Sidan 197     Axel Holmberg, (År 1846)    Beskriving av Morlanda socken      <<Föregående sida       Nästa sida>>

gjord 1587. Kyrkans kalk är skänkt af en Isländare, Rasmus Persson, 1650, hwilken då uppehöll sig, här, kanhända såsom skeppsbruten 1). Inbyggarne på detta fiskläge lära ämna att snart göra ansökan om, att få sig en egen capell=prest, hwilken tillika borde ombesörja barnaunderwisningen, och hwilket wore så mycket lämpligare, som detta capell ligger alltför aflägset för att, såsom sig bör, kunna betjänas af presterskapet i Morlanda.
Hellewiksstrand, en mil norr, om Mollösund och likaledes landfast, är bebygdt af 41 hushåll, som fiska med 1 skuta och 2 sjöbåtar. Oaktadt häradswäg löper till detta ställe, som tillfölje deraf flitigt besökes af allmoge, hwilken här upphandlar fiskwaror, ofta till högre pris än det wanliga, så råder här dock mycken fattigdom. Hellewiksstrand beboddes år 1697 af 13 matlag. Söder om detsamma ligger
Edshultshall, med en skuta och utarmad befolkning. Ytterst fattiga äro ock Stocken, med 26 hushåll och en sjöbåt, Råön, med en fiskskuta och 26 matlag, 2), samt det usla Ellös, som dock i slutet af 17:de seklet war ett af de bättre fisklägen. Då bodde på sistnämnde ställe 21 matlag, men nu endast 15, som måste lifnära sig med småfiske wid stranden 3). Ellös är öfwerfartsstället till Skaftö, samt landfast, i likhet med Stocken och Edshultshall.
Af gårdar i Morlanda socken märkas:
Säteriet Morlanda, 1 m:tal, med underliggande frälsehemmanen 1 m:tal Kårehogen och 1/2 Getrilla, samt kronoskatte 1 m:tal Berg, 1/2 Hätteröd och 1/4 Ebilsslätt. Bortpantadt är Hålta, 1/2 m:tal frälse. Egendomen, som är bebyggd med ett hundraårigt corps de logis af rundtimmer 4), har ett wackert läge på en höjd wid Morlanda=dalen, bördiga
_____________
1) Lemningar efter en gammal kyrkogård, förmodligen ifrån 1500-talet, igenfinnas på Mollön.
2) År 1697 funnos på Råön 9 och på Stocken 8 hushåll
3) Ruiner efter förstörda fisklägen träffas flerstädes i denna skärgård, såsom på Islandsberg, Gullberg, Kroken m. fl.
4) På 1600-talet war Morlanda prydt med en större karaktersbyggning af sten, hwilken, stod närmare stranden.

    Ovanstående text är en maskinellt tolkad och HTML-formaterad text från faximilbilden nedan
 Sidan 197     Axel Holmberg, (År 1846)    Beskriving av Morlanda socken      <<Föregående sida       Nästa sida>>