Sidan 242     Johan Oedman, (År 1746)    Beskriving av Morlanda socken      <<Föregående sida       Nästa sida>>

upbygdt ett wackert Stenhus til Manbygning, men är nu aldeles förfallit, ödelagdt ock merendels nedbrutit. I thess Ställe är ther en ansenlig stor ock wacker Tråbygning upbygd, ock ther wid anlagd en skiön storTrägård, som berömmes ock bär Pris af alla i hela Bahus-Län.
Then 2:dra Herregården är Ängö, sorn dock icke kommer under Titel af Säterij, utan allenast Insokne-Frälsegård, 1 hel. Then bebos nu af Herr Knudt Bildts k. Swåger wålborne Sergianten Herr Malckum Weinholtz som nu nyligen låtit ther upsätia en ansenlig Träbygning. Thenna Gård är belägen på en kringfluten ö, hwaräst är god Åker ock Äng, Betes-Marck ock tilräckelig Skog af Aal, Gran ock Furu eller Tall. I sal. Öfwerstens Tijd låg thenna gård under Morlanda Säterij: Men wid Skifftet, kom then ther ifrån.
Then 3:die. Herregården är Skefftö en hel Frälsegård, men intet Säterij; hörer nu til Wälborne Herren Herr Öfwerst-Lieut. Bernhard Virgin, som ther låtit upsätia en skiön Characters Bygning, tå han måste flyttia tiit från Holma Herregård på Stångenäs, then han lemnade til sin myndiga Son Herr Arvid Virgin. Men nu förnimmes, at sen Herr Öfwerst-L. Virgin tillhandlat sig ett Säterij Långanäs i Halland, är thess Måg Herr Cap. Gyllenberg ägare ther af.
Thetta Hemman Skefftö har gådt emellan mänga händer, Sal, Probsten Bagge i Mastrand köpte thet strax effter Ofreden 1679 af en Mastrandsbo: Effter honom ärfde Sonen Probsten Herr Fridric Bagge thet samma, hwilken thet för några år sen sålde til sin Bror Herr Rådman Samuel Bagge, af hwilken förbemälte Herr Öfwerst-L. Virgin

    Ovanstående text är en maskinellt tolkad och HTML-formaterad text från faximilbilden nedan
 Sidan 242     Johan Oedman, (År 1746)    Beskriving av Morlanda socken      <<Föregående sida       Nästa sida>>