Sidan 196     Axel Holmberg, (År 1846)    Beskriving av Morlanda socken      <<Föregående sida       Nästa sida>>

Mollösund, likaledes capellförsamling, är beläget ytterst på Tångens udde, midt emot Mollön, och ett af de bäst bebyggda samhällen i skärgården. Att det är ganska gammalt, äfwen såsom capell=lag betraktadt, wisar ett bref af Fredrik II, dateradt Kronoborg den 14 Juni 1586, hwarigenom denne konung "af synnerlig gunst och nåde, tillåter sina trogne undersåtare i Mollösund, uti Riket Norrige boende, att disponera en kronones gård, näst upp till deras kyrka liggande, kallad Tången, med en ö dertill, Mollön, emot utgifwande onera och förnöjande till bonden, som således afflytta borde". 1697 wore hushållens antal 33; nu deremot uppgå de till 97 och personalen till 381. Fiske idkas med 4 skutor och 2 sjöbåtar, samt fraktsegling med 4 fartyg af tillsammans 167 läster. Hummertägten är icke obetydlig. Den fattigdom, som förr rådde på Mollösund, har på sednaste åren lemnat rum för en temlig wälmåga. Träkyrkan, med sitt torn, hwaruti 2 klockor 1) hänga, är gammal, men wäl underhållen af en under sillfisketiden insamlad fond. Altartaflan, föreställande nattwarden, korsfästelsen och uppståndelsen, är
__________
sanning, som hos dem wäckte fruktan för ett häftigt motstånd, lyftade Danskarne ankar och begåfwo sig sina färde; men torparen erhöll, för den skicklighet, hwarmed han utfört sin rol, skattefrihet på torpet, hwilket följt hans afkomma till för icke så länge sedan. En annan anekdot omtalar, att då galererna 1718 släpades ifrån Strömstad till Idefjorden, fördes en dag befälet äfwer arbetet af Strömstjerna i kungens närwaro. Arbetet gick trögt, och då kungen yttrade sitt missnöje och förundran häröfwer, uppgaf Strömstjerna såsom orsak dertill, att han icke uti Hans Maj:ts närwaro kunde kommendera på "ren swenska". Carl förstod meningen och aflägsnade sig med ett småleende, hwarpå Strömstjerna på sitt wanliga sätt späckade sina kommando-ord med de mustigaste eder, hwilket hade den följd, att den ena galeren efter den andra steg, under båtsmännens hurrarop, öfwer bergsbranterne. De portrait af denne man, hwilka ännu förwaras på Stångenäs, röja öppna, djerfwa och beslutsamma drag. En alltför stor häftighet skall hafwa widlådit Strömstjernas lynne, hwilket han ock wisade, då han en gång, wid någon öfwerläggnig, drog wärjan emot prosten i sielfwa koret till Bro kyrka.
1) Den större klockan är gjuten 1646 och den mindre 1626.

    Ovanstående text är en maskinellt tolkad och HTML-formaterad text från faximilbilden nedan
 Sidan 196     Axel Holmberg, (År 1846)    Beskriving av Morlanda socken      <<Föregående sida       Nästa sida>>