Sidan 191     Axel Holmberg, (År 1846)    Beskriving av Morlanda socken      <<Föregående sida       Nästa sida>>

wäggen i Morlandadalen, och finnes äfwen annorstädes i socknen. Boken frodar sig yppigt uti Uggletofta, en af de djupa klefwor, som genomskära nämnda fjell.
I Morlandadalen och emellan strandklipporna består jordmånen af bördig mylla på botten af lera, som ofta befinnes uppblandad med hafslemningar, men i skogstrakten omwexlar sand, femma och myrjord med bättre lermylla. Af öarne har Skaftöland hufwudsakligast lera, men de andra sandjord af goda productionsanlag.
Tillsammans med de 5 gårdar, hvilka år 1631 togs ifrån Tegneby och lades till Morlanda gäll, utgör dess hemm:tal: oförmedlade 71 1/8 och förmedlade 63 1/2 m:tal. 31 1/2 m:tal äro frälse, 1 3/4 dito krono och 30 1/4 kronoskatte. Gårdarne äro i allmänhet väl bebyggda. Hemmansklyfningen är drifven till det längsta, såsom förhållandet är uti trakter, der fisket utgör en näringsgren wid sidan af jordbruket. På hel gård utsås wanligtvis omkring 24 tunnor. Kornet är det wigtigaste sädet. Lika litet som i det öfriga fögderiet nyttjar allmogen härstädes artificiell äng. Betesmarkerna äro i allmänhet dåliga.
Af befolkningen, som enligt sista qvinqvenniitabellen utgjordes af 5,724 personer 1), måste nära ett par tusende lefwa uteslutande af fiske, till hwars betydenhet man sålunda kan sluta. Detta fiske är hufwudsakligast storfiske, som bedrifwes med ett större antal fiskskutor och sjöbåtar, den dertill tjenliga årstiden, och inbringar åt de dermed sysselsatta en mer eller mindre lönande vinst, allt eftersom deras egen ordentlighet och omtanka, och deras patroners heder och ärlighet är beskaffad. Af dessa båda omständigheter beror helt och hållet fiskarens economiska wälfärd, och en undersökning af dem skall upplösa gåtan, hwadan det kommer sig, att några fisklägen i Morlanda skärgård äro skäligen wälbehållna, under det bebyggare på andra äro nära att swälta ihjäl. På ett års tid har dock denna skärgård i allmänhet börjat höja sig ur sin lägerwall. Här finnas 16 st. salteriwerk. Ostron= och hummertägt sysselsätter ett antal fiskare på Moll=
__________
1) År 1805 war inbyggarnes antal 4,506.

    Ovanstående text är en maskinellt tolkad och HTML-formaterad text från faximilbilden nedan
 Sidan 191     Axel Holmberg, (År 1846)    Beskriving av Morlanda socken      <<Föregående sida       Nästa sida>>