Sidan 198     Axel Holmberg, (År 1846)    Beskriving av Morlanda socken      <<Föregående sida       Nästa sida>>

och widsträckta ägor, den största trädgård i orten, samt många här på orten wärdefulla förmåner, såsom goda skogar och 2:ne qwarnwerk, hwardera med 2 par stenar m. m. Jordmånen består omwexlande af lera, swartmylla och sand. Årliga utsädet på säteriet, med i sambruk warande Berg och Ebilsslätt, är omkring 10 tunnor höst= och 70 dito wårsäd; men nyss påbörjad odling kommer efter 3:ne års förlopp att öka detta säde med 25 p:C:t. Här sommar= och winterfödas 70 klafbundna nöt, 8 ā 10 hästar och 30 får. Till egendomen ligga 12 arbetstorp, hwilka, jemte dagswerkshemmanen Hätteröd och Getrilla, lemna årligen 2,678 dagswerken på egen kost.
Morlanda är den gamla adliga Bildtska ättens stamgods, af hwilkens swärdslinie det innehafs alltsedan medlet af 1500-talet. Före denna tid tillhörde det Lunge-slägten. Riddaren Vincentz Lunge inköpte det nemligen 1525 för 1100 goda Danska Riksdaler af en Swensk riddare Erik Johansson. Ett ganska stort gods låg fordom under denna egendom, men har tid efter annan blifwit derifrån afsöndrat. Wid reductionen 1694 upplyses, att en af Morlandas ägare öfwersten Daniel Bildt, tillhandlat sig af bönder flera skattehemman, dem han godtyckligt gjort till insoknes frälse, nemligen 2/3 m:tal Glimsås, 1 Tönsäng Östergården, 1 Lilla Huseby, 1 Stora Slätthult, 1 Lunden, 1 Kongswik, 1 Bua, 1 Swanwik, 2 Lafö, 1 Berg, 1/2 Lilla Stufweröd och 1/4 Ebilsslätt, hwilka derföre återgingo till sin natur af kronoskatte. Morlanda äges för närwarande af Enkefru S. Bildt. Torebo, 1 m:tal frälse, bebygdt för ståndspersoner, äger vacker belägenhet, åker till 20 tunnors utsäde, äng till 100 skeppund, skattlagd mjölqwarn, 5 torp, löfskog af ek och björk, samt den bästa barrskog i pastoratet. Ägdes af H:r Ol. Bildt.
Frälsegårdarne Engö, på ön af samma namn, Kårehogen, ofwannämnda förpantningshemmanet Hålta, äfwensom 1/2 m:tal kronoskatte Köperöd, samt Tofta med Swanwik, äro bebyggda för ståndspersoner. Gymnasii= inrättningen

    Ovanstående text är en maskinellt tolkad och HTML-formaterad text från faximilbilden nedan
 Sidan 198     Axel Holmberg, (År 1846)    Beskriving av Morlanda socken      <<Föregående sida       Nästa sida>>