Sidan 193     Axel Holmberg, (År 1846)    Beskriving av Morlanda socken      <<Föregående sida       Nästa sida>>

på detta ställe 34 fraktfartyg af tillhopa 1,189 lästers drägtighet. Genom sin lifliga beröring med andra in- och utländska orters befolkning, hafwa ställets bebyggare wunnit en större yttre hyfsning, än man finner annorstädes i länet. Såsom fiskläge är Fiskebäckskil ganska gammalt, ehuru det först i en sednare tid wunnit något anseende. 1697 beboddes det af endast 18 fiskarehushåll. Enligt en sägen, skall det aldraförst hafwa warit anlagdt wid Oxwik, på Bokenäs, och sedan hitflyttadt. Redan i medlet af 17:de seklet hade det kyrka, och wi känna att Margaretha Hwitfeldt lät reparera densamma, såsom på hennes tid förfallen. Den nuwarande kyrkan är en anständig, tornprydd träbyggnad, uppförd 1772 och wäl underhållen. Inwändigt är den målad med både andliga och werldsliga föreställningar. Predikstolen är den smakfullaste och dyrbaraste af alla i Bohuslän; altartaflan är förfärdigad 1656 1). Men ett i Bohuslän; alldeles oerhört ting gör Fiskebäckskil särdeles märkwärdigt och dess bebyggare lika mycken heder som gagn. Detta sällsamma ting är en — — — skola. Kyrkan hade nemligen i början af förra seklet utlånat 84 daler s:m:t till en person på Gullholmen och derföre såsom pant erhållit 1/3 m:tal Köperöd, hwilket sedermera kom att förblifwa i dess ägo. Sedan inkomsterna af detta hemman bildat en tillräcklig fond för kyrkans underhållande, blef detsamma såldt för 7,000 R:dr B:co, och af dessa medel inrättades en wexelunderwisnings=anstalt, för hwilken ett större hus uppbyggdes och prestwigd lärare, som åtnjuter tjensteårsberäkning, anskaffades. Skolan, blott ett par år gammal, begagnas årligen af omkring 100 barn. Densamma är, utom skolan i Säfwe på Hisingen, den enda dylika uti den del af Götheborgs stifts landsbygd, som kallas Bohuslän, och dock blyges man icke att skräfla om wissa personers odödliga förtjenster af skolwäsendet och folkunderwisningen i dessa landsändar! —
Fiskebäckskils capell äger ingen särskild wid detsamma anställd predikant. Grundsunds fiskläge och kapellförsamling, belägen på
__________
1) Uti tornet hänger en klocka.

    Ovanstående text är en maskinellt tolkad och HTML-formaterad text från faximilbilden nedan
 Sidan 193     Axel Holmberg, (År 1846)    Beskriving av Morlanda socken      <<Föregående sida       Nästa sida>>