0
 44 Lars Biörck Styckejunker                   220   10
 45 Erick Högdz Enkia                      180   0
 46 Jbm Lars Lönhollm Smedh                    0   20
 47 Anders Låddmakares Enkia                   40   10
 48 Oluf Pährsson Fiskare                     40   10
 49 Joen i Katthollm                       20   10
 50 Anders Joensson Otrill båtzm.                 80   10
 51 Johan Ohlsson Lind båtzm.                   30   0
 52 Swen Ingellsson Soldat                    30   0
 53 Hans Eekelund Und:fyrwärk                   40   20
 54 Jbm Anders Barck Constapell                  30   10
 55 Marckus Ahlgreen Smeges.                   30   0
 56 Jöns Fälltz Enkia                       30   0
 57 Swen Qweek Rootebåtzman                    50   10
 58 Anders Ståhlberg Soldat                    30   0
 59 Haralld Olufss. Soldat                    20   0
 60 Assar Hansson Skoflickare                   30   0
 61 Pähr Ohlsson St:båtzmans E.                  20   10
 62 Erick Ohlsson Finne St:båtzm.                 20   0
 63 Oluf Sägerman Soldat                     90   0
 64 Pähr Andersson St:Soldat                   30   0
   Jbm Oluf Udd St:Soldat                    30   0
   Jbm Carl Nillsson Soldat                   10   0
 65 Lars Nillsson Klädemakare E.                 80   0
 66 Swen Engellbricktss. Timerm.                 30   10
 67 Jöns Hasslegreens Corporals E.                30   0
 68 Erick Swensson Båtzman                    100   20
 69 Oluf Finnes Enkia                       20   0
   Jbm Swen Jönsson Båtzman                   30   20
 70 Lars Hanss. Berg St:båtzman                  30   0
 71 Jonas Wetman Skarprättare                  100   0
 72 H. Borgmäst. H. von Gerdes hus                260   0
   Jbm Gåttfrid Widtmöller öf:Skiär.               0   30
 73 Gustaf Bårekulle                       180   50
 74 Swen Hållm Klädemakare                     0   30
   Jbm d:o gesäll Simon Nillsson                 0   10
 75 Lars Swensson Klädemak.                   300  100
   Jbm Jonas Apellman d:o                     0  150
 76 Jonas Parling Klädemak. gesällen Simon Nilsson        260   20
 77 Swen Joenss. Klädemak. Enk. gesällen Måns Ström        50   0
 78 Johan Rootz gård på hörnet                  400   0
   Jbm Rassmus Ohlss. Båthekarl                  0   30
 79 Johan Root pigan Helena Andersdotter             730  350
 80 Bryngell Anderssons Enk. pigan Karin Jönsdotter       600   0
 81 Asmund Swahn dräng Hans Swensson, pig Maria Sifwertsdr    980  900
 82 Petter Linnerhullt pigan Maret Månsdotter          1500  400
   Jbm Johan Manorgen                       0  400
 83 Johan Kierullf pigan Karin Ifwarsdotter           1300  900
 84 Johan Wollfdager drängen Pehr Andersson,           900  200
   amman Kerstin Larsdotter, pigan Lisken Carlsdotter
 85 Lieut. Måns Ramdahl pigan Elin Börgesdotter         1420  200
 86 Skiepp. Johan Collin pigan Anna Jönsdotter          500   50
 87 Gunnar Larsson skeppare pigan Ingebor Olsdotter       620   50
 88 Mårten Gustafsson                      490   20
 89 Mattis Joensons Enkia                     90   30
 90 Daniel Engellbrickts. Enk.                  240   30
 91 Skiepp. Swen Stahr                      400  100
 92 Jacob Cedervall Skomakare                  120   20
   Jbm Oluf Borgz Constapels Enkia               120   0
   Jbm Pähr Hanss. Fråsbergs 1/3 p:t               40   0
 93 Bengdt Tohrsson Fiskare                   160   10
 94 Hans Georgen Klädemak.                    520  100
 95 Essbiörn Engebrektss. Skräddare pig Annika Swensdotter    390   50
   dess Swägerska Pijgan Sirij Månsdått.             0   10
   Jbm Swen i Kiärr båthekarl                   0   80
   Sohnen Måns Swensson                      0   30
   Nills Bryngellsson bååtför.                  0   30
 96 Skiepp. Oluf Tållesson pigan Margareta Linnartsdotter    590  180
 97 Jonas Petterss. Slacktare lärgosse Oluf Nillsson,      270  350
   pigan Lena Andersdotter
 98 Capten Lieutnant Josep Cedervall pigan Maria Andesdtr    310  100
 99 Jonas Ekeqwistz Enkia pigan Karin Månsdotter         520   50
 100 Hans Anderss. Wäcktare                    160  200
   Jbm Arfwed Ohlss. båthekarl                  0   50
 101 Mattis Skräddares Enkia                   240   60
 102 Jöns Larsson Bödker lärgosse Pehr Pehrsson,         200  150
   pigan Sigri Månsdotter
 103 Styrman Nils Wilhellmsson pigan Anna Bengtsdotter      520  300
 104 Samuel Bornander pigan Britta Sifwertsdotter         550  600
 105 Lars Lustigh Soldat                      50   10
   Jbm Anders Wätterbergz Enk.                  60   0
   Jbm Erick Bagges Soldate hust.                40   20
 106 Anders Swenss. Salltmåhl.                   40  100
 107 Christopher Mejsner Constap.                 170   10
 108 Pähr Måss. Järndrag.                     220   30
 109 Anders Norums St:stienare E.                  0   90
 110 Anders Ebbesson Besök.                    140   20
 111 Engellbrickt Anderss. Fiskare                200   10
 112 Christian Dögens Enkia                   1370  100
   Jbm Gattfrid Hammar Skårstensfäijare              0   50
   Jbm Mattis Bäckman Skiepp.                   0   50
 113 Hindrick Borelius                       0  150
   Jbm Christopher Trippler Kläd. gesällen Erik Skåhning     0   30
   Jbm Swen Månss. bååtförare                   0   20
 114 Johan Knöös viaiteurbarnflicka Chatarina Bryntesdotter    400   30
 115 Oluf Åkerhögh Bryggare                    620  400
 116 Anders Ohlsson Båthek. gård                 620   0
   Jbm Fendrick Lars Anderss. Sääf                0   40
   Jbm Israel Öhrns Enkia                     0   10
 117 Hans Borgmans Enkia pigan Kirstin Eriksdotter         0   50

   ELFTE ROTEN

 1 Stijgeberget Staden tillhörig                 0   0
 2 Skiepparen Jonas Jongerhultz Enckia             200   50
   Coufferdie Båtzmannen Hans Hammar ibidem            0   50
   Styreman:n Anders Jacobson Ibm                 0   10
 3 Anders Bonde pigan Chatarina Johansdotter          400  100
 4 H:r Handelsman:n Arfwed Bengtsson              200   0
   Timmerman Johan Håkanson Ibm pigan Anna Andersdotter      0   50
 5 Hustru Catharina Ödman pigan Anna Bengtsdotter        200   50
 6 Constapell Johan Tranman pigan Ingebor Börgesdotter     280   50
 7 Skiepparen Swen Kock                     600   0
   Lieutnant:n Albrecht Lund Ibm pigan Maren Olufsdotter     0   30
   Carl Ådolf Johansson Ibidem pigan Britta Swensdotter      0   20
 8 Skiepparen Anders Laugrin pigan Jertru Pehrsdotter      600  150
 9 Skiepper Swen Kock pig Älin Nilsdtr, amman Älin Larsdtr   1000  500
 10 Skiepper Sivert Pettersson drängen Petter Jörgensson,    400  150
   pigorna Kerstin Olsdotter och Kerstin Andersdotter
   Dito Een Trädgård                      100   0
 11 Jacob Carls Enckia pigan Gertru Torkelsdotter        320   10
   Fältskiäraren Johan Hafman Ibid                0  100
 12 Timmerman:n Rasmus Anderson pigan Karin Pehrsdotter     200  100
 13 H:r Handelsman:n Olof Pärsson                600   0
   Mastpallmaren Petter Larson Ibm drängen Pehr Larsson      0  200
   Dito ett Bohlwircke och een Trädgård             250   0
 14 Mäster Jacob Pronck                     400   0
 15 Bryggaren Linnard Thim drängarna Lars Eriksson och      200   0
   Anders Arentzson, pigan Britta Andersdotter
   Een Trädgård sampt Planckwircke               200   0
   Huushållerskan Kierstin Andersdotter              0   50
 16 H:r Lagman Stierncronas huus sampt Frucht huus        200   0
   Dito 7 st. Små Sallt Bodar                  400   0
   Een Trädgård med Planckwircke                600   0
   Dito ett Huus nedan wägen                  320   0
   Dito Stapell Platzer och Bohlwircke             600   0
   Trädgårdz drängen Rasmus Torckelsson ibid           0   50
 17 H:r Volradt Thams huus öfwer wägen              400   0
   Dito Een Äng med Planckwircke                200   0
   Trädgårdzmäst:n Arfwed Mörk i samma hus pig Anna Persdr    0  100
 18 Tull Huuset wid Carl Port                   0   0
   Tullskrifwaren Johan Kullman i samma huus drängen       0  200
   Anders Larsson, pigan Älin Olsdotter
 19 H:r Capitein Kock                      120   0
   Dito een Trädgård                      100   0
 20 Styreman:n Måns Gustafson                  120   50
 21 Trädgårdsmäst:n Arfwed Olofsson               160   0
   Dito Landzgewälldigeren Olof                  0   0
   Jongwall Ibm                          0   60
 22 Skiepparen Johan Finne                    400  100
   Dito hustru Anna Lisk. Williamsdotter             0   50
 23 Ammiralitetz Båtzman:n Anders Bronck             120   10
 24 Måns Anderssons Enckia                    40   20
 25 Båtzmannen Elias Dufwa                    40   20
 26 Klädwäfwaren Petter Lidberg                 200   50
   Dito Hustru Catharina                     0   10
 27 Amiralitet Timmerm. Olof Flinta                40   10
 28 Pär Grytas Enckia                       40   10
   Olof Sörensson enroull:d Båtzman Ibm utfattig Madam      0   0
   Sara Strömberg pigan Anna Swensdotter
 29 Skiepper Anders Larsons huus                 200   0
   Dito Hustru Christina Schröder                 0   50
 30 Båtzman:n Olof Erichsson                   40   20
 31 Lars Andersson                        120   20
 32 Styreman:n Jöns Joensson                   80   50
 33 H:r Handelsman:n Cornelius Thorson              120   0
   Dito Trädgårdzmäst:n Jöns Olofsson               0   50
 34 Ryttaren Erick Fougell                    40   0
   Masthuggaren Torbiörn Olofsson                 0   50
 35 Styreman:n Carl Bly                     120  100
 36 Lieutnant:n Gunnar Olofson                  120  100
 37 Båtzman:n Hans Swensson                   200   30
 38 Olof Staffans hustru                     40   0
   Lorentz Nillson Ibidem                     0   10
 39 Tegellslagaren Erich Erichsson                40   0
 40 Båtzman:n Mattis Bärling                   40   0
 41 Båtzman:n Anders Fluga                    80   20
 42 Enckian Karin Olofz dotter                  40   0
 43 Båtzmannen Arfwed Gunnarsson                 120  100
   Skepparen Thomas Wallberg ibm pigan Marta Linnertzdtr     0   20
 44 Galleije Besökiaren Anders Giök               120   30
 45 Båtzmannen Anders Torbiörnsson                40   20
 46 Båtzman:n Joen Andersson                   160   10
 47 Timmerman:n Biörn Gunnarsson pigan Kerstin Månsdotter    120  100
 48 Båtzmannem Arentz Enckia                   40   0
   Masthuggaren Hans Ericksson Ibm                0   50
 49 Gunne Åkares Enckia                      40   0
 50 Rothe Båtzmannen Bengt Fish                  40   10
 51 Anders Flottas Enckia                     40   0
 52 Hans Ströms Enckia                      40   20
 53 Anders Börjesson Stensättare                 40   10
 54 Stadz Båtzman:n Olof Hagmans Enckia              40   0
 55 Swen Grijs Enckia uthfattig                  0   0
 56 Stadz Båtzman:n Börje Kruse                  40   10
 57 Påfwell Pärssons Enckia uthfattig               0   0
 58 Brjta Larsdotter                       40   0
 59 Trädgårdzmästaren Erich Swensson               40   20
 60 Swen Hilleborgs Enckia                    40   0
 61 Båtzmannen Anders Arfwidsson                 40   10
   Båtzman:n Petter Johansson ibm                 0   10
   Båtzmannen Sibrant Olofsson                  0   10
 62 John Lundbys Enckia                      40   0
 63 Olof Larsson                         40   10
 64 Arfwed Andersson Tysk                     40   20
 65 Rote Båtzman:n Hellje Bonde                  40   0
 66 Erich Bommans Hustru                     40   20
 67 H:r Secrsteraren Håkan Ekman                 320   0
   Dito een Lijten Trädgård                   100   0
   Trädgårdzmäst:n Lars Håkansson Ibm pigan Dordi Pehrsdtr    0   60
 68 Båtzman:n Pehr Kaija                     40   20
 69 Sahl. Capit:s Elias Enckia                  120   40
 70 Gunnela i Böö                         40   10
 71 Timmerman:n Anders Persson                  40   10
 72 Engelbrecht Masthuggare                   120   20
 73 John Ericksson                        40   10
 74 Petter Jeans Enckia                     160   0
   Ertman Wänt Coufferd:Båtzman:n Ibid.              0   20
   Carl Moris Coufferd:Båtzm. Ibm                 0   20
 75 Åkaren Lars Giök                       80   10
   Båtzmannen Petter Kocker Ibm                  0   20
 76 Rote Båtzman:n Pär Dubbell                  40   10
 77 Styremannen Nills Persson pigan Älin Olsdotter        120   50
 78 Masthuggaren Pär i Udderöö                  80   20
 79 Timmerman:n Olof Backe                    120   50
 80 Timmerman:n Anders Mattzsson                 120   60
 81 Erick Olofsson                        40   0
   Johan Allbrechtsson Ibidem                   0   20
 82 Constapelen Olof i Böö                    80   30
   Styreman:n Jöns Andersson Ibm                 0   50
 83 Olof i Långeberg                       40   10
 84 Arfwed Joensson Masthuggare pigan Nieltin Nielsdotter     40   10
   Constaplen Bengt Smitt Ibm                   0   20
 85 Frishens Enckia                        40   0
 86 Nills Bengtsson Klampare Junior                40   20
 87 Båtzmannen Anders Hwitt                    40   10
 88 Anna Blekare uthfattig                     0   0
 89 Olof Pärsson Timmerman                    40   50
 90 Olof Johansson Klampare                    40   20
 91 Styremannen Fredrich Köning                  40   40
 92 Trädgårdzmäst. Anders Buchman                 40   20
 93 Anders Bonde                         320   0
   William Dexem Ibidem pigan Stina Hansdotter          0   30
 94 Nills Bengtsson Klampare                   120   20
 95 Petter Torsson Skomakare                   40   10
 96 Cornelius Petterson Klädesmak:re gesäll           40   10
 97 Landtz Solldaten Anders Swensson uthfattig           0   0
 98 Lieutnant:n Anders Schougberg                200  100
 99 Anders Apellgren Trädgårdzmäs.                40   0
 100 Skiepparen Anders Swensson på Galleija            40   0
 101 Stadz Solldat Anders Månss. enk.               120   0
 102 Erland Blancks Enckia                     40   10
   Timmerman:n Anders Hwjt Ibm                  40   10
 103 Båtzman:n Nills Uthberg                   120   10
 104 Styreman Anders Olofsson i Böö                80   30
 105 Anders Bergs Enckia                      40   10
 106 Erick Anderssons Enckia uthfattig               0   0
 107 Håkan Joensson Klampare                    40   20
 108 Fougde Enck:n Anna Harberg uthfattig              0   0
 109 Gunnar Masthuggare                      40   10
 110 Swen Håkansson Klampare                    80   20
 111 Anders Andersson Klampare                   40   10
 112 Olof Knapes Enckia                      40   0
 113 Lars Larss:s Enckia                      40   10
 114 Herman Davidson                        40   10
 115 H:r Handelsman:n Hendrich Weddinghuus            120   0
 116 Bengt Timmermans Enckia                    40   10
 117 H:r Bookhållaren Hans Anderson                120   0
   Trädgårdzmästaren Erich Jonsson Ibidem             0   50
 
   TOLFTE ROTEN

 1 Timmerman Olof Pehrson                     0   20
 2 Fru biskopinnan Carlberg drängarna Anders Andersson och   880  250
   Erik Torbiörnsson, pig Elin Torsdtr, Annika Ambiörnsdtr
 3 Sahl:g Råd:n Volrat Thams Enkia               800   0
   trädgårdsmäst. Oluf Andersson
 4 Tegelslag:n Jacob Låås                     0  100
 5 Sigrid Andersdoter                      80   0
 6 Manufacturie huset                     2000   0
   Mäster Jonas Carling                      0  100
   M:r Sven Håkenson                       0  100
   M:r Nills Borre                        0  100
   M:r Johan Meyden                        0  100
 7 Berent Svenson                        40   50
 8 Sergeanten Nills Otterbäck                  40   0
 9 Frijssekrogen                        120   50
 10 Sahl. Paul Georgens Enkia drängarna Nills Bengtsson och   800  100
   Bengt Johansson, husjungfrun Johanna Mosik,
   pigorna Britta Olsdotter och Marin Larsdotter
 11 Asmund Svahn pigan Kerstin Torsdotter            1200   0
   Trädgårdsmäst. Olof Pehrson                  0   50
 12 Sahl. Råd:n Nills Pehrsons Enkia              1000   0
   trädgårdsmäst. Anders Börgeson, drängen Oluf Andersson,
   pigorna Siri Andersdr och Kerstin Nillsdr
 13 Olof Grundell pigan Anna Hindriksdotter           200  100
 14 Gert Janson pigan Kerstin Pehrsdotter            200  100
 15 Sahl. Lars Bratts Arfwing:r                 1600  200
   Ditlof Wallke drängarna Torbiörn Andersson och         0  300
   Pehr Anundsson, pigorna Ingrid Pehrsdotter,
   Karin Torstensdotter och Ingrid Andersdotter
 16 Herr borgeMäst. Wilhelm Silentz drängar Pehr Olsson och   3000   0
   Swen Larsson, hushållerskan hustrun Margareta Berg,
   pigorna Annika Jacobsdr och Maria Nillsdotter
   Trädgårdsmäst. Anders Johnson drängen Erik Jonsson       0  100
 17 Mad:e Limmerhult dräng Oluf Pehrsson,pig Marit Andersdr   800   0
 18 Peter Limmerhult drängen Anders Swensson,          800   0
   pigan Kerstin Olsdotter
 19 Willhelm Dirciksons Enkia                   40   10
 20 Anders Mellenberg drängen Erik Andersson           160  150
 21 Didrick Brander drängen Oluf Börgesson,           400  100
   pigan Anna Swensdotter
 22 Jan Janson                          80   50
 23 Herr BorgeMästaren von Gerdes                400   0
   TrägårdzMästaren Olof Anderson                 0  100
 24 Herr Pehr Aurelius uthi Hospitalet pigan Anna Andersdr     0  300
   Smeden Olof Bengtson                      0   10
   TrägårdzMäst. Anders Larson                  0  150
Rote Summering för Göteborg
   Gamla Varvet                        1930  6355
   Nya Varvet                         6530  4705
   Nya Älvsborgs fästning                     0  560
 1 Vallgatans                         33100 14880
 2 Kungsgatan                         59190 47530
 3 Kyrkogatan                         47570 45480
 4 Drottninggatan                      112000 211630
 5 Stora Hamngatan                      168970 809770
 6 Köpmansgatan                        47260 152110
 7 Sillgatan                         49650 32960
 8 Krohusgatan                        41800 46330
 9 Spannmålsgatan                       33320 11350
 10 Kvarnbergsgatan                      25780  9660
 11 Hagagatan                         16630  4500
 12 Landerierna                        14640  2690
   Totalt                          658370 1400510