Sidan 241     Johan Oedman, (År 1746)    Beskriving av Morlanda socken      <<Föregående sida       Nästa sida>>

slätts Ägor hwilken Gård är nu avhyst under Morlanda Sätes-gård.
När ock af hwem kyrckan är i Början upbygd, wet man aldeles intet Men för 60 är sen, är kyrckan med then delen, som är fram för Chors-dörren förlängd, medelst tå warande Patroni Herr Knut Bildtz omkåstningar, hwiken ock sedermera mycket bekostat både på Torn, nytt Kyrcke-Tak, Hwalf ock Altare-Tafla, dels sielf, dels effter sin död genom sin Son Sal. Öfwersten Herr Daniel Bildt ock Sone-Son nu i Lijfwe warande ock på Säterijet boende Herr Knut Bildt. Anbelangande thess Namns Ursprung ock Betydelse, så synes sannolijkast wara, at thet kommit är af Moo ock Land, emedan kyrckan är belägen på en torr högländt Sand-Mo: therföre ser man ock i alla gambla Skriffter, som handla om Morlanda, icke wara skrefrit, som nu, Morland, utan Moland; Men effter grufweligit Mord ock dråp af Wikwäringarna ock andra Röfware ther esomoftast föröfwades, är troligt, at Namnet är förändradt ock kalladt Morland eller Mordiskt Land, i Stället för Moland. The många gropar, grafvvar ock högar samt ther omkring anlagde Fästningswärcken äro nogsamt witne, at mången ther blefw-it mördad ock dräpen.
I Morlanda Sockn, äro än 3:ne Herregårdar: Then första är Morlanda Säterij, hwilket är så urgammalt, at man hwarken genom Bref ock Bewis, eller genom gammalt Rykte ock Sägn kan få någon underrättelse, när Säterijs-Frihet ther å gifwit är: dock är bewisligit, at Bildtiska Familien warit ägande ock rådande ther öfwer i 200 år, ock nu förtiden Herr Knudt Danielsson Bildt Herre til Morlanda, hwaräst mer än för 100:de sen, blef

    Ovanstående text är en maskinellt tolkad och HTML-formaterad text från faximilbilden nedan
 Sidan 241     Johan Oedman, (År 1746)    Beskriving av Morlanda socken      <<Föregående sida       Nästa sida>>