Sidan 188     Axel Holmberg, (År 1846)    Beskriving av Morlanda socken      <<Innehåll       Nästa sida>>

Morlanda Pastorat och Socken.
Morlanda, eller det gamla Moland, innefattar ön Orousts westra kuststräcka, samt den stora och i statseconomiskt afseende wigtiga skärgård, som ligger emellan 58º 3' och 58º 16' nordl. lat. Widden öfwerstiger föga en qwadratmil. Fasta landet — om det tillåtes att med denna origtiga benämning beteckna en del af en större ö — utgöres af den twå mil långa, men föga breda, bergsbygd, som i öster stöter till Röra och Tegneby socknar, och för resten omgifwes af Koljö=, Ellös= och Käringöfjordarne, samt åt söder slutar sig uti en lång och smal klippudde, den såkallade Tången, som med 1/2 mils längd utskjuter emellan sistnämnda hafstrakt och den smala Boxwikskile. Till större delen upptages trakten af en hög bergsrygg, som genom Storehamn, en widsträckt, klippbeströdd och till odling oduglig ljungmark af ett ökenlikt utseende, står i förbindelse med Tegnebys fruktbara slättmarker. Under den westra och branta wäggen af detta fjell sträcker sig den milslånga, lika wackra som bördiga Morlandadalen, krökande sig ifrån Boxwikskilen till Koljöfjordens wik wid Morlanda kyrka, och i wester begränsad af lägre, utaf små dalar genomskurna, bergåsar. Emot de hotande twärbranta bergmassorna, ur hwilkas djupa remnor barrskogar framskymta, bildar denna wäl uppodlade dalgång, med sina wänliga lundar, sina rika sädesfält och snygga bondgårdar, en skön contrast, och kan med skäl räknas ibland länets wackraste trakter. 15 hela hemman hafwa uti densamma sina inägor. En täck natur utmärker dessutom i allmänhet Morlanda socken, hwilken norr ut snarare bär caracteren af en skogrik bergsbygd, än af en strandort. En hop små wattensamlingar ligga längs utåt den ofwannämnda bergsryggen, men alla af största obetydlighet. Torebosjön, i socknens norra ända, är den ansenligaste af dem, och äger tillopp ur Rödswatten i Röra socken, samt drifwer 3 större qwarnwerk.
Den till Morlanda pastorat liggande skärgård, befolkad af nära fyra tusende menniskor, är relativt den lifligaste och

    Ovanstående text är en maskinellt tolkad och HTML-formaterad text från faximilbilden nedan
 Sidan 188     Axel Holmberg, (År 1846)    Beskriving av Morlanda socken      <<Innehåll       Nästa sida>>