Sidan 192     Axel Holmberg, (År 1846)    Beskriving av Morlanda socken      <<Föregående sida       Nästa sida>>

sund, Fiskebäckskil och Grundsund. Wadfiske och makrilldörjning öfwas icke mindre af den på stranden bosatte jordbrukaren, än af den egentliga skärgårdsbon.
Men jemte jordbruket och fisket gifwes i Morlanda och dess skärgård ännu en tredje hufwudnäring, som på sednaste åren blifwit lifligt omfattad, nemligen fraktseglingen. Denna utbildar sig årligen allt mer och mer. Ett par fisklägen, såsom Fiskebäckskil, Rågårdswik och Gåsö, hafwa helt och hållet frångått den bestämmelse, som benämningen fiskläge antyder, och i stället blifwit skepparesamhällen. I pastoratet, eller rättare sagdt i dess skärgård, äro redan år 1840 skrifna icke mindre än 72 fraktfartyg, af tillsammans 2,597 läster, hwilka seglade på Danmark, England, Frankrike, Östersjöprowinserne samt flera orter.
Såsom binäringar, dock endast för några enskildta, kan betraktas det betydliga båtbyggeriet i Kongswik och på Engön, samt brytning och utförsel af qwarts, äfwensom någon afyttring af skogsproducter. I allmänhet wisar Morlandabon fallenhet för handaslöjder.
Hos en befolkning med så många utkomstmedel och så mycken näringsflit som här werkligen gifwes, har man skäl att wänta sig både förmögenhet och hyfsning. Dessa göra ock jordbrukaren och seglaren i Morlanda utmärkt framför fögderiets öfriga inbyggare. Fiskaren ensam står här som på andra ställen tillbaka. Begäret efter starka drycker, hwilket wederbörande patroner finna sin uträkning wid att underhålla, utesluta hoppet om en snar förändring till det bättre.
Följande fisklägen och skärgårdssamhällen tillhöra Morlanda pastorat: Fiskebäckskil, ett af de lifligaste samhällen i wår skärgård, samt utgörande en särskild capellförsamling, är beläget på Skaftölandet, wid Gullmarens mynning 1). Snyggt, ehuru trångt, bebygdt å ömse sidor om en liten wik, räknar det 728 bebyggare, indelade på 181 hushåll 2). Få af dessa idka fiske; de flesta äro sjöfarande. För närwarande finnas
___________
1) Fiskebäckskil ligger på Gymnasiiehemmanet Fiskebäcks mark.
2) Enligt 1840 års folkmängdstabeller.

    Ovanstående text är en maskinellt tolkad och HTML-formaterad text från faximilbilden nedan
 Sidan 192     Axel Holmberg, (År 1846)    Beskriving av Morlanda socken      <<Föregående sida       Nästa sida>>